KL vil genindføre løn til sosu-elever på skolebænken

UDSPIL: 38 nye initiativer fra KL skal forhindre en ”katastrofal” mangel på hænder i ældreplejen. Der skal uddannes flere sosu’er, og de skal arbejde mere. Vi er i gang, lyder det fra regeringen.

Kommunerne har brug for mange flere som Emine, Beyza og Naima, der er under uddannelse til sosu-assistenter på Social- og Sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby.<br>
Kommunerne har brug for mange flere som Emine, Beyza og Naima, der er under uddannelse til sosu-assistenter på Social- og Sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby.
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

De ansatte i ældreplejen har udsigt til at blive slemt forpustede de kommende år, hvis ikke de får markant flere kollegaer.

En stigende antal ældre kombineret med et nedadgående optag på sosu-uddannelserne er ifølge KL en af de aktuelt mest presserende udfordringer på den kommunale velfærdsdagsorden.

Problemet med at rekruttere de fornødne medarbejdere inden for ældre- og sundhedsområdet fyldte derfor allerede en del ved forårets offentlige overenskomstforhandlinger.

Og nu kommer KL med et nyt udspil og 38 konkrete initiativer, som skal være med til at løse problemerne på både den korte og den længere bane.

”Vi ser ind i en meget nær fremtid, hvor manglen på hænder på det her område vil gå fra at være et alvorligt problem til at være en decideret katastrofe, hvis ikke vi handler,” siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Laver man en simpel fremskrivning af antallet af nuværende ansatte per ældre og udviklingen af antal ældre, så vil der ifølge KL skulle være godt 15.000 flere medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet om blot fem år.

Kritisk lavt optag på uddannelser
Michael Ziegler er med på, at det er en forsimplet antagelse, som hverken tager højde for velfærdsteknologiske muligheder eller andre arbejdstidsoptimeringer. Men det ændrer ikke på, at der både er behov for flere hænder, og for at de nuværende hænder arbejder mere.

KL peger derfor først og fremmest på behovet for at få uddannet flere sosu’er, og for at hver enkelt sosu arbejder både flere timer og samtidig gerne bliver lidt længere tid på arbejdsmarkedet.

Skal de lykkes, skal der ifølge KL ikke mindst flere uddannelsespladser, og så skal vejledningen af eleverne styrkes, når de møder praksis, hvor der ellers er et stort frafald. Oven i dette skal elevlønnen genindføres på sosu-uddannelsernes grundforløb for elever over 25 år.

”Vi har set, at elevoptaget desværre er dykket. Der er sket noget nær en halvering af antallet af elever. Og det er kritisk,” siger Michael Ziegler, der henviser til, at det vil være oplagte temaer at bringe i de aktuelle finanslovforhandlinger.

Når det handler om at få flere medarbejdere til at gå fra deltid til fuld tid, ligger ansvaret primært hos kommunerne selv og fagbevægelsen. Parterne fik da også i fællesskab målrettet over 500 millioner lønkroner til sosu-området ved forårets overenskomstforhandlinger.

Læs også

”Vi har brug for, at regering og Folketing tager det her meget alvorligt. Og der synes vi, at der måske nok er brugt for meget tid på rapporter, men at det har skortet på handling. Det her handler selvfølgelig også om finansiering," siger Michael Ziegler.

Fuld tid kan være svært for den enkelte
Hos FOA tager man godt imod KL’s udspil. Det er på mange måder fornuftige og nødvendige initiativer, som bringes i spil, vurderer Torben K. Hollmann, der er sektorformand for FOA’s social- og sundhedssektor.

”Vi er klar til at tage vores ansvar. Og vi er ret tilfredse med det, KL kommer med. Vi kan se, at de også har lyttet til os, så det er vi rigtig glade for,” siger han.

Han peger konkret på, at det faldende antal elever på social- og sundhedsområdet ikke mindst skal ses i sammenhæng med, at elevlønnen til de over 25-årige på uddannelsens grundforløb blev afskaffet og erstattet med SU i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne fra 2014.

At få elevlønnen genindført på alle dele af sosu-uddannelserne er derfor også et centralt ønske hos FOA. Og så er man med på, at der kan være meget at vinde ved at opgradere nuværende ansatte fra deltid til heltid.

En ny undersøgelse fra KL’s analysemagasin Momentum peger på, at hvis bare de ansatte i ældre- og sundhedssektoren arbejdede én time mere om ugen i gennemsnit, så vil det give godt 1.700 ekstra årsværk.

”Det kan være svært som medarbejdere at gå op på fuld tid. Og der er man fra kommunens side nødt til at gå ind og tale med de enkelte helt konkret om deres situation, og hvad der skal til, for at man kan komme lidt op i tid, og hvor meget de måske overhovedet kan holde til,” siger Torben K. Hollmann.

Skal han pege på en enkelt knast i KL’s udspil, så er det ambitionen om at overlade mere rengøring og praktisk bistand på landets plejecentre til ufaglærte.

Fodslæbende regering
12 af KL’s 38 initiativer kræver Folketingets og regeringens inddragelse. Herunder ikke mindst ønsket om at genindføre elevløn på sosu-uddannelsernes grundforløb.

”Dimensionering af uddannelser har altid været kommunernes svage punkt, så det er godt, hvis de tager det alvorligt nu. Og så er det en stor udfordring, at de voksne elever nærmest er forsvundet, fordi de skal tage grundforløbet på SU, og fordi de ikke er sikret en praktikplads,” siger SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun har en fortid som sygehjælper og senere afdelingsformand for FOA i Aarhus og deler også ambitionen om, at flere sosu’er skal have mulighed for at arbejde flere timer. Men hendes oplevelse er, at det ofte er et arbejdsgiverønske, der ligger bag mange deltidsansættelser.

Og så skal sosu-faget i højere grad kunne åbne op for adgang til arbejde andre steder end primært den kommunale ældrepleje.

”Man skal også se sygehuset, psykiatrien og det specialiserede voksenhandicapormåde som en arbejdsplads for sosu'er. Er der kun udsigt til et helt arbejdsliv inden for ældresektoren, så er der mange, som brænder ud eller aldrig kommer i gang,” siger Kirsten Normann Andersen.

Både hun og hendes kollega i Socialdemokratiet, Astrid Krag, efterlyser politisk handling fra regeringen, som de mener har været alt for ”fodslæbende” i forhold til at adressere rekrutteringsudfordringerne.

”VI har forsøgt at trække regeringen til truget, uden at der er kommet handling på det her store problem med rekruttering. Det er en bombe under den værdige ældrepleje. Og diskussionen om elevløn er også noget, vi har haft rejst,” siger Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokratiet.

DF: Elevløn må ikke kunne udnyttes
Tirsdag har Dansk Folkeparti sættemøde med regeringen omkring finanslovsforhandlingerne med fokus på de ældre. Samme dag er der forhandlinger om erhvervsuddannelserne i Undervisningsministeriet.

Og ifølge Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, vil rekruttering til ældreplejen stå højt på dagsordenen i partiets drøftelser med regeringen.

Han er umiddelbart også positiv over for tanken om at genindføre elevløn på sosu-uddannelsernes grundforløb. Men ikke ubetinget.

”At man er gået ned fra elevløn til SU, har selvfølgelig betydet noget. Men man skal ikke kunne bruge det til bare i en periode at være på en lidt højere ydelse for så at falde fra igen. Og det er noget, vi skal have set på, om vi kan finde en løsning på,” siger René Christensen. 

Han peger på, at der allerede er kommuner, der arbejder med tanker om selv at lægge de ekstra penge oven i SU’en. Det gælder blandt andet Bornholms Regionskommune. Og så skal det ifølge Dansk Folkeparti også være lettere at opgradere sin uddannelse fra sosu-hjælper til sosu-assistent.

Hos regeringen deler undervisningsminister Merete Riisager (LA) KL's bekymring over rekrutteringsudfordringerne. Men hun står ikke parat med ekstra penge til uddannelse af nye sosu'er.

"KL’s udspil indeholder mange spændende takter, men regeringen har på den anden side ikke en åben pengetank til at finansiere kommunernes uddannelse af deres egne medarbejdere,” skriver Merete Riisager i en skriftlig kommentar til Altinget.

Thyra Frank: Vi er i fuld gang
Hun peger også på udfordringerne med et for stort frafald blandt eleverne, særligt i forbindelse med deres praktikforløb. Derfor finder hun det "glædeligt," at KL selv lægger op til at forbedre indsatsen for at fastholde elverne.

I Sundheds- og Ældreministeriet undrer ældreminister Thyra Frank (LA) sig over oppositionens beskyldninger om manglende handling fra regeringens side.

Hun peger på, at regeringen og Dansk Folkeparti allerede med sidste års finanslov afsatte 500 millioner kroner årligt til bedre bemanding i ældreplejen.

Og med regeringens aktuelle finanslovforslag er der målrettet 50 millioner kroner årligt de kommende fire år til at forbedre rekrutteringen. Lige som der arbejdes med en kortlægning af problemet på tværs af Finans-, Undervisnings- samt Sundheds- og Ældreministeriet.

”Rekrutteringsudfordringerne har stor politisk opmærksomhed både for regeringen og KL. Det er KL’s udspil et bevis på, ligesom regeringen vil drøfte initiativer til at imødegå rekrutteringsudfordringerne i finanslovsforhandlingerne,” skriver Thyra Frank i en skriftlig kommentar til Altinget.

Dokumentation

Hovedpunkterne i KL's rekrutteringsplan

Forbedring af de strukturelle rammer

1. Flere skal ind på social- og sundhedsuddannelserne

2. Uddannelse af social- og sundhedsassistenter kræver flere praktikpladser på sygehuse

3. Kommunerne skal have fuldt arbejdsgiveransvar

4. Forsøg med EUX med sikkerhed for praktikplads

5. Voksenelevløn under grundforløb til elever over 25 år

6. Staten skal understøtte kvalitet og fastholdelse på SOSU-skolerne

Flere ind på social- og sundhedsuddannelserne

7. Styrket samarbejdet mellem jobcentre og SOSU-skoler skal få flere til at søge uddannelserne

8. Øget samarbejde mellem folkeskolen og SOSU-skolerne for at øge kendskabet til uddannelserne

9. Mere fleksibelt grundforløb

10. Øget fokus på data for at målrette uddannelsesindsatser

11. Kampagne skal tiltrække flere til uddannelserne

Flere uddannede sygeplejersker

12. Uddan flere sygeplejersker

13. Frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen skal reduceres

Frafald skal mindskes

14. Handlingspakke fra KL til reduceret frafald

15. KL vil udarbejde fælles vejledninger og en overordnet strategi for kommunerne i deres arbejde med SOSU-skolerne

16. Skolerne skal fokusere langt mere på at nedbringe frafald for social- og sundhedselever, særligt på grundforløbet og mellem grund- og hovedforløb

17. Skolerne og kommunerne skal i fællesskab fortsat have opmærksomhed på at 'gribe' elever, der falder fra på uddannelsen

Styrket vejledning og målrettet efterudannelse

18. Der skal ansættes flere praktikvejledere til social- og sundhedselever på hovedforløbet

19. Der skal uddannes og/eller ansættes flere kliniske vejledere i kommunerne

20: Erfaringer fra uddannelsesregionerne skal kopieres i et lignende kommunalt forankret regi

21. Sosu-hjælperne skal have efteruddannelsestilbud, eksempelvis omkring tidlig opsporing og anvendelse af IT og velfærdsteknologi

Opgavefordeling og velfærdsteknologi

22. Kommunale ledere skal kontinuerligt optimere organisationen ved at have fokus på kompetencer hos de faggrupper, som ikke i stort mål arbejder på ældre- og sundhedsområdet i dag

23. Fokus på, om der fx er en rest af rengøring/praktisk bistand i sosu-hjælpernes arbejde på plejecentrene, som med fordel kan varetages af ufaglærte medarbejdergrupper

24. Der skal arbejdes videre med, hvordan læger inden for relevante specialer bliver mere tilgængelige for medarbejdere på bl.a. plejecentre og i hjemmeplejen

25. Samarbejde mellem kommuner og læger med henblik på at drøfte en bedre brug af lægernes delegationsret, så sygeplejersker kan mere på egen hånd

26. Systematisk erfaringsudveksling mellem kommunerne vedrørende arbejde med velfærdsteknologi

Flere op i tid

27. KL opfordrer kommunerne til, at det på arbejdspladserne og ved MUS-samtaler m.v. drøftes, om den enkelte medarbejder ønsker at gå op i tid

28. KL opfordrer kommunerne til, at fuld tid bliver det normale udgangspunkt for nyuddannede, der ansættes på ældre- og sundhedsområdet

29. KL igangsætter et pilotprojekt med udvalgte kommuner, hvor der ses på, hvad der kan motivere allerede ansatte til at gå op i tid.

30. KL vil styrke vidensdelingen mellem kommunerne om, hvordan flere timer til medarbejderen kombineres med effektiv arbejdstilrettelæggelse

Lavere sygefravær

31. KL vil i samarbejde med kommunerne fortsat have fokus på at nedbringe sygefraværet

32. KL vil systematisk arbejde med fortsat at udvikle og anvende brugbare tal og fakta, der understøtter arbejdet med at nedbringe sygefravær

Fasthold seniorer

33. KL opfordrer kommunerne til at sikre et øget fokus på fastholdelse af erfarne seniorer på ældre- og sundhedsområdet

34. KL vil i regi af regeringens "Tænketank for et længere og godt arbejdsliv" arbejde for, at der ses på konkrete initiativer med effekt på fastholdelse af medarbejderne

Arbejdstid og arbejdstilretelæggelse

35. KL opfordrer kommunerne til i højere grad at udbetale honorering for arbejde på lørdage og søndage i stedet for at gå til afspadsering

36. KL opfordrer kommunerne til at undersøge, om der er et potentiale ved at etablere interne vikarløsninger med henblik på at minimere udgifter til ekstern meraktivitet

37. Der bør overvejes, om studerende, der eksempelvis læser til sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeut, skal have merit (ECTS) for arbejdet

38. KL opfordrer kommunerne til en målrettet anvendelse af drøftelser og dialog om arbejdstid og arbejdsplanlægning på arbejdspladsen

Læs hele KL's udspil 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Kirsten Normann Andersen

Gruppenæstformand (SF), formand for Social- og Ældreudvalget, MF (SF)
sygehjælper (Frederiksberg Hospital 1985)

Michael Ziegler

Borgmester (K), Høje Taastrup Kommune, næstformand, Konservative, formand, KL’s Løn- og Personaleudvalg
cand.polyt. (DTH 1992)

0:000:00