Aftale: Sådan fordeler politikerne forskningsreserven næste år

OVERBLIK: Samtlige partier i Folketinget er blevet enige om fordelingen af forskningsreserven i 2020. Se her, hvad pengene skal gå til.    

Samtlige partier i Folketinget blev onsdag enige om fordelingen af forskningsreserven for 2020.  

I alt drejer det sig om cirka 1,9 milliarder kroner, der næste år skal bruges på forskning og udvikling – og det bliver ifølge politikerne selv med grøn omstilling som det store tema: Over 1,5 milliarder kroner er afsat til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, miljøvenlig transport og bæredygtige byer. Forskningen skal ifølge aftaleteksten generelt bidrage til at nå målet om 70 procent reduktion af udledningen af drivhusgasser i Danmark i 2030.

Den grønne omstilling 
Som reaktion på klimaudfordringer er størstedelen af forskningsreserven reserveret til grøn forskning – en milliard kroner mere, end der er øremærket i dag. Forskningen skal især bidrage til den grønne omstilling og til at indfri den udbredte ambition om 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030. Her kan du se, hvordan forskningsreserven fordeles ud på den grønne omstilling.

Danmarks Frie Forskningsfond: 340 millioner kroner 
Danmarks Frie Forskningsfond får 340 millioner kroner til at fremme originale idéer og projekter i forskningen. Pengene skal især bidrage til den grønne omstilling, ligesom målet blandt forligspartierne blandt andet er at styrke vækstlaget af forskere og fremme forskningsgennembrud. 

Danmarks Innovationsfond: 629 millioner kroner 
Også disse millioner skal fremme den grønne forskning og omstilling. Ifølge aftaleteksten kan forskningen ske inden for områderne energi, klima, bæredygtig natur og miljø samt grøn omstilling af landbruget. 

Klimaforskning og CO2-lagring: 40 millioner kroner 
Endnu mere klima. 25 af millionerne afsættes til forskning ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), 15 millioner kroner afsættes til forskning ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).  

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram: 336 millioner kroner 
De energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter skal skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og bidrage til at indfri målet om 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030 samt gøre Danmark uafhængig af fossil energi. 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram: 111 millioner kroner 
Pengene skal støtte forskning og projekter, der udvikler nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål inden for områderne klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, støj og luftforurening samt kemikalier. 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram: 78 millioner kroner 
Fokus er på grøn omstilling i landbruget. Der afsættes 40 millioner kroner til at støtte projekter inden for klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget. De sidste 38 millioner kroner afsættes til økologiforskning i samarbejde med Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). 

Pilotprojekter inden for bæredygtigt design og arkitektur: 6 millioner kroner 
Det handler om bæredygtigt design og bæredygtig arkitektur, men i sidste ende om at understøtte den grønne omstilling. De 6 millioner bliver fordelt med 2 millioner kroner til henholdsvis Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Designskolen Kolding.  

Videnskab.dk: 2 millioner kroner 
Pengene skal bidrage til at forstørre kendskabet til og forståelsen for den grønne forsknings samfundsmæssige betydning. Det kan man snart læse mere om på videnskab.dk. 

I alt er der blevet reserveret 1.542 milliarder kroner til den grønne omstilling.


En balanceret forskningsindsats

Danmarks Frie Forskningsfond  

Fri forskning: 109 millioner kroner 
Midlerne skal bidrage til at sikre nybrud i dansk forskning og understøtte den forskerinitierede og nysgerrighedsdrevne forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret forskning. 

Fremtidens topforskere: 76 millioner kroner  
Der afsættes 76 millioner kroner til blandt andet Sapere Aude og videreførelse af det nationale ERC-støtteprogram, der styrker talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger til banebrydende forskning. Herudover går pengene til et nyt program kaldet Inge Lehmann, der skal fremme en mere ligelig kønssammensætning i de danske forskningsmiljøer.  

Effekter af tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper: 51 millioner kroner  
Den afsatte pulje skal bidrage til at udvikle de økonomiske modeller og regneprincipper, herunder i forhold til at inddrage effekter af investeringer i velfærd samt klima, natur og miljø. Knap halvdelen af bevillingen skal bidrage til at dokumentere effekten af forskellige former for tidlige og forebyggende indsatser, som kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring.  

Danmarks Innovationsfond  

Nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens: 70 millioner kroner  
Midlerne kan bruges til at styrke tværdisciplinær forskning i blandt andet kunstig intelligens, big data, it-sikkerhed, blockchain og digital omstilling. De kan også bruges til forskning indenfor bio- og life science, materialeudvikling og robot- og droneteknologi.

Bedre sundhed, herunder klinisk forskning: 67 millioner kroner  
Puljen skal anvendes til uafhængig, patientnær forskning for at opnå viden, der gør Danmark i stand til at tackle de store udfordringer relateret til blandt andet psykiatriske og neurologiske sygdomme, kroniske lidelser, antimikrobiel resistens, kræft, fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø og mistrivsel og dårligt mentalt helbred blandt unge.  

Grundtvig Centeret: 10 millioner kroner 
Grundvig Centeret skal anvende pengene til at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver og til at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virke gennem forskning, undervisning og formidling.  

, ,

Forrige artikel Ane Halsboe-Jørgensen ligger på næstsidsteplads blandt regeringens ministre Ane Halsboe-Jørgensen ligger på næstsidsteplads blandt regeringens ministre Næste artikel Minister om ny forskningsreserve: Minister om ny forskningsreserve: "En historisk stor satsning på grøn forskning"