Biolog: Miljøministeren manipulerer med FN's verdensmål

DEBAT: Miljøministeren har ikke arbejdet for at fremme FN's verdensmål og har tilladt skydeglade jægere, at de kan fortsætte jagten på tre globalt truede andearter, skriver biologen Søren Wium-Andersen.

Af Søren Wium-Andersen
Biolog

Da regeringen præsenterede FN’s verdensmål i 2017, lovede den, at ny lovgivning fremover skal vurderes i forhold til verdensmålene, og at målene skal indarbejdes i det daglige lovgivningsarbejde.

Efterfølgende fulgte regeringen op på indsatsen ved at nedsætte en "parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene". Denne gruppe vil snart få en opgave, der skal løses, da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ikke har arbejdet for at fremme FN's verdensmål.

Et konkret eksempel herpå er, at miljøministeren ikke ønsker at leve op til FN's verdensmål nummer 15. Ifølge dette mål skal regeringen standse tab af biodiversitet.

Indikatoren for dette mål er en rødliste, der er udarbejdet af IUCN. Af rødlisten fremgår det, at en række andefugle, der jages i Danmark, er globalt truede. Jagten på dem skal derfor stoppes.

Grønt lys til jagt på truede arter
Det er ikke raketvidenskab at læse og følge disse indikatorer. Alligevel underskrev miljøministeren en ny bekendtgørelse, der lod de skydeglade jægere fortsætte jagten på tre globalt truede andearter, nemlig fløjlsand, havlit og taffeland.

Det skete, på trods af at jagten på arterne ikke har nogen økonomisk betydning, men alene anvendes som skydeemner for jægere i deres fritid.

Miljøministeren lagde i november måned et udkast til "Afrapportering til biodiversitetskonventionens 6. landerapport" ud på nettet i en høring. Denne afrapportering skal blandt andet indeholde en afrapportering af FN's verdensmål.

I udkastet nævnte ministeren ikke med et ord, at FN's verdensmål nummer 15 ikke er blevet fremmet. Derfor konstaterede jeg følgende kendsgerning i mit høringssvar:

"Desværre forties det i afrapporteringen, at regeringen ikke som anført har fremmet FN’s verdensmål nummer 15. Det havde regeringen haft en oplagt lejlighed til i forbindelse med en revision af de danske jagttider, der blev gennemført i Danmark i 2018".

Miljøministers spin og urent trav
I ministeriets høringsnotat til afrapporteringen tages der ikke hensyn til en kendsgerning, der er nævnt i et høringssvar.

En objektiv kendsgerning ændres til et synspunkt, for ministeriet skriver i rapporten, at "Miljø- og Fødevareministeriet noterer sig synspunktet fra Søren Wium-Andersen, men det har ikke givet anledning til justeringer i 6. landerapport".

Afrapporteringen til biodiversitetskonventionens sekretariat bliver derfor ikke retvisende, men direkte fejlagtig, hvilket eksemplet viser.

På den baggrund kan jeg konstatere, at miljøministeren har valgt at føre en miljøpolitik, der på væsentlige områder er i klar modstrid med den af regeringen udmeldte politik om at indarbejde FN's verdensmål i lovgivningsarbejdet.

Rettidig omhu
Miljøministeren var i god tid blevet informeret om, at en ny jagttidsbekendtgørelse, der tillader fortsat jagt på tre globalt truede arter, vil medføre en helt berettiget kritik af hans embedsførelse.

Nu ser jeg frem til, at "Parlamentarisk arbejdsgruppe om verdensmålene" vil tage denne eklatante overtrædelse af regeringens løfter til befolkningen op til diskussion.

For det kan ikke være rigtigt, at miljøministeren prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten, samtidig med at regeringen støtter FN's verdensmål om at standse tabet af biodiversitet.

Forrige artikel Naturstyrelsen til Gjerding: Naturen har ikke brug for en one-size-fits-all-tilgang Naturstyrelsen til Gjerding: Naturen har ikke brug for en one-size-fits-all-tilgang Næste artikel Ejrnæs m.fl.: Biodiversiteten er i tilbagegang – også på statens arealer Ejrnæs m.fl.: Biodiversiteten er i tilbagegang – også på statens arealer
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Ministerens magtfuldkommenhed

  Desværre er det ikke en enkeltstående svipser fra ministeren, men udtryk for en systematisk omgåelse af konventioner og regler for den politiske proces. Her er et citat fra Ingeniørens seneste afsløring af ministerens metoder: Miljøministeriet gjorde sig store anstrengelser for at hemmeligholde den opgørelse over landbrugets udledning af kvælstof, som endelig blev udsendt til offentligheden tirsdag.
  Læs: https://ing.dk/artikel/kritiske-tal-vandmiljoe-gemt-vejen-med-noeje-orkestrerede-krumspring-223386
  Miljøministerens hemmeligholdelse er en klar overtrædelse af Århuskonventionen og det er skammeligt at se hvordan Århus universitet endnu engang bøjer sig for ministeriets pres.

 • Anmeld

  Arne Hastrup · Biolog

  Fornøjelses- og trofæjagt på de globalt truede andearter, Fløjlsand og Havlit

  Den frie jagt på havet gav i tidligere tider den fattige kystbefolkning mulighed for ved strand- og til dels havjagt, at udnytte de dengang store forekomster af ænder, gæs og vadefugle.

  Denne fuglejagt var et vigtigt supplement til en ofte meget proteinfattig husholdning og jagten var derfor alene begrundet i fuglenes kødværdi.

  Med den store velstandsstigning i 1960´erne undergik strand- og havjagten store forandringer - og blev på meget kort tid, en fritidsjagt, hvor det at opsøge og skyde fuglene var det vigtigste. Hurtiggående motorbåde, mopaer, kunne nu nå ud til de store dykandeflokke langt fra land. Ufatteligt store mængder edderfugle blev forstyrret, skudt og anskudt. Se blot tallene i vildtudbyttestatistikken.

  Følger man debatten på de sociale medier ses det , at havjagten på de marine dykænder nu også er blevet en trofæjagt, hvor jægeren får udstoppet den skudte Havlit til fremvisning som en anden bukkeopsats. Fornøjelsen – sporten ? - ved at skyde flere arter og mange fugle fremhæves også af jægerne.

  På de sociale medier ser man ofte fotos af parader – trofæfremvisning ! – af skudte dykænder

  For mig at se er det et åbent spørgsmål om havjagten som den praktiseres idag, på de marine dykænder , er legaliseret i den gældende jagtlovgivning, når formålet først og fremmest er fornøjelses-, sports- og trofæjagt ? En skærpende omstændighed er det naturligvis, når jagten tillige også omfatter globalt truede arter, der er rødlistede, som Fløjlsanden og Havlitten. Edderfuglen er i dag næsten truet.

  Biodiversitet
  Stor biologisk mangfoldighed, biodiversitet, forudsætter, at økosystemernes fødekæder og dermed de forskellige plante- og dyrearters bestande, er intakte og interagerer på normal vis.

  Det er derfor en trussel mod den biologiske mangfoldighed i vores havmiljø, når bestandene af de marine dykænder, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Bjergand og Havlit samlet set udvikler sig i en meget negativ retning. Årsagerne til denne uventede og unormale situation kan være mange; men er primært menneske forårsaget.

  Danmark har igennem FN´s Verdensmål forpligtiget sig til at sikre biodiversiteten - også i vores havområder.

 • Anmeld

  Annette Rosenmunthe · Naturdebattør

  Hvorfor skyde de rødlistede fugle?

  Jeg skriver som jeg har forstand til, men også moral og ansvarsbevidsthed til. Derfor tillader jeg mig at spørge:" Hvorfor i himlens navn vil jægerne skyde de rødlistede fugle"? Har de da ikke nok skydeemner i vrimlen af opdrættede skydefugle?
  I vores have bor nu fast 22 fasaner som et resultat af en helt afsporet naturforvaltning. De flygtede fra den første selskabsjagt i den nærliggende skov, og i den forbindelse forsvandt også den rødlistede grønbrogede tudse fra haven.
  Igennem danmarkshistorien har jagt udryddet adskillige arter eller nedbragt bestandene i en meget uhensigtsmæssig grad (ræve som rottebekæmpere). Hvis befolkningen fik reel og uvildig besked om jagtens konsekvenser, ville utvivlsomt et meget stort flertal være imod, og det er da klart et samfundsproblem, at et ganske lille mindretal af befolkningen fornøjer sig med en aktivitet, som i den grad provokerer det store flertal! Og bild os så ikke ind, at der ved at tillade jagt på rødlistede arter sættes fokus på disses levesteder, hvorved disse ganske automatisk forbedres!

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Miljøministeren

  Er sat i verden af en "lyst"fisker