Debat

Sportsfiskere: Samtænk vandløbsforvaltningen

DEBAT: Der er mange gevinster at hente, hvis forskellige indsatser i forhold til vandløb og ådale sammentænkes, skriver Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foto: Henning Bagger / Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Verner W. Hansen
Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

I mit indlæg til Altinget 23. marts 2017 har jeg redegjort for, at svaret på de fremtidige udfordringer i forhold til vandløbsforvaltningen er, at der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, hvor afvanding, naturbeskyttelse, miljø og klimaudfordringer tænkes sammen.

I dette indlæg vil jeg med et konkret eksempel belyse de mange gevinster, der kan opnås, når forskellige indsatser i forhold til vandløb og ådale sammentænkes – nemlig et stort vådområde – og et naturgenopretningsprojekt, som Vejle Kommune i perioden 2003-11 har gennemført i og omkring en 25 kilometer lang strækning af Omme Å.

Samlet helhedsindsats 
Det drejer sig om en strækning af Omme Å, hvor engene tidligere er blevet drænet med henblik på intensiv landbrugsdrift helt ned til åen, og hvor en del af strækningen tilbage i 1960’erne er blevet rettet ud og uddybet. Hele strækningen har endvidere været præget af sandvandring, hårdhændet vedligeholdelse og dårlige fysiske forhold.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected] 

Dertil kommer, at der på strækningen har været syv dambrugsopstemninger og en række mindre styrt, der har forhindret den frie passage for ørreder og laks. Disse forhold medførte, at åens økologiske tilstand med hensyn til såvel fisk som smådyr var meget dårlig, ligesom naturindholdet i ådalen var ringe.

Det var udgangspunktet, da Vejle Kommune i 2003 besluttede at iværksætte et vådområdeprojekt i området. Men i modsætning til mange andre vådområdeprojekter, der gennemføres som enkeltstående projekter, så valgte Vejle Kommune at iværksætte en samlet helhedsindsats i forhold til såvel Omme Å som ådalen. Det betyder, at kommunen har gennemført følgende delindsatser:

  • Genskabelse af store engarealer omkring åen
  • Ekstensivering af landbrugsdriften på engene til afgræsning eller høslæt
  • Genskabelse af den naturlige hydrologi mellem åen og engene
  • Genslyngning af åen
  • Genskabelse af fri passage for fisk og anden fauna ved fjernelse af alle opstemninger og styrt
  • Hævning af vandløbsbunden ved udlægning af gydebanker

Der er et stort behov for, at man i det kommende arbejde med vandløbsloven sætter fokus på hvilke barrierer, der er for en meget mere helhedsorienteret tilgang til hele forvaltningen af vandløb og ådale.

Verner W. Hansen
Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

Positive gevinster
De positive gevinster ved den samlede helhedsindsats er mange. Genskabelsen af den naturlige hydrologi mellem åen og engene betyder, at der kommer naturlige midlertidige oversvømmelser af engene primært i vinterperioden. Derved reduceres udledningen af kvælstof og fosfor. Endvidere reduceres udledningen af CO2. Samtidig virker engene som buffer ved store nedbørshændelser. Og så er der ikke længere behov for grødeskæring i vandløbet til gavn for en rig og varieret plantevækst.

Tilsvarende er de positive resultater af indsatserne i forhold til selve vandløbet markante. Fra et naturmæssigt forarmet vandløb er der nu genskabt et vandløb med et rigt naturindhold, der lever op til miljømålet for høj økologisk tilstand for såvel smådyr som for ørreder og laks. Dertil kommer, at de samlede indsatser samtidig har medført, at der er genskabt en rig og varieret natur i hele ådalen.

Det er blandt andet til glæde og gavn for såvel områdets lodsejere og for den brede befolkning, der som led i projektet har fået gode muligheder for at færdes i området og opleve dets natur, landbrug og landskab. Der er således som led i projektet skabt nye stier og opholdssteder med videre omkring åen.

Væk med barrierer  
En tæt dialog og et godt samarbejde med områdets lodsejere har været en meget afgørende forudsætning for gennemførelsen af hele projektet. I den forbindelse har mulighederne for at anvende jordfordeling været et godt og vigtigt redskab. Det er et af de redskaber, der bør gøres meget mere tilgængeligt og anvendeligt. Der er i det hele taget et stort behov for, at man i det kommende arbejde med vandløbsloven sætter fokus på hvilke barrierer, der er for en meget mere helhedsorienteret tilgang til hele forvaltningen af vandløb og ådale.

Når Vejle Kommune alligevel har formået at gennemføre et helhedsorienteret projekt som Omme Å-projektet, så er det således ikke i kraft af det nuværende forvaltningsgrundlag. Det er nærmere på trods af det nuværende forvaltningsgrundlag, der er meget søjleopdelt, og hvor det især for de kommunale forvaltninger kan være en stor udfordring at skabe sammenhæng i indsatserne og tilskudsordningerne på tværs af søjlerne.

Der er eksempelvis ikke nogen sammenhæng mellem vådområdeindsatserne og vandløbsindsatserne i vandområdeplanerne. Så hvis man som led i et vådområdeprojekt som Omme Å-projektet vil udlægge grus i vandløbet, så må det ikke hedde ”gydegrus”. Så skal det hedde ”groft substrat”. Dertil kommer, at de forskellige tilskudsordninger er forbundet med meget bureaukrati, der i sig selv stiller sig i vejen for sammenhængende løsninger, der fagligt set giver mest mening.

Det er den slags barrierer for en helhedsorienteret forvaltning af vandløb og ådale, der i høj grad er behov for at få gjort op med. Se i øvrigt denne lille video, hvor projektleder Bo Levesen fra Vejle Kommune fortæller om Omme Å-projektet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Verner Wismar Hansen

Forbundsformand, Danmarks Sportsfiskerforbund
socialrådgiver

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024