Debat

Tidligere direktør i Miljøstyrelsen: Vi mangler en samlet landsplan for Danmarks eftertragtede arealer

Kampen om Danmarks arealer spidser til. Der er behov for en samordnet arealstrategi for hele landet samt for bedre balance mellem stat og kommuners arealkompetencer, skriver Ole Christiansen.

Der er mange ønsker til Danmarks arealer. Der er derfor behov for en samlet national landsplan for de danske arealer, skriver Ole Christensen.
Der er mange ønsker til Danmarks arealer. Der er derfor behov for en samlet national landsplan for de danske arealer, skriver Ole Christensen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Ole Christiansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er heftig debat og konkurrence om landets knap 43.000 kvadratkilometer. De globale klima- og biodiversitetsudfordringer er presserende og også i stigende indbyrdes arealkonkurrence.

Samfundsudviklingen med byudvikling og infrastruktur kræver også arealer. Tilsammen dækker ønskerne til nye projekter 130-140 procent af landets areal.

De mange ofte modstridende interesser og presserende projekter i indbyrdes konkurrence afdækker markante problemer. Befolkningens mulighed for deltagelse er uoverskuelig. Det er svært lokalt at forstå nødvendigheden af eksempelvis nye råstofgrave og vindmølle- og solcelleparker, og sagerne udspilles også tit i medierne med pres på myndigheder og politikere.

Sagsbehandlingen af projektansøgningerne tager lang tid og er bekostelig. Kommunerne har hovedansvaret for arealbeslutningerne, men har i de seneste 30 år savnet godkendte overordnede rammer for administrationen. Det hele udspringer af mangelfuld lovgivning. 

Debatten udmønter et grundlæggende spørgsmål af betydning for vort fremtidige Danmarksbillede: Er der behov for en samordnet arealstrategi i statsligt regi, eller er den øjeblikkelige situation med sigtelinjer for isolerede sektorinteresser og decentral kommunal administration tilstrækkeligt betryggende?

En national strategi efterspørges

Debatten om arealerne er senest blevet revitaliseret af den grønne tænketank Concito, der 14. april sammen med DI afholdt en konference og efterspurgte "en sammenhængende strategi baseret på nationale principper".

En politisk vedtaget national arealstrategi vil øge retssikkerheden og forudsigeligheden. I kommunerne vil strategien føre til smidigere processer om projektansøgningerne med hurtigere sagsbehandling og færre omkostninger.

Ole Christiansen
Fhv. direktør, Miljøstyrelsen

Tænketanken lancerede samtidigt et flerårigt projekt om "Fremtidens arealanvendelse" og udgav en første rapport om "Danmarks arealer  Danmarks fremtid". Initiativet ligger i direkte forlængelse af Fonden for Teknologirådet, som i 2017 udgav den lødige publikation "Prioritering af Danmarks areal i fremtiden" med indgangsbønnen: "Vi kan ikke blive ved med at lade som om, landet er større end det er!"

Formanden for Concito, tidligere konservative miljøminister Connie Hedegaard, har rammende udtalt, at "vi skal finde en balance, så vi ikke skal slås fra projekt til projekt". Præsidenten for DN, Maria Reumert Gjerding, istemmer og peger på, at "vi er nødt til at have flere aktiviteter på samme arealer".

Den fødevarebaserede tænketank Frej er på samme linje og foreslår "en uafhængig og apolitisk arealkommission, der kan lave en langsigtet planlægning af vores arealer".

Ganske bemærkelsesværdigt spørger nu også det hovedansvarlige embedsværk for arealbeslutningerne i landet, bestyrelsen for Danske Planchefer i kommunerne ved Henrik Børsting Aagaard og Britta Pørksen, om vi "burde genindføre reel landsplanlægning og regional planlægning, der kunne sikre sammenhænge på tværs af kommuner og landsdele".

Behov for samspil

Regeringen erkender også behovet. Regeringsgrundlaget bebuder et partnerskab, der i år skal præsentere anbefalinger til en samlet visionsplan i 2024 for dansk landbrug, der ligeledes skal "adressere de samlede mål for arealanvendelsen i Danmark til landbrug, natur, udbygning af vedvarende energi med videre".

I det åbne land er der indlysende behov for at samstemme interesserne, men behovet er mere komplekst.

Læs også

Tingene hænger sammen. Ambitionerne må omfatte både det åbne land og de urbane områder og samspillet herimellem med eksempelvis infrastrukturanlæg, motorveje og tunnel- og broanlæg. Et sådant samordnet fremtidsblik på arealanvendelsen er lige så nødvendigt som overordnet økonomisk budgetlægning.

Der er bred opbakning og gode argumenter for et bredt analyse- og udredningsarbejde i en kommission eller lignende til at udarbejde et samlet forslag til en overordnet national arealstrategi.

Opgaven er udfordrende. Arealkonkurrencen benhård. Det åbne land er landbrugets produktionsgrundlag, og af regeringsgrundlaget fremgår blandt andet, at der skal rejses 2.500 kvadratkilometer ny skov og etableres tre nye nationalparker.

Målet er Folketingets vedtagelse

EU-kommissionen arbejder også med ambitiøse naturbeskyttelsesplaner. Hertil kommer anlæg til klimasikring og kystbeskyttelse. De urbane områder rejser spørgsmål om for eksempel nye byzonearealer ved købstæderne og større byer.

Statens varetagelse af de nationale interesser er såvel i lovgivningen som i administrativ praksis defensiv og sporadisk.

Ole Christiansen
Fhv. direktør, Miljøstyrelsen

Landdistriktspolitikkens mål om sikring af stationsbyernes og landsbyernes overlevelse må også vurderes. De urbane områder er tillige også udfordret af klimaudviklingen. Bebyggede områder må skifte anvendelse til nye balancer mellem klimaprojekterne og byudviklingen.

Der kan næppe tegnes et fuldt færdigt landsdækkende kort med præcise overordnede sigtelinjer. Den brede pensel må givetvis også tages i brug i zoner med flere legitime interesser, der kan kombineres eller må afvente afklaring.

Et gennemarbejdet kommissionsforslag kan blive det nødvendige interessemæssigt afbalancerede grundlag for såvel den offentlig debat som de politiske drøftelser.

Endemålet må naturligt være Folketingets vedtagelse af en overordnet national arealstrategi.

Basalt vil en sådan politisk vedtaget national arealstrategi øge retssikkerheden og forudsigeligheden. I kommunerne vil strategien føre til smidigere processer om projektansøgningerne med hurtigere sagsbehandling og færre omkostninger.

Manglende kommunalt samspil

Hovedaktørerne i arealanvendelsen er i dag landets 98 kommuner. Den løbende kommuneplanlægning udmøntes i lokalplaner med retligt grundlag for nye projekter.

Der arbejdes utvivlsomt seriøst i kommunerne, men kommunernes strategier er ikke samstemt med hinanden eller med nationale interesser, som ikke alene angår nye projekter, men også sikringen af landets nationale kultur- og naturværdier.

Man får ikke i dag et retvisende billede af planerne med landets arealer ved at lægge de 98 kommunale planer sammen som brikker i et puslespil. Kommunernes strategier bygger ikke på præcise nationale interessemarkeringer. Staten er blevet for svag. Der er reelt "omvendt politisk ansvar".

Arealudfordringerne er vedvarende. Lovgivningen bør derfor opdateres med en pligt for staten til at tilvejebringe og vedligeholde en arealstrategi for hele landet med samordnede nationale interesser og bindinger.

Ole Christiansen
Fhv. direktør, Miljøstyrelsen

Statens varetagelse af de nationale interesser er såvel i lovgivningen som i administrativ praksis defensiv og sporadisk. De nationale arealinteresser kan dog i helt særlige tilfælde sikres ved anlægslove eller statslig overtagelse af de kommunale arealkompetencer, der typisk initieres i fagministeriernes særinteresse-siloer.

Men den nødvendige tværgående samordning af de nationale interesser er fraværende. Det er uforståeligt i lyset af såvel samfundsudviklingen som lovgivningens formål, der forudsætter ligelig udvikling i landet og sammenhæng i arealbeslutningerne.

Vedvarende arealudfordringer

Kommunerne er i realiteten efterladt i uholdbare situationer, når der skal tages stilling til nye projektansøgninger, og den overordnede sammenhæng er uoverskuelig for befolkningen.

Situationen er forværret i de seneste 30 år. I perioden 1977-2007 blev de nationale interesser sikret ved statens samarbejde med amterne og Hovedstadens Udviklingsråd om landsdelsstrategierne i regionplanerne, men svagere fra 1992, hvor den statslige godkendelse af planerne blev afskaffet. Det tværgående statslige engagement bortfaldt i det hele ved kommunalreformen i 2007.

Her står vi i dag. Den generelle ubalance i lovgivningen mellem statens og kommunernes arealkompetencer bør ryddes af vejen, og en national arealstrategi må nødvendigvis være det overordnede tværgående mellemled til kommunerne, når de ofte komplicerede projektansøgninger skal vurderes lokalt.

Arealudfordringerne er vedvarende. Lovgivningen bør derfor opdateres med en pligt for staten til at tilvejebringe og vedligeholde en arealstrategi for hele landet med samordnede nationale interesser og bindinger – en landsplan.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Christiansen

Fhv. direktør, Miljøstyrelsen,
cand.jur. (Københavns Uni. 1974)

Connie Hedegaard

Formand, OECD’s Round Table for Sustainable Development, fhv. minister & MF (K), EU-kommissær
cand.mag. i historie og litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1991)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024