Regeringen: Danskerne skal sortere deres affald langt mere

UDSPIL: Affaldssorteringen skal være ens over hele landet, og det skal ske med et nyt system, hvor affaldet deles op i ti forskellige typer, mener regeringen. Det skal føre til mere genbrug og mindre CO2.

Mads OutzenMorten Øyen

Danskerne skal sortere mere affald, og det skal ske ens over hele landet.

Fakta
Regeringens vision
  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. 
  • Udsortering af 80 procent dansk plast fra forbrændingen i 2030. 
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. 
  • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.
Konkrete tiltag
  • Strømline sorteringen: At strømline sortering af affald, så danskerne sorterer affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen; uanset hvilken kommune, de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer. Der vil være mulighed for, at affaldet kan sorteres kombineret i spande med flere rum. Det forventes, at et almindeligt parcelhus derfor vil skulle have 2-4 spande med flere rum. Virksomhederne skal ligeledes bruge de samme sorteringskriterier og piktogrammer.
  • Genanvendelse frem for forbrænding: At sikre et paradigmeskifte i affaldssektoren. I Danmark skal vi i langt højere grad investere i og bygge genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg. Regeringen vil invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald. 
  • Mere genanvendelse: Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet. På den måde kan innovative virksomheder få bedre adgang til affaldet, så de kan udvikle fremtidens teknologiske løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. 
  • Derudover igangsættes en række udviklingstiltag, som på sigt skal sikre en klimaneutral affaldssektor. For eksempel vil regeringen etablere et nyt partnerskab med fokus på at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger. Med den samlede pakke leverer regeringen et vigtigt bidrag til omstillingen mod en mere cirkulær økonomi. Men dette udspil er blot første skridt på vejen. Regeringen vil efterfølgende tage yderligere skridt til at fremme den grønne omstilling og en klimaneutral affaldssektor.

Kilde: Miljøministeriet

Det mener regeringen, der ønsker, at affaldet fremover skal sorteres i ti forskellige kategorier – hvad enten man er på arbejde, hjemme, ude eller i sommerhuset.

”Vi forbrænder for meget affald, og vi genbruger og genanvender for lidt. Derfor beder vi nu danskerne om at affaldssortere mere og gøre en grøn forskel ved skraldespanden,” siger miljøminister Lea Wermelin (S) ved præsentationen af udspillet mandag formiddag.

Skal spare CO2
Ideen om at sortere i de ti affaldstyper er egentlig kommet fra EU, og i Danmark skal opgaven så ifølge regeringen i høj grad lægges ud til borgerne i de enkelte kommuner. 

Fakta
Effekter af udspillet
  • Regeringens udspil på affaldsområdet vurderes at medføre en reduktion af udledningen i Danmark på 0,7 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2030.
  • Endvidere vurderes regeringens samlede udspil at medføre en udsortering af cirka 65 procent af den danske plastmængde i forbrændingen i 2030 ift. 2020. 

Kilde: Miljøministeriet

Affald skal ikke være noget, vi brænder af. Det skal være en ressource.

Dan Jørgensen (S)
Klima-, energi- og forsyningsminister

I dag sorteres affaldet forskelligt i kommunerne i tre til otte forskellige typer affald. Men ved at få ensartet sortering bliver det nemmere at genanvende affaldet og sørge for, at mindre affald ender i forbrændingsanlæg, hvor det futtes af og skaber varme via fjernvarme.

Ifølge regeringen forbrændes der i dag 370.000 ton plastikaffald om året i Danmark, og sker der ikke noget, er det forventningen, at det vil udgøre 1,5 millioner ton CO2 i 2030. 

Uden yderligere politiske tiltag forventes affaldssektoren at udlede cirka 2,4 millioner ton CO2 i 2030. Det svarer til 5,7 procent af de nationale udledninger af drivhusgasser.

”Affald skal ikke være noget, vi brænder af. Det skal være en ressource,” lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) under fremlæggelsen.

Stop for import af affald
Her fortalte han, at udspillet ikke kun rammer danskernes vaner og antallet af skraldespande.

Regeringen ønsker nemlig også, at flere private aktører skal kunne byde ind på affaldsindsamling og -sortering, der skal komme mere kontrol med affaldet, og så skal der skrues ned for importen af affald til forbrænding – og i sidste ende skrues ned for de danske anlæg, der i dag forbrænder affald.

”Der kommer i dag skibe og lastbiler til Danmark med affald, som vi brænder af. Det skal der laves om på,” lød det fra ministeren, der dog tilføjede, at regeringen ikke lige nu har en plan for, hvad der så skal ske med de danske forbrændingsanlæg, der så ikke skal brænde affald af for at skabe varme til danskerne.

Flere af aktørerne er umiddelbart glade for regeringens længe ventede udspil.

”I dag er det op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan affaldet skal indsamles. Men hvis der skal være økonomi i at genanvende meget mere plastik, glas og metal, er det nødvendigt med store mængder ensartet materiale. Derfor er det rigtigt set, at regeringen vil pålægge kommunerne at indsamle på samme måde,” siger Karin Klitgaard, chef for miljøpolitik og cirkulær økonomi i DI, i en kommentar.

Opgør med kommunerne
Hos Dansk Affaldsforening er man glad for, at virksomheder og borgere skal sortere ens. Ifølge brancheforeningen sorterer kun otte procent af virksomhederne i dag plastik, og endnu færre sorterer madaffald.

”Hvis vi skal nå de nye genanvendelsesmål fra EU, skal virksomhederne skrue op for sorteringen, for deres affald tæller med i statistikkerne. Med udspillet baner man vejen for, at de mindre virksomheder i servicesektoren kan koble sig på de kommunale ordninger og få en enkelt og billig løsning, som svarer til borgernes. Det kan øge sorteringen og genanvendelsen,” siger direktør i Dansk Affaldsforening Mikkel Brandrup i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Byggeri er man også tilfreds med udsigten til større krav til både borgerne og private virksomheder om at sortere deres affald, ligesom kommunerne kan se frem til at få frataget en del af deres selvbestemmelse omkring affaldssortering til fordel for fælles nationale retningslinjer.

”Vi ser det som en politisk anerkendelse af, at modellen med kommunalt selvstyre på affaldsområdet har spillet fallit, og er glad for, at regeringen nu lægger en grobund for et spirende erhvervsliv på affaldsområdet i stedet for at behandle affaldsressourcerne i et rent offentligt regi. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan du sorterer affaldet, hvis det skal genanvendes bedst muligt bagefter,” siger miljøchef Simon Stig-Gylling i Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Aftale før sommerferie
Regeringens affaldsudspil er en del af regeringens store klimaudspil, der præsenteres på onsdag. I weekenden præsenterede Dan Jørgensen også et varmeudspil og tilføjede, at han forventer, at forslagene fra regeringen kan forhandles på plads inden sommerferien.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, var mandag hurtigt ude og omfavne udspillet fra regeringen: 

Imens savnede SF's miljøordfører, Carl Valentin, højere ambitioner fra S-regeringen: 

Også Radikales klimaordfører Ruben Kidde er klar til forhandlinger. Han tager tre ting med til forhandlingsbordet:

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Jørgensen

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)

Lea Wermelin

MF (S), fhv. miljøminister
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

0:000:00