Ungdomspolitiker: Voldsom kritik af Nye Borgerlige er så tynd, at den er morsom

REPLIK: Liberal Alliances Ungdoms landsformand anklager Nye Borgerlige for, at partiet ikke forstår borgerlige kernebegreber. Men formanden har ikke begreb om de fundamentale søjler, der konstituerer den borgerlige orden, mener Nye Borgerliges Ungdom.

Af Mikkel Bjørn Sørensen
Landsformand, Nye Borgerliges Ungdom

Landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Signe Bøgevald Hansen, anklager i Altinget Nye Borgerlige for at have en manglende forståelse for borgerlige kernebegreber.

Bøgevalds indledende pointe er, at det danske værdifællesskab ikke er værd at dyrke i kraft af sin danskhed – men tværtimod oppebæres af borgerlig-liberale værdier og institutioner.

Hun anklager i denne anledning Nye Borgerlige for at svigte den borgerlige arv – antageligvis for at ville værne om et særegent dansk fællesskab.

Problemet i Bøgevalds kritik er, at hun er blind for, hvad der konstituerer de såkaldt borgerlig-liberale værdier og institutioner, som hun så inderligt ynder at forsvare.

Viderebringer ukritisk fejlcitater
Indlægget understreger vigtigheden af ærlighed, rationalitet og oplysning som fundament for den demokratiske samtale, hvorefter Bøgevald ukritisk viderebringer fejlcitater fra Nye Borgerliges daværende folketingskandidat Poul Højlund, der på partiets sommergruppemøde for et år siden understregede vigtigheden af at værne samfundet – herunder også demokratiske kulturmuslimer – mod den gruppe af radikale fundamentalister, der ønsker indførelse af kalifat og afskaffelse af borgerlige frihedsrettigheder.

Dette er ifølge Bøgevald et eksempel på Nye Borgerliges talen til folkedybet – og modstand mod individuelle rettigheder. Goddag, mand, økseskaft.

Nye Borgerlige, der ifølge den liberale formand ikke forstår hverken begrebet frihed eller fædreland, er ligefrem udtryk for en antiborgerlig tendens i tiden.  

Denne antiborgerlige tidsånd manifesterer sig blandt andet i den amerikanske præsident, der ved sin modstand mod frihandel og had til religiøse og etniske grupper er med til at bane vejen for partier som Nye Borgerlige.

Der er bare lige ét problem. Nye Borgerlige er store tilhængere af frihandel og nærer intet had til nogen former for etniske eller religiøse samfundsgrupper.

Nye Borgerlige er tværtimod et parti, der favner de mennesker, der accepterer de grundlæggende demokratiske spilleregler og ønsker at leve i fredelig samhørighed med resten af befolkningen uden at lægge samfundet til last.

Voldsom kritik er morsom
Når man ser bort fra de meget bastante og teatralske anklager står det klart, at Bøgevalds indlæg – foruden en rød tråd – mangler en grundlæggende substantiel kritik. Alligevel er det morsomt at se en så voldsom og selvsikker kritik fremført på så tynd og usikker grund.

Det liberale demokrati bygger ifølge formanden på ligheden mellem borgere (ja, så har man hørt det med) – og et borgersind, der angiveligt vokser ud af det frie marked.

Det er netop her, at det står klart, at den ungliberale formand er uden begreb om de fundamentale søjler, der konstituerer hele den borgerlige orden.

Indsigtsløsheden kommer dog ikke som en overraskelse. I en offentlig kommentar til sin kritik bebuder Bøgevald selv, at det ikke er af selvstændig værdi at have en homogen kultur i landet – og i en kronik 13. juni erklærer hun og Liberal Alliances Ungdom, at det for dem er vigtigere, at grænserne står åbne, end at landet præges af en understrømmende enhedskultur.

Det eneste naturlige kollektiv er for dem menneskeheden, der ligeså er kilden til vores rettigheder som borgere.

Bringer sig i opposition til borgerlige værdier
Hvis vi ser bort fra det ekstreme perspektiv i denne position, må det stå klart, at Liberal Alliances Ungdom herved placerer sig selv i opposition til alt, hvad det kendetegner borgerlige værdier.

Frihedsrettigheder vokser ikke frem ved vores blotte eksistens. De garanteres af et fællesskab, der kun eksisterer som produkt af traditioner, sædvaner og generationel overlevering.

Borgerlige dyder såsom flid, naboskab, mådehold og selvdisciplin er frugter på et træ, der kun kan vokse i en have gødet af folkelig kulturel sammenhæng.

"Frihed er det gyldne skjold, mod avind, list og overvold, hvor retsind fører sværdet. Bag den kan fredens ranker gro, men hvor den ej kan fæste bo, må freden fly forfærdet. Frihed er en stad så skøn, hvor enigheden bor i løn, og nabo smukt sig føjer, hvor så man skatter egen arv, at alle ser på næstens tarv, og ingen retten bøjer."

Sådan skriver Thomas af Strängnäs i 1439. Digtet er en visdomsbrønd af borgerlige erfaringserkendelser – og formidler på yndig vis, at friheden ikke er hverken forudsætningsløs eller kan formuleres som et universelt princip, sådan som Bøgevald giver sig i kast med.

Friheden konstituerer ikke sig selv og må således ikke gøres blind for sit eget fundament, herunder folkelig sammenhængskraft og historisk forankring. Uden et fundament af folkebevidsthed, en fælles folkelig fortælling, identitetsskabende myter og fælles kulturelle institutioner, forvitrer forudsætningerne for borgerligheden – og dermed også demokratiet.

Mangler basal indsigt i borgerlighed
Det er interessant at observere Bøgevald fremture med anklager om manglende forståelse for begrebet borgerlighed, når hendes indlæg samtidig afspejler en så eklatant mangel på indsigt – ikke bare i hendes forståelse for og viden om Nye Borgerliges politik, men også for den idéhistoriske position, som hun selv hævder af repræsentere.

Det er med andre ord svært at fremhæve en liberal tænker, der ikke som Nye Borgerlige betragter borgerligheden som noget, der er knyttet op på det nationale fællesskab, nationale værdier og en national kultur.

Idéen om fri bevægelighed på tværs af grænser som en almenmenneskelig rettighed er vist et påfund, der kun eksisterer i fantasien hos visse af det ungliberale segments proselytter.

Følgevirkningerne af en sådan politik vil være en yderligere svækkelse af en lang række uformelle frihedsrettigheder, herunder kvinders og seksuelle minoriteters tryghed i det offentlige rum, stadig videre afvikling af vores ytringsfrihed, voksende kriminalitet og politisk radikalisering på sådan en skala, at staten vil være tvunget til at gribe ind med endnu hårdere magtmidler.

Tryghed kræver grænser. Åbner man de ydre, lukkes de indre.

Forsvarer det modsatte af deres holdning
Det paradoksale er imidlertid, at Bøgevald som repræsentant for en liberal ungdom, der ønsker staten afviklet, i virkeligheden ender med at forsvare det modsatte.

For når den folkelige kultur udvandes, kulturinstitutioner svækkes, og den historiske arv nedbrydes, atomiseres individet, og der skabes et moralsk tomrum, der kun kan udfyldes af en stadig mere magtfuld stat.

Uden kulturel samhørighed og historisk tilhørsforhold svækkes tilliden og dermed den enkeltes lyst til at garantere sin næstes frihedsrettigheder – i forventningen om at få samme garanti retur.

At vi som mennesker kan regne med hinanden, er en helt central forudsætning for frie og selvberoende civilsamfund.

Når staten tværtimod opretholder kulturel kontinuitet, indre orden og værner mod ydre trusler, erstatter almindelig sædvaneret også langsomt behovet for konkret lovgivning.

Således kan mennesker som følge af fælles historiske, nationale og åndelige referencepunkter leve i gensidig respekt og anerkendelse uden nødvendigheden af en indgribende statsmagt.

Liberal order kræver kulturelle forudsætninger
Fælles forestillinger, værdier og anskuelser skaber en form for intern solidaritet og tilværelsesforståelse. Her lever vi sammen og træffer fælles beslutninger, fordi vi netop har en følelse af at høre sammen, at have et skæbnefællesskab og en fælles historie.

Den tyske retsfilosof Ernst-Wolfgang Böckenförde formulerede det sådan:

"Den frie, sekulære stat lever af forudsætninger, den ikke selv kan garantere."

Med andre ord kræver den liberale orden særlige kulturelle forudsætninger. Et delt etos, der opretholder forpligtelse til det fælles gode. 

Denne erkendelse skulle Bøgevald måske besinde sig på, næste gang hun vil anklage andre partier for ikke at være borgerlige.

Forrige artikel Per Michael Jespersen: De røde kan stå over for en ny guldalder Per Michael Jespersen: De røde kan stå over for en ny guldalder Næste artikel Jørgen Rosted: Interne politikmagere kan hjælpe ministre med ny politik Jørgen Rosted: Interne politikmagere kan hjælpe ministre med ny politik