svarer 
Sophie Løhde

Sundheds- og Ældreudvalget spørger indenrigs- og sundhedsministeren, Sophie Løhde, om kommentar til præsentation fra Diabetesforeningens foretræde 7/11-23

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 13, Spørgsmål 1
Vil ministeren kommentere præsentation fremvist af Diabetesforeningen under foretræde for udvalget 7/11-23, jf. B 13 – bilag 3? Præsentationen indeholder en skitse til et ændringsforslag til B 13 og finansieringen heraf.

Svar fra tirsdag den 9. januar 2024
”Vil ministeren kommentere præsentation fremvist af Diabetesforeningen under foretræde for udvalget 7/11-23, jf. B 13 – bilag 3? Præsentationen indeholder en skitse til et ændringsforslag til B 13 og finansieringen heraf.” Svar:

En glukosemåler kan være et rigtig godt værktøj for mange, der lever med diabetes, til at få større indsigt i deres sygdom og opnå bedre sygdomskontrol.

Danske Regioners Behandlingsråd har anbefalet, at alle patienter med type 1diabetes tilbydes en glukosemåler. Alle fem regioner har givet tilsagn om, at de vil implementere anbefalingen.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 19. december 2023 en aftale om at styrke udbredelsen af behandling i borgerens eget hjem med en aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i perioden 2023-2028. Aftalen er et led i udmøntningen af Sundhedsaftalen fra maj 2022, hvor der blev afsat en særskilt ramme på 500 mio. kr. til investeringer i it, teknologi og udstyr til at understøtte bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem region, kommune og praksissektor. Digital hjemmebehandling kan give en større fleksibilitet og tryghed i hverdagen og betyde, at borgere med kroniske sygdomme kommer i bedre kontrol med deres sygdom.

Dermed kan det undgås, at deres sygdom forværres, ligesom det kan give større livskvalitet for den enkelte og føre til færre sygehusindlæggelser.

Aftaleparterne blev enige om, at de borgere, der vil og kan bruge digitale løsninger til at tage mere aktiv del i egen behandling, skal have mulighed for det. Derfor skal der sættes tempo på omstillingen af det nære sundhedsvæsen, så behandling og monitorering af sygdom i trygge rammer i eget hjem bliver en integreret del af sundhedsvæsenet uden, at der gås på kompromis med patientsikkerhed og kvalitet.

De digitalt understøttede behandlingstilbud skal fritage borgeren for at skulle møde op til hyppige faste rutinekontroller – og for nogle borgere skal de faste fysiske kontroller helt undgås. Samtidig skal digitale tilbud medvirke til at forebygge unødige indlæggelser, fordi sensorer og digitale løsninger kan give varsler om forværring tidligere, end det er muligt i dag. Aftalen skal dermed også være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen og lette presset på sundhedspersonalet.

Parterne er som led i aftalen enige om, at regionerne i en forsøgsordning fra 20242026 skal tilbyde sensorbaserede glukosemålere til op imod 4.400 voksne med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt, og som har et blodsukkermål på over 53 mmol/l. Ordningen skal følges af Behandlingsrådet, som skal vurdere om og i så fald hvilke type 2-diabetespatienter, der er grundlag for at tilbyde sensorbaserede glukosemålere, herunder forholdet mellem omkostninger og effekt af tilbuddet.

Parterne er enige om på denne baggrund at tage stilling til, hvorvidt tilbuddet skal fortsætte til en udvalgt gruppe af type 2-diabetespatienter.

Der skal derudover arbejdes videre med at udvikle en digital løsning, der bl.a. kan opsamle data fra glukosemålere og som gør det muligt at erstatte faste, fysiske kontroller med hjemmemonitorering.
0:000:00