Bjarne Laustsen
 svarer 
Claus Hjort Frederiksen

Bjarne Laustsen (S) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, hvorfor man i lovforslaget ikke skeler til, eller endda kopierer, Værnepligtslovens regler med hensyn til, hvor længe og i hvor lang tid, tidligere militært ansatte skal stå til rådighed for forsvaret

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 124, Spørgsmål 5
Ministeren bedes forklare, hvorfor man i lovforslaget ikke skeler til, eller endda kopierer, Værnepligtslovens regler m.h.t., hvor længe og i hvor lang tid, tidligere militært ansatte skal stå til rådighed for forsvaret, således den forpligtelse tidligere militært ansatte kan pålægges, holder sig inden for de tidmæssige rammer, som gør sig gældende for værnepligtige.

Svar fra onsdag den 27. februar 2019
”Ministeren bedes forklare, hvorfor man i lovforslaget ikke skeler til, eller endda kopierer, Værnepligtslovens regler m.h.t., hvor længe og i hvor lang tid, tidligere militært ansatte skal stå til rådighed for forsvaret, således den forpligtelse tidligere militært ansatte kan pålægges, holder sig inden for de tidmæssige rammer, som gør sig gældende for værnepligtige.” Svar:

Det skal indledningsvist bemærkes, at forpligtelsen for værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår til at stå til rådighed under krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde ikke følger af værnepligtsloven, men derimod af lov om forsvarets personel (personelloven) samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om tjenestetid for værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår.

Efter den ordning, der foreslås i L 124, vil værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår have pligt til at forrette tjeneste i totalforsvaret eller i mobiliseringskompagnier i maksimalt 5 år fra de hjemsendes fra den første samlede tjeneste.

Derimod foreslås det, at tidligere militært ansatte indtil de når folkepensionsalderen skal kunne indkaldes til at forrette tjeneste under krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde med henblik på at styrke Forsvarets og Hjemmeværnets samlede evne til at mobilisere, herunder opstille Totalforsvarsstyrken og mobiliseringskompagnierne.

En ændring, hvorefter de tidligere militært ansatte alene skal stå til rådighed i 5 år efter endt ansættelse, vil indebære en væsentlig begrænsning i antallet af tidligere militært ansatte, der vil stå til rådighed for Forsvarets og Hjemmeværnets samlede evne til at mobilisere, herunder opstille Totalforsvarsstyrken og mobiliseringskompagnierne.

Dato: 27. februar 2019 FORSVARSMINISTEREN Holmens Kanal 9 1060 København K Tlf.: 728 10000 Fax: 728 10300 E-mail: [email protected] www.fmn.dk EAN: 5798000201200 CVR: 25 77 56 35 En sådan begrænsning vil være uhensigtsmæssig, da det vil mindske den samlede robusthed i Forsvaret og Hjemmeværnet. De tidligere militært ansatte, som har modtaget uddannelse i Forsvaret, vil således udgøre en vigtig ressource i disse ekstraordinære situationer, hvor de eksempelvis vil kunne indgå i Forsvarets føringsstruktur eller løse andre specialiserede opgaver.

Det skal dog understreges, at forpligtelsen for de tidligere militært ansatte til at forrette tjeneste alene vil indtræde i helt ekstraordinære situationer i forbindelse med krig eller krise. Derudover vil forpligtelsen kun blive bragt i anvendelse, hvis Forsvarets opgaver ikke kan løses af Forsvarets faste personel, af personel af reserven eller af Hjemmeværnets frivillige.

I den forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på, at forpligtelsen ikke vil påvirke de tidligere ansattes hverdag, da forpligtelsen ikke medfører, at de kan indkaldes til øvelser eller uddannelse uden for de helt særlige tilfælde af krig eller krise.

Det vurderes på den baggrund, at der med den foreslåede ordning er fundet en passende balance mellem på den ene side hensynet til at sikre Forsvarets og Hjemmeværnets samlede evne til at sikre Danmark i tilfælde af krig eller krise og på den anden side hensynet til de tidligere militært ansatte.

Det bemærkes i øvrigt, at den foreslåede ordning i det væsentligste svarer til ordningen efter beredskabsloven, hvorefter afskedigede befalingsmænd er forpligtet til under krise og krig at stå til rådighed for redningsberedskabet indtil udløbet af det år, i hvilket de fylder 65 år.
0:000:00