KandidattestenEU-valg 2024

63 år

Kandidat-/masteruddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg vil kæmpe for et handlekraftigt, grønt og sikkert Europa. Mit hjerte banker for Danmark óg Europa. Men Europa står overfor udfordringer, der kan synes uoverskuelige. Krigen i Ukraine, det endnu uløste migrationsproblem, og voldsomme og altødelæggende klimaforandringer, er noget af det, vi skal løse sammen i vores europæiske fællesskab. For vi kan ikke løse udfordringerne alene.

Politiske mærkesager

Vi skal sikre fred og stabilitet i Europa

Det er på tide, at vi i EU tager mere ansvar for vores sikkerhed. Vi skal fortsætte støtten til Ukraine, så længe det kræves. Vi står i en situation, hvor der er et massivt behov for et styrket forsvarssamarbejde i EU. Det gælder f.eks. ammunitionsproduktion og større koordinering af våbensystemer. Det skal en ny forsvarskommissær i EU have ansvar for.

Vi skal øge ambitionerne og løse klimakrisen i fællesskab

EU har sat ambitiøse klimamål – og forhåbentlig snart et på 90% for 2040. Nu skal vi fra mål til handling. Først og fremmest skal vi farve landbrugsstøtten grønnere og få sat CO2-kvoter på fødevareproduktionen. EU’s grønne industri skal have bedre vilkår, så vi får endnu mere gang i udbygning af vedvarende energi. Vi skal beskytte og genoprette naturen, over og under vandet, meget bedre end i dag.

Vi skal løse migrationsudfordringerne fuldbyrdet og effektivt

Migrationspresset skal løses ordentligt og holdbart - en gang for alle. Vi skal sikre vores ydre grænser og ved hjælp af centre inden- og udenfor EU tage flygtninge ind og sende illegale migranter sikkert hjem igen. Der er en vej til Europa og den skal fremover hedde uddannelse, bl.a. gennem samarbejde med tredjelande uden for EU.

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Gruppen Renew Europe

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Brobyggerne. Skildrer optakten til 2. Verdenskrig og med udgangspunkt i borgerne i Norden og deres perspektiv.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Jeg synger i kor. Jeg kan godt lide fællesskab og sang og der opnår man begge dele ved at synge i et kor.

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Bruce Springsteen. Fordi jeg elsker, når den - om jeg så må sige - lettere aldrende mand giver den gas.

Hvilken podcast lytter du altid til?

Tyranen. En podcast fra DR. Den minder os om, hvad det er for nogen kræfter, vi altid skal være bekymrede for. Det er særligt vigtigt at huske på.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Grækenland. Fordi jeg holder utroligt meget af menneskene i Grækenland - og så er der faktisk dejlig varmt og solrigt.

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Ja, det er en stor fordel, og det er det på grund af mange ting: Sikkerhed, klimahandling, økonomi og samhandel, borgerrettigheder og sundhed.
Stine Bosse
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Vi vil arbejde for, at vi får stærkere ydre grænser og samtidig, at vi ophæver vores egen grænsekontrol fra Danmark.
Stine Bosse
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Vi mener, at 18 år er et godt tidspunkt at tage stilling i stemmeboksen første gang.
Stine Bosse
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Ja, vi skal være beredte på selv at kunne producere kritiske varer og tjenesteydelser, såsom medicin og energi. Det har de seneste år vist nødvendigheden af.
Stine Bosse
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Ja, men det vil tage tid. Først og fremmest skal der være etableret fred. Dernæst skal der forhandles solide og holdbare aftaler på plads, så Ukraine kan leve op til de centrale principper, vi har i EU, som retsstat, demokrati, anti-korruption og frihed.
Stine Bosse
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

EU skal kunne sikre sit værdimæssige ståsted. Det betyder, at enkelte lande ikke længere skal kunne forhindre en udenrigspolitisk position. Vi vil arbejde at indføre øget brug af flertalsafgørelser på udenrigs- og sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Stine Bosse
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Nej, men den skal omlægges, så der er mere fokus på en grøn fødevareproduktion. Den skal målrettes grønne og bæredygtige formål, herunder natur, miljø og klima.
Stine Bosse
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er allerede blevet en del af EU's grønne taksonomi, så den anerkendes allerede i dag som en bæredygtig energikilde. Det bakker vi op om, da atomkraft er og bør være en del af fremtidens europæiske energisystem.
Stine Bosse
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Ja. Et mere velkoordineret jernbanenet i Europa vil både være godt for klima, vækst og sammenhængskraft. Blandt andet mener vi, at hurtigtog mellem storbyer vil være oplagt at undersøge mulighed for.
Stine Bosse
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Vi har en række klimamål, som vi i Moderaterne også bekender os til. 2030- og snart et 2040-mål og ikke mindst Parisaftalen. Omstillingen skal ske i henhold til dem - og vi tror på, at det kan ske via incitamenter over forbud, så erhvervslivet også kan følge med. Men vi må ikke være naive med uopnåelige mål og forbud, for vi skal have flere lande med på den grønne omstilling.
Stine Bosse
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

Vi ønsker en solidarisk håndtering flygtninge og migranter. Det er den måde, vi bedst kommer illegal migration til livs. Sådan kan vi både lykkes med at tage os af dem, der opnår reel flygtningestatus, og vi kan effektivt og sikkert hjemsende illegale migranter.
Stine Bosse
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

I dag giver vi støtte uden forbehold til afrikanske lande. Man kan godt forestille sig modeller, hvor opbremsning af migration tænkes ind som en del af pakken. Derudover kan mere håndfaste aftaler om bl.a. uddannelsessamarbejde også tænkes ind i aftalerne.
Stine Bosse
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Ja. Vi snakker ikke om etablering af en EU-hær, men vi skal også løfte vores del af ansvaret for EU's sikkerhed.
Stine Bosse
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

På et tidspunkt ønsker vi en drøftelse af, om euroforbeholdet er gavnligt, men det skal ikke nødvendigvis være nu.
Stine Bosse
15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

Nej, vi skal ikke i udgangspunktet regulere erhvervslivets eksportmuligheder. Men vi anerkender, at det kan blive en konsekvens af den spændte sikkerhedspolitiske situation. Økonomiske interesser må ikke vægte højere end vores fælles sikkerhed.
Stine Bosse
16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

EU's udvidelse er vigtig for sikkerhed og stabilitet i regionen. Derfor skal vi forberede os grundigt på kommende udvidelsesprocesser gennem nødvendige reformer, så vi kan integrere nye medlemsstater smidigt og sikre, at vores vestlige værdier opretholdes.
Stine Bosse
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Tyrkiet er og skal være kandidatland. Men vi skal forsøge at holde dem i kortere snor og blive ved med at incentivere landet til at gennemføre de reformer, der skal til, for at kunne blive optaget i EU. Tyrkiet skal helst blive ved med at orientere sig mod EU.
Stine Bosse
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Ja, reglerne for dyretransporter skal generelt strammes op. Ud over kortere transporttider skal der også altid være adgang til vand for grisene, bedre temperaturregulering, ligesom der skal være mere plads til grisene i dyretransporterne.
Stine Bosse
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Vi ønsker, at der sættes en slutdato for udvinding af fossile brændstoffer. Det forsøgte EU også at gå forrest på til COP28. Det vil være bedst for klimaet med en global slutdato. I EU skal vi dog også have øje for energiforsyningssikkerheden. Muligheden for et fælles stop i 2030 afhænger derfor af, om vi kan producere nok grøn energi til den tid.
Stine Bosse
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Ja. Vi skal være mere ambitiøse på vegne af vores natur. Vi skal genoprette naturen og udlægge flere arealer til vild natur. Landbrugsstøtten skal desuden fremover i højere grad understøtte formål som natur, miljø og klima fremfor primært at understøtte fødevareproduktion.
Stine Bosse
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Ulven skal fortsat være en beskyttet art i EU, men man er allerede i gang med at se på, om ulvens generelle beskyttelsesniveau skal ændres, fordi vi i Europa har en voksende ulvebestand. Jagt på ulve i Danmark skal dog bero på en konkret vurdering af ulvens bevaringsstatus her til lands. For nuværende er vi ikke der, hvor jagt på ulve skal tillades i Danmark.
Stine Bosse
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Nej. Vi mener, at "sommerhusreglen" fortsat skal gælde.
Stine Bosse
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Ja, vi skal have modtagecentre både inden- og udenfor Europa. Centre udenfor til de afviste asylansøgere og centre indenfor til behandling af asylprocessen for dem, der kommer hertil. Centrene i EU skal håndteres af EU, altså i fællesskab, mens centre udenfor EU skal etableres i et samarbejde med den Afrikanske Union og de afrikanske lande.
Stine Bosse
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Ja. Vores fokus i Middelhavet skal være at få kontrolleret og standset de illegale migrationsstrømme. Men vores håndtering heraf skal selvfølgelig have respekt for disse menneskers værdighed og liv.
Stine Bosse
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er både godt for ligestillingen og for mænds muligheder for at holde barsel.
Stine Bosse
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Der skal være mulighed for at sanktionere EU-lande, hvis de ikke lever op til grundlæggende regler og værdier. Det gælder også diskrimination, som typisk vil ske i sammenhæng med andre forhold, der strider imod vores fælles værdigrundlag.
Stine Bosse
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

Sundhed er som udgangspunkt et nationalt anliggende, men EU skal kunne koordinere fælles løsninger, når de er grænseoverskridende og kalder på en koordineret indsats - ligesom Covid-19-pandemien viste os, der var behov for.
Stine Bosse
28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Vi mener, at EU i højere grad skal kunne stå på egne ben, men det betyder ikke, at vi skal negligere vores gode samarbejde med USA - særligt i NATO-regi. EU skal prioritere sit eget forsvar højere og udgøre en stærkere søjle i NATO.
Stine Bosse
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

Der er flere områder, hvor det er nødvendigt, at EU optimerer beslutningsprocesserne. Det gælder blandt andet udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det er derfor nødvendigt, at vi kigger på, hvordan vi effektiviserer vores samarbejde - og det kan vi også inden for de gældende traktater. Vi mener derfor ikke, det er nødvendigt med en ny traktat.
Stine Bosse
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Ligesom EU har været med til at skabe ligestilling gennem øremærket barsel til fædre og medmødre, skal EU også bidrage til at skubbe større virksomheder i retning af mere ligestilling på bestyrelsesgangene.
Stine Bosse
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Udbudsdirektivet er ikke revideret siden 2014. Det trænger til en opstramning - både for at skabe grønnere offentlige indkøb, men i særdeleshed også for at sikre mere ansvarlighed i de offentlige udbud, når det kommer til ordentlige arbejdsvilkår. Derfor ønsker Moderaterne en revision af udbudsdirektivet med fokus på strammere krav til ordentlige arbejdsvilkår og bæredygtighed.
Stine Bosse
32

EU skal forbyde TikTok

Moderaterne er ikke et forbudsparti. Men EU skal arbejde for en tryg og sikker digital verden for vores børn og unge. Det kræver et opgør med skadeligt indhold og fastholdelsesmekanismer. Vi ønsker mere håndhævelse af, at Tiktok lever op til gældende regulering, der netop gør op med den skadelige indhold, som børn og unge ikke bør eksponeres for.
Stine Bosse
33

EU's budget bør vokse yderligere

Før man tager stilling til eventuelle udvidelser af budgettet, så bør man sikre, at der er orden af penalhuset i EU. Vi kommer til at skulle bruge flere penge på sikkerhed og klima. Men EU skal blive bedre til at udnytte de midler, der allerede er, og sørge for, at de mange puljer og fonde bliver mere gennemskuelige, målrettede og kommer effektivt ud til de rigtige formål i samfundet.
Stine Bosse
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

På sigt er en to-statsløsning, hvor palæstinenserne får deres egen stat, den eneste mulighed for at skabe varig fred. I mellemtiden skal Danmark og EU presse på for en våbenhvile, så der sker så få civile tab som muligt, og at forhandlinger om en to-statsløsning, med anerkendelse af Palæstina som stat, startes op.
Stine Bosse
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Vi har glæde af de studerende, der kommer hertil. Det er vigtigt at så mange bliver og skaber vækst og udvikling i Danmark, når de er færdige med deres uddannelse.
Stine Bosse
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024