Her er statsrevisorernes kritik af mangelfuld overvågning af grundvandet

DOKUMENTATION: Ifølge en beretning fra Rigsrevisionen har Miljø- og Fødevareministeriet ikke levet op til kravene for overvågning af grundvandet. Statsrevisorerne kalder det "stærkt foruroligende", at ministeriet ikke har reageret på konkrete advarsler om pesticider i vandet.

Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været særdeles mangelfuld.
Og i to tilfælde har ministeriet først reageret mere end ti år efter at have modtaget konkrete advarsler om pesticider i grundvandet.

Sådan lyder kritikken fra Statsrevisorerne, der 6. december på et pressemøde præsenterede deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sikring af grundvand mod pesticider.

Læs Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen her:

"Det danske drikkevand skal leve op til en række grænseværdier for indhold af pesticider med mere, som også er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip.
Grænseværdierne er fastsat for at sikre et højt sundhedsmæssigt beskyttelsesniveau, og for at vandet kan drikkes uden sundhedsrisiko.

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for overvågning og beskyttelse af grundvandet i Danmark og skal sikre overholdelsen af fastsatte krav. Kommunerne og vandværkerne har ansvaret for at overvåge mængden af pesticider i drikkevandet. Kravene fremgår blandt andet af grundvandsdirektivet og drikkevandsdirektivet samt af de danske implementeringer heraf i blandt andet lov om vandforsyning.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter på pesticidlisten, hvilke pesticider kommunerne og vandværkerne obligatorisk skal teste for i drikkevandet. Ministeriet opdaterer pesticidlisten én gang om året på baggrund af resultaterne fra ministeriets overvågning af grundvandet og andre datakilder, herunder data fra vandværkernes boringskontrol.

Statsrevisorerne kritiserer, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været særdeles mangelfuld. Det er således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet.

Ministeriet har endvidere givet dispensationer til pesticidmidler uden at vise sikker anvendelse i forhold til grundvandet. Dette udgør
en risiko for forurening af miljø og grundvand og kan have konsekvenser for borgernes sundhed.

Statsrevisorerne finder det stærkt foruroligende, at Miljø- og Fødevareministeriet i en række tilfælde ikke har reageret på konkrete advarsler om, at pesticider findes i grundvandet. I to tilfælde har ministeriet først reageret mere end ti år efter, at ministeriet modtog advarsler om pesticider i grundvandet. Efterfølgende er de to pesticider fundet i henholdsvis cirka 26 procent og 31 procent af de undersøgte vandboringer.

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljø- og Fødevareministeriets indsats for at sikre grundvandet mod pesticider ikke er blevet bedre, siden Statsrevisorerne i december 2011 afgav beretning nummer 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider.

Statsrevisorernes kritik er blandt andet baseret på:

• At Miljø- og Fødevareministeriet ikke kan dokumentere en faglig afklaring af, hvorfor pesticider, der opfylder kriterierne for optagelse på pesticidlisten, alligevel ikke er optaget på listen.

• At der er givet dispensation for anvendelsen af 18 udvalgte pesticidmidler, uden at der foreligger dokumentation for, at anvendelsen var sikker i forhold til grundvandet.

• At Miljø- og Fødevareministeriet for 13 af 18 udvalgte pesticidmidler har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer for vurdering af grundvandsrisikoen.

• At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticidmiddel, på trods af at ministeriet fra 2004 har vidst, at midlet udgjorde en uacceptabel risiko for grundvandet og ikke kunne godkendes i forhold til de danske krav til vurdering af kræftrisiko for sprøjtebrugere.

• At Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til ét pesticidmiddel i perioden 2013-2018, som ministeriet forbød i 2011, blandt andet på grund af for lang nedbrydningstid.

• At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret et fuldstændigt datagrundlag til at gennemføre en risikobaseret kontrol af erhvervsmæssige brugeres anvendelse af pesticidmidler. Dermed er der risiko for, at relevante virksomheder ikke bliver udtaget til kontrol, ligesom indberetningerne til Europa-Kommissionen om pesticidanvendelse kan være behæftede med fejl."

Læs hele Rigsrevisionens beretning her. 

Forrige artikel Ældreorganisationer savner penge og planer i finansloven: Ældreorganisationer savner penge og planer i finansloven: "Det ryster os" Næste artikel Minister: Departementschef får tre dage til at forklare sig Minister: Departementschef får tre dage til at forklare sig