Debat

Museumsdirektør: Vi skal passe på ikke at fastfryse de historiske udfordringer i en ny reform

En nye museumsreform skal med tilskudsordningen sikre, at der ikke opstår hvide pletter på det kulturhistoriske Danmarkskort. Samtidig skal forhandlerne holde sig for øje, at incitamentselementer risikerer at fastlåse nogle særdeles uhensigtsmæssige og selvforstærkende strukturer, skriver Jesper Hansen.

Ved at hæve tilskuddet til det enkelte museum til minimum 2 millioner kroner, kan der sikres et gevaldigt løft af det danske museumslandskab, skriver museumsdirektør Jesper Hansen.
Ved at hæve tilskuddet til det enkelte museum til minimum 2 millioner kroner, kan der sikres et gevaldigt løft af det danske museumslandskab, skriver museumsdirektør Jesper Hansen.Foto: Pressefoto/SDU
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi er mange, der ser frem til en reform af museumsloven og med den en modernisering af fordelingen af statstilskud. Arbejdsgruppen nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) præsenterede i oktober måned nogle forslag til principper for fordelingsmodeller, der straks igangsatte en nødvendig og kvalificeret debat.

Indledningsvis en stor tak til alle, der har delt deres synspunkter og deltaget i debatten. Jeg er helt sikker på, at vi er mange, der af den vej er bibragt væsentlige nuancer og perspektiver, som i sidste ende er nødvendige for at lave en klog og robust reform.

De fleste debattører synes enige med ministeren i, at de af arbejdsgruppen foreslåede modeller ikke bør implementeres som forelagt. For at lykkes med en reform, så er det nødvendigt at sikre en bedre og bredere balance i de økonomiske incitamentsstrukturer.

Samtidig er der behov for i langt højere grad at indarbejde forskelligheden i museernes ansvar forstået som kombinationen af museumsfagligheder (historie, arkæologi, kunst og natur) og geografi (kommuner, landsdækkende).

Temadebat

Hvordan bør kulturministeren bruge anbefalingerne til en ny museumsreform?

I snart ti år har debatten om en ny museumsreform været centrum for dansk kulturpolitik. Men på trods af adskillige politiske undersøgelser, diskussioner og forsøg er reformen indtil videre udeblevet.

I november modtog kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) en stribe anbefalinger til en ny museumsreform.

Nu spørger Altinget Kultur: Hvordan skal Jakob Engel-Schmidt bruge arbejdsgruppens anbefalinger?  

Vil du være med i debatten? Skriv til [email protected]

Fortid, nutid og fremtid

For mig at se så bør en klog reform af museumslovens støttestruktur ikke alene gribe nutiden, men derimod rumme både fortiden, nutiden og den fremtid, vi endnu ikke kender. Det kan lyde banalt, men det er centralt i reformarbejdet at holde sig for øje, at museer skabes på tværs af fortiden, nutiden og fremtiden, hvad enten vi ser på samlingsudvikling, vidensudvikling, formidling eller organisation.

På den grund har jeg primært tre indstillinger til, hvordan ministeren og forhandlerne kan skabe en reform, der kan bringe de danske museer langt ind i fremtiden som et sammenhængende, mangfoldigt, kvalitativt og dynamisk museumslandskab til gavn for såvel lokalsamfund som samfundet generelt.

Min første opfordring skal være, at der fra politisk side er et særligt fokus på museernes minimumstilskud. Dette er i dag marginalt over 1 million kroner, og det står i stærk kontrast til de velbegrundede krav til stigende kvalitet og professionalisme, der forventes af museernes drift og tilbud.

Ved at hæve beløbet for det enkelte museums samlede statstilskud til minimum 2 millioner kroner (2023-niveau og løbende prisreguleret), vil der fra politisk side kunne sikres et gevaldigt løft af det danske museumslandskab for en relativt set meget begrænset økonomi.

Risiko for hvide pletter på det kulturhistoriske Danmarkskort

Min næste opfordring til forhandlerne af reformen skal være, at den samlede ramme tænkes i en model, der fordeler hovedparten af rammen i grundtilskud, cirka en tredjedel i permanente incitamentsmidler og ti procent i strategiske incitamentsmidler.

I forhold til grundtilskuddet ligger det lige for, at det af staten tildelte/godkendte ansvar på tværs af flere museumsfagligheder er forbundet med omkostninger, som bør afspejles i statstilskuddet.

Læs også

Flere forslag har været bragt i spil til, hvorledes sådanne kan tænkes – nogle mere enkle end andre. Helt oplagt er det imidlertid, at ansvarsområder (kommuner og fagområder) bør udgøre et væsentligt afsæt. Dette princip er allerede fremhævet af mange kollegaer og eksperter (eksempelvis Axel Degn Johnsen, Per Nikolaj Bukh med flere).

Når dette princip er så afgørende, så har det mange årsager. Blandt disse vil jeg gøre opmærksom på museernes fortsatte incitament til udvikling og professionalisering – eksempelvis ved fusion. Hvis ikke fusionerende museer kan tage hovedparten af et statstilskud med ind i nye museumskonstellationer, så risikerer en reform at sætte en stopper for den udvikling, som ellers har været animeret fra statsadministrationen og politisk i årtier.

Hvis ikke fusionerende museer kan tage hovedparten af et statstilskud med ind i nye konstellationer, så risikerer en reform at sætte en stopper for udviklingen.

Jesper Hansen
Museumsdirektør, Museum Sydfyn

Findes der ikke løsninger herpå, så vil mindre museer, hvor det statslige tilskud udgør en betydelig del af det økonomiske fundament, ikke have råd til at fusionere.

Samtidig vil større museer ikke have incitament til at fusionere med mindre museer, da man reelt vil kunne risikere at skulle drive sådanne museer på et spinklere økonomisk grundlag end det, der allerede var uholdbart og årsag til fusion. Risikoen ligger lige for – store hvide pletter på det kulturhistoriske Danmarkskort.

Uhensigtsmæssige strukturer fastlåses

Et bærende princip for arbejdsgruppens oplæg såvel som for debatten mere generelt har været, at en fordelingsmodel bør indeholde dynamiske og præstationsbaserede incitamentselementer. Det er klogt, at en del af statstilskuddene fordeles ud fra museernes evne til at præstere ud fra fastsatte og permanente kriterier som eksempelvis besøgstal, indtjening, forskning med videre.

Samtidig er dette også et område, hvor såvel de demografiske og de historiske forskelligheder risikerer at fastlåse nogle særdeles uhensigtsmæssige og selvforstærkende strukturer. Vi skal passe på ikke at fastfryser de historiske udfordringer i en ny reform.

Resultatelementet i tilskudsstrukturen vil koncentrere flest midler ved de museer, der præsterer højest (ikke at forveksle med bedst eller mest kvalitativt) i forhold til de fastsatte måleparametre. I praksis vil geografisk beliggenhed set ud fra befolkningstæthed og feriedanmark blive en stærkt styrende faktor.

Læs også

At museernes chance for succes på de af arbejdsgruppen foreslåede parametre er meget forskellige har været påpeget af mange, og et eventuelt resultatelement i en fremtidig model for statstilskud bør derfor også tage højde for det grundlag, som museerne har præsteret på hidtil.

I et bidrag i Kulturmonitor, har professor Trine Bille rettet et helt nødvendigt fokus på denne problemstilling. Det er således afgørende, at fordelingsmodellens vurdering af museernes resultater tager afsæt i et input/output-perspektiv, for som den store debatlyst tydeligt illustrerer, så har det selvfølgelig betydet alverden for et museums grundlag for at præstere, om det de sidste 20 år har modtaget 1, 3, 5, 20 eller 30 millioner kroner i årligt statstilskud.

Det er afgørende, at fordelingsmodellens vurdering af museernes resultater tager afsæt i et input/output-perspektiv.

Jesper Hansen
Museumsdirektør, Museum Sydfyn

Samtidig skal vi huske, at lokalmuseernes driftsgrundlag også skal/bør betragtes ud fra kommunale tilskudsaktører. Det er i den forbindelse afgørende at diskutere politisk, hvor ”skillelinjen” i tilskudsstrukturerne går mellem den statslige understøttelse af grundlæggende museale samfundsforpligtelser og så de kommunale satsninger på museumsområdet.

Markante lokale museumssatsninger (udgifter) på statsanerkendte museer er vel som udgangspunkt et forhold, der bør aftales mellem ikke-statslige interessenter; museum, kommune, fonde, lodsejere og så videre.

Politisk bestemte strategiske midler

Endelig kunne jeg ønske mig, at der i en kommende model for tildeling af statstilskud indtænkes en pulje af politisk bestemte strategiske midler. Sådanne foreslås - hvis teknisk muligt - afsat for femårige perioder og genforhandlet et par år før periodeudløb.

De strategiske midler vil kunne understøtte, at museumslandskabet kan udvikle sig i takt med den politiske udvikling, direkte animeret gennem tilskudsordningen og frigjort af enkeltinstitutioners særinteresser.

Eksempler på politiske temaer for tildeling af sådanne resultatbårne strategiske midler kunne være museernes arbejde med den grønne omstilling, museernes tværsektorielle arbejde på tværs af sociale og kulturelle ressortområder eller et fokus på nationale museumsfyrtårne.

For alle områder gælder, at der er tale om politiske valg, der supplerer museernes kerneopgaver med samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling. Når der politisk er ønske om nye strategiske fokusområder (fordi målet er nået), skal fokus kunne ændres.

Det kunne være, at stort set alle museer opnår Green Attraction, hvorfor et strategisk mål herom er opfyldt, at museumsfyrtårne ikke længere behøver særtilskud, da de har skabt en bæredygtig forretningsmodel gennem deres fyrtårnsposition og tilhørende store indtægter, hvorved det strategiske mål også er nået, eller at museernes tværsektorielle arbejde har nået sine mål, og at nye arbejdsfællesskaber søges.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Engel-Schmidt

Kulturminister, MF (M)
officer af reserven (Kongens Artilleriregiment 2003), cand.merc. i international business (CBS 2010)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024