Branchedirektør: Erstat satspuljen med ét fælles system

DEBAT: Satspuljens afskaffelse bør give anledning til at nytænke en model, hvor de vigtige midler bliver fordelt på en gennemskuelig måde. Lav en samlet indsats, der også spiller sammen med den Sociale Investreingsfond, skriver Jon Thorlacius Krog.

Af Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark

Aftalen om at afskaffe satspuljen rejser et nyt centralt spørgsmål. Hvad skal træde i stedet for satspuljen?

Det kan naturligvis anføres, at intet skal træde i stedet for satspuljen, men det vil lægge udviklingen af både vores velfærdssystem og en række af de civilsamfundsorganisationer, der i dag løser helt centrale velfærdsopgaver, mere eller mindre i ruin.

Den tanke tør jeg derfor slet ikke tænke til ende.

I stedet vil jeg sætte min lid til de politikere, der ved, at det forholder sig sådan. Og til at der vil blive udviklet en ny model, der fremadrettet vil understøtte den videre udvikling af vores velfærdssystem.

Hvad har vi lært af satspuljen?
Inden vi udvikler den nye model så lad os forholde os til, hvad vi har lært af satspuljen, for havde den egentlig den rigtige form?

Mit svar vil være ”Nej”. 

For hvor gik man hen, når man ville søge midler i satspuljen? Midlerne blev jo i vid udstrækning uddelt som led i en række politiske aftaler, så var det bare lobbyarbejde på Christiansborg?

Hvor slog man op, når man ville blive klogere på de udviklingsprojekter, der i tidens løb har været finansieret af satspuljen? Måske de gamle satspuljeaftaler kan vise vej.

Hvem vidste egentlig, hvor mange kontorer og projekter der var  i det offentlige, hvis drift er tilvejebragt gennem satspuljemidler? I forhold til det sidste spørgsmål har jeg reelt set ingen anelse.

Skab et centralt videnscenter
Det må stå klart for de fleste, at satspuljen, som vi kendte den, udgjorde et enormt komplekst system, men også et enormt vigtigt system. Men det var et system uden noget egentligt hoved.

Selveje Danmark ser derfor et behov for, at det system, der skal afløse satspuljen, etableres rundt om et centralt placeret videnscenter.

Ikke et sekretariat, der blot skal administrere pengene, sådan et havde vi jo også tidligere.

Nej et åbent, udadvendt videnscenter, hvor man kan søge oplysninger om igangværende projekter, søge inspiration i tidligere resultater, læse om fremtidige puljer, og hvis man skulle have det behov, skabe sig et samlet billede af, hvordan vi som samfund anvender de midler, der er afsat til projekter målrettet socialt udsatte.

Sammenhæng mellem videnscentret og Den Sociale Investeringsfond
Et sådant centralt videnscenter kunne, hvis vi griber det rigtigt an, dels blive vejen til viden og indsigt, men det kunne også ses i sammenhæng med den Sociale Investeringsfond, der netop nu forhandles i Folketinget.

Her er målet, at fondens midler skal anvendes til indsatser, der har en dokumenteret effekt, og er det netop ikke også det, en række af de projekter vi fremadrettet vil ønske at støtte, vil skulle fremvise?

For Selveje Danmark vil det derfor give mening, at det nye system opbygges i en langt mere transparent form, og at vi ikke opbygger to parallelle ”sociale” systemer i regi af henholdsvis ”den nye model” og Den Sociale Investeringsfond, hver med deres indre logik, men at vi tænker dem sammen i et fælles system.

Et fælles system, der vil kunne understøtte såvel drift, innovation og dokumentation af det sociale arbejde i Danmark.

Forrige artikel Mellemfolkeligt Samvirke: Ønsker I at fejre de frivillige? Så inviter dem, det hele drejer sig om Mellemfolkeligt Samvirke: Ønsker I at fejre de frivillige? Så inviter dem, det hele drejer sig om Næste artikel Bikubenfonden: Unges mistrivsel bekæmpes ikke kun gennem uddannelse og job Bikubenfonden: Unges mistrivsel bekæmpes ikke kun gennem uddannelse og job