V: Her er vores prioriteter for transporten

DEBAT: Folketinget går et år med store transportpolitiske udfordringer i møde. På dagsordenen er blandt andet en tiltrængt modernisering af taxiloven, nye eltog og konkurrence på jernbanen samt investeringer i veje, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører 

I skrivende stund er partierne i fuld gang med at gennemføre deres sommergruppemøder, og et nyt travlt folketingsår venter forude.

Overordnet er der naturligt nok stærkt fokus på arbejdet med en 2025-plan, der skal sikre et fortsat robust grundlag for Danmarks økonomi samt bane vejen for den fornyede vækst og jobskabelse, der er en afgørende forudsætning for danskernes velfærd og tryghed.

Men også inden for transportområdet venter store udfordringer forude, så vi sikrer høj og effektiv mobilitet i det danske samfund. Jeg vil gerne her og i et efterfølgende indlæg pege på nogle af de vigtigste udfordringer.

Modernisering af taxiloven
Transportministeren indledte før sommerferien en møderække, hvor han sammen med partierne drøfter grundlaget for en tiltrængt modernisering af taxiloven. Der er glædeligvis bred enighed om de overordnede politiske pejlemærker for loven. Herunder, at vi skal sikre grundlaget for effektivisering af den erhvervsmæssige personbefordring, blandt andet via en liberaliseret organisering samt anvendelse af ny teknologi.

Desuden er det afgørende, at vi sikrer en fair konkurrence samt giver rammer for en god taxidækning både i by og på land. Der tegner sig bred enighed om indførelse af en ny universaltilladelse, hvortil der er knyttet en række konkrete betingelser, men ikke flere, end at der også er plads til nytænkning og effektivisering. Jeg tror og håber, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af september måned med indgåelse af en bred politisk aftale. Herefter skal der udarbejdes et lovforslag, der kan behandles og vedtages i Folketinget i det kommende folketingsår.

Nye eltog og mere konkurrence på jernbanen
Der hersker ingen tvivl om, at DSB’s togdrift er udfordret på kort sigt. På grund af aldrende togmateriel, upålidelige IC4-tog samt Banedanmarks sporarbejder en række steder i landet, er der alvorlige problemer med at efterleve løfterne i DSB's køreplaner.

Denne udfordring kommer vi til at arbejde meget med. Det trænger sig på med politisk beslutning om at få elektrificeret flere strækninger som grundlag for DSB’s indkøb af nye velafprøvede eltog. Konkret prioriterer Venstre, at vi snarest får elektrificeret banen mellem Fredericia og Aalborg samt Roskilde og Kalundborg. Vi har i forvejen – som en vigtig del af Femern-projektet – besluttet at elektrificere strækningen mellem Ringsted og Rødby. Dertil kommer den igangværende anlæggelse af en helt ny bane mellem Ringsted og København via Køge samt udrulningen af et nyt landsdækkende signalprojekt. Når disse store projekter er gennemført, har vi lagt sporene for en langt mere stabil, effektiv og miljøvenlig togdrift.

I løbet af efteråret skal vi også videre med at få udarbejdet en masterplan for konkurrence på jernbanen. Målet er, at vi får udbudt togdriften i passende og sammenhængende pakker med virkning fra 2020. Derved kan vi høste store gevinster for både togpassagerne og skatteyderne. Det er nemlig veldokumenteret, blandt andet af den tidligere regerings produktivitetskommission og af de konkrete erfaringer fra Arrivas kørsel i Midt- og Vestjylland, at mere sund konkurrence på banen resulterer i mere pålidelig og billigere togdrift.

Vejene står for tur
Et tredje stort fokuspunkt bliver arbejdet med at få igangsat hårdt tiltrængte investeringer i vejnettet.

Erhvervslivet og pendlere landet over trygler om mere effektive transportkorridorer, så tab og tidsspilde undgås. Nu er det på tide, at vi kommer videre. I den forbindelse vil jeg fastslå, at i en tid med knaphed på statslige anlægskroner, så er bedre veje langt vigtigere end stædig fastholdelse af den famøse timemodel for jernbanen mellem Odense og Aarhus. Herom mere i et senere indlæg.

Hvor der er vilje, er der vej!

Forrige artikel S: Brug for stærk europæisk luftfartsstrategi S: Brug for stærk europæisk luftfartsstrategi Næste artikel Paneldebat: Hvad skal prioriteres i det nye folketingsår? Paneldebat: Hvad skal prioriteres i det nye folketingsår?