To vicedirektører til Landbrugsstyrelsen
Har du erfaring på toplederniveau med både forandringsledelse, digital omstilling og sikker drift?

Kan du sammen med den øvrige direktion skabe de bedste forudsætninger for, at Landbrugsstyrelsen kan komme i mål med en ambitiøs strategi? Og kan du se det vigtige i at arbejde med at sikre klimabidraget fra landbruget ved at understøtte den grønne omstilling i landbrugserhvervet? Så søger Landbrugsstyrelsen nu to vicedirektører til en af landets største styrelser med et af landets største eksporterhverv som kunder. Landbrugsstyrelsen har cirka 1.100 ansatte og hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi har kontorer i hele landet, men de største lokationer er i København, Augustenborg og Tønder. Den ene ledige vicedirektørstilling vil have primært ansvar for sagsbehandlings- og kontrolenhederne i Augustenborg, Tønder og på de regionale kontorer og den anden primært for stabsenheder i København, herunder en af statens største IT-udviklingsafdelinger. Nemt, enkelt og til tiden - vores strategiske fokus I Landbrugsstyrelsen arbejder vi for at skabe værdi for landbrugserhvervet gennem bæredygtige løsninger, der understøtter miljø og klima i sammenhæng med erhvervets konkurrenceevne, så hele ressourcegrundlaget for at drive landbrug ikke forsvinder. Det gør vi blandt andet gennem tilskudsordninger, hvor vi hvert år udbetaler omkring 9 milliarder kroner til mere end 40.000 landmænd og virksomheder. Vores daglige arbejde gør således en meget direkte forskel for vores kunder. Derfor skal det være nemt at være kunde i styrelsen. Vores regler skal være enkle og forståelige, og vi skal udbetale, kontrollere og afgøre sagerne til tiden. Vores strategi "Nemt, enkelt og til tiden" er derfor også både ambitiøs og vidtrækkende og har stort fokus på at udvikle yderligere digitale løsninger både til gavn for vores kunder og til gavn for vores sagsbehandling og kontrolopgaver. Vi er således midt i en omfattende digital omstilling og har igangsat en stor agil transformation, som betyder, at styrelsens tilskudsordninger fremover vil blive udviklet i agile team med kompetencer fra både IT- og politikudviklingsenheder samt sagsbehandlings- og kontrolenheder på tværs af hele organisationen. Derudover har vi implementeret LEAN i hele organisationen og arbejder løbende med initiativer, der skal sikre et vedvarende fokus på at forstå vores kunders vilkår, samtidig med at vi udbygger vores kompetencer til at kunne bidrage til innovativ politikudvikling, der møder fremtidens udfordringer og muligheder. Ledelse i Landbrugsstyrelsen I Landbrugsstyrelsen er god ledelse et fælles ansvar for både ledere og medarbejdere. Vi har derfor udarbejdet et ledelses- og medarbejdergrundlag, hvor vi sætter ord på de forventninger, vi har til hinanden, og skaber klarhed over, hvad ledelsesopgaven er på alle niveauer, og hvordan vi hver især kan bidrage og spille hinanden gode. Direktionen består af en direktør og tre vicedirektører. Vi bliver en ny direktion, da to af vores tre vicedirektører uafhængigt af hinanden sammenfaldende har valgt at søge nye udfordringer. Vi skal derfor sammen finde den bedst mulige måde, hvorpå vi kan have fokus på det tværgående samarbejde, samtidig med at vi leder og driver forskellige områder i styrelsen. Vi skal sammen skabe resultater i hele organisationen, og vi får en væsentlig opgave i at skabe følgeskab ved at være gode rollemodeller og aktive sparringspartnere for områdernes chefer. Vicedirektør for Kunder & Produktion Området Kunder & Produktion har det overordnede ansvar for at udbetale tilskud til landmænd og virksomheder. Det kræver stor erfaring med at lede og udvikle en omfattende driftsorganisation med en stor motiveret og engageret ledergruppe og have det samlede ansvar for at kunne prioritere og eksekvere op imod mange vigtige deadlines. Samtidig er hele området under stor forandring, da nye digitale løsninger stiller nye kompetencekrav både til sagsbehandlerne på kontorerne og til kontrollørerne ude på gårdspladserne. Man skal som vicedirektør på området Kunder & Produktion derfor være i stand til at holde momentum i den daglige drift, samtidig med at man skaber de bedst mulige forudsætninger for implementering af nye digitale løsninger. Området har 430 medarbejdere, 22 teamledere, fire regionale afdelingsledere og seks enhedschefer og er fordelt på tre enheder i Augustenborg og to enheder i Tønder. Dertil kommer fire regionale jordbrugskontrolafdelinger, som er placeret i henholdsvis Ringsted/Odense, Kolding, Randers og Herning. Vicedirektør for Ressourcer Ressourceområdet har det overordnede ansvar for alle styrelsens stabsfunktioner, herunder IT, Økonomi, HR & Kommunikation, Jura og Data & Analyse. IT-delen er en meget central del af området og har blandt andet en vigtig rolle i at lykkes med at arbejde agilt på tværs af hele organisationen. Som vicedirektør for Ressourceområdet får du således ansvaret for at sikre, at styrelsen udvikler og forvalter en effektiv og tidssvarende IT-understøttelse af styrelsens opgaver med udgangspunkt i såvel kundernes som forretningens behov. Du får samtidig også ansvaret for styrelsens økonomi og for at styrke Landbrugsstyrelsens økonomistyring, herunder prognoser og periodisering og de særlige opgaver, der knytter sig til gebyr- og indtægtsdækket virksomhed i staten. Det er også i Ressourceområdet, at ansvaret for styrelsens strategiarbejde og styrelsens projektmodel er forankret. Området består af 260 medarbejdere, 15 teamledere og ni enhedschefer samt en underdirektør på IT-området. Alle enheder er placeret i København. Dog har HR og Økonomi også medarbejdere i Augustenborg. Vicedirektørernes kompetencer For begge stillinger er det væsentligt, at man kan skabe sammenhæng på tværs af styrelsens geografi, værdikæder og digitaliseringstiltag og derigennem bidrage til direktionens overordnede strategiske ledelse af hele styrelsen, så vi kan realisere vores strategi og foretage de rette prioriteringer. For at blive taget i betragtning til stillingerne kræver det desuden, at du har en videregående akademisk uddannelse og kan dokumentere positive resultater fra stillinger på et højt ledelsesniveau og gerne fra større organisationer. Derudover besidder du følgende kompetencer:
 • Solid ledelseserfaring med ledelse af ledere. Du skal kunne skabe rammerne for et stærkt tværgående ledelsesmæssigt samarbejde og udvikle og lede effektive ledergrupper baseret på en konstruktiv feedbackkultur, der gennem klar forventningsstemning giver lederne et tydeligt ledelsesrum.
 • Erfaring med forandringsledelse på toplederniveau. Du skal kunne sætte strategisk retning og mål og skabe følgeskab ved at kunne kommunikere sammenhæng mellem strategiske beslutninger og daglig drift. Du skal kunne udfordre vanetænkning, samtidig med at du kan skabe trygge rammer for implementering af udviklingstiltag blandt andet LEAN og agile arbejdsmetoder.
 • Politisk og organisatorisk tæft. Du skal have forståelse for ledelse i en politisk styret organisation og erfaring med at omsætte den politiske dagsorden og sikre de rette prioriteringer i fagligt vanskelige sager i en meget omskiftelig hverdag. Du skal have erfaring med at samarbejde bredt med kunder og interessenter og kunne fungere sikkert og kompetent i mange forskellige sammenhænge både internt og eksternt.
 • Stærke analytiske evner og god talforståelse. Du skal have erfaring med at sætte dig ind i komplicerede fagområder og evner til at kunne vurdere en sag ud fra flere vinkler.
 • God kommunikator både internt og i dialog med kunder og interessenter.
Reference og ansættelsesvilkår Som vicedirektør refererer du i begge stillinger til direktøren for Landbrugsstyrelsen, som har det overordnede ledelsesansvar for hele styrelsen. Ansættelsen er på åremål og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten". Grundlønnen er efter løngruppe 2, på kroner 648.649 i aktuelt niveau eksklusive pension, åremålstillæg og eventuelle personlige tillæg, som ved tilbud om ansættelse forhandles individuelt. Det skal hertil bemærkes, at der vil være mulighed for resultatløn i stillingen. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen ske på tjenestemandsvilkår efter lønramme 38. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. For kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er som udgangspunkt i København. For vicedirektørstillingen i Kunder og Produktion må der påregnes meget omfattende rejseaktivitet mellem de forskellige lokationer særligt mellem København og Augustenborg, hvorfor tjenestestedet eventuelt kan placeres i Augustenborg. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgning Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inklusive CV, eksamensbevis og eventuelt referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på 'SØG JOB') senest 12. november 2019. Angiv i din ansøgning, hvilken stilling du har interesse i. 1. samtaler forventes afholdt 26. og 27. november 2019. Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen. Kontakt Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens direktør, Jette Petersen, på telefon 4193 2320 og på mail jetpet@lbst.dk eller senior researcher i Zeuthen Storm, Malene Svensson, på telefon 4057 5629 og på mail Malene@zeuthenstorm.com.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen