Skattestop, FE-kommission og et farvel til en helligdag: Det vil den nye regering

Få et overblik over regeringsgrundlaget her.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Mathias Bach

 

De tre partier i SVM-regeringen er enige om et 60 sider langt regeringsgrundlag med titlen ”Ansvar for Danmark”.

Læs hele det nye regeringsgrundlag her

Regeringsgrundlaget indeholder mange længere tekster med regeringens overordnede ambitioner og gennemgang af de arbejdsgrupper, partnerskaber m.m., som regeringen vil nedsætte.

Herunder får du et overbloik over de mest konkrete initiativer i regeringsgrundlaget:

Fire akutte tiltag 

Regeringen peger først på fire akutte tiltag, der sættes i værk straks:

1: Inflationspakke

 • 5.000 skattefrit til ældre, der modtager ældrecheck
 • Hjælp til danskere, der opvarmer med gas, træpiller etc.
 • Pulje til økonomisk udsatte børnefamilier
 • 50 mio. kroner til organisationer der uddeler julehjælp i år 

2: Akutpakke for at nedbringe ventelister

 • Midler til løntillæg og honorering af merarbejde
 • Behandlingsgarantien forlænges midlertidigt fra 30 til 60 dage
 • Ingen modregning i efterløn for sundhedspersonale i 2023-24
 • Hurtigere godkendelse af udenlandsk arbejdskraft 

3: Grøn omstilling

 • Nyt nationalt kriseberedskab skal sætte fart på udrulning af fjernvarme

4: Finanslov

 • En midlertidig bevillingslov skal sørge for, at staten kan udbetale penge
 • Ny finanslov med få nye prioriteter vedtages hurtigt

 

Arbejdsplan delt op i syv kapitler

Resten af regeringsprogrammet er delt op i syv afsnit. Du får overblikket her:

 

ØKONOMISK POLITIK

 • I 2030 skal den strukturelle beskæftigelse være øget 45.000 fuldtidspersoner.
 • De 31.500 skal findes gennem reformer, hvoraf nogle er fremlagt, men ikke vedtaget
 • De øvrige 13.500 skal findes gennem at få flere i arbejde, ved at flere arbejder flere timer og ved at nedbringe sygefraværet

 • Regeringen har aftalt, at en eventuel økonomisk krise skal løses ved ”at føre en aktiv finanspolitik, der skaber mest mulig tryghed”
 • Skatter og afgifter skal samlet nedsættes, og et skattestop skal sikre, at hævede skatter modsvares af andre skatter, der sænkes
 • Princippet gælder dog ikke tobaksafgifter eller skatter, der føres tilbage til erhvervslivet på andre måder

 • Regeringen forpligter sig til at fremlægge en ny 2030-plan, der skal ”fastholde holdbare offentlige finanser”
 • Regeringens vil fastholde velfærdsforliget fra 2006, der betyder, at danskernes pensionsalder stiger sammen med den højere levealder

 • Forsvarsudgifterne skal op på 2 pct. af BNP i 2030

 • En helligdag – formentlig Store Bededag – skal afskaffes fra 2024

   

VELFÆRD

Regeringen vil fremsætte en reformplan med navnet ”Velfærd 2.0” med otte spor:

 • Beskæftigelse
 • Frisættelse
 • Rekruttering
 • Sundhed
 • Uddannelse
 • Trivsel
 • Værdighed
 • Vækst

For hvert spor er en række konkrete initiativer:

Blandt de konkrete initiativer om beskæftigelse er:

 • Nedlæggelse af jobcentrene
 • Øget frihed i kommunerne til at organisere beskæftigelsesindsatsen
   
 • Der skal fremlægges en skattereform, som samlet vil lettet skatten for 5 mia. kroner
 • Et forhøjet beskæftigelsesfradrag skal sikre en skattelettelse i bunden
 • En ny mellemskat på 7,5 procent for indkomst mellem 552.500 og 750.000 kroner
 • Grænsen for at betale topskat på 15 procent hæves til 750.000 kroner
 • En ny top-top-skat på 20 procent skal betales for indkomst over 2,5 mio. kroner (millionærskat)
 • Ældrechecken forhøjes med 4.700 kroner pm året
 • Den såkaldte Arnepension og seniorpension skal slås sammen til én ordning
 • Ordningen skal have to indgange: en rettighedsbaseret og en visitationsmodel
 • Begge skal kunne opnås tre år før pensionsalder og være på ca. 15.000 kroner om måneden

 • Regeringen vil anlægge sag ved EU-domstolen og forsøge at få annulleret et EU-direktiv om mindsteløn

 • Regeringen vil oprette en permanent trepartsinstitution, hvor arbejdsmarkedets parter og regeringen skal samarbejde om reformer


Blandt de konkrete initiativer om frisættelse er:

 

 • Styrke det frie valg uden øget bureaukrati.
 • Udvise større tillid til medarbejdere; kun det helt afgørende skal dokumenteres
 • Sanere antallet af statslige tilsyn og kontrolopgaver

 • I første omgang indføres mere frihed på ældreområdet
 • Det frie valg udvides, så private leverandører får flere muligheder for at levere
  ældrepleje og ældre får mere frihed til at bo, som de vil.
 • Opgør med bureaukrati og kontrol.

 

Blandt de konkrete initiativer om rekruttering er:

 • Bedre løn til sundhedspersonale
 • Der skal afsættes 1 mia. kroner i 2024 stigende til 3 mia. kroner i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd
 • Pengene skal fordeles sammen med arbejdsmarkedets parter
 • Pengene skal findes ved besparelser på administration i regioner og kommuner

 • Regeringen vil nedbringe brugen af vikarer og drøfte mulighed for udvidet brug af løn under uddannelse

 • Regeringen respekterer den danske model, herunder at de konkurrenceudsatte private erhverv fortsat sætter rammen for lønudviklingen i samfundet.

 

Blandt de konkrete initiativer om sundhed er:

 • Der nedsættes en strukturkommission, der skal komme med bud på opgavefordelingen i sundhedsvæsenet
 • Kommissionen skal aflevere sin rapport i foråret 2024

 • En sundhedsfond skal sikre midler til modernisering og digitalisering
 • En 10-årig psykiatriplan skal løfte indsatsen på tværs af sektorer
 • Planer for bl.a, trivsel, overvægt og adgang til medicin 

 

Blandt de konkrete initiativer om uddannelse er:

 • Styrkelse af erhvervsuddannelserne, så flere vælger dem og færre vælger gymnasiet
 • Det skal gøres lettere at tage en erhvervsuddannelse som efteruddannelse

 • Halvdelen af alle kandidatuddannelser skal skæres ned til at vare et år. Kvaliteten skal samtidig løftes
 • SU-perioden forkortes til 4 år og 10 måneder med øget mulighed for SU-lån

 • Der oprettes 500-1.000 nye engelsksprogede studiepladser
 • Øget adgang til studier via kvote 2
 • Aftalen om elevfordeling i gymnasiet tilbagerulles, så forældres indtægt ikke længere er et kriterium

 

Blandt de konkrete initiativer om trivsel er:

 • Der nedsættes en kommission for det gode børneliv
 • Trepartsforhandlinger om de 45.000 unge, der hverken er i arbejde eller i uddannelse
 • Gøre det nemmere at få fritidsjob

 

Blandt de konkrete initiativer om værdighed er:

 • Forlænge det sociale frikort
 • Nedsætte arbejdsgruppe om vilkår for personer, der sælger sex
 • Forenkle regler for digital fritagelse
 • Bekæmpe hjemløshed med Housing First-tilgang

 

Blandt de konkrete initiativer om vækst er:

 • Ny iværksætterstrategi
 • Lette adgang til udenlandsk arbejdskraft
 • Erhvervsstøtten skal saneres, så der spares 2 mia. kroner
 • Annullere planlagt skatteforhøjelse på ejendomsavancer (lagerbeskatning)
 • Øget adgang for at udlandsdanskere kan tage familien med, når de vender hjem

 

KLIMA

 • Der sættes nye klimamål
 • Det skal sikres, at målet om 70 procents reduktion i co2-udslip i 2030 nås, eventuelt med nye midler
 • Danmark skal være klimaneutralt fem år tidligere end hidtil planlagt, dvs. i 2045
 • I 2050 skal Danmark have nået 110 procents reduktion af co2-udslippet sammenlignet med 1990

 • Fødevareproduktion skal gøre grønnere
 • Der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Regeringen vil føre provenuet fra denne afgift direkte tilbage til landbruget, så erhvervets omstilling understøttes. Den nye regering fremlægger et konkret forslag til en afgift, når ekspertgruppen for en grøn skattereform har fremlagt sine konklusioner

 • Et nyt partnerskab fremlægge vision for dansk landbrug, herunder bud på, hvordan et danske areal skal fordeles mellem landbrug, natur og vedvarende energi
   
 • Ny havplan med 10 procent strengt beskyttet og 20 procent beskyttet hav.
 • Ny skovplan med et mål om etablering af 250.000 hektar ny skov i Danmark.
 • Øget udbygning af vedvarende energi
 • Kortere sagsbehandling for etablering af vedvarende energi
 • Det skal være nemmere at koble sig af gasnettet
 • Øget produktion af biogas
 • En ny flyafgift på gennemsnitligt 100 kroner.
 • En ny lov om natur og biodiversitet skal øge andelen af beskyttet natur
 • De 15 planlagte naturnationalparker skal gennemføres
 • For at understøtte implementering af klimatiltagene vil regeringen efter samme model som den nationale operative stab (NOST) nedsætte en national energikrisestab (NEKST).

EU, UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

 • Indfasningen af det varige løft af udgifter på forsvarsområdet efter det nationale kompromis fremrykkes med tre år.
 • Allerede i 2030 skal Danmark nu bruge to procent af BNP på forsvar og sikkerhed.
 • Der skal skrives en ny udenrigspolitisk strategi
 • Der skal indgås en ny europapolitisk aftale i Folketinget med blok på Danmarks EU-formandskab i 2025
 • Regeringen vil sigte efter at bruge 0,7 pct. af BNP på udviklingsbistand
 • Der skal afsættes penge til at modtage op til 500 kvoteflygtninge om året
 • Der skal arbejdes for modtagecentre uden for EU, men konventioner og EU-forpligtelser skal overholdes
 • En ny ambassadør skal arbejde på at justere og fortolke internationale konventioner
   

SAMMENHÆNGSKRAFT

 • Det nære sundhedsvæsen skal styrkes
 • Nye statslige arbejdspladser, f.eks. i forsvaret, skal som udgangspunkt placeres uden for de største byer
 • Ekspertudvalg skal se på øget busbetjening i yderområder
 • Flere ejerboliger i landdistrikterne

 • Udbetaling af erstatning til minkavlere skal fremskyndes

 • En strafreform skal øge straffen for personfarlig kriminalitet
 • Ventetiden ved domstolene skal nedbringes, bl.a. ved at forenkle retsplejen
 • Aftalen med Kosovo om leje af fængselspladser fastholdes

 • Stram udlændingepolitik fastholdes, men blødes op på visse punkter
 • Der skal indføres arbejdspligt for borgere med integrationsbehov
 • Øget ret til ophold for flygtninge fra Syrien, som uddanner sig inden for områder med brug for arbejdskraft
 • Halveret bankgaranti ved ansøgninger om familiesammenføring

 

DEMOKRATI

 • Nye principper for regeringsførelse skal øge tilliden til lovarbejdet
 • Offentlighedens adgang til indsigt i regeringsarbejdet styrkes
 • Fokus på at overholde den vejledende høringsfrist på fire uger om nye lovforslag
 • Politiske beslutninger må ikke fremstilles som faglige nødvendigheder
 • Der indføres en regeringsledelse bestående af regeringspartiernes partiledere
 • Udvalg skal forberede ny offentlighedslov

 • Analyse skal se på Justitsministeriets opgaver og på, hvordan ministeriet kan deles op

 • Regeringen vil nedsætte en kommission, der for lukkede døre skal undersøge beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved hjemsendelsen.
 • Når de verserende straffesager i FE-sagen er afgjort, skal regeringen overveje, om mere skal undersøges
   
 • Museumsreform skal føre til mere retfærdig fordeling af statsstøtte
 • Kulturpas for de 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job

 • Medieforliget, som blev indgået af S-regeringen og dens parlamentariske grundlag, skal gennemføres
 • Dog skal den omstridte streamingafgift ændres til en frivillig ordning, hvor streamingselskaber i stedet for at betale afgift kan investere i dansksproget indhold

RIGSFÆLLESSKABET

 • Samarbejdet med Grønland og Fæøerne skal styrkes på en række områder

 

Læs også

 

 

 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024