Dansk Miljøteknologi: Dansk Forsyning har brug for en ny, grøn start

DEBAT: Forsyningsområdet har brug for klare signaler fra den nye minister. Derfor bør Dan Jørgensen melde klart ud, at han skrotter den gamle forsyningsplan, mener Dansk Miljøteknologi.

Af Jørn Jespersen
Direktør for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi

Forsyningsområdet har brug for en ny, grøn start. Den gamle forsyningsstrategi for el, vand, varme og affald, som Venstre-regeringen lancerede i september 2016, var ikke særligt vellykket ud fra et innovations- og erhvervspolitisk synspunkt.

Strategien er mest blevet opfattet som et forsøg på at skabe baggrund for privatiseringer, og den har fremmet en bureaukratisk regulering, som i hvert fald i vandsektoren har skabt store frustrationer.

Forkert fokus i gammel strategi
Den havde efter Dansk Miljøteknologis opfattelse et forkert fokus på kortsigtede besparelser fremfor langsigtede effektiviseringer gennem investeringer og ny teknologi – man prioriterede lavere priser her og nu på bekostning af bæredygtige satsninger på miljø, klima og sundhed.

Det skal retfærdigvis nævnes, at reguleringen af vandsektoren gradvist gennem brede politiske forhandlinger er blevet betydeligt bedre, end man på baggrund af forsyningsstrategien kunne frygte.

Det er således blevet forhindret, at ejerne af vandforsyningerne fik mulighed for at udlodde overskud, hvad der for alvor ville have betydet kortsigtede besparelser. Muligheden for at opstille lokale mål, for eksempel miljø og klima med tillæg for de ekstra udgifter, er blevet bevaret, selvom den på et tidspunkt var under angreb.

Usikkerhed om kommende regler
I efteråret 2018 indgik et meget bredt flertal i Folketinget en politisk aftale, som forbedrede de økonomiske rammer, som vandselskaberne opererer under. Rammerne skal fremover fastlægges på baggrund af reelle omkostninger, og der blev mulighed for at dække behovet for nye investeringer. De økonomiske rammer kunne nu vokse – ikke kun blive strammere og strammere.

Aftalen lægger endvidere op til en meget ambitiøst formål med reguleringen, idet det hedder: "Parterne bag aftalen er enige om, at sektoren skal videreudvikles, så den bliver førende på teknologiudvikling og har ambitiøse målsætninger for miljø og klima".

Aftalen er imidlertid ikke for alvor implementeret endnu, og målet om at blive førende er (endnu) ikke understøttet af konkrete bestemmelser og ordninger, blandt andet på innovationsområdet.

Der hersker derfor stor usikkerhed om, hvad de kommende rammer for vandsektoren bliver. Hvordan omsættes det flotte formål til konkrete muligheder for vandselskaber og teknologileverandører? Hvordan befrier vi sektoren for de snærende bånd, som regler og signaler om fokus på effektiviseringer, frem for udvikling og bæredygtighed, har bundet den ind i? 

Der er brug for klare signaler for at skabe tydelig sammenhæng mellem mål og midler.

Skrot den gamle plan
Derfor bør Dan Jørgensen som ny forsyningsminister sige klart og tydeligt, at den gamle forsyningsstrategi er skrottet. Han bør tage initiativ til at udarbejde en ny strategi med den grønne omstilling i centrum.

Dan Jørgensen bør som led i denne nye, grønne forsyningsstrategi sammen med miljøministeren udarbejde en plan for at skabe en klimaneutral og ressourceeffektiv dansk vandsektor.

Han bør samtidig sørge for at skabe en tydelig politisk opbakning bag en revideret lovgivning, som sætter de rigtige rammer for grøn omstilling. Også som en global inspirationskilde for et verdenssamfund, som står over for store udfordringer inden for vand og klima.

En sådan plan kan indeholde mål om klimaneutral vandsektor, som også håndterer lattergas og metan-udledninger. Den kan handle om genvinding af værdifulde ressourcer som fosfor. Og den kan sikre, at der tages de nødvendige initiativer for at opnå god økologisk kvalitet i vandmiljøet, så Danmark opfylder vandrammedirektivet senest i 2027 – også for så vidt angår miljøfremmede stoffer.

Planen bør også sikre, at der igen kommer gang i den nødvendige klimatilpasning – blandt andet ved at sikre ny smart styring og regulering af afløbssystemer.

I centrum for en ny, grøn forsyningsstrategi bør være forsyningsområdets meget store betydning for den grønne danske industri og de mange miljøteknologiske virksomheder.

Grøn omstilling i forsyningssektoren er ikke kun vigtig for miljø og klima, men også for beskæftigelse og eksport i den grønne sektor, som fylder stadigt mere i det danske erhvervsliv.
 
 

Forrige artikel Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar Næste artikel Dansk Fjernvarme: Overregulering kvæler fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme: Overregulering kvæler fjernvarmesektoren