Selveje Danmark: Socialpsykiatriens faglighed skal tages alvorligt

DEBAT: Det er nødvendigt, at behandlingspsykiatrien tager socialpsykiatriens faglighed alvorligt, hvis man vil undgå dyre genindlæggelser og styrke psykiatrien, skriver Kåre Skarsholm fra Selveje Danmark.  

Af Kåre Skarsholm
Chefkonsulent, Selveje Danmark

I den seneste finanslov afsatte regeringen, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet 600 millioner til en styrkelse af psykiatrien.

De fleste er enige i, at pengene falder på et meget tørt sted, og det trecifrede millionbeløb kan ikke rette op på en mangeårig underprioritering af området. Netop derfor er det så afgørende, at pengene bruges mest effektivt.

Nogle af dem, der ofte har brug for indlæggelse i psykiatrien, er borgere, der bor i botilbud.

De socialpsykiatriske botilbud er presset af vanskeligheder med at få indskrevet borgere med et akut behov i behandlingspsykiatrien, ligesom botilbuddene i mange tilfælde modtager borgere, der bliver udskrevet alt for hurtigt og uden at være færdigbehandlede. Sidstnævnte resulterer i mange dyre genindlæggelser, som kunne og burde være undgået.

Sikkerheden er presset
Den manglende sammenhæng mellem socialpsykiatrien og den øvrige psykiatri har presset sikkerheden på botilbuddene, både i forhold til de øvrige beboere og i forhold til personalet, hvilket der desværre har været en række triste eksempler på.

Det er et forhold, som Folketingets Ombudsmand har beskrevet i en rapport om socialpsykiatrien.

Derfor er det særdeles positivt, at aftalepartierne bag finansloven 2020 eksplicit nævner socialpsykiatrien og botilbuddene i finansloven og i forbindelse med den kommende 10-årsplan for psykiatrien.

Desværre er der ikke prioriteret mange midler til socialpsykiatrien i aftalen, men det er et vigtigt første skridt på vejen, at partierne eksplicit forholder sig til problemet. Og det lover godt for 10-årsplanen for psykiatrien.

Sammenhæng mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien er alfa og omega i at skabe en effektiv psykiatri. For nok er det tiltrængt med flere midler, men det er i høj grad sammenhængen på tværs, der skaber en effektiv psykiatri.

Her følger en række konkrete forslag:

Ambulante udgående teams, der kommer ud til borgerne på botilbuddene, vil kunne løse en væsentlig del af problemet, sådan som de to professorer Merete Nordentoft og Jakob Kjellberg påpeger her på Altinget.

En del beboere er vanskelige at motivere til fysisk selv at opsøge behandling. De føler sig, som de fleste andre, mest trygge i eget hjem.

Formalisér samarbejdet
Samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og botilbuddene bør formaliseres, så de ikke-offentlige botilbud per automatik inddrages i forbindelse med udskrivningsaftaler for deres beboere.

Det manglende samarbejde kan medføre, at botilbuddet ikke ved, hvordan det skal støtte op om den behandling, der er foregået under beboerens indlæggelse, hvorefter beboeren står i fare for hurtigt tilbagefald. En problemstilling, som Ombudsmanden også har påpeget.

Flere selvejende socialpsykiatriske botilbud har som konsekvens indgået aftaler med privatpraktiserende psykiatere for at sikre en sammenhængende behandling.

Anerkend socialpsykiatriens faglighed
De mange vanskeligheder med at få borgerne indskrevet til behandling i hospitalsregi og den alt for hurtige udskrivelse medfører, at mange botilbud forsøger at holde borgerne så længe som muligt i botilbuddet.

Konsekvensen er, at botilbuddene presses ud over det sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Der er derfor behov for, at behandlingspsykiatrien tager socialpsykiatriens faglighed alvorligt og anerkender, at når et botilbud henvender sig med en borger til behandling, så er det, fordi behovet er reelt akut og af stor betydning for sikkerheden på tilbuddet.

Det gælder i særlig grad de selvejende botilbud, som i mange tilfælde har de mest syge borgere, da borgerne grundet deres komplekse behov i flere tilfælde har oplevet to til tre sammenbrudte ophold i kommunale botilbud, før de har fået ophold på et specialiseret selvejende botilbud.

Derfor bør psykiatriplanen medtænke de ikke-offentlige leverandører og invitere dem med ind i maskinrummet, så vi sammen kan skabe en effektiv og sammenhængende psykiatri.

Belys mørketallet
Ombudsmanden anbefaler, at problemstillinger ved sektorovergange registreres systematisk, for eksempel når en borger ikke har kunnet blive indlagt, og at der etableres egentlige formaliserede samarbejdsaftaler mellem botilbud/kommuner og psykiatriske afdelinger/regioner. Det er anbefalinger, som Selveje Danmark deler.

Selveje Danmark håber, at alle relevante interessenter vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af 10-årsplanen for psykiatrien.

Selveje Danmark møder gerne op, hvis sundhedsministeren og social- og indenrigsministeren inviterer, så alle aspekter af psykiatrien bliver belyst.

En effektiv psykiatri forudsætter en sammenhængende indsats på tværs af behandlingspsykiatri og socialpsykiatri og på tværs af det offentlige og ikke-offentlige.

Forrige artikel OUH: Lokal forankring bliver afgørende for behandlingsrådets succes OUH: Lokal forankring bliver afgørende for behandlingsrådets succes Næste artikel Socialborgmester og regionsrådsformand: Udsatte borgere må ikke udskrives til gaden Socialborgmester og regionsrådsformand: Udsatte borgere må ikke udskrives til gaden