Her er DA's 28 forslag til reform af offentlige ydelser

DOKUMENTATION: Kontanthjælpen, fleksjobordningen, sygedagpengene og førtidspensionen. Alle de ordninger skal reformeres for at få flere ud på arbejdsmarkedet, hvis det står til Dansk Arbejdsgiverforening. Læs deres 28 forslag her.

Dansk Arbejdsgiverforening har tirsdag fremlagt i alt 28 forslag til reform af kontanthjælpen, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Forslagene, som skal ses som et valgoplæg fra arbejdsgiverne, har til formål at få flere ud på arbejdsmarkedet og færre på offentlige overførsel.

Læs de 28 punkter herunder.

---

1. Administrationen af førtidspension bliver flyttet fra kommunerne til en central myndighed under staten.

2. Der bør ske en revurdering af allerede tilkendte førtidspensioner.

3. Det skal kun være muligt at få en førtidspension, hvis det kan dokumenteres, at arbejdsevnen er nedsat permanent, og ud fra den foreliggende viden altid vil være det.

4. Førtidspension skal være en gradueret sats på 25, 50, 75 og 100 procent.

5. Forslaget integrerer fleksjob i førtidspensionsordningen.

6. Ledighedsydelsen skal afvikles, og i stedet kan deltidsførtidspensionister, der ikke har arbejde, modtage kontanthjælp, hvis de opfylder betingelserne herfor.

7. Fleksydelsen, der er den særlige efterløn for fleksjobbere, skal afvikles.

8. Ydelsesniveauet i førtidspension skal svare til kontanthjælp.

9. Ressourceforløbsydelsen skal afvikles. Deltagere i ressourceforløb skal have kontanthjælp.

10. Bundfradraget for øvrige indkomster skal reduceres fra 73.000 til 25.000 kr. for personer på fuld førtidspension, og modregningsprocenten skal øges fra 30 til 50 procent.

Reform af fleksjob

DA vil helst omlægge fleksjobordningen jf. ovenstående punkter, men hvis der ikke er politisk vilje til det, så har de også forslag til en reform af ordningen.

1. Lavere tilskud i fleksjob og lavere ledighedsydelse.

2. Visitation til fleksjob skal flyttes fra kommunerne til en central myndighed under staten.

3. Fleksjobbere skal arbejde minimum det timetal, som den tilkendende myndighed vurderer, at personen kan arbejde – eller stå til rådighed i det timetal.

4. Fleksjob skal også være midlertidig for over 40-årige, og minimum hver 18. måned skal den tilkendende myndighed tage stilling til, om pågældende fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

5. Kravet om 12 måneders ansættelse på særlige vilkår for at kunne oprette et fleksjob på den virksomhed, som den fleksjobvisiterede hidtil har arbejdet på, bør blive afviklet.

6. Handicapbeskyttelsesreglerne må ikke være en forhindring mod ansættelse af fleksjobbere på virksomhederne.

7. Fleksjobpræmien for at ansætte fleksjobbere med en ugentlig arbejdstid på under 10 timer skal afvikles.

Reform af kontanthjælpssystemet

1. Der bør indføres et kontanthjælpsloft på 60 procent for ikke-forsørgere og 85 procent for forsørgere af mindstelønnen på DA/LO-området. Loftet skal indeholde de faste satser, særlige tilskud og boligstøtte.

2. De faste satser i kontanthjælpen bør nedsættes fra 60/80 procent af dagpengemaksimum til 50/75 procent af dagpengemaksimum for ikke-forsørgere henholdsvis forsørgere.

3. Kontanthjælpen for par bør reduceres

4. Under 30-årige skal ikke kunne modtage aktivitetstillæg.

5. Alle under 30 år skal kunne blive vurderet som arbejdsmarkedsparate.

6. Kravene til kontanthjælpsmodtageres rådighed skal strammes og konsekvenserne af at bryde reglerne være større.

7. Det gensidige forsørgelsesprincip for samlevende skal genindføres.

Ændringer i regler for sygedagpenge

1. Højeste sygedagpengesats for ledige bør være 75 procent af højeste dagpenge.

2. Jobafklaringsydelsen bør afskaffes og varighedsbegrænsningen af sygedagpenge være et år.

3. Antallet af muligheder for at forlænge sygedagpenge ud over ét år bør reduceres.

Regulering af offentlige ydelser

1. Regeringens initiativ om en lavere regulering af de offentlige ydelser skal videreføres efter 2023. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening via Berlingske

Forrige artikel Fagbevægelsen savner gulerødder i aftale om arbejdsmiljø Fagbevægelsen savner gulerødder i aftale om arbejdsmiljø Næste artikel Vælgerne dømmer dødt løb mellem rød og blå arbejdsmarkedspolitik Vælgerne dømmer dødt løb mellem rød og blå arbejdsmarkedspolitik
 • Anmeld

  John Lange

  DA er gået i konkurrencestat-modus.

  Sagen er den at DA er gået i konkurrencestatsmodus og så er alle velfærdsordninger hindringer på vejen mod den perfekte konkurrencestat.

  I konkurrencestaten har alle levende individer en rolle at spille, er man for syg til at arbejde er det ingen hindring for man optræder i arbejdsløshedskøen og på den måde er med til at presse andre arbejdsløse til at tage de lavt betalte jobs der bliver udbudt. Og er man også for syg til at stå i arbejdsløshedskøen, så er forarmelse en glimrende trussel og skrækeksempel for andre, så de af frygt for at lande i samme situation anstrenger sig endnu mere og endnu længere for ikke at komme i samme situation. Kort og godt, er det frygt der skal holde de laveste klasser i gang i konkurrencestaten, alle illusioner om den tidligere velfærdsstats humanistiske tilgang til borgerne, ikke mindst de svage borgere, har ingen rod i konkurrencestaten.

  Konkurrencestaten er meget tættere på end folk umiddelbart regner med, både Venstre og Socialdemokratiet ser konkurrencestaten som fremtiden, dog i forskelligt tempo.

  Venstre vil med Lars Løkke i spidsen og hans blanke forhold til empati, hurtigst mulig indføre den rene vare, godt hjulpet på vej af Liberal Alliance og på nogle områder Dansk Folkeparti.

  Helle Thorning har en længere og mere kroget vej mod konkurrencestaten, dels bærer Socialdemokratiet på arvegodset som velfærdsstatens opbygger, som gør at baglandet holder igen og dels er hendes parlamentariske fundament på venstrefløjen, ikke parat til den rene konkurrencestat, men helt hindre det kan de ikke, de kan sænke processen og når de ikke kan hindre konkurrencestaten på sigt, er det fordi de har spist præmissen at alt skal kunne betale sig og dermed er det markedet der bestemmer "nødvendighedens politik".

  For at hindre konkurrencestaten er der behov for en ny tilgang til den vanetænkning der hersker på Christiansborg, Alternativet er en lille bid på vejen, men de har endnu ikke det store overblik og jeg ved heller ikke om der visioner kan holde hele vejen når man skal tale de vanetænkende økonomer i mod, men det vil vise sig, forudsat Helle Thorning får lov at fortsætte som statsminister, med et stærkt Alternativ som parlamentarisk grundlag.

  En af de mest markante forskelle på velfærdsstaten og konkurrencestaten er synet på borgerne. Velfærdsstatens projekt er at give borgerne gode muligheder og social tryghed, for derved at bevare en stabil stat som er nem at styre, på grund af borgernes tilfredshed. Velfærdsstaten har en kærne af human tilgang til borgerne og velfærdsstatens modenhed kan altid måles i hvordan de svageste borgere behandles.

  Konkurrencestatens syn på borgerne er at borgerne er kunder hos staten og derfor skal koste så lidt som muligt og de er mindre borgere end de er arbejdskraft, derfor handler skoleundervisning ikke længere om at skabe gode kritiske samfundsborgere, som i velfærdssamfundet, men om at gøre flest muligt arbejdsmarkedsparate på kortest mulige tid, til færrest mulige penge, ingen skal tilføres mere viden end der er behov for og kun de åbenlyse talenter vil få særlige muligheder.
  Konkurrencestaten opererer ikke med begrebet humanisme, kun i den udstrækning "det kan betale sig". Borgerne ejer ikke staten, det gør markedet og markedets stærkeste spillere er dem med kapital i penge og forbindelser..

  Altså er overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, en overdragelse af ejerforholdet fra borgerne til markedet.

 • Anmeld

  Dorthe Larsen

  Så vil jeg gerne aflives.....

  Som sygemeldt i over 6 år, med flere kroniske og uheldbredelige sygdomme, vil jeg gerne aflives hvis disse forslag gennemføres.
  Syge, handicappede og ledige danskere forfølges allerede nu på det groveste.
  Hvis man ikke kan yde, kan man heller ikke tolereres i dagens Danmark!
  Jamen så sig det dog ligeud: Hvis du ikke længere kan yde, er du intet værd og bedes forsvinde....
  Hvad blev der lige af medmenneskeligheden???

 • Anmeld

  Mette

  Noget for noget

  disse forslag bør kun træde kraft hvis alle invandre smides ud af landet og alle på borgen er villige til at selv går ned i løn og ikke have alle de tilskud og fordele ??? Jeg er rystet og i chock

  Føj

 • Anmeld

  Hanne Storgaard Møller

  Strafudmåling for opstået sygdom

  Forslagene lyder fuldstændig groteske, og kan kun komme fra mennesker, der via deres stilling er virkelig godt sikret ved sygdom. Den sygemeldte, som ellers aldrig har været syg går igennem flere svære faser. Du mister din identitet, din faglige stolthed, kollegaer og være en del af DK, som med empati m.m betaler sin skat til en velfærdsstat, som en naturlighed. En Velfærdsstat, som er kendetegnet af ligeværdighed, tryghed ved sygdom m.m.
  Nu skal syge så straffes økonomisk.. Vi er dem de andre ikke må ses - en skamplet i styret. Egentlig skulle vi gå tilbage og sende dem på fattiggård. Måske vælge at tage medicinen fra dem - de gør jo alligevel ingen gavn. Lad os gemme dem væk i udkants Danmark. Godt nok var hun den der hjalp din kræftsyge mor, hende der var medvirkende til at lytte om natten når angsten var størst. Hende der ringede til bagvagten (lægen) fordi hun ikke skulle lide. Var der tid hold hun i hånd og lyttede.
  Nu skal de i stedet straffes økonomisk de syge, dem som ikke har en chance for igen at komme på arbejdsmarkedet. Økonomisk er vi ramt. Vi mistede vores gode løn og kom på sygedagpenge. Efter dem de skal straffes yderligere. Mon i vil brændemærket os, så alle kan se hun er en nasser. Skal vi stenes eller spyttes efter?? Hvor lagt vil i gå??
  Hvor er det uetisk og usympatisk!!
  Hvor ville jeg ønske af hele mit hjerte, at kunne arbejde.
  Hvordan kan nogen gå på kontanthjælp 15-20 år. Hvorfor ikke tage fat og få dem i job. Lad dem opleve stoltheden ved at være en del af arbejdsstyrken.
  Spar penge på nogle af de socialrådgiverer, som skal se den syge trods de ved personen er i kemobehandling, går med stort stift korset P.g.a brud på ryggen, den sklerose ramte der stort set ikke har flere ressourcer P.g.a sygdommen.....Men ak nej, vi skal holde gang i systemet (pris???).
  Hvorfor mon disse umenneskelige ideer kommer fra mennesker, som er top sikret ved sygdom, hele familien er sikret velstand resten af livet!!
  Til orientering nåede jeg at møde nummer 7 socialrådgiver på 2 år. 7 som ikke anede, hvad de 6 andre havde undersøgt om den syge.
  Spar dog de rigtige steder. Behandle den enkelte med værdighed, respekt og imødekommenhed - det fortjener alle.

 • Anmeld

  Birger Sørensen

  DA varetager arbejdsgivernes interesser - ikke BORGERNEs og ikke LANDETs

  Dansk Arbejdsgiverforening står vist heldigvis ikke på stemmesedlen.
  Og det er ikke første gang de forsøger sig at blande sig i hvordan landet skal administreret, og hvordan lovene skal være.
  Det ville være rart, hvis de gjorde noget for at få skabt de små 200.000 arbejdspladser der mangler - det burde da være noget de kunne finde ud af? I hvert fald er det mere i deres boldgade, end at varetage borgernes ve og vel? Det har de tydeligvis ikke så meget forstand på - men et arbejdsgiver synspunkt på fattige syge og svage, vil vel også altid være motiveret af noget forkert?
  Og synet på borgerne vel også at det handler om at få så meget arbejde ud af dem som muligt, til så lav en pris som muligt.
  Landet skal styret efter at tilgodese LANDETs og BORGERNEs interesser - i arbejdsgivernes alene.

  Imens landet har været i krise 2007-2012 sådan ca., har erhvervslivet næsten fordoblet sin indtjening, og fyret 187.000 mennesker, som efterfølgende er blevet pålagt at betale skattelettelser og afgiftsfritagelser, til dem der har fyret dem.
  Hvad brokker DA sig over? Og hvorfor blander de sig i en debat om ting de tydeligvis ikke har forstand på?

  http://politiken.dk/debat/profiler/pelledragsted/ECE2078928/virksomhederne-tjener-kassen-men-hvornaar-kommer-jobbene/

 • Anmeld

  Jens Nobel

  Skal der også indføres Droit de Seigneur nu vi er i gang?

  Hvad DA er ude på er at tilbageføre tilstanden i Danmark til dengang adelige og herremænd sad på hele magten og bønderne var fæstede til dem ved magt og undertrykkelse uden nogen rettigheder. Arbejdede den almindelige mand og kvinde ikke for dem kunne de få lov at gå i søen eller være hjemløse og udskudte så andre ikke skulle få den tanke at forsøge at have et liv som herremændende ikke bestemte enerådigt over 24/7/365. Nogle af de rigtigt slemme af dem brugte jo tilmed begrebet Droit de Seigneur til at tiltvinge sig adgangen til brudens krop på bryllupsnatten (og i øvrigt også på andre tidspunkter) hvadenten kvinden ville eller ej, for hvis hun eller hendes mand sagde nej fik det frygtelige konsekvenser for dem, også selv om herremanden alligevel gennemtvang voldtægten som det jo egentlig var.
  Det er jo tydeligt nok at DA ønsker at genindføre disse tilstande, nu blot med dem selv i herremandens rolle, ved at få staten til at gå fra at være for samfundet og borgerne til kun at være for arbejdsgiverne.
  Og i det samfund er der ikke plads til mennesker. Hverken syge eller raske. Der er kun plads til arbejdsgivere og robotter i menneskeham som står til rådighed for arbejdsgiverne i et og alt døgnets 24 timer.

 • Anmeld

  Jens Nobel

  Glemte lige at få dette med.

  Disse selvbestaltede herremænd glemmer jo dog lige noget i deres iver for at bestemme tingenes tilstand.
  Hvis de får magt som de har agt, så ryger de selv ned med flaget. De glemmer jo lige at så er der ikke nogen borgere der har råd til at købe deres produkter eller energi/tid til at bruge penge på fritidsaktiviteter, hvilket jo også kræver at folk køber deres produkter. Dette gælder også de mennesker i samfundet som ikke er i stand til at arbejde.
  DA har ikke, og ønsker ikke at indse det, men de er dybt afhængige af at vi alle, syge som raske, har penge til at købe deres produkter. Får de held til at få disse 28 punkter igennem, vil de også komme til at opleve en mærkbar nedgang i salget af egne produkter.
  Folk vil ikke købe ejendomme. Luksusvarer og biler vil der ikke være råd til. Dette indbefatter ting som elektronik og computerudstyr, med den konsekvens at de ikke kan modtage elektronisk post eller handle på internettet så en hel klasse af firmaer ganske enkelt forsvinder ud i glemselen.
  Bankerne vil mærke en tydelig nedgang i pengestrømmen i form af lønninger der ikke kommer til at stå til rådighed for deres transaktioner og ditto opsparinger. Samtidig vil de gå glip af store firmakonti da firmaerne ikke har de samme penge stående mere. Alt i alt en katastrofal nedgang i pengeflowet som nogle af dem ikke vil overleve.
  Firmaerne selv vil også opleve at småaktionærerne forsvinder helt, men samtidig kan de ikke selv opkøbe de aktier der derved bliver frigjort idet deres egen indtjening jo er faldet markant, og dette vil jo så også betyde at bunden falder ud af aktiemarkedet pga. kursfald over hele linjen, som jo skal dækkes ind af firmaernes i forvejen dalende kassebeholdning.
  Mon ikke der liiiiige var noget DA skulle genoverveje inden de fører alt for stor lobbyvirksomhed hos politikerne.

 • Anmeld

  Niels Grønblk

  forhandlings oplæg

  Som forhandlings oplæg er det jo udemærket
  Der er naturligvis punkter der skal justeres og nogle punkter der skal helt ændres eller forblive som de er nu.
  Man skal jo have kigget på området for det er jo meget besværlige regler der bliver styret efter nu .
  En vurdering af nogle grupper indenfor førtidspension kan også være på sin plads.
  Men syge skal ikke tvinges til at arbejde bare 13 min om dagen, det skal være meningsfyldt og forbedre livskvaliteten for den enkelte. Frivilligt arbejde i en forening lokalt kan være bedre for den sociale berøring og burde være annerkendt.

  Men lad en gruppe se på oplægget og få det lavet til så det forbedre det nuværende system, og
  Lad mennesket være i centrum

 • Anmeld

  Jens Holm Møller

  Hvilken tidsalder lever vi i

  Det passer jo meget godt med det den borgerlige blok siger her i valgkampen.
  Hvis vi forarmer mennersker nok, så skal de nok tage sig sammen og finde et arbejde.

 • Anmeld

  Thea Toke

  Kan det betale sig at arbejde for fascister ?

  Hvorfor i alverden har DA så mange meninger om den gruppe, de ikke gider ansætte ?

  Jeg har altid tænkt, at det "bare" handlede om at få lønningerne nedad. Men efter at have læst dette detaljerede og yderst ubehagelige lovforslag, må jeg konkludere, at der er tale om et ideologisk stakkelhad og foragt for de syge og svage. Arbeit macht frei.

 • Anmeld

  Martin Leon

  Ta' dog ansvar!

  Hvis der endelig er noget som skal reformeres i Danmark så er det arbejdsmarkedet, og det er blandt andet arbejdsgivernes ansvar. At passe aben videre til staten og forlange af staten, at staten løser problemet er at flygte fra sit ansvar. Det er på tide, at arbejdsgiverne forstår, at de også har et socialt ansvar, og at det er dem som skal sørge for, at der er arbejdspladser til dem som ikke har arbejde. De kan jo starte med at skabe arbejdspladser som er indrettet således, at folk med nedsat arbejdsevne kan klare jobbene og forsørge sig selv. Staten er forpligtet til at forsørge dem som ikke kan forsørge sig selv. Det står i Grundloven. Men det er arbejdsgivernes pligt at sørge for arbejde til dem som kan.

 • Anmeld

  Sanne Jensen

  Udnyttelse af ressourcer

  Jeg ville virkelig ønske at den nyudnævnte minister stopper op - et ganske kort øjeblik - og reflekterer over om arbejdsgiverne nu også er i stand til at udnytte denne kæmpe ressource der er bag de mange ledige her i landet? En god leder (og arbejsgiver) er i stand til at få det yderste ud af arbejdskraften uden at udtørre kilden totalt.

  Er det måske "in" at ønske sig udenlandsk arbejdskraft da egen ikke er tilstrækkelig og hylde international bevægelsesfrihed? Er det moderne nu at gøre som i sportens verden - man taber kampen og fyrer træneren - huhej det går fantastisk blot vi finder en syndebuk.

  På arbejdsgivernes vegne er jeg faktisk flov - det er da pinligt at de ikke forstår at forudse fremtidig behov og tilrette arbejdsstyrken derefter.

  Uanset hvad - ny fremmed arbejdskraft er altid dyrere at implemente - og for mig sender det et klart signal om at vore arbejdsgivere og virksomhedsejere simpelthen har været alt for forkælede og har så eftertrykkeligt sovet i timen. Det har de desværre fået lov til .

  Det er da utroligt - H.C. Andersen var meget værdsat i udlandet - men først da Danmark fik ros for digteren blev vi stolte af ham. Vi kan lære meget af historien - men hvem gør det? Jeg synes der reageres alt for sent fra de personer som har indflydelse. Mode smitter, men er al mode nu også godt?

 • Anmeld

  per baage

  hvad skal man leve af

  Hallo , der , hvad sker der lige , jeg håber at jer som har lavet dette forslag , de må sove ekstrem dårligt om natten , fordi de siger at fordi man er på overførsel så skal man ingen penge have , alt imens at i vælter i penge og kan sidde i store boliger og endda få mad på borden hver dag. Det er der rigtig mange andre som ikke gør og hvis i gemmenføre dette forslag, så kommer der flere tusinde flere. Så jeg synes bestemt at ilige SKAL tænke jer om en ekstra gang. vores nye beskæftigelse minister han ved ikke hvad han snakker om , har han nogen sinde selv fået hjælp fra kommunen , næppe men jeg ved at hvis dette her sker så er der rigtig mange tusisnde folk som bliver sure mm

 • Anmeld

  Susanne Christensen

  Reform

  Super ide men de nye regler. De mennesker der er syge, bliver da raske af Ingen penge, og tvivl om deres reelle sygdom og jagt på dem. Ja der findes nogle der bare bruger systemet, disse kender rådgiverne. Men helt ærligt stor den menneske jagt, der vil ikke komme noget godt ud ad det

 • Anmeld

  Jari Sørensen

  En flexjobber

  Jeg er en flexhobber, som forsøger at overleve på min løn. Jeg kan ikke klare en kæmpe nedsættelse i min løn.

 • Anmeld

  maibritt nielsen

  jeg ønskede ikke at blive kørt ned.

  jeg er lige ud i arbejdespraktik for at se hvor mange timer jeg kan klare at arbejde, efter den ulykke der ødelagde mit liv for snart 5 år siden. har i dag dobbel piskesmæld i nakken, samt et ødelagt bækken. Før ulykke arbejde jeg som sos-hjælper om aften som vikar og tjente mellem 30000 og 32000 om mdr før skat. jeg for i dag 10849kr før skat om mdr . så hvis der bliver skåret i min ydelse så må vi jo gå fra huset og vores hus er billiger da det ligger langt ude på landet og det er billigere end en lejlighed i næreste by om mdr. er det sådan et DANMARK DA vil have at alle os som er blevet frataget vores gode heldred pga folk som ikke ser sig for i trafikken, eller desværre for kræft, eller andre sygdomme at vi skal være hjemløse eller bor på store herberge. Hvis det er sådan et DANMARK DA vil have så tro jeg at man heller skulle aflive os, så er DA da fri for os helt.

 • Anmeld

  Winnie Eskelund

  Hvor er arbejdsgivernes socialeansvar?

  Når der kommer sådan et massivt forslag fra DA, så syntes jeg også, at de skal gå til deres bagland, og få dem til at ansætte personer med nedsat arbejdsevne.
  Der er selvfølgelig arbejdsgivere der gør et godt stykke arbejde, og tager del i det socialeansvar-et stort tak til dem, men der er også dem der godt vil hjælpe, med færre timer, men det skal nu være hele arbejdsdage, og 100% effektivitet. Det viser jo blot, at der ikke er forståelse for, hvad det vil sige at ansætte en med nedsat arbejdsevne. Kommentar som "det er for få timer, til at det kan betale sig, pgl. Kan ikke blive en del af personalegruppen" hvor er rummeligheden?
  Vi må ikke håbe, at de personer i DA som er kommet med disse forslag ikke selv bliver syge, eller nogle af deres nærmeste.
  Hilsen en der til dagligt arbejder med personer med nedsat arbejdsevne.

 • Anmeld

  Jimmi Nielsen

  DA skyder sig selv i foden

  DA's lovforslag vidner om en forening som egentlig ikke ønsker en velfærdsstat. De ser med mistro på både statens og kommuners evner til at administrere/hjælpe de svageste i samfundet. De ser med mistro på alle danske borgere som ikke er til gavn for dem. Tænk på hvilket samfund vi ville ende ud med hvis DA fik deres vilje. Tanken gør mig trist. DA er magtfuld og det skræmmer mig. Jeg kan ikke tro at landets arbejdsgivere ønsker et sådan samfund, hvor vi ikke tager os af de svageste og passer på hinanden. Husk at mange af os som er kommet i klemme har været arbejdstagere og arbejdsgivere i mange år og det er dem DA lever af. DA skyder sig selv i foden ligegyldigt hvordan man vender og drejer det. Jeg sætter min lid og forhåbninger til at den danske regering evner at se tingene i rette perspektiv og bevare vores gamle Danmark som vi alle elsker så højt.

 • Anmeld

  henrik lind-jensen

  babelstårnet !!!!

  DA lægger op til stramninger overfor syge og svage.

  men ok, jeg bad selv om det da jeg gik til læge for 25 år siden.
  nu flexjobber med ret til smerter og morfin og xtraordinære og spektakulære ydmygelser mmmmm. 24/7-365

  men DA, i mangler noget.
  I må sørge for at euthanasi bliver indført i DK,
  det er jo det logiske næste skridt.
  alt andet er pladderhumanisme

  FYVM

 • Anmeld

  Brigitte Hansen

  Ufatteligt.

  Hvordan kan en gruppe mennesker ønske andre syge og svage mennesker så tarveligt et liv? Mens de selv skummer fløden og nyder overskuddet - og ikke selv frygte et liv med sygdom. Det er ufatteligt og ondt 😢
  Skam jer!

 • Anmeld

  Erhvervsøkonom Ole K. Ersgaard, MDM, PD

  Der kommer da meget, meget mere af samme kaliber

  Venstreregeringen viderefører jo De Radikales uansvarlige udlændingepolitik og konsekvensen er, at velfærden afvikles for danskerne og beløbet overføres til "de nye indvandrere".
  30-40 års fejlslagen integrationspolitik har været en eklatant fiasko. Resultatet kan bl.a. læses i Danmarks Statistiks rapport Indvandrere i Danmark 2015.
  En foruroligende stor del fra lande i Mellemøsten og Afrika lever på et livslangt passivt offentligt forsørgelsesgrundlag i Danmark.
  Og det er primært for netop disse lande tilstrømningen kommer.
  Selvom skiftende regeringer siden 1999 har iværksat 21 omfattende og bekostelige initiativer på integrationsområdet - er ikke ét lykkedes.
  Og nu får Danmark altså mere af det samme med Venstreregeringen.
  Den omfattende tilstrømning skal jo finansieres så de 28 forslag er blot at betragte som en forsmag på, hvad der kommer.
  Sammenhængskraften i samfundet er i frit fald socialt, kulturelt og økonomisk.
  Det ser meget, meget sort ud for Danmarks fremtid.