Regeringen vil styrke veteranindsatsen

SERVICETJEK: Den danske veteranindsats skal have et serviceeftersyn, mener regeringen, der blandt andet vil give virksomheder en kontant jobpræmie, hvis de ansætter en hjemvendt soldat.

Mandag er den årlige flagdag for Danmarks udsendte, og i den anledning præsenterer forsvarsminister Peter Christensen (V) et nyt veteranudspil, der skal styrke indsatsen for Danmarks hjemvendte soldater. 

Blandt de nye forslag er flere behandlingssteder og en jobpræmie til virksomheder, der ansætter en veteran.

Ifølge forsvarsminister Peter Christensen skal der ydes en særlig indsats i forhold til de danske veteraner, fordi de har ydet en særlig indsats for Danmark.

”Vi har i dag en solid veteranindsats, men vi skal løbende sikre, at danske veteraner får rette støtte, anerkendelse og muligheder,” siger Peter Christensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Servicetjekket peger på en række områder, hvor det danske samfund kan gøre det endnu bedre for veteranerne og deres pårørende.”

De nye indsatser koser 20 millioner kroner, og udgifterne er finansieret ved en merbevilling til Forsvarsministeriet på baggrund af nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen.

Se de nye initiativer herunder: 

Anerkendelse
– Det sikres, at informationscentret i tilknytning til Monumentet over Danmarks Internationale Indsats kan nå et bredere publikum.

– Der arbejdes for udbredelse af højtideligholdelse af flagdagen i landets kommuner.

– Øget fokus på, at veteraners kompetencer indgår i vurderingen af studieegnethed og godskrivning for relevant uddannelse samt erhvervserfaring i det offentlige uddannelsessystem, fx ved optagelse under kvote 2.

– Organiseringen og driften af veteranhjemmene gives bedre rammer, fx ved at oprette et sekretariat i regi af Fonden Danske Veteranhjem.

– Forsvaret arrangerer årligt gensynstræf for veteraner og pårørende.

– Veterancentret arrangerer årlig samling af aktører på veteran-området for drøftelse af aktuelle temaer i veteranindsatsen.

– Veteranindsatsen for veteraner bosiddende på Færøerne og Grønland klarlægges, og det sikres, at veteranindsatsen slår igennem i hele Rigsfællesskabet.

Forebyggelse
– Udvikling af et evidensbaseret mentalt robusthedstræningsprogram. Tiltaget sigter mod, at obligatorisk mental- og robusthedstræning implementeres.

– Forsvaret sætter øget fokus på pårørende, herunder pårørende til enkeltmandsudsendelser.

– Forskningsresultater påviser, at god ledelse og løbende arbejds- tilrettelæggelse i en inkluderende og fordomsfri kultur reducerer de belastninger, der er forbundet med en udsendelse. Forsvaret vil styrke prioriteringen af arbejdsmiljø i uddannelse og forberedelse af enhederne.

Støtte og behandling
– Der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranens nærområde.

– Praktiserende lægers viden om psykisk sårbare veteraner styrkes.

– Idræt for målrettet psykisk skadede veteraner styrkes. Med baggrund i de positive erfaringer med Dansk Idrætsforbunds Soldaterprojekt for fysisk skadede veteraner udvides indsatsen til også at gælde de psykisk sårede veteraner. Det sker i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Dansk Handicapidrætsforbund, Forsvarets Sundhedstjeneste og Militærpsykologisk afdeling.

– App’en ”PTSD family coach” implementeres i 2016 og videreudvikles med psykoedukation, fx erfaringsmæssigt afledte reaktioner og symptomer samt forslag til håndtering og opfølgning.

– Uddannelse tilbydes frivillige på veteranområdet. Initiativet skal oplyse de frivillige aktører om den nyeste viden og give de nødvendige værktøjer – for eksempel vejledning til at håndtere svære situationer. 

Beskæftigelsesrettet indsats
– Virksomheder og myndigheder, der – efter aftale med Veterancentret – har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant jobpræmie, der for eksempel kan bruges til mentorvirke, kompetenceudvikling med videre.

– Forsvaret øger fokus på sårede veteraner ved ansættelser i civile stillinger i Forsvaret herunder fleksjob og løntilskudsjob.

– Regeringen tilskynder at øge samarbejdet mellem kommunerne og Forsvaret og udbrede brugen af kommunale veterankoordinatorer.

– Kommunale veterankoordinatorer tilbydes en faglig opkvalificering. Formålet er at formidle den nyeste viden, som er særligt relevant i det daglige arbejde. Derudover tilstræbes det, at der etableres rammer for et fagligt samarbejde mellem veterankoordinatorerne på tværs af kommuner.

Forrige artikel Måling: Danskerne vil have permanent grænsekontrol Måling: Danskerne vil have permanent grænsekontrol Næste artikel Jørn Mikkelsen stopper som chefredaktør på JP Jørn Mikkelsen stopper som chefredaktør på JP