Victoria Velásquez
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvad er den lægefaglig begrundelse for, at PTSD-ramte politibetjente og soldaterveteraner ikke skal ligestilles fsva. støtte, rådgivning og hjælp?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Beskæftigelsesudvalget, Spørgsmål 246

Finder ministeren nogen lægefaglig begrundelse for, at PTSD-ramte politibetjente og soldaterveteraner ikke skal ligestilles fsva. støtte, rådgivning og hjælp?

Svar fra fredag den 19. april 2024

Det er vigtigt, at der tages bedst muligt hånd om de politibetjente, der kommer til skade i tjenesten. Politiet passer godt på os, og derfor skal vi også passe godt på dem og yde en støtte, der står mål med politibetjentenes store indsats. Det er i den forbindelse ikke afgørende for mig, at tilskadekomne politibetjente én til én sidestilles med forsvarets veteraner – men derimod, at de pågældende får den rette hjælp.

Der er i de senere år taget en række forskellige initiativer, der skal forbedre indsatsen for tilskadekomne betjente og politiet generelt. Eksempelvis blev det med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndighedens økonomi 20212023, som et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om i 2020, aftalt at gøre politiet mere robust ved bl.a. at afsætte midler til at udvide politistyrken med flere betjente, hvilket kan lette presset på politibetjentene.

Derudover blev der afsat midler til foreningen Thin Blue Line, der yder støtte til tilskadekomne ansatte i dansk politi samt deres pårørende og efterladte. Yderligere har regeringen og aftalepartierne bag finansloven øget tilskuddet på finansloven for 2024 til Thin Blue Line med 5,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Det øgede tilskud kommer oveni de 1,1 mio. kr. i 2024, som allerede indgik i flerårsaftalen, som blev forlænget til også at dække 2024.

I foråret 2022 behandlede Folketinget beslutningsforslag nr. B 154 om udarbejdelse af en model for ligestilling mellem politiveteraner og veteraner fra forsvaret. Et flertal i Folketingets Retsudvalg afgav i den forbindelse en beretning til B 154, der pålagde den daværende regering at udarbejde en model for forbedring af vilkårene for polititjenestemænd, som har udviklet PTSD eller pådraget sig andre skader som følge af arbejdet.

Det bemærkes, at det bl.a. fremgår af beretningen, at flertallet i udvalget noterede sig, at der er flere andre personalegrupper, såsom fængselsbetjente, for hvem det vil være relevant at foretage lignende overvejelser.

På den baggrund arbejder Justitsministeriet – i samarbejde med Rigspolitiet – på et forslag til en model for forbedring af vilkårene for polititjenestemænd, som har udviklet PTSD eller pådraget sig andre skader som følge af arbejdet, med henblik på, at den kan indgå i forhandlingerne om den næste flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi.

Det indgår i dette arbejde, at der er forskelle på arbejdet i henholdsvis forsvaret og politiet, og at det derfor må overvejes, hvilke tiltag der er hensigtsmæssige i en politimæssig kontekst.

Selvom der er forskel på politibetjente og soldaters arbejdssituation, så er min holdning, at det giver god mening at hente inspiration og erfaringer fra veteranindsatsen på Forsvarsministeriets område, når vi skal se på, hvad vi eventuelt kan iværksætte af nye initiativer for tilskadekomne politibetjente.

Justitsministeriet har indhentet en udtalelse fra Forsvarsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet, herunder i relation til, hvordan udsendte fra politiet i dag kan gøre brug af tilbuddene i forsvarets behandlingssystem. Af udtalelsen fremgår følgende:

”Folketinget vedtog den 17. marts 2016 Folketingsbeslutning nr. B 30 om, at politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter. Dette indebærer, at politifolk der har været udsendt i international tjeneste til konfliktområder, og som har pådraget sig PTSD eller lignende skader på helbredet som følge af deres udsendelse samt deres pårørende kan modtage støtte, rådgivning og behandling i Forsvarets Veterancenter på lige vilkår med Forsvarets veteraner. Det gælder både for politiets veteraner og Forsvarets veteraner, at Veterancentrets tilbud som udgangspunkt kun er rettet imod veteraner, der har lidt skade i forbindelse med internationale operationer, så længe der er tale om udsendelsesrelaterede forhold.

Aftalen vedr. støtte til politiveteraner giver alle tidligere udsendte politifolk og deres pårørende adgang til Veterancentrets tilbud om rådgivning, støtte og behandling på lige vilkår med Forsvarets veteraner. Politiveteraner har dermed adgang til Veterancentrets dagvagt og døgntelefon samt psykologbehandling, kropsterapi, socialfaglig rådgivning og øvrige tilbud, såsom PREP-kurser (kommunikationskursus for par) samt samtalegrupper for børn og unge.

Det bemærkes, at Veterancentrets rådgivning, støtte og behandling til både Forsvarets og Politiets veteraner samt deres pårørende er livslang. Veterancentret vil i alle tilfælde indhente godkendelse ved Rigspolitiet, før den enkelte sag startes op.

Veterancentret vil i alle tilfælde indhente godkendelse ved Rigspolitiet, før den enkelte sag startes op.

I perioden oktober 2016 til april 2024 har i alt seks politiveteraner modtaget støtte fra Veterancentret, hvoraf der fortsat ydes støtte til to politiveteraner. Støtten varierer fra sag til sag, men har blandt andet omfattet behandling, socialrådgivning, transportstøtte og økonomisk rådgivning.

Endvidere bemærkes det, at tjenestegørende i Forsvaret, der bliver udsat for en særlig hændelse i national tjeneste, som udgangspunkt ikke er omfattet af Veterancentrets tilbud. Derfor vil en eventuel ligestilling mellem politibetjente i national og international tjeneste ikke være i overensstemmelse med Forsvarets nuværende tilbud til egne tjenestegørende.

Som led i den almindelige arbejdsmiljøvirksomhed tilbydes medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern i stedet rådgivning og støtte ved særligt uddannede kollegaer gennem ordningen ”Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte” (OPRK). Ved særlige hændelser, fx efter alvorlige hændelser i national tjeneste, har Forsvarsministeriets Personalestyrelse – herunder også Veterancentret - dog ydet udvidet støtte, fx psykologstøtte til medarbejdere eller pårørende, uden at det har været i forbindelse med udsendelser.”

0:000:00