3F til Radikale: Jeres forslag om import af arbejdskraft er bevidstløst

DEBAT: Radikale Venstre vil løse rekrutteringsudfordringerne med en ensidig nedsættelse af beløbsgrænsen for import af arbejdskraft. Partiet mangler at besvare ti spørgsmål, mener 3F.

Af Søren Heisel
Forbundssekretær, 3F

Radikale Venstre kræver i Børsen, at regeringen allerede med den første finanslov åbner op for yderligere import af udenlandsk arbejdskraft.

Baggrunden for kravet er formuleringerne i forståelsespapiret mellem regeringen, SF, Radikale Vestre og Enhedslisten om øget import af udenlandsk arbejdskraft.  

Lad mig slå fast med det samme: I 3F mener vi ikke, at yderligere import af arbejdskraft fra ikke-EU-lande er løsningen på eventuelle rekrutteringsudfordringer.

I stedet mener vi, at vi bør løse udfordringerne med opkvalificering af herboende ledige, flere praktikpladser til de unge og ikke mindst en særlig indsat over for de unge, der hverken er i job eller under uddannelse.

Hjemlig arbejdskraft løser udfordringer
Vi er af den opfattelse, at rekrutteringsudfordringerne ikke er større, end at de kan løses med den hjemlige arbejdskraft – og vi kan slet ikke se, hvordan Radikales forslag om en ensidig nedsættelse af beløbsgrænsen for import af arbejdskraft til 325.000 kroner om året skulle kunne løse noget som helst.

For os, som en af arbejdsmarkedets parter, er en konkretisering af Radikale Venstres politiske ønske helt afgørende, hvis vi, som det er lagt op til i forståelsespapiret, skal komme med et udspil til konkrete justeringer af nuværende ordninger.

Hvis man vil diskutere rekrutteringsudfordringer, så er det som minimum vigtigt, at man tager udgangspunkt i fakta i stedet for følelser, "synsninger" eller tilfældige tilbagemeldinger fra enkeltstående arbejdsgivere.

Derfor må det være rekrutteringsanalysen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som danner grundlag for debatten.

Den analyse indeholder en række metodiske udfordringer, som i vores optik overdramatiserer rekrutteringsudfordringerne – men lad nu det ligge.

Nærlæser man analysen – og især dér, hvor den peger på forgæves rekrutteringer inden for udvalgte stillingskategorier – så popper en række spørgsmål op i forhold til Radikale Venstres importløsning, som det ville være rart, hvis politisk leder Morten Østergaard (R) besvarer.

Mangel på butiksassistenter
Første spørgsmål omhandler, at der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mangler 2.840 rengøringsassistenter. Hvis det bliver lettere at importere til dette fag, hvad vil Radikale Venstre så stille op med de cirka 1.800 ledige 3F'ere, der søger job inden for rengøring?

Og taget i betragtning at halvdelen af de opslåede rengøringsjob er deltidsstillinger, hvordan vil Radikale Venstre så sikre, at den importerede arbejdskraft får job med timer nok til, at de kan leve af det?

Andet spørgsmål hænger sammen med, at der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mangler cirka 3.900 butiksassistenter/butiksmedhjælpere. De tjener i snit cirka 270.000 kroner om året.

Radikale Venstre har foreslået en nedsættelse af beløbsgrænsen til 325.000 kroner om året. Vil partiet sætte den yderligere ned, så også detailhandlen kan importere arbejdskraft fra hele verden?

Overenskomster for tjenere må ikke undermineres
Tredje spørgsmål skal ses i forbindelse med, at der ifølge nævnte styrelses rekrutteringsanalyse mangler 840 tjenere.

Hvordan vil Radikale Venstre sikre, at en yderligere import af tjenere sker på en måde, så den eksisterende overenskomst, hvor en tjener som minimum får 150 kroner i timen i grundløn, ikke bliver undermineret? Og det på et marked, der i dag er præget af blandt andet prøvevagter og løsansættelser.

Fjerde spørgsmål handler om, at der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mangler 720 tømrere og 240 murere.

Baseret på hvilket produktivitetsstudie mener Radikale Venstre, at murere og tømrere fra for eksempel Nepal, Thailand og Kina produktivitetsmæssigt kan måle sig med danske murere og tømrere, således at den importerede arbejdskraft kan levere en produktivitet, der modsvarer de aftalte danske løn- og ansættelsesvilkår?

Et tillægsspørgsmål er, hvordan Radikale Venstre med øget import samtidig vil hæve produktiviteten i den danske byggebranche?

100.000 unge står uden job
Femte spørgsmål går på beløbsgrænsen for import af arbejdskraft.

Hvis Radikale Venstres forslag er at nedsætte beløbsgrænsen for import af arbejdskraft fra de nuværende cirka 427.000 kroner til 325.000 kroner, hvordan vil partiet så sikre, at den arbejdskraft, der importeres, rent faktisk får, hvad der svarer til den overenskomstfastsatte løn?

Sjette spørgsmål lyder således: Hvis vi giver virksomhederne bedre mulighed for at importere udenlandsk arbejdskraft, hvordan vil Radikale Venstre så sikre, at de mere end 100.000 ledige, der i dag søger med lys og lygte efter et arbejde, også får held i deres leden?

Som syvende spørgsmål vil det være fint at få Radikale Venstres svar på, hvordan vi sikrer, at det ikke bliver de 10.000 unge uden praktikpladser og de cirka 100.000 unge uden job eller uddannelse, der kommer til at betale prisen for, at vi åbner grænsen for yderligere import?

Behov for at kunne tale dansk
Ottende spørgsmål handler om pædagogmangel. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings analyse mangler der 1.780 pædagoger.

Hvilke lande, mener Radikale Venstre, udstyrer deres pædagogstuderende med "professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et [dansk] samfundsmæssigt perspektiv"? Citatet stammer fra pædagoguddannelsens formålsparagraf.

Næstsidste spørgsmål retter sig mod manglen på sosu-hjælpere. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste rekrutteringsanalyse fra juni 2019 mangler der 1.250 sosu-hjælpere og 5.710 sosu-assistenter.

I dag er det en forudsætning for at kunne tage sosu-uddannelserne i Danmark, at man taler og forstår et solidt dansk. Mit spørgsmål er derfor:

Ønsker Radikale Venstre, at ældre med plejebehov, psykisk sårbare eller patienter på hospitalerne skal møde personale, der ikke taler dansk, eller vil Morten Østergaard bruge ressourcer på, at de udenlandske medarbejdere først lærer dansk, inden de kommer ud i plejen?

Drop ideologiske programerklæringer
Sidste spørgsmål handler om positivlisten. Ifølge styrelsens analyse mangler der 770 folkeskolelærer og 780 sygeplejersker. Mit spørgsmål er i den forbindelse:

Når det i dag forholder sig sådan, at arbejdsgivere via positivlisten kan importere både folkeskolelærere og sygeplejersker fra hele verden, hvad er det så, der skal laves om? Ønsker Radikale Venstre at afskaffe kravet om autorisation til sygeplejersker, eller skal kravene til en udenlandsk læreruddannelse være lavere end i dag?

Vi vil rigtig gerne bidrage til en dialog om, hvordan vi sikrer et åbent, men også anstændigt, arbejdsmarked. Men det gør vi altså bedst, hvis vi er konkrete i udmålingen af udfordringerne og dermed også får mulighed for at komme med konkrete løsninger, der virker.

Debatten om mangel på kvalificeret arbejdskraft og, ikke mindst, mulige løsninger kræver, at vi bevæger os væk fra abstrakte og ideologiske programerklæringer som for eksempel bevidstløs nedsættelse af beløbsgrænsen og i stedet vælger at se på de områder, hvor der måtte være problemer og tilhørende løsninger.

Forrige artikel Nyt liberalt parti: Blå klimapolitik skal laves med Alternativet og Radikale Nyt liberalt parti: Blå klimapolitik skal laves med Alternativet og Radikale Næste artikel Forsker: Gør som Norge og Sverige og indfør kønsneutral værnepligt Forsker: Gør som Norge og Sverige og indfør kønsneutral værnepligt