Ny aftale ændrer planloven igen

PLANLÆGNING: Planloven skal ændres igen. Regeringen er blevet enige med Konservative og Enhedslisten om en aftale, der giver muligheder til flere kommuner, og som ruller dele af liberaliseringen tilbage.
Nu bliver det igen sværere at bygge i kystnærhedszonen.
Nu bliver det igen sværere at bygge i kystnærhedszonen.Foto: Kystdirektoratet
Anders Jerking
Den nye regering ruller nu dele af de planlovsændringer, som VK-regeringen lavede, tilbage. 

Det står klart efter, at miljøminister Ida Auken (SF) torsdag kunne præsentere en aftale mellem regeringen, Konservative og Enhedslisten om en ny planlov.

"Jeg er utrolig glad over, at det er lykkedes at lave en bred aftale hen over midten. Det giver ro, så kommunerne ved, hvad de har at gå efter i de kommende år," siger Ida Auken.

VK-aftalen gav særlige udviklingsmuligheder til 29 udvalgte kommuner. Det ændres nu, så alle kommuner med vanskeligt stillede landdistrikter får de samme muligheder. De drejer sig blandt andet om muligheden for at etablere erhverv og boliger i nedlagte landbrug og andre tomme bygninger.

Kyster skal friholdes 
Aftalen betyder også, at kommunernes nye muligheder for at planlægge i kystnærhedszonen rulles tilbage.

"Vi skal passe på vores kyster. Byggeri skal kun ligge i kystnærhedszonen, hvis de ikke kan ligge andre steder. Det har høj værdi at friholde vores smukke kyster for unødigt byggeri," siger Auken.

Den nye aftale om planloven betyder også at mellemstore byer igen får sværere ved at opføre store udvalgsvarebutikker som møbelbutikker og byggemarkeder. Partierne bag aftalen mener, at det sikrer detailhandlen i de mindre byer.

"Der skal være detailhandel i hele landet. Vi vil ikke have et kapløb mellem byer, som ikke har det nødvendige kundegrundlag, hvor man hugger kunder fra hinanden. Vi skal sikre levende bymidter og sikre, at der er butikker i de mindre befolkede områder," siger Auken.

Dokumentation
Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Konservative Folkeparti og Enhedslisten vedr. lov om ændring af planloven - nye muligheder i landdistrikterne, som planlægges fremsat Feb I.

Lovforslaget indfører en landdistriktsbestemmelse, der giver nye muligheder og omfatter alle vanskeligt stillede landdistrikter i alle kommuner. Bestemmelsen giver i de vanskeligt stillede landdistrikter bedre muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger og muliggør også udvidelse af erhverv etableret i overflødiggjorte bygninger.

Landdistriktsbestemmelsen erstatter landzonebestemmelserne fra Danmark i balance om helårsboliger for 29 yderkommuner og 15 ikke brofaste øer i andre kommuner og om udvidelse af mindre erhverv i kommunerne uden for hovedstadsområdet samt i Stevns Kommune, som derfor ophæves med lovforslaget.

Lovforslaget ophæver bestemmelsen om særlige tilladelser til planlægning inden for kystnærhedszonen i de 29 yderkommuner, så kommunerne ligestilles, og balancen mellem benyttelse og beskyttelse genoprettes.

Lovforslaget ophæver bestemmelsen om miljøministerens hjemmel til i særlige tilfælde at tilvejebringe landsplandirektiver for udvalgsvarebutikker uden for bymidten i kommuner, der ikke har en by med over 20.000 indbyggere. Derudover ophæver lovforslaget de muligheder, der med Danmark i balance blev indført for planlægning af store udvalgsvarebutikker. Bestemmelserne fra Danmark i balance kan påvirke detailhandelen i de mindre og mellemstore byer og landdistrikter negativt. Fremover vil det være muligt at planlægge for store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i byer med mere end 40.000 indbyggere, hvilket også var muligt før L424.

Lovforslaget foreslår, at bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt mv. til fællesantenneanlæg skal miste deres virkning for at give borgerne frit valg mellem leverandørerne og dermed fremme konkurrencen på tv-distributionsmarkedet og en ny infrastruktur orienteret imod de enkelte husstande

Endelig foreslås en lempelse og forenkling af landzoneadministrationen således, at opsætning af antenner til mobilkommunikation på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, samt på siloer og høje skorstene skal kunne ske uden landzonetilladelse. De nødvendige tilhørende teknikskabe på op til 2 m2 til kabler og andet udstyr foreslås ligeledes fritaget for landzonekravet. Forslaget vil forbedre mobilselskabernes mulighed for at skabe bedre dækning i bl.a. landområder. Adgangen til mobiltelefoni og mobil bredbåndsdækning har betydning for bosætning og erhvervsudvikling i disse områder.

Med denne aftale tilkendegiver parterne at ville stemme for forslag til lov om ændring af planloven - nye muligheder i landdistrikterne, idet der er en forståelse mellem parterne om følgende:

Ansøgninger der er indsendt i henhold til L424 færdigbehandles under dette regelsæt.

1. Der igangsættes et arbejde med henblik på etablering af en solnedgangsklausul i forhold til ekspropriation indenfor planlovsområdet, for derigennem at styrke borgernes retssikkerhed ved at de ikke unødigt stavnbindes til deres ejendom i årevis grundet en lokalplan. Samtidig undersøges anvendelsesmulighederne for planlovens § 48 om overtagelsespligt i disse situationer. Ordningen skal tilrettelægges således, at der fortsat kan foretages kommunal og statslig planlægning.

2. Naturstyrelsen er løbende i tæt dialog med landets kommuner om planloven. Ved planlovforslagets vedtagelse dannes et rejsehold, som kan tage ud i landet og informere om de muligheder, der ligger i planloven og målrette og styrke samarbejdet med kommunerne yderligere.

Som en del af en ekstra informationsindsats overfor kommunerne om planloven afholdes en konference om mulighederne for planlægning i kystnærhedszonen, og der udarbejdes et samlet sæt af vejledningsmateriale og "best practice" til brug for kommunernes planlægning i kystnærhedszonen.

3. Det er vigtigt, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling i Natur- og
Miljøklagenævnet. På den baggrund er der indført et fastrack system i nævnet, som vil være med til at sikre at hovedparten af sager i henhold til planlovens landdistriktsbestemmelse afgøres inden for et halvt år. Parterne er enige om at følge udviklingen i sagsbehandlingstiden nøje.

Miljøministeriet vil udarbejde en vejledning til kommuner og borgere om, hvilke
oplysninger der skal fremsendes til kommunen når man søger om landzonetilladelse efter landdistriktsbestemmelsen. Tilsvarende vil vejledningen også rette sig mod kommunernes sagsbehandling.

4. Der gennemføres en evaluering af landdistriktsbestemmelsen 5 år efter lovens ikrafttræden for at undersøge hvordan kommunerne konkret har anvendt bestemmelsen, hvor og i hvilket omfang, den har medført en positiv lokaløkonomisk udvikling i relation til forøget helårsbeboelse og etablering/udvikling af erhverv, herunder i hvilket omfang, der er tale om genanvendelse af overflødiggjorte bygninger og nybyggeri, samt om anvendelsen af bestemmelsen har givet anledning til interessekonflikter eller uhensigtsmæssige forhold, herunder konsekvenserne for trafik og landskab.


Altinget logoBy og Bolig
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget by og bolig kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00