Bæredygtigt Landbrug: Nej, der udledes ikke mere kvælstof efter landbrugspakken

DEBAT: Forskerne bag Novana-rapporten kan ikke konstatere en merudledning af kvælstof pga. Landbrugspakken. Landmændene har således leveret, mens det offentlige har svigtet på de kollektive virkemidler, skriver faglig direktør Jørgen Evald Jensen.

Af Jørgen Evald Jensen
Faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Landbrugspakken gav landmændene adgang til mere kvælstofgødning. Det har betydet et væsentligt kvalitetsløft for dansk korn. Der er igen protein i kornet – og planterne er så stærke, at de kan udvikle dybe rødder og opsuge næringsstoffer, lagre CO2, vinde over ukrudt – og de er så sunde, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlerne kan minimeres.

Er du forvirret ved den positive begyndelse på dette indlæg? Så er det, fordi det her drejer sig om fakta – og om at se på forskernes konklusioner og tabeller.

Andre steder handler det om at stjæle sig til en politisk dagsorden baseret på følelser og frygt. Den årlige Novana-rapport om vandmiljøets tilstand har de seneste dage skabt en vældig debat, men de usaglige angreb bør høre op. Det er nemlig at gøre vold på miljøet, når der sættes en forkert dagsorden baseret på forældede opfattelser. Det står heldigvis nu til at blive ændret.

Langt fra virkeligheden
De forsimplede kvælstofmodeller blev sidste år kritiseret hårdt af et panel af internationale forskere. Modellerne er alt for langt fra virkeligheden og på vej til at blive fuldstændigt revurderet.

Der er i øjeblikket over 70 undersøgelsesprojekter i gang, hvor et samarbejde mellem vores dygtige universiteter og forskningsinstitutioner frem til næste vandplansperiode skal fastlægge de enkelte vandområders tålegrænser for at nå i mål med god økologisk tilstand ved udgangen af den sidste planperiode i 2027. Det tjener ikke miljøets ærinde at se bort fra denne viden.

Da man vedtog Landbrugspakken, lavede man en fremskrivning af den samlede forventede tilførsel af kvælstof efter udfasning af de reducerede normer. Samtidig blev der beregnet og opstillet krav om kompenserende frivillige tiltag, som skulle sikre mod øget udledning af kvælstof. Det bestod af individuelle og kollektive virkemidler.

De individuelle frivillige tiltag, primært ekstra efterafgrøder, er etableret. Som de fleste vil bemærke i landskabet, har stort set alle marker været bevokset hen over vinteren siden Landbrugspakkens vedtagelse.

Kommunerne har ikke leveret
Landbruget lovede også ved Landbrugspakkens vedtagelse at medvirke til etablering af kollektive virkemidler. Den mest oplagte metode for landmændene var minivådområder. Reglerne for disse områder blev først vedtaget i februar 2018. Første ansøgningsrunde sluttede i april 2018.

Mange landmænd søgte. Rigtig mange har endnu ikke fået tilladelse, andre fik tilladelser så sent, at de ikke kunne nå at projektere inden vinteren. Atter andre havde simpelthen ikke nok kvælstof i deres dræn. Det er et krav, at der skal være et gennemsnit over året på over 4 milligram nitrat/l. Drænvandet er mange steder for rent til, at det kan renses.

De store vådområder, der udgør den største del af effekten (1451 tons) fra de kollektive virkemidler frem til og med 2018, skulle primært bestå af store vådområder, som kommunerne har ansvaret for. Det har kommunerne slet ikke leveret på.

Det viser sig også, at den samlede mængde kvælstof, som man forventede ville blive brugt, er langt overvurderet. Faktisk med hele 50.000 tons kvælstof mere, end landmændene har haft mulighed for at bruge. Dét kan du blive klogere på i videoen her.

Derfor er kravene til de kompenserende foranstaltninger selvfølgelig også beregnet tilsvarende højere end nødvendigt for at nå målet.

Forenklede regler
Landmændene har således leveret. Der er anvendt 50.000 tons mindre kvælstof end forudsat i beregningerne. Der er leveret på de individuelle virkemidler (primært efterafgrøder) som lovet.

Derfor viser Novana-rapporten også uændret udledning, selv om det offentlige har snøvlet og slet ikke givet mulighed for igangsætning af de kollektive virkemidler endnu (se figur og kommentarer på side 17 i Novana-rapporten). Forskerne bag rapporten kan simpelthen ikke konstatere en merudledning på baggrund af Landbrugspakken.

Samtidig har professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, flere gange udtalt, at det ikke er det nuværende gødskningsniveau på markniveau, der har afgørende betydning for udvaskningen. Det fremgår således også af årets Novana-rapport (side 15), at afgrøderne optager en øget mængde gødning – der resulterer i et øget proteinindhold. Den øgede gødning er altså god for afgrøderne – og skader ikke miljøet. Det bekræftes af målinger.

Det er samtidig slået fast, at en normreduktion af gødningen er det dyreste virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof – og en regulering må ikke begyndes med det dyreste virkemiddel ifølge EU.

Løsningen på de udfordringer, der måtte findes i vores miljø, er at måle derude i virkeligheden, så det præcist konstateres, hvor en indsats skal sættes ind. De forskellige vandoplande er jo netop forskellige og kan ikke reguleres på baggrund af fælles metadata. Derudover skal der gang i forenklede regler og godkendelsesprocedurer – så virkelystne landmænd kan komme i gang med indsatserne.

Det vil være til gavn for både miljø og produktion. Fagligt supplerer disse to forhold hinanden – selvom det kan få røde følelser i oprør.

Forrige artikel Danske Rederier: Nye globale svovlkrav skal implementeres fair og korrekt Danske Rederier: Nye globale svovlkrav skal implementeres fair og korrekt Næste artikel ARC: Affaldsstatistikker er lige til skraldespanden ARC: Affaldsstatistikker er lige til skraldespanden
 • Anmeld

  N Skovbo · Selvstændig

  Kvælstofniveauet skal falde

  Danmark har som de øvrige EU lande forpligtiget sig til, at indfri kravet om God Økologisk Tilstand i vore salte vande senest 2027. (Vandrammedirektivet)

  Pt er vi langt fra.

  Af de ialt 111 vandområder i Dk er der kun målsætningsopfyldelde i to (2).

  Det siger sig selv er en katastrofal udvikling, når udledningen af kvælstof stiger fra 59.000 tons N i 2016 til 60.000 tons i 2017 (endda nedbørs reguleret).

  Udledningen af kvælstof, som forskerne i EU samstemmende er enige om er hovedårsagen til det dårlige vandmiljø, skal derfor fald til et niveau omkring 40.000 tons N om året.

  Landbruget, herunder Bæredygtig Landbrug, har ikke kommet med et eneste forslag til, hvordan landbruget, som er den suverænt største udleder af kvælstof og fosfor, kan bidrage til et godt vandmiljø.

  Tvært om kæmper de med næb og klør for at bibeholde et alt for stort bidrag af N, enddog kæmper de politisk for, at få lov til, at bruge endnu mere kvælstof.

  Landbruget sætter sig på 62% af Danmarks samlede areal. Ifølge forskere fra DCE mfl. Er det alt for meget. Det anbefales, at landbruget reduceres med 15 % til en start. Landbruget er imod dette.

  Igen er vi retur til forskning og evidens og så landbruget !

  Disse to ting har jo blot vist sig, at være hinandens modsætninger.

  Et faktum som borgerne i det land ikke kan være tjent med.

  Jeg håber at landbruget snart indser fornuften i, at arbejde sammen med forskningen og ikke mindst hovedparten af den danske befolkning, der ønsker natur og miljø i god balance.

 • Anmeld

  Niels Philip Jensen · konsulent

  Jeg undrer mig ...

  Jeg læser i artiklen, at kommunerne ikke leverer på vådområder. Den indsats ligger dog ikke hos kommunerne alene, lodsejerne skal også synes, at det er en god ide med et vådområdeprojekt.
  Det gør mange lodsejere, mens andre takker nej. Måske fordi BL direkte har opfordret landmænd til at sige nej til at medvirke til at lave vådområder https://baeredygtigtlandbrug.dk/2017/12/kaere-landmand-sig-nej-til-vaadomraader/
  I det lys undrer jeg mig over kritikken af kommunerne.

 • Anmeld

  Jørgen Evald Jensen · Faglig direktør, Bæredygtigt Landbrug

  Jeg vil gerne understrege...

  ...at Bæredygtigt Landbrug aldrig har været imod vådområder - men kun støtter sådanne projekter, hvis der ikke er negative miljømæssige konsekvenser. Her tænker jeg især på fosfor-mobilisering og lattergas. Når de forhold er i orden, går vi meget ind for projekterne. Minivådområder har vi altid været varme fortalere for.

 • Anmeld

  Jørgen Evald Jensen · faglig direktør

  Til N Skovbo

  I følge forskerne fra AU er niveauet af N udvaskning fra rodzonen nu nede på niveau med det der var gældende i år 1900. Det kniber vist med man kan sige det for spildevand og andre kilder. Derfor er det fra rodzonen og til havet vi skal genskabe rentension på samme niveau som dengang. Derfor er de kollektive virkemidler vigtige. Jeg forstår ikke hvorfor du holder fast i 40.000 tons. Læs den internationale evaluerings konklusion om MAI i kapitel 9 !. Lad nu forskerne arbejde i de nye moddeller med nye måltal for alle vandområderne.

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.