Her er DA's 28 forslag til reform af offentlige ydelser

DOKUMENTATION: Kontanthjælpen, fleksjobordningen, sygedagpengene og førtidspensionen. Alle de ordninger skal reformeres for at få flere ud på arbejdsmarkedet, hvis det står til Dansk Arbejdsgiverforening. Læs deres 28 forslag her.

Dansk Arbejdsgiverforening har tirsdag fremlagt i alt 28 forslag til reform af kontanthjælpen, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Forslagene, som skal ses som et valgoplæg fra arbejdsgiverne, har til formål at få flere ud på arbejdsmarkedet og færre på offentlige overførsel.

Læs de 28 punkter herunder.

---

1. Administrationen af førtidspension bliver flyttet fra kommunerne til en central myndighed under staten.

2. Der bør ske en revurdering af allerede tilkendte førtidspensioner.

3. Det skal kun være muligt at få en førtidspension, hvis det kan dokumenteres, at arbejdsevnen er nedsat permanent, og ud fra den foreliggende viden altid vil være det.

4. Førtidspension skal være en gradueret sats på 25, 50, 75 og 100 procent.

5. Forslaget integrerer fleksjob i førtidspensionsordningen.

6. Ledighedsydelsen skal afvikles, og i stedet kan deltidsførtidspensionister, der ikke har arbejde, modtage kontanthjælp, hvis de opfylder betingelserne herfor.

7. Fleksydelsen, der er den særlige efterløn for fleksjobbere, skal afvikles.

8. Ydelsesniveauet i førtidspension skal svare til kontanthjælp.

9. Ressourceforløbsydelsen skal afvikles. Deltagere i ressourceforløb skal have kontanthjælp.

10. Bundfradraget for øvrige indkomster skal reduceres fra 73.000 til 25.000 kr. for personer på fuld førtidspension, og modregningsprocenten skal øges fra 30 til 50 procent.

Reform af fleksjob

DA vil helst omlægge fleksjobordningen jf. ovenstående punkter, men hvis der ikke er politisk vilje til det, så har de også forslag til en reform af ordningen.

1. Lavere tilskud i fleksjob og lavere ledighedsydelse.

2. Visitation til fleksjob skal flyttes fra kommunerne til en central myndighed under staten.

3. Fleksjobbere skal arbejde minimum det timetal, som den tilkendende myndighed vurderer, at personen kan arbejde – eller stå til rådighed i det timetal.

4. Fleksjob skal også være midlertidig for over 40-årige, og minimum hver 18. måned skal den tilkendende myndighed tage stilling til, om pågældende fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

5. Kravet om 12 måneders ansættelse på særlige vilkår for at kunne oprette et fleksjob på den virksomhed, som den fleksjobvisiterede hidtil har arbejdet på, bør blive afviklet.

6. Handicapbeskyttelsesreglerne må ikke være en forhindring mod ansættelse af fleksjobbere på virksomhederne.

7. Fleksjobpræmien for at ansætte fleksjobbere med en ugentlig arbejdstid på under 10 timer skal afvikles.

Reform af kontanthjælpssystemet

1. Der bør indføres et kontanthjælpsloft på 60 procent for ikke-forsørgere og 85 procent for forsørgere af mindstelønnen på DA/LO-området. Loftet skal indeholde de faste satser, særlige tilskud og boligstøtte.

2. De faste satser i kontanthjælpen bør nedsættes fra 60/80 procent af dagpengemaksimum til 50/75 procent af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere henholdsvis forsørgere.

3. Kontanthjælpen for par bør reduceres

4. Under 30-årige skal ikke kunne modtage aktivitetstillæg.

5. Alle under 30 år skal kunne blive vurderet som arbejdsmarkedsparate.

6. Kravene til kontanthjælpsmodtageres rådighed skal strammes og konsekvenserne af at bryde reglerne være større.

7. Det gensidige forsørgelsesprincip for samlevende skal genindføres.

Ændringer i regler for sygedagpenge

1. Højeste sygedagpengesats for ledige bør være 75 procent af højeste dagpenge.

2. Jobafklaringsydelsen bør afskaffes og varighedsbegrænsningen af sygedagpenge være et år.

3. Antallet af muligheder for at forlænge sygedagpenge ud over ét år bør reduceres.

Regulering af offentlige ydelser

1. Regeringens initiativ om en lavere regulering af de offentlige ydelser skal videreføres efter 2023. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening via Berlingske

Forrige artikel Fagbevægelsen savner gulerødder i aftale om arbejdsmiljø Fagbevægelsen savner gulerødder i aftale om arbejdsmiljø Næste artikel Vælgerne dømmer dødt løb mellem rød og blå arbejdsmarkedspolitik Vælgerne dømmer dødt løb mellem rød og blå arbejdsmarkedspolitik