Læge til politikere: Det skal I vide, inden I stemmer om omskæring

DEBAT: En gennemgang af den tilgængelige forskning viser, at der er flere komplikationer forbundet med omskæring af nyfødte og børn end af voksne, end debatten insinuerer. Politikerne bør i det mindste stemme herom på oplyst grundlag, skriver læge Kasper Linde Ankjærgaard.

Af Kasper Linde Ankjærgaard
Læge, ph.d. og medlem af Intact Denmark, der har stillet borgerforslaget. 

23. november skal Folketinget stemme om, hvorvidt der skal indføres en 18-års aldersgrænse for rituel omskæring af drenge, altså omskæring uden lægefaglig begrundelse.

Alt tyder på, forslaget om aldersgrænsen vil blive nedstemt.

De fleste ytringer imod en aldersgrænse hviler på en præmis om, at omskæring ikke - eller nærmest ikke - er farligt eller udsætter drengen for en risiko for komplikationer.

Og hvorfor så lovgive…?

Flere komplikationer end påstået
Omskæring er dog ikke uden risici eller konsekvenser for drengen. Forhuden beskytter penishovedet og har en “smørende” effekt under samleje. Og så har flere studier påvist, at forhuden er det mest berøringsfølsomme område på penis.

Når en dreng omskæres, mister han irreversibelt disse funktioner. Tabet heraf er en komplikation, nøgternt set.

Men herudover: I 2013 offentliggjordes et studie af rituelle omskæringer, udført af Rigshospitalets børnekirurger. 5,1 procent af de omskårne drenge fik behandlingskrævende komplikationer.

Selv modstandere af en aldersgrænse anfægter ikke studiets resultater; dog bagatelliserer de ofte komplikationerne ved at anføre, at studiet ikke registrerede “alvorlige” komplikationer (amputation af penishoved, urinrørsfistler eller død). Jeg vil mene, at andre komplikationer end disse kan være alvorlige nok.

Samme modstandere af en aldersgrænse hævder:
- at komplikationsraten ved omskæring af nyfødte er 0,2 procent

- og at komplikationsraten stiger med alderen, hvorfor det er hensigtsmæssigt at omskære drengen som spæd.

Styrelsen for Patientsikkerhed fremførte samme argumentation i sit notat, “Omskæring af Drenge” (2013). Selv Det Jødiske Samfund har sagt, at hvis omskæring var farligt, ville man naturligvis ikke omskære.

Det er ulogisk, at omskæring medfører færre komplikationer, når operationssåret skal hele i en ble med tilhørende indhold. Og påstanden om nærmest komplikationsfri omskæringer af nyfødte flugter dårligt med beretninger fra for eksempel Rigshospitalets børnekirurger.

Jeg besluttede mig for at gennemlæse studierne bag påstandene.

Studierne bag lave tal problematiske
Den lave komplikationsrate stammer fra to amerikanske studier med over 100.000 omskæringer af nyfødte (Wiswell 1989 og Christakis 2000). Kun 0,2% fik komplikationer.

Men begge studier havde meget korte opfølgningstider på få dage til få uger efter omskæring. Og komplikationer, der indtrådte efter opfølgningen blev ikke medregnet.

Derfor kan de to studier ikke bruges til at diskutere komplikationsraten ved omskæring af nyfødte som sådan.

Et enormt amerikansk forsikringsregisterstudie undersøgte komplikationer ved omskæring af 1.300.000 nyfødte (El Bcheraoui 2014).

Studiets forfattere hævder, at studiet omfattede så godt som alle amerikanske omskæringer i 2001-2010. Man definerede forskellige opfølgningstider til forskellige komplikationer; fra et par dage til 1200 dage, afhængig af den pågældende komplikation.

Man fandt komplikationer hos 0,4 procent af drengene.

Studiet kritiseres for at underrapportere komplikationer, blandt andet på grund af de vilkårlige opfølgningstider. For eksempel fandt man kun forsnævring i urinrørsåbningen hos 103 ud af en million omskårne efter 180 dage. Ifølge velanset videnskab præsenterer urinrørsforsnævring sig ofte flere år efter omskæring; og samme videnskab rapporterer urinrørsforsnævring blandt omkring fem procent af omskårne.

Komplikationsraten var nedbragt kunstigt
Idéen om den aldersstigende komplikationsrate stammer fra en systematisk litteraturgennemgang (Weiss 2010). Forfatterne fandt 26 studier om drengeomskæring, som man inddelte i to grupper efter, om de omhandlede nyfødte eller børn. Og man vurderede, at komplikationsraten var højere blandt børn.

Studiets litteratursøgning kan der ikke sættes en finger på. Men analysen er kritisabel:

- Litteraturgennemgangens forfattere rapporterede ikke alle komplikationer, som de fundne studier ellers beskrev; og mindre blødninger og overflødig forhud blev systematisk udeladt. Herved nedbragtes komplikationsraten kunstigt.

En mindre blødning er selvsagt en komplikation.

Overflødig forhud efter omskæring giver risiko for arstramning, forhudsforsnævring, tilhæftninger, cyster og smerter, særligt ved samleje senere i livet. Hertil kosmetiske gener.

Og tilstanden foranlediger ofte reviderende operationer med dertil hørende risici for komplikationer.

Overflødig forhud er utvivlsomt en komplikation.

Kort opfølgningsperiode blev vægtet højest
Litteraturgennemgangens forfattere baserede vurderingen af komplikationerne hos nyfødte primært på studier, som enten havde en meget kort opfølgningsperiode eller ikke redegjorde for opfølgningen; herunder lagdes stor vægt på de to store amerikanske studier (se ovenfor), men også på studier, der havde to timers eller et døgns opfølgning.

Studier med længere opfølgning (og flere komplikationer) tillagdes mindre vægt.

Komplikationsraterne skævvredet

Blandt studierne af børn var indikationen for omskæring for en tredjedel til halvdelens vedkommende sygdom. Når der omskæres på grund af sygdom, bliver komplikationsraten højere.

Komplikationsraten blandt børn blev således forholdsmæssigt højere; og sammenligningen af komplikationsraterne blandt nyfødte og børn blev skævvredet.

Konklusionen om færre komplikationer ved omskæring af nyfødte end ved børn er således baseret på urimelige præmisser og på en skæv sammenligning.

Nyt studie viser flere komplikationer
I maj 2018 præsenteredes et studie fra Utah med over 6000 omskæringer af hovedsageligt nyfødte (Lau 2018) på det amerikanske selskab for pædiatrisk urologi’s kongres.

Studiet er baseret på, at dets forfattere ikke kunne genkende billedet af sjældne komplikationer ved omskæring af nyfødte.

Man opgjorde omskæringer i Utah i 2013 med to års opfølgning; man fandt komplikationer hos 11,5%. Man fandt desuden, at alderen ved omskæring ikke påvirkede komplikationsraten.

Studiet er endnu ikke publiceret; men da det er antaget af en videnskabelig kongres, har det været underlagt fagfællebedømmelse; og da statistikken består af simple procentsatser, er der ikke anledning til at drage studiets resultater i tvivl.

Utah-studiet er direkte sammenligneligt med det enorme forsikringsregisterstudie; data fra Utah indgår i de samme registre, om end ikke i de eksakt samme år.

Utah-studiet dækkede kun staten Utah, det vil sige cirka 1 procent af den amerikanske befolkning - registerstudiet dækkede angiveligt hele USA.

Alligevel rapporterede Utah studiet samlet ni procent flere årlige komplikationer alene i Utah, end registerstudiet gjorde i hele USA.

Hertil fire gange så mange årlige tilfælde af forhudsforsnævring, 4,4 gange så mange sårrelaterede komplikationer og tre gange så mange urinrørskomplikationer som i USA - i hvert fald hvis man accepterer registerstudiets resultater.

Registerstudie er ikke valid
For mig at se er det store registerstudies komplikationsrate på 0,4 procent ikke valid.

For at vurdere komplikationsraten til omskæring af nyfødte, opdaterede jeg Weiss’ litteratursøgning (se ovenfor) til 2018.

Jeg inkluderede Utah-studiet, trods det endnu ikke er publiceret.

Jeg inkluderede ikke El Bcheraouis registerstudie på baggrund af dets – for mig at se – åbenlyse underrapportering.

Jeg analyserede kun studier med minimum tre måneders opfølgning efter omskæring; i alt 11 studier.

I alt omskar man 15.686 nyfødte, hvoraf 7,4 procent fik en komplikation; uforholdsmæssigt flere end de hidtil antagne 0,2%.

Der findes ikke mange studier af komplikationer ved omskæring af voksne mænd uden sygdom i forhuden.

Dog findes tre afrikanske lodtrækningsstudier, hvor man omskar mænd med henblik på, hvorvidt omskæring reducerer risikoen for HIV-smitte, og hvor alle deltagere blev omskåret uden medicinsk indikation (Auvert 2005, Bailey 2007 og Kigozi 2008): De to første studier fandt efter knap to år komplikationer hos 1-1,5 procent. Det sidste fandt komplikationer hos 3,1 procent efter seks uger.

Kun forsvarligt at omskære voksne
For at konkludere: Når man gennemgår videnskaben vedrørende omskæring med kritiske briller, finder man, at der er færre komplikationer ved omskæring af mænd end af nyfødte - modsat den hidtidige forestilling.

Læg dertil, at spædbørn har en lavere smertetærskel end voksne; og at børn ifølge Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin kun kan bedøves forsvarligt til omskæring gennem fuld narkose. Voksne mænd behøver kun lokalbedøvelse til omskæring.

Det eneste lægeligt og etisk forsvarlige er at vente med at omskære, til drengen er voksen og selv kan samtykke til en irreversibel fjernelse af den følsomme forhud; og således spare ham for en unødig risiko for komplikationer og smerte.

Jeg kunne ønske mig, at de folkevalgte havde dette in mente, når de skal stemme om aldersgrænsen.

Hvis aldersgrænsen som forventet nedstemmes, bør det som minimum ske på et velinformeret grundlag.

Følg B 9
(borgerforslag)

30/11
2018
16/4
2019
23/11
2018
23/11
2018
23/11
2018
22/11
2018
22/11
2018
21/11
2018

Forrige artikel Professor til Cepos: I taler uligheden væk fremfor at forholde jer til den Professor til Cepos: I taler uligheden væk fremfor at forholde jer til den Næste artikel Diabetesforeningen: Forskelsbehandling giver mere lighed i sundhed Diabetesforeningen: Forskelsbehandling giver mere lighed i sundhed
 • Anmeld

  Søren Valentin Christensen

  Tak

  Der er mange påstande i øst og vest om komplikationsraterne.
  Tak for en grundig gennemgang.

 • Anmeld

  Peter Thymark · Psykoterapeut

  "Komplikationsraten" er jo 100%

  "Forhuden beskytter penishovedet og har en “smørende” effekt under samleje. Og så har flere studier påvist, at forhuden er det mest berøringsfølsomme område på penis.

  Når en dreng omskæres, mister han irreversibelt disse funktioner. Tabet heraf er en komplikation, nøgternt set".

  Hvordan kan vi tillade, at det mest berøringsfølsomme område på penis skæres af sagesløse børn uden nogen som helst helbredsmæssig grund?

  Hvordan kan nogen undlade at betragte tabet af forhuden og dens funktioner som en alvorlig komplikation?

 • Anmeld

  Katrine Maigaard · læge

  en konferenceposter medtages - mens et fagfællebedømt studie ekskluderes?

  At baserer en vurdering af komplikationsrisici på en poster er ikke god videnskabelig skik.

  At fremvise en poster til en konference betragtes almindeligvis ikke som ”fagfællebedømmelse”, tværtimod blåstemples den videnskabelige kvalitet af manuscriptreviewprocessen, der vurderer om baggrund, metode og konklusion lever op til de faglige og videnskabelige standarder. Det gælder nok i særdeleshed i tilfælder hvor den videnskabelig konklusion er overraksende.
  Man får nemt ørene i maskinen ved at gå ud med upublicerede data – det er ikke så længe siden Ask Elklit var i fedtefadet i anden sammenhæng. Med hensyn til omskæringsdebatten, har ”Detektor” tidligere nærstuderet en artikel omkring omskæringskomplikationer (Bollinger et al.) der viste sig at være forfattet af en køleskabsmagnetproducent uden videnskabelige erfaring, den indholdte en fejlbehæftede analyse, og var publiceret i et tidsskrift der ikke var videnskabeligt indekseret.
  Så - jeg vil gerne opfordre til at almindelige videnskabelige skik følges, også når det gælder højaktuelle politiske emner.

 • Anmeld

  Kasper Linde Ankjærgaard

  For så vidt enig, Katrine Maigaard, MEN...

  Katrine Maigaard, jeg er sådan set helt enig med dig i det kritisable ved min metode. Hvis man vil forkaste mit regnestykke på bagrrund heraf, kan jeg ikke indvende noget imod det - i al fald videnskabeligt set.

  Pointen er, at manden bag "Utah-studiet" (som meget af min argumentation står og falder med), er Anthony Schaeffer, børneurolog med 170 førsteforfatterskaber bag sig. Og studiets statistik er nærmest udelukkende deskriptiv. Derfor, og kun derfor, tør jeg gå videre med Utah-studiet, selvom det endnu ikke er publiceret.

  Dan Bollinger var en fantast. Og hans studie var baseret på luftkastelsstatistik.
  Hvis jeg havde nævnt Bollinger på nogen måde, ville alt, hvad jeg ellers skev, desavueres.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Ikke skære i børn.

  Vi binder heller ikke brædder på hovedet af børn, for at lave underlige hoveder, vi stopper heller ikke børn i krukker for at de skal vække medynk som tiggerbørn, vi binder ikke deres fødder ind til "liljefødder" , vi filer ikke tænderne skæve eller skærer ørene af , vi skærer heller ikke klitoriser og skamlæber af Og vi skærer heller ikke tissemænd i stykker- Og alt det overtro må vente til de er blevet 18 år og selv kan bestemme om de vil mutileres af sindsforvirrede voksne.

 • Anmeld

  Eivind Holm

  Omskæring af drenge

  Ifald forbud af omskæring af små drenge ikke får medhold af fjolserne på Christiansborg, bør man henvende sig til Dyrernes beskyttelse.
  Tænk på hysteriet vedrørende ører- og halekupering af henholdsvis hunde og grise. Det havde åbentbart en højere prioritet end drengetissemænd.
  Altså af de der underlige individer inde på Christiansborg

 • Anmeld

  Jørn Rosborg · Pensioneret læge

  Dødsfald grundet omskæring af nyfødte drenge

  Den ultimative komplikation er dødsfald. Der er dokumenterede dødsfald i vore nabolande. Tyskland og Norge.
  Der er en del litteratur om dødsfald ved omskæring:
  1) Matthew Tontonoz
  Science/Writing
  Why Is Circumcision So Popular in America?
  Jan 5 Published March 2014

  Early Mortality Following Neonatal Circumcision in the United States
  Alexandre T Rotta, MD, FCCM, FAAP1, Veerasathpurush Allareddy, BDS, MBA,
  PhD2 and Veerajalandhar Allareddy, MD, MBA, FAAP, FACP1
  (1)Rainbow Babies & Children's Hospital, Cleveland, OH, (2)The University of Iowa,
  Iowa City, IA.
  Results: Over the course of 10 years, there were 200 early deaths among 9,899,110
  subjects who underwent circumcision (1 death in every 49,166 circumcisions).
  Compared to survivors, subjects who died after circumcision were predominantly
  white (63.9% vs 68.2% among survivors), treated at large bed size hospitals (59.6%
  vs 62.6% among survivors) located in the South (33.8% vs 28.9% among survivors)
  or the Midwest (33% vs 36.1% among survivors), and funded by private insurance
  (52.1% vs 61.4 among survivors) or Medicaid (39.7% vs 31.7% among survivors).
  Subjects who died were more commonly treated at teaching hospitals (80.1% vs
  49.9% for survivors, p<0.001). Subjects who died were also more likely to have
  associated co-morbid conditions, predominantly coagulopathy (8% vs 0.06% among
  survivors), and fluid and electrolyte disorders (23.2% vs 0.5% in survivors).

  2) http://www.cirp.org/library/death/: Omfattende litteraturhenvisninger om emnet.

  3) Desuden kan henvises til et tilfælde i Canada på
  http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/newborn-bleeds-to-death-
  after-doctor-persuades-parents-to-have-him-circumcised-in-canada-a6710061.html.

  Hvornår skal vi mon have det første dødsfald i DK?
  Det er på tide at afskaffe den kønslige lemlæstelse af nyfødte drenge, der har rod i 3.700 år gamle religiøse skrifter. helt sammenligneligt med sharia!

 • Anmeld

  John Zederkof Jessen

  Hvorfor gør man det, sådan helt præcist...

  Det eneste vi får at vide om grunden til omskæring, er at det hviler på et religiøst/kulturelt funderet grundlag, der er rigtigt meget gammel.

  Det eneste vi får at vide om burka og andre hovedbeklædninger, er at det hviler på et religiøst/kulturelt funderet grundlag, der er rigtig meget gammel.

  Det eneste vi får at vide om langhalsede kvinder, er at det hviler på et reliøst/kulturelt funderet grundlag, der er rigtig meget gammel.

  Det eneste vi får at vide.....

  Det er jo rigtig meget religion i det offentlige rum, og noget af det synes vi, at det er helt utilstedeligt og derfor skal og bliver forbydes/forbudt, og noget er så velfunderet religiøst/kulturelt at vi bare må acceptere det. Jeg kan ikke finde ud af forskellen.

 • Anmeld

  Helene Bjerno · læge

  Rituel omskæring kan aldrig gøres forsvarlig.

  Tak for et fint lægefagligt input i debatten. Der er næppe nogen tvivl om, at den forskning som bl.a. SST ligger til grund for at nævne, at rituel drengeomskæring ikke skulle være tilstrækkeligt skadeligt til et forbud er præget af meget alvorlig underrapportering.
  I Danmark ser vi at forsøg på at foretage valide registreringer af de rituelle omskæringer konstant modarbejdes især fra de religiøse omskæringsmiljøer ligesom vi ser at lovgivningen til stadighed ikke overholdes trods det er strafbart ikke at registrere medvirken til denne religiøse procedure.
  Der er således en klar diskrepans mellem hvad ubrugelige, pseudovidenskabelige studier viser og hvad den kliniske erfaring er for de læger, der modtager de skadede børn kan berette om.
  Man vælger af politiske årsager gang på gang ikke at lytte til lægerne.

  Det er dog evident at en religiøs operation (ja det burde ikke kunne forekomme at de to ord skulle kombineres) på et nyfødt barn aldrig kan blive mindre risikofyldt end samme procedure på en voksen.
  Alene derved at det blodtab som er grænsen for at babyen kommer i livsfare i værste fald ikke kan reddes trods akut blodtransfusion etc. er ganske minimalt mens et tilsvarende blodtab ved en omskæring af en voksen mand knapt nok vil kunne mærkes.
  Det samme gælder risiko ved infektion.
  Infektion og blodtab er de to grundlæggende komplikationer som selv den dygtigste læge aldrig vil kunne forhindre 100% når man anvender kirurgiske indgreb.
  Alvorlige komplikationer heraf vil således aldrig 100% kunne forebygges uanset hvad man gør når man tillader at skære i nyfødte babyer.
  Dertil kommer naturligvis komplikationer til bedøvelse.
  Aktuelt foregår alt for mange rituelle omskæringer uden adækvat bedøvelse og man må påregne at børnene i varierende grad får smertetraumer og kendte senfølger heraf som DASAIM har beskrevet i deres høringssvar aktuelt.
  Det er evident iht. DASAIM at eneste forsvarlige anæstesi er GA. Dvs. generel anæstesi= fuldbedøvelse.
  Dvs. skal man sørge for at leve op til en ansvarlig smertelindring kræver det at al rituel omskæring udført af religiøse kvaksalvere så som moheller og lign. ophører totalt ASAP idet sådanne religiøse kvaksalvere altid vil påføre børnene uacceptable smertetraumer idet de på ingen måde besidder bare i nærheden af den nødvendige lægelige ekspertise.
  Det vil givet også medføre en debat om hvorvidt man overhovedet kan tillade at omskæring pågår overfor nyfødte. Idet det at lægge en rask nyfødt i GA måske nok er praktisk muligt såfremt dette udføres af en meget erfaren anæstesiolog med særlig pædiatrisk erfaring. Men i praksis vil man argumentere lægevidenskabeligt for at man må ophøre totalt med at omskære på 8.dagen iht. den alt for store risiko, som GA alt andet lige medfører for en nyfødt.

  Men helt grundlæggende har Lægeforeningen jo allerede meldt helt klokkeklart ud.
  Så klart så det ikke burde være muligt at tage fejl af.
  Rituel omskæring er ikke etisk forsvarligt.
  Det er et uetisk indgreb, der ifølge Lægeforeningen aldrig bør føretages på børn.

  Så kan vi diskutere statistikker, komplikationsfrekvenser, anæstesi, smertetraumer osv. op og ned ad stolper.

  Men det er ikke muligt at konvertere et etisk uforsvarligt indgreb til noget, der fortsat kan bakkes op af lægestanden - uanset hvad man gør.

  Det må politikkerne bare holde sig klart.
  At lægeetikken her er alvorligt brudt og ethvert forsøg på at fikse dette vil slå fejl.

  Dernæst må man holde sig for øje, at selv forsøg på at udføre et uetisk indgreb under "forsvarlige forhold" - (en sætning der i sig selv er fagligt nonsens) vil slå fejl.

  Vi har allerede set alene her i Norden men også i alle andre vestlige lande, at nogle af de allermest alvorlige komplikationer så som dødsfald og alvorligt skadet penis netop er sket via lægeudført rituel omskæring.

  Det gælder den baby der døde i Norge for kun få år siden. Dette var lægeudført.
  Det gælder den baby, der netop har fået alvorlige 3.gradsforbrændinger på sin babypenis i forbindelse med endnu en lægeudført rituel omskæring i Sverige, oktober 2018. Dvs. lige nu.

  Hvis I som politikere ønsker at opretholde rituel drengeomskæring via lægestanden så vid at det ikke kommer til at kunne opretholdes til evig tid. I må vide at Lægeforeningen allerede har klarlagt helt utvetydigt at rituel omskæring af børn er uetisk og at der skal arbejdes hen imod en eliminering af proceduren. Dvs. ikke nogen tilpasning men et totalt ophør.

  Dernæst at de meget alvorlige komplikationer ikke kan forebygges når man vælger at udføre religiøse indgreb på helt små børn hvilket erfaringen taler klart om.

  De meget alvorlige komplikationer har vi netop set ved lægeudførte rituelle omskæringer allerede inkl. en række nærdødsfald blandt rituelt omskårede børn - lægeudførte/lægeassisterede - i Danmark de senere år.

  Opretholder i status quo evt. med visse justeringer vil det kun være et spørgsmål om tid før flere skandalesager dukker op som vi har set i hele Norden og alle andre vestlige samfund hvor rituel omskæring af børn fortat pågår - og iht. debatten vil disse ikke fremover på under mediernes radar.

  I vil som politikere bliver holdt direkte ansvarlige af befolkningen iht. hvad I vælger at stemme for aktuelt.
  God arbejdslyst!

 • Anmeld

  Gerhard Nagott

  Religiøse symboler

  Vi har regler for vold og religiøs påklædning og måske også håndtryk. Omskæring uden eget tilsagn, er og bliver vold/legemsbeskadigelse uanset motivet, og det ser ud til at det får Folketingets "velsignelse". Skammeligt.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Skammeligt snæversyn

  Som blandt andet udvises af Etisk Råd - jeg er rystet!
  Man kunne godt få den fornemmelse, når man følger en debat som denne, at det (for at sige det på godt dansk) er mangel på intellekt, der får nogle til at påstå, at det ikke skader drengebarnet, at man altid har gjort sådan, at det er hygiejniske hensyn eller at det er en religiøs skik, som man skal have lov til at praktisere.
  Jeg kan se, at der hvor filmen tilsyneladende knækker er, at mange i dette spørgsmål slet ikke er i stand til at holde flere bolde i luften af gangen.
  For der er rigtig mange at holde i luften og forstå og som regel bliver det et par stykker som f. eks.: Man må ikke genere folk for deres religion, - man må ikke nedgøre andre kulturers baggrund eller lignende.
  Men for pokker da! Den vigtigste bold at holde i luften, er den der hedder: Hensynet til drengen!
  Han kan ikke vælge selv!
  Alt andet kommer i anden række herefter.

 • Anmeld

  Eivind Holm

  Omskæring af små drenge

  I slutningen af fyrrerne og op gennem halvtredserne havde vi et fag i skolen der kaldtes Bibelshistorie.
  Der hørte vi en fortælling om at Jacob (Abraham, Isak og Jacob) havde 12 Sønner og een datter.
  En araberhøvding forelskede sig i Jacobs datter og friede med al respekt. Men Jacob forklarede, at han ikke kunne give sin datter til en mand der ikke var omskåret, thi det var en pagt jøderne havde med deres gud.
  Araberhøvdingen svarede: Af respekt for dig og din gud samt af kærlighed til din datter, vil jeg og alle mine mænd lade os omskære.
  På trediedagen da araberne lå til sengs med sårfeber, slog Jacobs sønner dem ihjel.
  Til minde og i respekt for det, er traditionen efter fortællingen vedligeholdt.
  Men det må siges, at være nogle dage siden........hvis ellers historien er sand.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  1. behandling af borgerforslaget (B 9) i Folketinget

  Jeg har hørt hele debatten i Folketinget vedrørende Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (B 9, borgerforslag) får at få et indblik i de begrundelser, som de politiske partier og politikere anvender for ikke at ville stemme for forslaget.

  Jeg vil i det følgende kun nævne de begrundelser, som jeg har hæftet mig ved. Alle partierne er tilsyneladende enige om at omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er uacceptabelt. Der er i hvert fald ingen af ordførerne, som ville have udsat deres egne drengebørn for omskæring.

  Begrundelser for ikke at stemme for forslaget:
  1) Forslaget legaliserer kvindeomskæring for kvinder, der er fyldt 18 år
  2) Af hensyn til den nationale sikkerhed og sikkerheden for vores udsendte soldater.
  3) Risiko for ulovlige risikofyldte omskæringer.
  4) Etisk Råd anbefaler ikke et forbud.
  5) Lægeforeningen anbefaler ikke et forbud selvom foreningen er modstander af omskæring af drengebørn, både af medicinske og etiske grunde.
  6) Stigmatisering af den jødiske og muslimske befolkningsgruppe.
  7) Hvorledes straffes ulovlig omskæring, og vil der blive indført en meldepligt ved konstatering af ulovlig omskæring?

  Enhedslisten og SF vil fjerne begrundelsen, at forslaget legaliserer kvindeomskæring for kvinder, der er fyldt 18 år. De vil lave et ændringsforslag, så B 9 kun vedrører drengebørn, så lovgivningen vedrørende omskæring af kvinder ikke ændres.

  Overordnet set undrer det mig at omskæring af drengebørn opfattes anderledes end omskæring af pigebørn, som nu er forbudt. De samme begrundelser imod et forbud mod omskæring af drengebørn kunne anvendes imod det nu indførte forbud mod omskæring af drengebørn. F.eks hvis et forbud mod omskæring af drengebørn skulle føre til ulovlige risikofyldte omskæringer af drengebørn, så burde forbudet mod omskæring af pigebørn fået samme konsekvens for pigebørn.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  1. behandling af borgerforslaget (B 9) i Folketinget (rettelse)

  "...anvendes imod det nu indførte forbud mod omskæring af drengebørn..."

  rettes til:

  "...anvendes imod det nu indførte forbud mod omskæring af pigebørn..."

 • Anmeld

  Rita Sjögreen

  Respekt for barnet - mennesket !

  Det eneste der er vejen frem - er at mennesket SELV må bestemme hvad der skal ske med kroppen - længere er den ikke. Hverken forældre - og slet ikke Religion - skal blande sig :(

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Rita Sjögreen

  Omskæring af kvinder er idag forbudt, uanset hvilken alder kvinden har. Dvs. at en kvinde, der er fyldt 18 år faktisk ikke bestemmer over egen krop, når det drejer sig om omskæring. Det ville borgerforslag B 9 ændrer på, hvilket bliver brugt som begrundelse for ikke at stemme for forslaget. Det er ærgerligt.

  Jeg synes det er fint at Enhedslisten og SF vil fremsætte et ændringsforslag, således at forslag B 9 kun kommer til at dreje sig om drengebørn, som er borgerforslaget egentlige fokusgruppe. Borgerforslaget er jo ikke ment som en kamp for kvinders ret til at lade sig omskære, når de er fyldt 18 år.

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  NEJ TAK til TUT. Jeg forstår slet ikke polemikken!

  Og jeg er ikke blevet et hak klogere af ovenstående artikel og en masse forskelligrettet komplikationsstatistik. Hvis nogle undersøgelser viser en høj komplikationsrate, ville det da være naturligt at kigge på, hvem der har foretaget indgrebene. Erfaring og øvelse på være en forudsætning. Omskæring kan som bekendt også foretages uden brug af kniv.

  Da millioner af mænd er omskåret og velfungerende på alle områder, kan vi nok se stort på "forhudssmøring", sensibilitet mv. Der er åbenbart langt fra teori til praksis.

  De fleste uomskårne mænd lider af stor skræk omkring deres tissemand og får nervøse trækninger bare ved tanken om omskæring. Hvor meget mon dette faktum spiller ind i deres modstand? At man som kvinde kan være imod, forstår jeg ganske enkelt ikke - det er da en kæmpe fordel for kvinden. Derfor: NEJ-TAK til TUT!

  Spørgsmålet må være, hvor mange mænd, der er blevet omskåret som spæde, ville have været deres omskæring foruden, hvis de havde haft et valg. Er der mon noget statistik på det?
  Og selvom nogle få måtte opleve komplikationer, skal det vel ikke gå ud over alle andre?

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Spørgsmål til Helle B Larsen

  Hvis nu der blev indført en 18-årsmindstealder for omskæring af raske drengebørn, hvor mange af dem, som loven forhindrede at blive omskåret som barn, forestiller du dig ville blive omskåret som 18 årig? Jeg gætter på meget få.

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  @ Jesper Lund

  Og det tror jeg, du har ret i. Der skal nok være vægtige grunde for at overvinde rør-ikke-min-tissemand-angsten. I voksenalderen er der i sagens natur en større omkreds og langt mere forhud at fjerne - og dermed er det nødvendigt med en del sting. Hvor mange, der i dag bliver omskåret som voksne, ved jeg ikke. Måske mest dem, der er generet af overdrevent meget forhud at glide rundt i. De bør få det fixet - ikke mindst for deres partners skyld!

  Hvis ikke man må skære lidt forhud af små drenge, hvornår kommer der så forslag om, at man heller ikke må stikke i pigernes øreflipper før de er fyldt 18? Man ser mange også helt små piger med ørestikker.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen · Menneske

  Helle B Larsen

  I hvilken grad er kvinder afhængige af deres forhud, som dækker klitoris?
  Har kvinder en rør-ikke-min-tissekone-angst ift. deres forhud?

 • Anmeld

  Helle B Larsen · Borger

  Omskæring af drengebørn er ikke et spørgsmål om ligestilling

  @ Svend-Erik Hansen:
  Jeg kan forstå, du prøver at sidestille omskæring af de 2 køn. Det kan man ikke. Det er i sig selv noget sludder og viser blot manglende indslgt. Beklager.

  Men tak alligevel, for måske er det hele sagens kerne, du netop har afsløret, nemlig at det er sådan, de fleste tænker - at når det ene er forbudt (og med god grund), skal det andet også være det, selvom der slet ikke kan sammenlignes. Og så bygger man altså en holdning op udfra forkerte forudsætninger. Det er vist helt normalt, men trist!

  Den ærede artikelskriver nævner, at forhudsforsnævring kan være en komplikation ved omskæring. Det lyder mærkeligt, hvis det er tilfældet. Kan vi få det uddybet?
  Samtidig bør det oplyses, hvor mange uomskårne smådrenge, der har problemer med forhudsforsnævring i større eller mindre grad, hvor forhuden enten skal manipuleres (på en hylende unge), eller hvor det kræver et (mindre) indgreb.

 • Anmeld

  Torsten Brinch

  Helle B Larsen

  "Den ærede artikelskriver nævner, at forhudsforsnævring kan være en komplikation ved omskæring. Det lyder mærkeligt, hvis det er tilfældet. Kan vi få det uddybet?"

  Arvæv af operationen med påfølgende indsnævring i den resterende del af forhuden.

  "Samtidig bør det oplyses, hvor mange uomskårne smådrenge, der har problemer med forhudsforsnævring i større eller mindre grad, hvor forhuden enten skal manipuleres (på en hylende unge), eller hvor det kræver et (mindre) indgreb."

  Patologisk forhudsforsnævring er sjælden hos småbørn. Der udføres årligt ca 70-80 operationer for forhudsforsnævring på smådrenge i aldersgruppen 0-4 år.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Omskæring af drengebørn kan sidestilles med omskæring af pigebørn

  Helle B Larsen
  I begge tilfælde er der tale om et unødvendigt, irreversibelt kirurgisk indgreb på et barn, som ikke har mulighed for at sige fra, hvorved barnets rettigheder krænkes. Og i begge tilfælde kan omskæringen give efterfølgende komplikationer. Der er vel ingen tvivl om komplikationerne ved omskæring af pigebørn er værre end ved omskæring af drengebørn. Men de er også til stede ved omskæring af drengebørn, som bl.a. dette indlæg af Kasper Linde Ankjærgaard belyser.

 • Anmeld

  Torsten Brinch

  Men det er jo latterligt.

  Mærkeligt nok er det helt fint at regne alle former for pigeomskæring for sammenlignelige , men drengeomskæring må ikke sammenlignes med nogen af dem.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen · Menneske

  Helle B Larsen

  Hvorledes adskiller forhuden dækkende klitoris sig i funktion fra forhuden dækkende penishoved?