De 32 initiativer i regeringens ghetto-strategi

DOKUMENTATION: En ghettoplan med 32 initiativer skal ændre udviklingen i ghettområderne, så parallelsamfund opløses og erstattes af velfungerende boligområder med kontakt til omverdenen.

Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen

Strategisk samarbejde med kommuner, der har ghettoområder.
Regeringen vil indlede et strategisk samarbejde med de 17 kommuner, hvor ghettoerne er beliggende. I tilknytning til de strategiske samarbejder vil regeringen søge tilslutning til, at der afsættes 120 mio. kr. af satspuljemidlerne til aktiviteter, der målrettes de 29 ghettoer. Ud af de 120 mio. kr. målrettes 20 mio. kr. til flyttetilskud til en ny start et nyt sted, mens 20 mio. målrettes jobcentre i ghettoer.

Strategisk nedrivning af boligblokke mv.:
Regeringen vil arbejde for, at der afsættes en ramme på en halv mia. kr. i Landsbyggefonden i 2011-2014 til nedrivninger i udsatte boligområder.

Fra ghetto til attraktiv bydel:
Regeringen vil arbejde for, at der i Landsbyggefonden etableres en pulje på 150 mio. kr. årligt, hvorfra der, som led i en godkendt helhedsplan, kan ydes støtte til infrastrukturændringer, der sigter på at integrere ghettoområderne med det omkringliggende bysamfund.

Renoveringer.
I de kommende boligforhandlingerne vil regeringen søge at få afsat en investeringsramme til renoveringer i Landsbyggefonden.

Boligsocial indsats:
Landsbyggefondens mulighed for at yde støtte til en boligsocial indsats i udsatte boligområder videreføres i de kommende boligforhandlinger. Regeringen vil arbejde for, at der afsættes en ramme til en boligsocial indsats.

Bedre balance i beboersammensætningen

Stop for anvisning af flygtninge til ghettoer og udsatte boligområder. Kommunerne skal ikke fremover kunne anvise flygtninge boliger i ghettoområder eller udsatte boligområder. I stedet må kommunerne - hvis de vurderer, at den pågældende familie skal have anvist en bolig - anvise til en almen bolig uden for ghettoområderne.

Stop for anvisning til ghettoområder af personer fra ikke-EØS lande.
Personer fra lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) skal ikke fremover kunne anvises bolig af kommunen i ghettoområder.

Kravet til passende bolig ved familiesammenføring skærpes.
Regeringen foreslår en ændring af reglerne om familiesammenføring, så det fremover tillægges betydning, om den herboende bor i et udsat boligområde. Det vil styrke den ægtefællesammenførtes muligheder for en vellykket integration.

Ressourcestærke beboere skal lettere kunne få fortrinsret til boliger i ghettoområder.
Regeringen foreslår, at kommunen skal have mulighed for at beslutte, at ressourcestærke skal have fortrinsret til boliger i ghettoer.

Styrkede muligheder for at afvise boligsøgende uden arbejdsmarkedstilknytning.
Efter reglerne om kombineret udlejning kan personer, som i længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse afvises fra en ledig bolig i nærmere definerede udsatte boligområder. Det foreslås, at førtidspensionister samt personer som i længere tid har modtaget arbejdsløsheds- eller sygedagpenge ligeledes skal kunne afvise fra en ledig bolig. Desuden foreslås, at perioden for, hvor længe boliger kan stå tomme, udvides fra 6 til 12 måneder.

Styrket udslusningsindsats fra fængsler.
Regeringen vil sikre, at personer, der løslades fra fængsel, ikke anvises bolig i et ghettoområde, samt at der etableres et mere systematiseret samarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet om udslusning af løsladte fra fængslerne med henblik på at reducere tilbagefald til kriminalitet.

Alle boligorganisationer skal bidrage til en balanceret beboersammensætning i kommunen.
Kommunen kan beslutte at udbrede en udlejningsaftale til alle kommunens almene familieboliger, hvis kommunen allerede har en aftale, der dækker mere end halvdelen af kommunens almene familieboliger. Herved skabes bedre mulighed for at alle kommunens almene familieboliger medvirker til at løse problemer i de udsatte boligområder.

Blandede ejerformer og blandet beboersammensætning.
Regeringen foreslår en ny samlet salgsordning der giver mulighed for salg af blokke til fx privat udlejning, andelsboliger eller erhvervslejemål samt giver mulighed for, at et provenu ved salg af blokke og byggegrunde kan indgå som finansiering i en godkendt helhedsplan for området. Regeringen vil samtidig forenkle reglerne for salg af enkelte boliger.

Udsættelse af lejere, der groft overtræder husordensregler.
For at sikre en hurtigere udsættelse af beboere, der klart har overtrådt husordenreglerne, vil regeringen gøre det muligt for fogedretterne at afgøre sager, hvor retten efter afhøring af nogle få vidner kan fastslå, at der er grundlag for at ophæve lejekontrakten.

Udfordringsret til kommuner og boligorganisationer.
Kommuner og boligorganisationer får ret til at udfordre gældende regler på det almene boligområde, der kan modvirke eller forebygge ghettoisering.

Flyttetilskud til en ny start et nyt sted.
For at styrke kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp, ønsker regeringen, at der som et forsøg afsættes 20 mio. kr. af satspuljemidlerne til at refundere en del af kommunernes udgifter hertil. Kommunerne får endvidere mulighed for at tilbyde økonomisk tilskud til en ny start et nyt sted.

Styrket indsats for børn og unge

Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud.
Forældre med tosprogede børn uden for dagtilbud pålægges at lade barnet indskrive i et 30 timers dagtilbud, hvis sprogvurderingen af barnet viser, at barnet har behov for sprogstimulering, og én af forældrene står uden for arbejdsmarkedet. Hvis forældrene ikke samarbejder om opfølgningen på en sprogvurdering, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at standse udbetalingen af børnefamilieydelsen.

Styrket forældreansvar - flere forældrepålæg.
For at sikre, at kommunerne får tilstrækkelig viden om, hvordan forældrepålægget kan anvendes til at sikre, at udsatte børn og unge, f.eks. i ghettoområder, kommer i dagtilbud mv., iværksættes en målrettet informationsindsats. Indsatsen vil bl.a. bestå af en task-force, der tager ud i kommuner og informerer om de muligheder, forældrepålægget giver.

Mulighed for at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende. For at sikre en mere hensigtsmæssig elevsammensætning vil regeringen give kommunerne med større udsatte boligområder mulighed for at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende.

Heldagsskoler i eller i tilknytning til udsatte boligområder.
Kommunerne skal have frihed til at oprette heldagsskoler i - eller i tilknytning til - udsatte boligområder.

Styrket tilsyn med de frie grundskoler og øget fokus på elever med sprogstøttebehov.
Regeringen vil styrke tilsynet med og fokus på elevernes færdigheder i dansk, læsning og deres eventuelle sprogstøttebehov i de frie grundskoler og i de kommunale folkeskoler.

Reservation af "integrationspladser".
Regeringen foreslår, at kommunerne får mulighed for at reservere et antal "integrationspladser" til børn med en anden etnisk baggrund end dansk, så de lettere kan skifte skole og komme i en klasse med relativt få to-sprogede elever.

Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler, der har mange elever fra bl.a. ghettoområder.
Tilskuddet til praktikpladssøgende arbejde omlægges, så det i højere grad målrettes de skoler og elever, der har de største udfordringer med at finde praktikpladser.

Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser

Jobcentre i ghettoer.
Regeringen foreslår, at der af satspuljemidlerne afsættes en pulje på 20 mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoerne.

Stramning af 450-timers-reglen for ægtefæller på kontanthjælp.
Den 2-årige 450-timers-regel for gifte kontanthjælpsmodtagere ændres til en 1-årig 225-timers-regel, så kontanthjælpen bortfalder for den ene ægtefælle, hvis hver ægtefælles ikke har haft 225 timers arbejde inden for det seneste år. Initiativet vil øge gifte kontanthjælpsmodtageres tilskyndelse til at komme i arbejde, idet man ikke kan vente til udgangen af det andet år med at opfylde beskæftigelseskravet.

Reduktion af boligstøtten som sanktion ved manglende forældreansvar og manglende opfyldelse af rådighedsforpligtigelsen.
Regeringen foreslår, at kommunale afgørelser om bortfald af børne- og ungeydelsen også kan medføre, at den del af boligstøtten, som vedrører det pågældende barn, bortfalder. Tilsvarende foreslås det, at den nuværende kompensation via boligstøttereglerne fjernes, hvis kontanthjælpen nedsættes i forbindelse med sanktioner i forhold til manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen.

Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet

National plan for politiindsatsen i ghettoområderne.
Regeringen vil sikre, at der er en stærk politiindsats i de relevante socialt udsatte boligområder gennem bl.a. en aktiv tilstedeværelse i det daglige, målrettet lokal indsats samt en national plan, der sikrer videndeling på tværs af politikredse.

Hurtig behandling af sager mod unge uromagere.
Regeringen vil sikre, at politiet sammen med den lokale kommune hurtigt behandler sager mod unge uromagere, der begår vold eller anden alvorlig kriminalitet. I bevismæssigt klare sager af denne karakter gennemføres en særlig hurtig procedure, hvor politiet så vidt muligt færdiggør sagen inden for 7 dage og herefter sender sagen til kommunen, der inden for 7 dage udarbejder en foreløbig handlingsplan for indsatsen over for den unge.

Øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn.
Regeringen ønsker at intensivere kontrolindsatsen over for socialt bedrageri med modtagelse af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn. Regeringen igangsætter et styrket samarbejde mellem relevante statslige myndigheder og kommuner.

Udvidet adgang til tv-overvågning.
Kommuner vil få adgang til med henblik på at skabe tryghed at iværksætte tv-overvågning af offentlige arealer, der ligger i nær tilknytning til områder, hvor en almen boligorganisation foretager tv-overvågning.

Betinget notering på unges straffeattester.
Regeringen vil indføre en ordning, hvorefter første strafferetlige afgørelse ikke medtages på straffeattesten for unge under 18 år, medmindre der er tale om en ubetinget frihedsstraf, eller den pågældende inden for 3 år begår et nyt kriminelt forhold, der skal optages på straffeattesten. Initiativet er inspireret af et forslag fra Ungdomskommissionen.

Målrettet kriminalpræventiv rådgivning.
Regeringen vil styrke den kriminalpræventive rådgivning om indretning af de fysiske rammer i ghettoområderne og i udsatte boligområder generelt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00