Kronik

Naturforskere: Nye målrettede tilskudsordningerne skal sikre biodiversiteten

Danmark har historisk haft bedre naturtilskudsordninger til private områder. Desværre modvirker moderne tilskudsordninger ofte formålet og fremmer biodiversitetskrisen - i stedet for at stoppe den, skriver Heidi Buur Holbeck, Camilla Fløjgaard, Peder Størup og Rasmus Ejrnæs.

"I dag gives det laveste tilskud til de mest værdifulde naturarealer", skriver fire danske naturforskere.
"I dag gives det laveste tilskud til de mest værdifulde naturarealer", skriver fire danske naturforskere.Foto: Privatfoto
Rasmus EjrnæsPeder StørupCamilla FløjgaardHeidi Buur Holbeck
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi befinder os midt i en biodiversitetskrise, heldigvis med en stigende politisk bevågenhed. På trods af dette er de tilskudsordninger, som skulle gavne natur og biodiversitet, indrettet, så de belønner ødelæggende og naturskadelige aktiviteter.

De globale bæredygtighedsmål og EU's biodiversitetsstrategier for 2020 og 2030 har haft som gennemgående målsætning at afskaffe støtteordninger og økonomiske incitamenter, som er skadelige for biodiversiteten.

Vi har ikke nået denne målsætning i Danmark, men har vi i det mindste bevæget os i den rigtige retning?

Nej. Vores gennemgang af en 20 år gammel MVJ-ordning (tilskudsordning til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger) viser, at betingelserne i de nuværende tilskudsordninger kun har gjort det sværere at gennemføre en effektiv indsats for biodiversiteten.  

Fra svineproduktion til biodiversitet i en 20-årig ordning 

I Linå ådal i det midtjyske ligger et fantastisk eksempel på et landbrug, som er transformeret fra svineproduktion til biodiversitet på knap 25 år. I forsommeren lyser familien Størups enge op i purpur fra det væld af orkideer og tjærenelliker, som de helårsgræssende heste går rundt i.

Familien Størups enge ved Linå. For godt 20 år siden var her dyrket mark, men med en investering i biodiversitet igennem MVJ-ordningen er der skabt et artsrigt naturområde.
Familien Størups enge ved Linå. For godt 20 år siden var her dyrket mark, men med en investering i biodiversitet igennem MVJ-ordningen er der skabt et artsrigt naturområde. Foto: Privatfoto

Her kan man blandt andet opleve dagsommerfugle som isblåfugl, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, sortåret hvidvinge, klit- og markperlemorsommerfugl – alle dagsommerfuglearter, som ellers er sjældne i det danske landskab.

Baggrunden for denne udvikling er, at familien i 1999 indgik i den daværende 20-årige MJV-ordning, der handlede om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 

Den 20 år gamle ordning var langvarig (20 år med årlig, indeksreguleret udbetaling), og der kunne opnås et tilskud på godt 4.000 kroner per hektar om året, hvis man kombinerede ordninger til både græsning og hydrologi. Det var dermed en økonomisk attraktiv løsning for mange lodsejere.

Tilbage i 1990´erne havde vi en EU-medfinansieret ordning, med gode rammer for biodiversiteten. Siden da er vi blevet klogere på biodiversitet og naturgenopretning. Men de tilskudsordninger vi har i dag til biodiversitet, reflekterer ikke den viden – tværtimod har vi spildt 24 år på at gå den forkerte vej.  

Heidi Buur Holbeck, Camilla Fløjgaard, Peder Størup og Rasmus Ejrnæs
Naturforskere

Der blev stillet krav om at genoprette hydrologi ved at lukke dræn og grøfter, og man sikrede en naturvenlig græsning ved at fratrække 1.000 kroner per hektar, hvis arealerne ikke blev græsset. Der blev samtidig fastsat et maksimalt græsningstryk, som forhindrede, at arealerne blev overgræsset.

Endelig sikrede staten sin investering i arealernes naturværdier ved at den dyrkningsjord, der indgik i tilsagnet, blev omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, hvilket forhindrede genopdyrkning efter ordningens udløb.

24 år i den forkerte retning

Den meget positive naturudvikling på familien Størups arealer, skyldes desuden at arealerne ligger omgivet af værdifuld natur, som har fået lov til at sprede sig, da dyrkningen ophørte. Dette viser behovet for at prioritere støtteordninger i områder med værdifuld natur eller stort potentiale for at udvikle natur.

Familien Størup har vist vejen ved at lade deres heste græsse året rundt uden tilskudsfodring, præcis som forskerne i dag anbefaler. Det var dengang fuldt foreneligt med støtteordningen, men er desværre ikke så enkelt i dag.  

Tilbage i 1990´erne havde vi altså en EU-medfinansieret ordning, med gode rammer for biodiversiteten. Siden da er vi blevet klogere på biodiversitet og naturgenopretning både gennem det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur i Danmark (Novana) og igennem forskningen i biodiversitet.

Men de tilskudsordninger vi har i dag til biodiversitet, reflekterer ikke den viden. Tværtimod har vi spildt 24 år på at gå den forkerte vej.  

Færre penge, overgræsning og dårligere beskyttelse 

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer har angiveligt til formål at ”beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten”. Det lyder lovende, men desværre er virkeligheden en anden. "Pleje-græs”, som ordningen kaldes i daglig tale, giver 2.600 kroner per hektar for græsning af værdifulde naturarealer. Hvis man i stedet har et mere produktivt areal, kan der søges grundbetaling, så det samlede tilskud bliver 3.550 kroner per hektar.

I dag gives det laveste tilskud til de mest værdifulde naturarealer. Denne incitamentstruktur medvirker til at lodsejere, som har gode naturarealer enten opgiver at inddrage dem i græsningen eller forsøger at opretholde arealerne i god landbrugsmæssig stand.

Heidi Buur Holbeck, Camilla Fløjgaard, Peder Størup og Rasmus Ejrnæs
Naturforskere

Konklusionen er, at der i dag gives det laveste tilskud til de mest værdifulde naturarealer. Og så overhaler kløvergræsmarken pludselig det gamle kuperede overdrev eller det våde rigkær.

Denne incitamentstruktur medvirker til at lodsejere, som har gode naturarealer enten opgiver at inddrage dem i græsningen eller forsøger at opretholde arealerne i god landbrugsmæssig stand.

Reglerne er lempet for 2023, men rammerne er fortsat ikke tilstrækkelige til at tilgodese biodiversiteten.

I den 20 år gamle MVJ-ordning var der eksempelvis krav om et maksimalt græsningstryk. I de nuværende ordninger er dette skiftet ud med et krav om et minimums græsningstryk. Det medfører desværre, at alt for mange naturarealer i dag bliver overgræsset. 

Dertil kommer, at plejegræs-tilskuddet ikke kan konkurrere med andre tilskudsordninger til produktion eller udtagning af jord.

Læs også

For at gøre ondt værre er der med den nye landbrugsreform kommet en ny ”bioordning for biodiversitet”, som giver godt 4.000 kroner per hektar for 1-årig udtagning af dyrkningsjorder, hvis disse lægges brak uden græsning.

Dette incitament modvirker åbenlyst den udtagning og naturgenopretning, som fik biodiversiteten til at eksplodere hos familien Størup i Linådalen, for det er jo den langsigtede indsats og græsning, der er behov for. 

Biodiversitetsmålsætninger som det tynde øl 

Aarhus Universitet har kortlagt græsning af naturområder i hele Danmark, og kan se at de to mest udbredte tilstande er enten fravær af græsning med tilgroning til følge eller overgræsning og maskinslåning i sommermånederne.

Begge situationer er skadelige for Danmarks truede biodiversitet, og fremmes af den måde vi har indrettet støtteordninger til natur og biodiversitet på. 

Naturpleje skal beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten, men resultatet er det modsatte: Levesteder for dyr og planter bliver ødelagt med overgræsning med kødkvæg og brakpudsning.  
Naturpleje skal beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten, men resultatet er det modsatte: Levesteder for dyr og planter bliver ødelagt med overgræsning med kødkvæg og brakpudsning.   Foto: Peder Størup

Pleje-græs-tilskuddet er i dag en 5-årig ordning, som ikke tager højde for at udvikling af biodiversitet tager tid. Tilsagnets korte løbetid øger risikoen for at et gavnligt tiltag ophører med negative konsekvenser for biodiversiteten.

Der mangler desuden en tilskudsordning til at udtage dyrkningsarealer til varig natur, hvor hovedformålet er biodiversitet. Konsekvensen er, at alt for mange ringe dyrkningsarealer fortsat dyrkes eller braklægges i stedet for at blive genoprettet som værdifuld natur. 

Vi befinder os i en tid hvor samfundet investerer i udtagning af landbrugsarealer for at fremme mål om klima og renere vandmiljø – eksempelvis de kulstofrige lavbundsjorder.

Læs også

Det er i vores øjne et spild af offentlige midler, hvis de dyre erstatninger ikke kombineres med en udlægning og genopretning af arealerne til værdifuld natur. Biodiversitet udelukker på ingen måde klima- og vandmiljøeffekter, men en god biodiversitet forudsætter naturbeskyttelse og støtteordninger, som fremmer en naturvenlig drift af arealerne.

Familien Størup har vist vejen med genopretning af naturlig hydrologi og ekstensiv helårsgræsning i Linådalen. 

Hvad skal der til?  

Hvis vi skal vende den negative udvikling i biodiversitet, skal tilskudsordningerne målrettes til biodiversitet, hvilket vil sige:  

  1. Lang kontinuitet i støtten – biodiversitet tager tid og det er ikke rentabelt at bruge penge på indsatser, hvis levestederne fjernes igen efter få år. Der er brug for varige løsninger, hvor tilskud kombineres med en varig retlig beskyttelse af biodiversiteten.  
  2. Genopretning af naturlige processer – de indsatser eller tiltag, som samfundet understøtter, skal bidrage til at genskabe naturen. Det sker eksempelvis ved at lukke dræn og grøfter, så moser og enge bliver våde igen, sløjfe de administrative grænser mellem skov og lysåben natur, så naturen igen kan udfolde sig i en naturlig dynamisk mosaik og ved at genudsætte helårsgræssende dyr i naturlige tætheder.  
  3. Prioritering af værdifulde og store, sammenhængende naturarealer – ”size does matter”. Der er en klar sammenhæng mellem biodiversitet og arealstørrelse. Dertil kommer, at genopretning af processer har større succes på store arealer. Eksisterende naturværdier skal prioriteres højest og beskyttes effektivt blandt andet ved at honorere de gode indsatser for biodiversiteten. Men der skal også være støttemuligheder til ny natur, hvis vi skal nå et mål på eksempelvis 30 procent natur, som er målsætningen i EU's Biodiversitetsstrategi. 

Indlæggets forfattere bidrager netop nu til et forsknings- og rådgivningsprojekt om støtteordninger finansieret af 15. Juni Fonden, og til efteråret vil vi invitere folketingets miljø- og landbrugsordførerne til en drøftelse af, hvordan en ordning med biodiversitet som hovedformål kan realiseres.

Vi håber, at de ansvarlige politikere vil tage godt imod invitationen. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Ejrnæs

Professor, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, radiovært, Radio4
cand.scient. i biolog, ph.d. (Københavns Uni. 1998)

Peder Størup

Indehaver, Naturbeskyttelse.dk

Camilla Fløjgaard

Forsker, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

0:000:00