Carl Valentin
 svarer 
Jacob Jensen

Hvad har fiskeriet de sidste 10 år årligt modtaget af støtte i form af tilskudspuljer?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 599

Vil ministeren oversende en oversigt over, hvad fiskeriet de sidste 10 år årligt har modtaget af støtte i form af tilskudspuljer (f.eks. fiskeripuljen og tilskud indenfor fiskerisektoren med EU-medfinansiering), støtteordninger (f.eks. gennem Fiskeriudviklingsprogrammet), erstatninger (f.eks. Brexit-kompensation), fradrag (f.eks. afgiftsfri diesel), ophugningsordninger og øvrige stats- og erhvervsstøtteordninger samt fiskeriets samlede betaling af skatter og afgifter?

Svar fra tirsdag den 16. april 2024

Af nedenstående tabel 1 fremgår ydede tilskud til fiskerisektoren i perioden 2014 – 2023. Til besvarelse af spørgsmålet er indhentet bidrag fra Fiskeristyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Det har ikke været muligt inden for tidsfristen at indsamle de efterspurgte oplysninger, der henhører under Skatteministeriet og Erhvervsministeriet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ved at indhente disse oplysninger, og spørgsmålet forventes at kunne besvares endeligt medio maj måned d.å.

0:000:00