Pia Kjærsgaard
 svarer 
Mattias Tesfaye

Hvem er ansvarlig for undervisningen i folkeskolen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Børne- og Undervisningsudvalget, Spørgsmål 115

Vil ministeren oplyse, hvem der er ansvarlig for undervisningen i folkeskolen?

Svar fra tirsdag den 30. januar 2024

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog folkeskolelovens § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt., og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 2, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 4, om åben skole, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 6.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om bl.a. åben skole-samarbejder med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 1.

Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om formålet med lovens § 10, stk. 1. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af un30. januar 2024 Sagsnr.: 24/00210 dervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. folkeskolelovens § 18. Det er altså den enkelte skoles leders og det undervisende personales ansvar, at undervisningen lever op til de formål, der er beskrevet i folkeskolelovens §§ 1 og 10. Inden for de fastsatte formål har det undervisende personale derfor rum til at tilrettelægge undervisningen på den enkelte skole og i den enkelte klasse, herunder at der tages højde for elevernes behov og forudsætninger.

Ved udøvelsen af de funktioner, som staten påtager sig i henseende til uddannelse og undervisning, skal den respektere forældrenes ret til at sikre sig, at uddannelse og undervisning sker i overensstemmelse med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Tillægsprotokol 1, artikel 2.

Undervisningen skal altså respektere forældrenes religionsfrihed og afholde sig fra indoktrinering med en bestemt religiøs eller filosofisk overbevisning. Det betyder ikke, at undervisningen ikke må præsentere eleverne for filosofiske eller religiøse emner, men betyder, at formidlingen skal ske på en objektiv, kritisk og pluralistisk måde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00