Overblik: Disse lovforslag bliver udskudt

DOKUMENTATION: Folketinget har trukket i nødbremsen og valgt at udskyde en række forslag i lyset af smitteudviklingen med COVID-19. Læs her, hvilke lovforslag der udskydes, og hvilke der prioriteres.

Folketingsarbjedet bliver delvist sat på pause, da statsminister Mette Frederiksen har bedt folketingsformanden, Henrik Dam Kristensen, om at udskyde en række planlagte lovbehandlinger. Det sker i forbindelse med den aktuelle smitteudvikling, som regeringen mener nødvendiggør en udsættelse af lovbehandlingsarbejdet, for at mindske aktiviteten i Folketinget frem til vinterferien.

Her kan du se, hvilke lovforslag der udskydes og længere nede, hvilke der prioriteres behandlet inden vinterferien.

Udskudte lovforslag

Boligministeren
Ændring af lov om almene boliger m.v. (Frafald af tillægskøbesum)

Børne- og undervisningsministeren
Ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familiesammenførte)

Finansministeren
Ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (Justering af undtagelse for tredjepartsindhold på offentlige organers websteder og mobilapplikationer)

Ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Nemkontosystemet stilles til rådighed for grønlandske myndigheder)

Kirkeministeren
Ændring af lov om forsøg i folkekirken (Mulighed for udfasningsperiode)

Skatteministeren
Ændring af toldloven (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.)

Sundheds- og ældreministeren
Ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen)

Transportministeren
Ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter)

Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicapparkeringspladser og differentiering af parkeringsafgifter til lastbiler og busser)

Uddannelses- og forskningsministeren
Ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

Udlændinge- og integrationsministeren
Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer

Ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.)  

Disse forslag prioriteres behandlet inden vinterferien

Børne- og undervisningsministeren
Ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed)

Erhvervsministeren
Ændring af konkurrenceloven og straffeloven (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.)

Justitsministeren
Ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud)

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen, udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære, ind- og udføre visse våben)

Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023)

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul. Endnu ikke fremsat)

Ændring af straffeloven og lov om erstatningsansvar (Styrket indsats mod farlig kørsel m.v. Endnu ikke fremsat)

Miljøministeren
Ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændring af handlepligten for den ansvarlige for en miljøskade, indførelse af godtgørelsesordning samt ændring af definitionen af arter og naturtyper) L 96

Skatteministeren
Ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)

Ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil)

Ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget)

Sundheds- og ældreministeren
Ændring af sundhedsloven (Autoriserede sundhedspersoners adgang til at indhente genetiske oplysninger, der opbevares i Nationalt Genomcenter, til brug for beslutningsstøtte)

Ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter) 

Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation)  

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Transportministeren
Ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)

Udlændinge- og integrationsministeren
Ændring af repatrieringsloven (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.)  

Ændring af udlændingeloven (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Finansministeren
Lov om tillægsbevilling for finansåret (Endnu ikke fremsat)

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Ændring af lov om miljø og genteknologi (Gennemførelse af ændringer i udsætningsdirektivet og digital kommunikation. Endnu ikke fremsat)

 

Følg L 96 Miljøskadeloven med videre
(Miljø- og Fødevareministeriet)

26/1
2021
19/1
2021
13/1
2021
23/11
2020
19/11
2020
12/11
2020

Forrige artikel Universiteter og studerende ærgrer sig over briternes fravalg af Erasmus Universiteter og studerende ærgrer sig over briternes fravalg af Erasmus Næste artikel KU forventer flere forsinkelser af Niels Bohr-bygningen KU forventer flere forsinkelser af Niels Bohr-bygningen
Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

AKADEMI: En af Danmarks store forskningsfonde giver over 100 millioner til et nyt akademi, der skal styrke forskningen i hjertekarsygdomme. Ikke fordi der mangler forskning, men fordi, der stadig er store udfordringer med hjertekarsygdomme, siger chef for sundhedsvidenskabelig forskning i Novo Nordisk Fonden.