Karina Adsbøl
 svarer 
Mattias Tesfaye

Mener ministeren, at pro-palæstinensiske budskaber i den danske folkeskole er et problem?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 839

Mener ministeren, at pro-palæstinensiske budskaber i den danske folkeskole er et problem, og er det ministerens holdning, at der er brug for retningslinjer, der kan anvise, hvordan skole- og kommunalbestyrelser kan håndtere situationer, hvor en lærer vurderer, at politiske budskaber, der ikke er en del af undervisningen, påvirker det faglige og sociale miljø i klasseværelset negativt?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra torsdag den 25. april 2024

Det fremgår af folkeskolens formål, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, og at skolens virke derfor skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Heri ligger, at undervisningen skal være nuanceret og præsentere eleverne for modsatrettede synspunkter, der hvor det skønnes relevant.

Der er således som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at elever i folkeskolen præsenteres for synspunkter og materialer, der kan opfattes som kontroversielle, så længe den samlede undervisning lever op til folkeskolens formål. Undervisningen i folkeskolen kan godt præsentere eleverne for fx politiske emner eller for aktuelle konflikter, men det skal ske på en måde, hvor formidlingen er objektiv, kritisk og pluralistisk. Det er skolens leder, som er ansvarlig for den undervisningen, der sker på skolen.

Jeg kan oplyse, at der efter 7. oktober 2023 fra regeringens side har været en opmærksomhed på, at konflikten kan skabe stor utryghed og bekymring hos elever – og også vække stærke følelser og spændinger, og potentielt rumme konflikter i klasseværelset, i skolegården og i børn og unges fritidsliv. Derfor sendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et brev i november 2023 til bl.a. skoleledelser i landets folkeskoler, som indeholdte information om gældende sanktionsmuligheder over for elever og henvisning til inspirationsmateriale til, hvordan skolerne kunne arbejde mere fokuseret med demokratiske værdier og forebyggelse af antisemitisme. Indholdet i brevet blev tillige præsenteret på et onlinemøde for KLs børne- og ungedirektører.

0:000:00