KTC: Én indgang til det offentlige er nok, når private skal bygge

DEBAT: Hvis vi samler sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde hos regionerne, kommer der fem indgange og fem sæt standardvilkår. KTC foreslår i stedet, at staten i en bekendtgørelse fastsætter ét sæt af standardvilkår.

Af Lars Mørk og Thomas Barfoed  
Henholdsvis formand og næstformand, KTC

Bent Hansen (S) og Stephanie Lose (V) lover i deres indlæg 20. december 2017 hurtigere sagsbehandling for § 8-tilladelser, hvis den fulde kompetence for fremtiden placeres hos regionerne.

Hvordan vil de gøre det? Jo, de lover digitalisering af ansøgningsprocessen og standardvilkår.

Alle, der arbejder med digitalisering, ved, at det at sætte strøm til en ansøgningsproces ikke i sig selv giver et hurtigere resultat. Det er således ikke det nyligt lancerede system Byg & Miljø, der sikrer korte sagsbehandlingstider for byggesagerne, men derimod den forhåndsdialog og vejledning, der er mellem kommune og ansøger.

Det er denne dialog, der er afgørende for, at det er korrekte oplysninger, der indsendes af ansøger, så sagen kan behandles koordineret i et samlet forløb.

I stedet for at indføre fem sæt af regionale standardvilkår skal det være KTC's forslag, at det undersøges, om der kan indføres generelle standardvilkår. Det kendes fra vilkårsfastsættelse, når visse virksomheder skal have en miljøgodkendelse. I stedet for fem forskellige sæt af standardvilkår kan staten i en bekendtgørelse fastsætte ét sæt af standardvilkår.

Behandlingstiden kortes
I dag har regionerne en frist på fire uger til at forholde sig til visse af vilkårene i en § 8-tilladelse. Med KTC's forslag kan sagsbehandlingen skæres med fire uger, idet regionerne kan nøjes med at skulle have udkast til vilkår i partshøring samtidig med ansøgeren.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at bemærke, at regionernes kompetence inden for § 8-tilladelserne alene berører en mindre del af den samlede jordhåndtering i forbindelse med en byggesag. Det betyder, at selvom § 8-tilladelsen overgik til regionerne, så er der stadig en del af jordhåndteringen, som skal behandles af kommunerne i forbindelse med byggesagen.

I sidste ende er det også byggesagen, der definerer sagsbehandlingstiden, idet der ikke kan bygges på grunden, forinden denne er givet.

Så KTC's helt klare budskab er: Bevar grundstenen fra opgave- og strukturreformen med én indgang til det offentlige. Kommunerne har kompetencen, og med dette forslag er der allerede skåret fire uger af sagsbehandlingstiden.

Forrige artikel Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017 Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017 Næste artikel WWF: Naturens ABC i 2018 WWF: Naturens ABC i 2018
 • Anmeld

  Per Hansen · Agronom

  Det er vigtigt at § 8 sagerne er hos dem der giver byggetilladelsen

  § 8 sagerne starter typisk med en byggesag i kommunen, og en tilladelse efter jordforureningsloven vil ofte være en forudsætning for en byggetilladelse.

  Mange § 8 sager når aldrig frem til en paragraf 8 tilladelse med vilkår, da forureningsundersøgelser i byggefeltet enten ikke viser forurening eller viser forurening, der ikke er regionens indsats.

  På denne måde kan bedre oplysning af sagen(frivillige forureningsundersøgelser) gøre en § 8 tilladelse unødvendig.

  Standardvilkår bør ikke være nødvendige. Der bør kun være de vilkår, der er nødvendige for at gennemføre projektet miljømæssigt forsvarligt, og man skal altid iagttage de forvaltningsretslige grundprincipper herunder officialmaksimen, lighedsgrundsætningen, proportionalitetsprincippet og
  "Skøn under regel"(der må ikke sættes regler op der hindrer individuelle skøn).

  Alt i alt ligger opgaven fint hos kommunerne, og den nære kontakt til byggemyndigheden, ansøgerne og entreprenørene giver mulighed for kreative og omkostningseffektive løsninger. Der bør arbejdes efter KISS-princippet( Keep It Simple Stupid).

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.