Lone Andersen: Mistillid til myndighederne er skyld i ulvekonflikt

KLUMME: Mange landmænd har gennem årene opbygget en velbegrundet skepsis over for de offentlige myndigheder, og det har været med til at ophidse ulvedebatten, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen. 

Ulvedebatten raser i disse uger. Og der er ingen tvivl om, at der er meget på spil – det handler om liv og død.

For ulven, for lam og får, og i mere overført betydning for de fåreavlere i ulveområderne, som bygger deres forretningsgrundlag på at kunne have dyrene gående ude og bidrage til plejen af vores naturområder.

Fra flere sider er der blevet peget på, at denne debat måske handler om så meget mere end bare ulven.

Øst og vest og land og by har været nogle af de modsætninger, som er blevet trukket op i kølvandet på ikke mindst den ulovlige nedskydning af ulven ved Ulfborg.

En af de seneste stemmer i dette kor er Rune Engelbreth, der med sit indlæg i Altinget 20. april rejser en række helt relevante problemstillinger og faktisk også kommer med nogle interessante forslag.

Runes forslag går i al sin enkelhed ud på at slå to fluer med et smæk – nemlig at etablere større sammenhængende naturområder på statens arealer og lade ulve leve her – under hegn.

Om ulven må hegnes eller ej, lader Rune være op til juristerne, men som jeg ser det, kunne forslaget – alt anden lige – være et godt bud på at løse flere udfordringer samtidig.

Ud over at kunne være en løsning på udfordringerne med ulven, vil forslaget  også være en bud på en løsning på den udfordring, vi ofte hører – nemlig at vi mangler store sammenhængende naturområder med mere eller mindre fri dynamik.

For et år siden på naturmødet i Hirtshals var der fra mange af deltagerne en bred opbakning til, at det vil give rigtig god mening at se nærmere på, hvordan staten kan gå forrest med at udlægge store sammenhængende naturområder på de arealer, vi alle sammen ejer.

Det offentlige ejer flere hundrede tusinde hektar, og flere steder vil der være potentiale for at kunne udlægge endog meget store større sammenhængende områder til gavn for biodiversiteten. Uden at det kommer til at påvirke private lodsejere i nævneværdig grad.

Den tanke synes jeg bestemt, man snart skal begynde at arbejde seriøst med – om det så bliver med eller uden ulven.

Forslaget om at lade ulven leve i store hegnede områder udspringer som bekendt af de seneste tiders heftige debat og det påtrængende behov for løsninger, som kan være med til at sikre, at vi som landmænd kan beskytte vores udegående dyr mod ulveangreb.

At vi er endt med en så ophedet ulvedebat og en situation, der eskalerer, skyldes, som jeg ser det, flere forskellige ting.

Ud over den berettigede frustration, når man som landmand ikke kan beskytte sine dyr, så er jeg ikke i tvivl om, at der er blevet lagt ekstra lag på ulvedebatten på grund af den mangel på tillid, mange lodsejere har til det offentlige system og til myndighederne på natur- og miljøområdet.

Jeg tror, at Rune Engelbreth har helt ret, når han peger på, at ulvekonflikten ikke kun handler om ulven, men også om frustration og fremmedgjorthed over for bureaukrati og beslutninger, der træffes bag skriveborde, og løfter, der ikke holdes.

Med andre ord handler det om EU-direktiver og bævere. Lad mig forklare:

Grunden til at mange danske – og ikke mindst vestjyske landmænd – sidder med en klar følelse af, at de er blevet snydt af myndighederne, rækker langt tilbage i tiden.

Vi kan for eksempel starte med vandrammedirektivet. Da direktivet blev vedtaget for knap 20 år siden, lød den klare melding fra myndighederne, at direktivet ikke ville føre til strammere regulering.

Den danske implementering af for eksempel nitratdirektivet var tilstrækkelig, og fokus ville primært være på miljøfremmede stoffer – ikke næringsstoffer.

Sådan gik det som bekendt ikke – og at helt den samme historie gentog sig med habitatdirektivet, gør ikke sagen bedre.

Også dette direktiv ville ifølge de danske myndigheder ikke få nogen nævneværdige konsekvenser, da den eksisterende danske lovgivning var mere end dækkende.

Og selvom landbrugets organisationer også på dette område gentagne gange spurgte ind til mulige konsekvenser for landbrugsdriften, var svaret klart: Det får ingen betydning.

Jeg kan godt forstå, at den landmand, som i dag får at vide, at han er helt låst på sin husdyrproduktion og uden kompensation skal lukke ned inden for en overskuelig årrække på grund af et nærliggende Natura 2000-område, føler sig noget snydt.

Den samme følelse vil jeg gætte på, at vi kan finde hos den landmand, som indgik en aftalte om afgræsning af et naturareal, hvor det i aftalen helt klart stod, at arealerne kunne tages tilbage i driften efter aftalens udløb.

Men hvor myndighederne så efterfølgende fandt ud af, at en sådan anvendelse alligevel ikke var forenelig med udpegningerne til Natura 2000-område. Selvom disse områder på udpegningstidspunktet blev beskrevet som helt uden konsekvenser.

Og jeg er helt sikker på, at tilliden til aftaler med det offentlige har lidt et alvorligt knæk hos de landmænd, som i dag lægger arealer til bævernes autonome naturgenopretningsprojekter.

I de oprindelige aftaler om udsætning af bæver stod det sort på hvidt, at bæverne både ville kunne flyttes, reguleres og endog måske jages, hvis bestanden voksede sig stor nok.

Men også her er myndighederne blevet klogere, i takt med at bæverne er blevet til en biologisk succeshistorie.

Og virkeligheden i dag er som bekendt en helt anden i bæverområderne, hvor flere af de lovede tiltag er blev dømt ude på grund af nye fortolkninger af habitatdirektivet.

Det korte af det lange er: Mange landmænd har over årene opbygget en for mig at se helt rimelig skepsis over for de offentlige myndigheder.

Tilliden er alvorligt svækket  – og hvis vi skal opnå de mål, som samfundet ønsker på natur og biodiversitet, så skal den tillid genopbygges.

Hvis det var sat ind på dette område tidligere, tror jeg, at ulvedebatten havde set noget anderledes ud.

.....

Lone Andersen er viceformand i Landbrug & Fødevarer. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Steen Gade: En jordreform er jo ikke noget, vi laver hver dag Steen Gade: En jordreform er jo ikke noget, vi laver hver dag Næste artikel Rune Engelbreth: Historisk rødt naturudspil er en gave til ny miljøminister Rune Engelbreth: Historisk rødt naturudspil er en gave til ny miljøminister
 • Anmeld

  Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Landbrugstoppens gode vilje

  Kunne det tænkes, at det snarer er politikerne, myndighederne og borgeren der har grund til skepsis omkring Landbrugstoppens gode vilje i forhold til Danmarks natur og arterne i den? Den videnskabelige dokumentation, og en tur rundt i landet viser med al tydelighed, at måden landbruget har forvaltet det åbne land på, har resulteret i en ekstremt artstilbagegang. Det kan desværre ikke overraske, at landbruget med kyshånd griber forslaget om, at sætte ulven under hegn, og parkere indsatsen på statens arealer - forslagene taler for sig selv!

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre

  Familielandbruget bør også kigge indad

  Kommentaren kan læses som en indirekte kritik af Lone Andersens egen næstformand i Familielandbruget, Henrik Bertelsen, der i en årrække også har været medlem af Vildtforvaltningsrådet som repræsentant for netop Landbrug & Fødevarer. Det hverv har han forvaltet mildest talt ringe, og han røg da også ud af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe sidste år.

  Henrik Bertelsen er dog stadig næstformand i Vildtforvaltningsrådet. En post han fortsat benytter til at udtale sig i ulvedebatten. Vel at mærke uden forståelse for de konsekvenser som ulvens tilstedeværelse giver for naturpleje, økologisk husdyrproduktion, de mindre landbrug og bosætning på landet.

  Det giver voldsom flimmer om landbrugets synspunkter, og jeg tror, at Landbrug & Fødevarer kunne bidrage til klare linjer ved helt at sætte Henrik Bertelsen fra bestillingen i forhold til vildtforvaltning.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Dårlig sammenligning

  Det falder mig lidt svært, at sammenligne bævere med ulve i forholdet til hvordan de påvirker deres omgivelser.
  Er det manglende viden, som ligger til grund ?

 • Anmeld

  Størup / Naturbeskyttelse.dk

  Skal andre lande også hegne deres vilde dyr inde?

  Og man kan jo også spørge Lone Andersen om, hvad andre lande, med "problemdyr" skal gøre – om det er vildsvin, kronhjorte eller ulve, elefanter, giraffer eller løver - lade sig inspirere af Danmark og sætte dem under hegn? Store dyr er et “problem” alle steder.

  Hvis vi, i vores rige del af verden, ikke kan rumme de vilde arter, hvordan skal vi så få andre lande, der har langt større udfordringer end os, til at beskytte deres vilde arter?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Ulve i Dyrehaven eller i skove på Sjælland......

  ....kunne være spændende, nu de ikke er farlige for mennesker.

  Så kunne sagsbehandlerne fra DJØF sammen med deres børn nyde ulven når de går i skoven. Hvorfor skal sagsbehandlerne i storbyerne ikke også kunne nyde ulve som ikke spiser små børn i Rødhætte og ulven. Det er vel ikke kun Jylland som skal have glæde af vilde ulve ?

 • Anmeld

  Lars Færch Hartvig

  Prøver du at vaske blodet af

  Prøver du og vaske blodet af hænderne?

 • Anmeld

  Henrik Bertelsen · Landmand

  Stakkels Erik Poulsen

  Egentlig skal man vel bare lade Erik få livsindhold ved at angribe min person . Senest hyggede han sig jo med på sin FB side at gengive Uffe Ellemanns udsagn om at jeg “plaprede” vedr hans opfordrede til selvtægt . Desværre reagerede Erik ikke på min kommentar og bevis på at Uffe havde været ret klar vedr sin opfordring ... Det er selvfølgelig ikke rart når Erik kommer til at stå som usaglig og uvederhæftig . Men det har han nu selv valgt ... Men selvfølgelig hvis Erik er uenig med mig om at love skal overholdes , så er han jo et oplagt bud på en kommende politiker ..

 • Anmeld

  John Ebbestrup Hansen · Foredragsholder og debattør

  Vores natursyn og landbruget

  Ulvedebatten handler først og fremmest om vores natursyn.
  Jeg er selv opvokset på landet, min morfar var landmand og jeg har de sidste 50 år fulgt udviklingen af landbrugets produktionsmetoder, hvor der er blevet mindre og mindre plads til vilde dyr, fugle og insekter. Det er en diskussion, som ikke er ny og mange videnskabelige undersøgelser har gennem årene peget på den skæve udvikling, som ikke er til gavn for nogen og heller ikke de mange gældstyngede landmænd.
  Udviklingen i stadig mere intensive produktionsmetoder og stort pesticidforbrug er samtidig en trussel for vores grundvand og sundhed ,så det er på høje tide der rejser sig et større folkeligt pres for et mere bæredygtigt landbrug.
  Som der ser ud er der ikke tid til at vente på, at politikerne besinder sig og får omlagt det nuværende landbrug til noget mere bæredygtigt. Omlægningen af landbruget kan kun ske ved at stort og godt organiseret folkeligt pres, hvor naturen har første prioritet. Selv om Landbrug og Fødevarer hele tiden forsøger at fremstå som en organisation, der også varetager naturens interesser, er det ikke mit indtryk at der sker de nødvendige omlægninger i landbruget, som hurtigt nok skaber større biodiversitet og bedre levesteder for dyr, fugle og insekter på landbrugets bedrifter.
  Da jeg for et par uger siden krydsede Djursland var det mere end tydeligt at der fortsat fældes hegn, drænes vådområder og sprøjtes intensivt med pesticider og jeg kunne, selv om jeg var meget opmærksom, ikke få øje på et eneste sted, hvor der f.eks. var blevet anlagt barfodsstriber og insektvolde, der bl.a. kan gavne insekter, viber og agerhøns, jf. Lone Andersens artikel i Altinget den 26. februar 2018.
  Dette med ulvene handler også om vores natursyn og vores tolerance overfor den vilde natur. Jeg husker fra min barndom hvordan bønderne frygtede ræven, som godt kunne finde på at snuppe et par høns, men det fandt man jo løsninger for, ligesom der naturligvis kan findes løsninger for hvordan ulven kan håndteres som en del af vores vile natur - ikke at lade ulve leve under hegn, som efter min mening igen er en del af en forældet diskurs.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Ulven, mad-og pengespild.

  Alle kæfter positivt med når der diskuteres madspild generelt. Når det gælder ulven, som ingen har savnet i 200 år og som vore kloge forfædre udryddede fordi ulvene gjorde skade på menneskenes fødedyr og til og med åd dem, så er holdningen blandt mange anderledes i dag.

  Men hold nu lige op – ulven er et skadedyr fordi ulve æder menneskenes føde og koster samfundet penge – penge der ellers kunne brødføde sultne mennesker.

  Staten er ellers ikke bleg for at afvæbne kniv- og skydevåbenbærende borgere, hvad enten de har gjort noget eller ej, for at afværger angreb på andre borgere. Ulvetænder kan jo også være uberegnelige - derfor ud med ulven.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør af facebooksiden 'Her er ulven i Danmark' og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre

  Svar til Henrik Bertelsen

  Jeg er enig med Henrik Bertelsen i, at loven skal holdes. Og at selvtægt er helt uacceptabelt.

  Jeg er til gengæld også ked af, at det kom så vidt, fordi jeg og andre ikke i tide formåede at råbe blandt andet Landbrug & Fødevarers tidligere repræsentant i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe op. I stedet har vi i de seneste par år måtte høre Henrik Bertelsen forfægte følgende synspunkter:

  - at "landbruget må lære at leve med ulven" (udtalelse i DR's Aftenshowet, januar 2017)

  - at "ordningerne med erstatninger og tilskud til hegn er det bedst opnåelige, og at problemet med ulveangreb på husdyr ikke er noget, der bør få landmænd til at ligge søvnløse" (Effektivt Landbrug, januar 2017)

  - at får er "elendige naturplejere" (udtalelse på ulvemøde i Idom, maj 2017)

  - at det er "alle de fremstillinger af ulve som frygtelige og farlige dyr i eventyr, tegnefilm, film mv., der har skabt det billede af ulven, som rigtigt mange mennesker tror er den skinbarlige sandhed" (kommentar på facebook i kritik af L&F-direktør Karen Hækkerup, juli 2017)

  - at "ulven ikke er en økonomisk trussel mod landbruget" (Fyens Stiftstidende, juli 2017)

  - at selvtægtssagen i Ulfborg kan sammenlignes med ubådssagen med Peter Madsen (kommentar i facebookgruppen Projekt Dansk Ulv, april 2018)

  Det var dog klædeligt, da Henrik Bertelsen i september 2017 erkendte, at ulveforvaltningen var på vej ind i "en ny og mere politisk fase, så er det meget sundt, at der kommer nye personer til": https://landbrugsavisen.dk/lf-har-skiftet-ud-i-ulvegruppe

 • Anmeld

  Henrik Bertelsen · Landmand

  Og Erik fortsætter

  Erik Poulsen nu skriver du at jeg har forvaltet min post i VFR dårligt i årene . Nu skriver Erik jo at jeg generelt har gjort det dårligt i VFR . Det må du have eksempler på udover de citater du river ud af sammenhænge . Jeg kunne finde en stribe eksempler på hvor du bevidst fordrejer mine udtalelser . Tag bare dit fine opslag om Ellemanns udtalelser om mig . Måske du skulle have skrevet at Ellemann lyver om sine udtalelser .. Tag nu bare dit eksempel herover vedr min sammenligning med Peter Madsen . Det var såmænd bare et eksempel på at alle er uskyldige indtil andet er bevist , men at der er sager hvor indicierne er ret overvældende . Det holder vist stik hva ?? Det var jo ikke en sammenligning af handlinger . Men igen et godt eksempel på hvordan du efter bedste evne søger at fordreje tingene . Men jeg må jo erkende at du konstant søger den vinkel i forhold til mig ..Og at fårene er dårlige naturplejere er såmænd en faglig vurdering - og næppe min skyld . Desuden har Esben Lunde jo udtalt at ulven er her og skal være her , så det tyder på at vi indtil videre må prøve at leve med den .. Men kom nu frisk med eksempler på alle de ting du hævder jeg har gjort galt i VFR . Det må jo være enkelt for dig ..

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  Tak til Krister Meyersahm

  for det korte og fornuftige indlæg mod et skadedyr, vi ikke har savnet i 200 år. Det er så lang tid, at ulven må kunne betragtes som en invasiv art, som bør bekæmpes på linje med hybenroser mv. Trist, at bureaukrater (hvem?) i EU kan frede ulven og diktere, hvordan den skal accepteres i medlemslandene. Har Danmark overhovedet haft noget at sige for eller imod , inden beslutningen blev taget?
  For det er i mine øjme ikke blot et spørgsmål om ulv eller ikke-ulv, selv om jeg absolut er tilhænger af det sidstnævnte, men i høj grad et spørgsmål om beslutningsmåden i EU.
  Og hvorfor er medierne så tavse, mens mulige forslag i E U forhandles, hvis de da blir det, så de alene meddeler, at “EU har bestemt, at ——-“? • Anmeld

  Jesper Schytte · Vildtplejerådgiver

  Kong Secher

  Dette med mistillid til myndighedernes HEMMELIGHOLDELSE og tys-tys omkring ulvene, er DET jeg har kæmpet imod siden 2012 herhjemme.

  Jeg har gang på gang skrevet, at netop hemmeligholdelse har givet grobund for myter og sladder i vore nabolande, og at Thomas Secher-Jensen, der havde så travlt med at blive "konge af ulvene" gjorde ulvene en bjørnetjeneste (kan man sige det ? ) ved at lade være med gennemsigtighed og åbenhed omkring de danske ulve.

  Men nu ER det, AT LYTTE til andre ikke lige "kong Sechers" spidskompetance...og der er sket nøjagtig det, jeg forudsagde...nemlig at ulvene blev taber i det store spil om magten.

  Ligeledes er det gået generelt ud over jægernes omdømme, idet visse rabiate ulvehjerter skærer alle jægere over en kam, nu hvor en jæger har skudt en ulv ulovligt.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Sandsynligt.

  Det, Lone Andersen skriver lyder ret sandsynligt. Debatten, pro/kontra er meget polariseret. Især med den, undertiden skingre og hadefulde tone som hersker i bl.a. ulve debatten. Prøv at moderere tonen lidt mere.

 • Anmeld

  Lone Andersen · Viceformand hos Landbrug & Fødevarer

  Her i tråden har der været en uberettiget kritik af Henrik Bertelsen og hans arbejde i Vildtforvaltningsrådet.

  I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at Landbrug & Fødevarers formandskab bakker fuldt op om Henrik Bertelsens arbejde i Vildtforvaltningsrådet, hvor han gør det stort stykke arbejde til gavn for medlemmerne af Landbrug & Fødevarer.

  Henrik Bertelsen har siddet i ulvegruppen og arbejdet efter Landbrug & Fødevarers mandat ud fra den viden, vi havde om ulven på det pågældende tidspunkt.

  Men ulve-situationen har udviklet sig hurtigere, end hvad Aarhus Universitet har rådgivet om, og derfor har der også været behov for et kursskifte i Landbrug & Fødevarers arbejde.

 • Anmeld

  Erik Poulsen · Redaktør af 'Her er ulven i Danmark' og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre

  Replik til Lone Andersen

  Tak til Lone Andersen for at give en forklaring på Landbrug & Fødevarers nødvendige kursskifte og hendes interessante betragtninger i selve klummen om den frustration i landbruget, som også præger ulvedebatten.

  For en god ordens skyld: Jeg har ikke kritiseret Henrik Bertelsens generelle virke i Vildtforvaltningsrådet. Det har jeg ingen baggrund for at gøre. Mit fokus har udelukkende været forvaltningen af ulveproblematikken, som Lone Andersen i øvrigt på fornem vis forsøger at løse i samarbejde med sine europæiske kolleger.

 • Anmeld

  Henrik Bertelsen · Landmand

  Rygsvømning

  Tja når man læser Erik Poulsen kommentarer , står det jo lysende klart at det ikke var det han mente ... Han udtrykker det ellers rimeligt klart - et par gange ... Men måske fandt han ud af at hans fordrejninger alligevel var gået for vidt ...

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kunne Landbrug og Fødevarer...

  .... eventuelt prøve at blive enige med sig selv....? Nej, spøg til side. Nu er jeg ikke landmand eller jæger, kun biologilærer.
  Enhver kan regne ud at ulvens tilstedeværelse i et land som Danmark er en udfordring. Men indhegning af noget som helst andet end landbrugsdyr er ikke logisk. Der findes ulvesikre hegn og flere hunderacer der kan trænes mod ulven. Det er selvfølgelig en investering som den danske stat bør erlægge, ikke lodsejerne. Personligt ser jeg gerne mine skattepenge gå til sådan et projekt. Så er der den påviseligt irrationelle frygt. Her har landbrugets, miljøets organisationer og staten et fælles ansvar for ordentlig og redelig information.
  Endelig. Der er fandeme ikke tilbageholdt viden om ulven. Nogen mennesker har bare valgt dårlige kilder at informere sig ved.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Indhegning

  Indhegning af ulvene er en sympatisk tanke, men det er svært at indhegne de nye, der ankommer sydfra. Det er svært nok at indhegne dem, der allerede er her. Skal både de allerede ankomne og deres afkom indfanges, og skal der oprettes en vagtpost, som kan varsko om nytilkomne? Eller hvordan tænkes indhegningen at fungere? - Hvorfor ikke blot skyde ulvene som de skadedyr, de vitterlig er?

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Er der nogen der ved, hvor lang tid det tog for ulven i Tyskland .....

  ...... at ombringe de ca. 40 får? Mange andre druknede, da de i angst og rædsel sprang i floden.
  De, som holder meget af ulve , - ligestiller dem på menneskelig niveau - mener vel nu (?) at den skal have 6 år gange 40 års fængsel.
  Den unge mand ved Ulfborg får vel 6 års fængsel for at knalde 'en ulv med sin bøsse?

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  At sætte rovdyrs ret til jagt over børns ret til sikkerhed.....

  Skal man vist være jurist eller politiker for at bifalde.

  Tragedien i Tyskland med en ulv som dræber 40 får viser hvad vi skal igennem før et barn mister livet og et forbud bliver indført til politikernes og juristernes store fortrydelse.

  Elitens Union har mere fokus på ulves ret til jagt i EU end på borgernes sikkerhed.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Skadedyr.

  Hvis jeg skal sige min helt ærlige mening, så tror jeg nok at mennesket er et adskilligt større skadedyr, end ulven. Når vi tager i betragtning, hvordan vi behandler naturen.

 • Anmeld

  Thomas Larsen

  Tragedie i Tyskland

  Rolf Nielsen - at kalde nogle døde får i Tyskland for en tragedie og bruge dette til at koble en ubegrundet angst for angreb på mennesker er da helt i skoven. Der har stadig ikke været dokumenterede dødelige angreb på mennesker i Europa siden 1974.

  At 40 døde får er en tragedie, er jo nærmest komisk. Der dør 25.000 smågrise hver dag i de danske stalde og slagtes omkring 80.000 svin fra Danmark om dagen. Hvad synes du så vi skal kalde det, hvis 40 døde får er en tragedie?

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Om 40 tyske får....

  ...hvor de fleste druknede i en flod fordi de ikke kunne komme ud af en indhegning....hvad er det for en slags argument. I øvrigt er det ikke en gang bevist det er en ulv endnu.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen · Systemkritiker

  Får som fik flået maven op af ulv.....

  ...mens resten af flokken flygtede ud i floden af skræk. Ja, ulven skal have frihed til at leve og dræbe.

  Jeg mener ikke der er plads til ulve i Danmark og andre mener der er plads. Men hvis der skal være plads og de ikke er farlige bør der også være ulve i ulvedalen i Dyrehaven eller i skove på Sjælland. Alle skal have fornøjelse af ulven.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Føl, kalve, lam og kid

  De, der advokerer for ulve i Danmark, argumenterer med, at der ikke er fare for mennesker. De forbigår det afgørende argument, nemlig at det er risikoen for husdyr, der er det centrale. Føl, kalve, lam og kid kan ikke sættes ud på markerne uden fare for deres liv. Eksemplet fra Thüringen viser endda, at heller ikke får kan gå i fred for ulve. Hvor mange dyr skal dræbes, før selv naturromantikerne har fået nok?

 • Anmeld

  Søren Skriver Tillisch · Lærer

  Kære Axel. Kære Rolf

  Det var i Baden-Würtemmberg. Hvori består forskellen. Hvis jeg var får ville jeg godt nok foretrække at blive dræbt af en ulv fremfor en lang transport til et slagteri, hvor jeg forresten også ville få maven flænset op.
  Husdyr kan beskyttes af vogterhunde og ordentlige hegn (hvorfor havde bonden f.eks. ikke sat hegn op ved floden?), og antallet af dyr dræbt af ulv i Danmark/Tyskland er forsvindende lille. 24 af 94 i DK sidste år.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Fårenes valg

  @ Søren Skriver Tillisch
  Når får slagtes, bliver de først bedøvet eller dræbt med en boltpistol. Den ulejlighed gør en ulv sig ikke. Jeg vil antage, at hvis fåret kunne vælge, ville det foretrække bedøvelsen/boltpistolen. Hvad angår hegn, må det da være ulvene, der skal hegnes ind. Det er jo dem, der er skadevolderne. De skal holdes væk fra dyreopdræt. Det er da ulogisk, at landmænd pålægges at indhegne. Forklaringen på, at landmanden i Tyskland ikke havde hegn imod floden er formentlig, at fårene skulle kunne komme til den for at drikke.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Et forslag: STOP NU DEN ULVESNAK...........HALLO..er der nogen?

  Det er de fritgående, krybende, altædende MÅRHUNDE I skal ta' jer af. (og de brune rotter). Er der nogle forslaw?
  Læg mærke til at INGEN bekymrer sig om mårhunens udbredelse. Har I "naturelskere" på Sjælland, og dyreparkdirektøren (partisk ad hekken.... til) styr på sagen. Hvad siger lærer Søren?
  Hvad nu hvis den grådige gulstribede bille snart lander i kartoffelmarkerne, vil I så stadigvæk spilde tid på ulvesnak?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Transport.

  En ulv dræber, trods alt på stedet!. Slagtedyr bliver tit transporteret, levende over meget lange afstande til fjerntliggende lande for at spare det, det vil koste at få dem slagtet på nærmeste slagteri. Tit under trange kår (stuvet sammen) uden hverken vådt eller tørt. Hvis det ikke er dyreplageri, så ved jeg ikke hvad det er.

 • Anmeld

  Birte Bune Smith

  A Gorm Larsen

  Der er mange ting, der er ubehagelige. Det er transport af mennesker indimellem også.Nu mangler vi bare direktøren for Zoologisk Have til også her at sige, at det kan være farligt at cykle på gaderne i Aarhus.
  Mon ikke vi er kommet lidt for langt væk fra emnet, så vi bør stoppe nu. Vi. blir aligevel. aldrig enige, og alle argumentet må efterhånden være brugt op.

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Birte

  Formålet med debat er at blive klogere på hinandens synspunkter. Ikke at blive enige. Formålet med en ulveforvaltningsplan er at indgå et kompromis mellem uenighederne. Her er Lone Andersens indlæg en fornuftig åbning fra modstandersiden så vi forhåbentlig får en tilfredsstillende forvaltning af et totalfredet men potentielt farligt dyr.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Paraleller.

  Mit seneste indlæg var nærmest skrevet for at drage paraleller for, hvordan vi behandler mange dyr, sammenlignet med den måde ulve dræber byttedyr på.
  Spørgsmålet er så, hvad er mest humant?. Jeg stopper her i denne tråd.

 • Anmeld

  H. Klausen

  Dræber København Zoo også ulve?

  I "debatten på tv" talte direktøren i Københavns Zoo for en gang skyld ikke om hvor farligt det er at cykle, men han undlod også behændigt at fortælle hvor mange ulve København Zoo og de andre dyreparker, gennemsnitlig slår ihjel om året!
  Ulvenes antal fordobles hvert år hvis de optimale betingelser er til stede, og det går jeg ud fra de er i Zoo og dyreparkerne?
  Det må også være strafbart at dræbe disse ulve?