Regeringens civile strategi slap uskadt gennem forhandlinger om satspuljen

LANDING: Regeringens meget omtalte civilsamfundsstrategi er landet. 96 millioner over de næste fire år skal understøtte foreningslivet. Strategien får overvejende positive ord med på vejen. DUF er dog kritisk.

Frivillige giver et væsentligt bidrag til velfærden i Danmark, mener regeringen. Billedet her er fra værestedet for socialt udsatte, Café Grenaa.
Frivillige giver et væsentligt bidrag til velfærden i Danmark, mener regeringen. Billedet her er fra værestedet for socialt udsatte, Café Grenaa.Foto: /ritzau/Casper Dalhoff
Carsten Terp Beck-Nilsson

Regeringens strategi for civilsamfundet er landet. Og til foreningslivets store lettelse slap de 12 punkter stort set urørt gennem forhandlingerne om satspuljen på det sociale område.

”Hvor er det godt,” lyder den første kommentar fra Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, som fortsætter med at sige, at hun er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle bred opbakning til strategien. Alle Folketingets partier er med i aftalen – med undtagelse af Enhedslisten, som står uden for forliget om satspuljen.

”Jeg er glad for, at regeringen og Folketinget har lyttet til det, som et bredt udsnit af civilsamfundet har foreslået,” siger Vibe Klarup.

Hun er særligt glad for, at regeringen lægger op til at få foretaget en analyse af de grundlæggende økonomiske rammer på det frivillige, sociale område.

Ligesom Vibe Klarup har Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen, siddet i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalingerne til strategien. Også han er glad og roser socialminister Mai Mercado (K) for at have inddraget og lyttet til foreningerne.

”Jeg synes, det har været seriøst at invitere foreningerne ind til at diskutere strategien. Og det vil jeg gerne kvittere for,” siger han og fortsætter:

”Og så glæder jeg mig over viljen til at støtte op om et aktivt civilsamfund som partner i at løse mange af de mega-vigtige udfordringer, vores velfærdssamfund står overfor,” siger han.

Minister: Blus under frivilligheden
Aftalen, der faldt på plads i nat, afsætter 96 millioner kroner over de næste fire år til civilsamfundsstrategien. Hertil kommer et beløb på 16 millioner kroner til et særskilt integrationsprojekt på idrætsområdet, Get2Sport (Se boksen til højre).

Socialminister Mai Mercado er godt tilfreds med resultatet af forhandlingerne om strategien.

”Vi har lavet en stærk civilsamfundsstrategi, hvor vi understøtter det frivillige Danmark, giver forbedrede rammevilkår og får sikret, at der kommer blus under frivilligheden. Fordi vi ikke kan undvære frivilligheden, og fordi det er en afgørende og vigtig del af vores samfund,” siger ministeren.

Under forhandlingerne blev der flyttet på beløb inden for punktet om strategiske partnerskaber mellem kommuner og foreninger. Men den overordnede beløbsramme er intakt. Og det glæder Venstres socialordfører, Carl Holst.

”Det er et af de få af regeringens oprindelige udspil, som stadig har samme økonomiske niveau. Og det tager jeg som udtryk for stor opbakning til, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at løse opgaver i Danmark - og især i forhold til at skabe fællesskaber for vores udsatte borgere,” siger han.

Carl Holst er, ligesom Frivilligrådet, især glad for, at det bliver prioriteret at indsamle viden om betydningen af den frivillige sociale indsats.

”Når vi skal sikre en stabil støttestruktur, er det vigtigt, at vi har et fælles oplyst grundlag for de politiske diskussioner,” siger Carl Holst.

DUF: Strategien er uambitiøs
Det er dog ikke et samlet jubelkor, der melder sig efter fremlæggelsen af strategien.

Dansk Ungdoms Fællesråd havde gerne set en mere ambitiøs strategi, der rakte ud over socialområdet.

”Indholdsmæssigt er det jo en fin strategi, og der er ikke de store ting, jeg er uenig i. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke benytter lejligheden til at tænke civilsamfundet bredere,” siger DUF-formand Kasper Sand Kjær.

Han pointerer, at det er godt, at man vil se på støttestrukturerne bag det frivillige socialt arbejde. Men han ærgrer sig over, at man stopper der. 

”Den frivillige sektor er jo meget mere end socialt arbejde. Og her var der et potentiale for at tænke større,” siger Kasper Sand Kjær. 

Dokumentation

De 12 initiativer i regeringens civilsamfundsstrategi

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner
Regeringen vil afsætte godt 24 millioner kroner til et styrket samarbejde mellem lokale civilsamfund og kommuner. Analysen er, at skal man hjælpe børn af socialt udsatte ind i foreningslivet, kræver det en sammenhængende og koordineret indsats mellem kommuner og civile aktører. 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger
Regeringen ønsker at etablere en digital børs, hvor kommercielle, socialøkonomiske og frivillige aktører kan blive matchet til at løse sociale opgaver i fællesskab. Det har man afsat 1,4 millioner kroner til.

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
Man vil øremærke fire millioner kroner fra Landdistriktspuljen til at styrke de lokale civilsamfund i randområderne.

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet
Dansk Idrætsforbund får 16 millioner kroner i perioden 2018-21 til at fremme integration via projektet Get2Sport.

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område
Regeringen vil lave et 360 graders eftersyn af de statslige rammevilkår for den frivillige sociale sektor. Målet er at gøre op med et system, som ofte bliver kritiseret for at være unødigt kortsigtet og bureaukratisk.

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger
Der er grøde i de små civilsamfund, og regeringen vil gerne styrke den bølge ved at afsætte godt 20 millioner kroner til projekter, der skal understøtte lokale foreningers innovationsarbejde.

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
Regeringen vil løfte kvaliteten af frivilligcentrenes arbejde og afsætter 15 millioner kroner til blandt andet at etablere to nye frivilligcentre for at sikre, at der er frivilligcentre i alle landets kommuner.

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd
Regeringen afsætter 3,5 millioner kroner i perioden 2018-21 til at styrke Frivilligrådet. Man lægger samtidig op til en ny udpegningsmodel, så organisationsdanmark får mere indflydelse på, hvem der sidder i rådet.

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
Regeringen afsætter 26,5 millioner kroner til at videreføre Uddannelsespuljen til at sikre et kompetenceløft i den frivillige sociale sektor. Som noget nyt får frivillige sociale foreninger som et led i satsningen tilbudt gratis kurser.

Det udspecificeres ikke, men ligger mellem linjerne, at den opgave kan lande hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer
Regeringen vil afsætte 700.000 kroner til at undersøge betydningen af de frivillige organisationers ledelse for at skabe øget deltagelse i den frivillige indsats blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet.

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
Regeringen vil undersøge muligheden for at styrke fagprofessionelles kompetencer i at samarbejde med den frivillige sektor gennem uddannelsesinstitutionerne.

Det afsætter man 500.000 kroner til i 2020.

12: Solid viden om den frivillige sociale indsats
Man afsætter 900.000 kroner til at indsamle data, viden og tendenser inden for den frivillige sociale indsats i 2020.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00