KandidattestenEU-valg 2024

Per Clausen

forEnhedslisten – De Rød-Grønne

69 år

Kandidat-/masteruddannelse

Derfor stiller jeg op

Jeg opgav en fantastisk post som rådmand for Klima og Mijø, fordi jeg synes, det er helt afgørende, at vi får sat et markant rødt og grønt aftryk på politikken i EU. EU-parlamentet spiller en mere og mere afgørende rolle - og derfor er det utroligt vigtigt at være repræsenteret der, hvis vi skal påvirke udviklingen i Europa og modvirke konsekvenserne af den truende højredrejning.

Politiske mærkesager

Billige hurtigtog gennem Europa

Det er helt tosset, at det i dag ofte er både billigere og nemmere at tage fly end at tage tog. Fly skal ikke længere fritages fra at betale moms og brændstofafgift er og EU skal investere i bedre og hurtigere togforbindelser samt indføre en prisgaranti, som betyder, at det altid er billigere at tage toget end at flyve. Et sådant initiativ vil være godt for borgerne i Europa samt klima og miljø.

Visionær Klimahandling - udfas kul, olie og gas

EUs klimamålsætning lever ikke op til de løfter, vi gav i forbindelse med Paris-aftalen. Derfor er det nødvendigt, at vi meget hurtigt får udfaset anvendelsen af kul, olie og gas - og får langt mere fart på udbygningen af vedvarende energi.

Ingen skattepenge til virksomheder, som snyder medarbejdere og fællesskab

Vi skal sikre os, at vi ved offentlige udbud kan kræve, at virksomhederne har overenskomst, overholder arbejdsmiljøregler og andre regler, som sikrer lønarbejdernes rettigheder samt at de ikke benytter sig af skattely. Det kræver et nyt udbudsdirektiv i EU

Personlige spørgsmål

Hvilken politisk gruppe i Europa-Parlamentet vil dit parti sidde i?

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Nævn en bog, der har gjort særligt indtryk på dig.

Hans Scherfigs “Det forsømte forår”. Jeg læste den som 13 årig - og den mindede mig troligt meget om den sorte skole, jeg gik i på det tidspunkt. Den inspirerede mig til et langt liv i kamp mod uretfærdighed og undertrykkelse.

Er der en fritidsaktivitet, der er særlig vigtig for dig?

Min kolonihave, hvor jeg tilbringer rigtig meget tid. Jeg drikker også en gerne en øl eller to i forbindelse med lange samtaler om alt og intet. Ellers fylder politik meget for mig, så det kan ære svært at finde ud af, hvornår der er tale om fritid eller arbejde

Er der en kunstner eller musiker, du sætter særlig pris på?

Niels Hausgaard. Jeg elsker hans jyske humor, hvor han på underfundig vis udstiller hykleri og politiske tåbeligheder. Som en modsætning til dette, er jeg også en stor tilhænger af punk-musik.

Hvilken podcast lytter du altid til?

EU Confidential på Politico. Den giver et godt indtryk af, hvordan verden ser ud fra Bruxelles - og det er på mange måder en ukendt verden for mig.

Hvilket andet EU-land rejser du helst til?

Tyskland - som oftes Berlin. Jeg synes Belin er en fantastisk by med et levende kulturliv, masser af historie, gode og billige øl og så synes jeg, at tyskere er behagelige mennesker at omgås. Måske fordi Tyskland har været udsat for så meget, at den nationale selvtilstrækkelighed ikke tager overhånd..

Sammenlign svar

1

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

EU er en politisk kampplads. Sammensætningen af EU-parlamentet og de politiske styrkeforhold i medlemsstaterne er helt afgørende for resultatet af EU-samarbejdet. Derfor er det så vigtigt, at venstrefløjen får et godt resultat.
Per Clausen
2

Danmark bør indføre permanent grænsekontrol og dermed træde ud af Schengen-samarbejdet

Vi skal blive bedre til at bekæmpe social dumping, men jeg mener ikke, at en permanent paskontrol er et effektivt og hensigtsmæssigt meddel til at sikre dette.
Per Clausen
3

16-årige skal have stemmeret til europaparlamentsvalget

Jeg går stærkt ind for at få udvidet demokratiet, så flere kan blive inddraget. Jeg tror, det vil værre en fordel for demokratiet, hvis stemmeretten udvides.
Per Clausen
4

Samfundsnødvendige produkter som medicin og teknologi skal produceres i EU, også selvom de kan fås billigere andre steder i verden

Det er afgørende for mig, at vi investerer i europæiske arbejdspladser og skabe flere gode overenskomstdækkede jobs i Europa og Danmark. Derfor skal vi lempe statsstøttereglerne og understøtte de produkter og arbejdspladser, som bliver nødvendige for fremtidens Europa.
Per Clausen
5

Ukraine skal tilbydes medlemskab af EU, når de lever op til de formelle betingelser om blandt andet demokrati og retsstat

Ukraines frihedskamp er imponerende og vigtig for os alle. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at de skal have mulighed for at blive medlem af EU, når de opfylder de formelle betingelser. Det er vigtig, at vi aktivt støtter dem i bestræbelserne for at nå dertil.
Per Clausen
6

Et enkelt land skal ikke længere have veto-ret til at forhindre, at EU vedtager nye sanktioner mod andre lande

Jeg mener, at det er grotesk, at lande som Orbans Ungarn kan stille sig i vejen for, at vi kan indføre sanktioner mod Rusland og besværliggøre støtten til Ukraine. Jeg mener, at vi burde benytte os af den mulighed, vi har, til at fratage Orban stemmeretten. Men jeg mener, det er et vigtigt demokratisk princip at et enkelt land kan sige fra, hvis EU-lovgivning truer noget fundamentalt i landet.
Per Clausen
7

EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes

Der skal ikke gives landbrugsstøtte til en produktion, som ødelægger vores klima, miljø og natur. Alle de penge, som i da bruges til landbrugsstøtte, skal fremover bruges til at understøtte den grønne omstilling og sikre, at denne sker på en retfærdig måde, hvor der også sikres arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne.
Per Clausen
8

EU bør fremme brugen af atomkraft som en bæredygtig energikilde

Atomkraft er dyrere end vedvarende energi. Det tager længere tid at etablere den. Der er stadig store problemer med at håndtere det radioaktive affald. Udvindingen af uran og oparbejdningen af denne giver store problemer for miljø og arbejdsmiljø. Atomkraft fører til en meget centraliseret energiproduktion, hvilket gør os sårbare overfor terror og naturkatastrofer.
Per Clausen
9

EU skal give mere økonomisk støtte til at udbygge togtrafikken på tværs af Europa

Det er meget vigtigt for mig, at vi sikrer gode, hurtige og billige togforbindelser på tværs af Europa. Der skal opbygges en togfond i EU til at sikre denne. Den kan finansieres ved at afskaffe momsfrihed og frihed for at betale brændstofafgifter for flytrafikken. Det er meningsløst, at vi på den måde subsidierer den mest forurenende og klimaødelæggende transportform.
Per Clausen
10

EU skal nedjustere de grønne ambitioner, så erhvervslivet får længere tid til at omstille sig til EU's grønne krav

Klimakampen er den vigtigste politiske opgave i dag. Den tåler ingen udsættelser
Per Clausen
11

Danmark skal være fuldt med i EU’s udlændingepolitik, og derfor bør vi afskaffe retsforbeholdet

EUs flygtningepolitik er usolidarisk og giver flygtninge alt for dårlige vilkår. Til gengæld skal Danmark forpligte sig til at modtage sin rimelige del af de flygtninge, som kommer til EU.
Per Clausen
12

EU's økonomiske støtte til afrikanske lande skal gøres afhængig af, at de medvirker til at bremse migration til Europa

Vi skal støtte økonomisk og demokratisk udvikling i de afrikanske lande i langt større udstrækning, end vi gør i dag, men vi skal ikke kombinere dette med krav om, at de skal forhindre flygtninge og migranter i at komme til EU-landene.
Per Clausen
13

Danmark skal stille soldater til rådighed til en kommende europæisk indsatsstyrke på 5.000 mand

Jeg mener, at vi skal koncentrere vores millitære indsats i NATOs europæiske søjle, hvor også Storbritannien og Norge er med. Det er kernen i foresvaret.
Per Clausen
14

Danmark skal erstatte kronen med euroen

15

EU skal regulere hvilke strategisk vigtige teknologier, medlemslandene må eksportere

16

EU skal ikke optage flere nye medlemslande

Lande, hvis befolkninger ønsker medlemsskab, skal tilbydes optagelse, hvis de opfylder de krav til demokrat, retssikkerhed og bekæmpelse af korruption m.v., som stilles for medlemsskab
Per Clausen
17

Tyrkiet skal ikke længere være kandidat til at blive medlem i EU

Erdogans Tyrkiet har efter min opfattelse ikke noget at gøre i EU.
Per Clausen
18

EU skal stramme reglerne for dyretransporter, så de ikke varer længere end otte timer

Det er en mærkesag for mig, at få stoppet disse dyretransporter. Der er tale om dyremishandling, det er skidt for klimaet - og de koster i tusindvis af gode overenskomstdækkede arbejdspladser.
Per Clausen
19

EU skal vedtage fælles stop for udvinding af fossile brændstoffer senest i 2030

Det er helt nødvendigt, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen.
Per Clausen
20

Det samlede landbrugsareal i EU skal mindskes for at gøre plads til mere vild natur

Det er helt nødvendigt, hvis vi skal stoppe tilbagegangen i biodiversitet og sikre at også vores børn og børnebørn kan nyde godt af en levende natur,
Per Clausen
21

Det er godt, at EU vil ændre reglerne, så det i nogle tilfælde bliver tilladt at jage ulve i Danmark

Jeg mener ikke, at vi skal jage ulve i Danmark, men mener godt, at man kan overlade beslutningen til os selv.
Per Clausen
22

Udlændinge skal kunne købe sommerhuse i Danmark

Der skal ikke åbnes op for, at milliardærer og kapitalfonde kan overtage vores sommerhuse, da det vil betyde prisstigninger, sådan at almindelige mennesker ikke har ret til at have et sommerhus.
Per Clausen
23

EU skal oprette modtagecentre for asylansøgere, som skal ligge uden for Europa

Jeg er helt uenig i, at vi skal eksportere vores forpligtelse over for flygtninge til fattige lande i Afrika
Per Clausen
24

EU skal øge antallet af redningsaktioner i Middelhavet

Alt for mange flygtninge omkommer på Middelhavet. Naturligvis skal EU forsøge at hjælpe disse mennesker.
Per Clausen
25

Det er godt, at EU har fastsat et minimum for øremærket barsel til mænd

Det er godt for ligestillingen og giver mænd bedremulighed for at være sammen med deres børn. Vi burde selv have indført det for mange år siden.
Per Clausen
26

Lande skal kunne trækkes i EU-støtte, hvis deres lovgivning diskriminerer seksuelle minoriteter

Det er helt absurd, at pengekassen ikke smækkes i over for lande, som brutalt undertrykker deres minoriteter.
Per Clausen
27

EU skal kunne gribe ind i landenes håndtering af pandemier eller andre grænseoverskridende sundhedstrusler

28

Vi skal fokusere mere på EU end USA som udenrigs- og sikkerhedspolitisk allieret

Vi skal gøre os uafhængig af USA og tage udgangspunkt i vores egne interesser og værdier - ikke USAs. Den millitære indsats skal ligge den europæiske gren af NATO.
Per Clausen
29

EU bør have en ny traktat for at gøre samarbejdet mere effektivt

Vi skal have en ny traktat, som sætter hensynet til natur, klima, miljø og natur, lønmodtagerrettigheder og menneskerettigheder over hensynet til markedet.
Per Clausen
30

Det er godt, at EU lovgiver om kønskvoter i virksomheders bestyrelser

Det er vigtigt, at vi sikrer en mere lige kønsfordeling i magtens korridorer.
Per Clausen
31

EU skal fremme, at der i offentlige udbud stilles krav om ordentlige arbejdsvilkår

Det er meget vigtigt for mig, at vores fælles skattepenge ikke går til virksomheder, som nægter at indgå overenskomst, ikke overholder arbejdsmiljøregler eller andre regler, som sikrer lønarbejdernes rettigheder. Vi skal også udelukke virksomheder, som anbringer deres overskud i skattely.
Per Clausen
32

EU skal forbyde TikTok

Jeg mener, at vi skal kontrollere tech-giganterne mere effektivt, men jeg mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt har argumenter nok til at forbyde TikTok.
Per Clausen
33

EU's budget bør vokse yderligere

Der er behov for øgede investeringer i den grønne omstilling, men jeg mener, at det kan klares med omprioriteringer og nationale investeringer.
Per Clausen
34

EU skal anerkende Palæstina som stat

Det er et nødvendigt og vigtigt skridt i at sikre, at palæstinenserne får deres egen stat.
Per Clausen
35

Det skal være sværere for studerende fra andre EU-lande at få adgang til SU, når de studerer i Danmark

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024