Her er den nationale demenshandlingsplan 2025

DOKUMENTATION: Regeringen og partierne bag satspuljen for 2016-2019 har indgået en aftale om en ny national demenshandlingsplan. Se her, hvordan de 470 mio. kr. fordeles på fem fokusområder.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternativet og SF - satspuljepartierne - om en ny national demenshandlingsplan. Med aftalen er partierne blevet enige om, hvordan man skal fordele de 470 mio. kroner, som blev afsat til handlingsplanen i forbindelse med satspuljeaftalen for 2016-2019.

Aftalen indeholder tre nationale mål samt et fælles værdigrundlag for demensindsatsen, og oplister derudover fem fokusområder med i alt 23 initativer, der skal være med til at løfte indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende.

Læs aftalens elementer nedenfor.

Værdigrundlag
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at indsatserne overfor mennesker med demens og
deres pårørende bør bygge på følgende værdier:

 • Værdighed
 • Tryghed
 • Indflydelse på eget liv
 • Respekt for forskellighed og det levede liv
 • En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg med udgangspunkt i
  mennesket bag sygdommen
 • Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen.

Nationale mål for demensindsatsen
Partierne bag aftalen har formuleret tre nationale mål, som skal være med til at give demensområdet i Danmark et løft og derudover bidrage til at mindske den geografiske ulighed:

 • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose
 • En forbedret pleje-og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
  blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod år 2025

Fokusområde 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

 • Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til udarbejdelsen af et værktøj til opsporing af demens.
 • Dansk Selskab for Almen Medicin opfordres til at opdatere sin kliniske vejledning om demens
  i almen praksis fra 2006 med henblik på at indarbejde nyeste viden på området og styrke fokus
  på tegn på demens i almen praksis.
 • Der afsættes i alt 145 mio. kr. til at samle udredningen på færre, tværfaglige udrednings- og
  behandlingsenheder. Regionerne afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen om brugen af midlerne og
  implementering af anbefalingerne.
 • Der afsættes i alt 3 mio. kr. til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet
  i regi af Sundhedsstyrelsen.
 • Der afsættes i alt 6,1 mio. kr. til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker
  med demens.
 • Der afsættes i alt 2 mio. kr. til nationale anbefalinger til at optimale tværsektorielle og tværfaglige
  forløb.

Fokusområde 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

 • Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til at udarbejde håndbøger med vidensbaserede anbefalinger
  til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige praksis på demensområdet.
 • Der afsættes i alt 32 mio. kr. til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.
 • Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. til et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i serviceloven
  som grundlag for at se på behovet for at ændre lovgivningen.
 • Arbejdet med ny lovgivning vedr. behandling af behandlingsafvisende, varigt inhabile somatiske
  patienter fortsættes. Lovforslaget vedr. behandling af varigt inhabile finansieres ved satspuljen
  for 2018-2021.

Fokusområde 3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

 • Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med
  patient- og pårørendekurser.
 • Der afsættes i alt 39 mio. kr. til at sikre flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud
  samt støtte til yngre med demens.
 • Der afsættes i alt 37,5 mio. kr. til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens.

Fokusområde 4. Demensvenlige samfund og boliger

 • Der afsættes i alt 25 mio. kr. til lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et
  demensvenligt samfund.
 • Alle 98 kommuner opfordres til at blive demensvenlige kommuner på linje med de første
  kommuner, som har meldt sig i rækken som demensvenlige kommuner.
 • Der afsættes 13 mio. kr. til at gøre flere eksisterende plejeboliger mere demensegnede.
 • Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til udviklingen af en national mærkningsordning for demensegnede
  boliger.
 • Der afsættes i alt 6 mio. kr. til forsøg med demensvenlige sygehuse.

Fokusområde 5. Øget viden og kompetenceniveau

 • Der afsættes i alt 6,7 mio. kr. i til udarbejdelse af en ny national forskningsstrategi og etablering
  af nye erhvervsphd’ere på demensområdet.
 • Støtten til Nationalt Videnscenter for Demens er med satspuljeaftalen for 2017 gjort permanent
  med henblik på at understøtte videnscentrets vigtige rolle og aktiviteter på demensområdet.
 • Der afsættes i alt 1 mio. kr. til at videreudvikle Den Danske Klinisk Kvalitetsdatabase for
  Demens for at sikre bedre data på demensområdet.
 • Der afsættes i alt 145 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.
 • Der afsættes i alt 0,3 mio. til uddeling af Årets Demenspris.  

Læs aftalen her.

Forrige artikel Hent tema-magasin om kommualreformen Hent tema-magasin om kommualreformen Næste artikel Danske Regioner godkender Medicinråd Danske Regioner godkender Medicinråd
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.