Tidligere departementschef: Snuptag løser ikke udfordringen med mange love

DEBAT: Skal der tages afgørende fat på udfordringen med mange love og regler og ligefrem begrænse antallet, kræver det et opgør med måden, som velfærdssamfundet er opbygget på, skriver tidligere departementschef Jørgen Rosted.

Af Jørgen Rosted
Forhenværende departementschef, Erhvervsministeriet

Love og regler er nødvendige for, at mennesker kan leve sammen under ordnede forhold.

Den første samlende lov skrevet på dansk er Jyske Lov fra 1241. Lige siden er antallet af love og regler vokset. Sædvaner og normer ændrer sig over tiden, og det betyder, at eksisterende lovgivning må tilpasses. Ny viden kræver nye love.

Nye teknologier giver nye muligheder, men også nye udfordringer, der kræver ny regulering. Langt de fleste love vedtages med bredt flertal, og i de få tilfælde, hvor en ny lov vedtages med et spinkelt flertal, har modstanderne som regel forslag til en anden form for regulering.

Det er meget, meget sjældent – om overhovedet – at der vedtages en lov i Folketinget, hvor et stort mindretal hævder, at loven er overflødig, fordi der slet ikke er behov for ny regulering.

Alle love og tilhørende regler vedtages efter grundigt forarbejde og grundige forhandlinger, hvor forskellige interesseorganisationer deltager aktivt i det lovforberedende arbejde.

Der er derfor altid knyttet stærke interesser til ny regulering, og så længe det problem, som loven skal løse, ikke er forsvundet, kan loven ikke fjernes.

Tværtimod ser vi ofte, at en lov revideres, fordi et politisk flertal vil forbedre loven, så problemet løses endnu bedre, hvilket ofte fører til endnu flere regler.

Ændrer administration af lovgivningen 
En nedbringelse af love og regler forudsætter, at det problem, som reguleringen skal løse, løses på en bedre måde, som ikke kræver lovgivning. Og den nød er endnu ikke knækket. 

I stedet har man i de sidste årtier satset på at ændre administrationen af lovgivningen, så det er blevet lettere for borgerne.

Digitaliseringen, som i sig selv kræver ny lovgivning, giver også gode muligheder for at forenkle administrationen. Selvangivelsen af borgernes skattepligtige indkomst er et godt eksempel.

Tidligere krævede det en hel del af borgerne at få angivet de rigtige beløb. I dag klares opgaven for de fleste ved et enkelt klik på computeren.

Vi kan komme meget længere ad den vej, hvis der blev brugt flere ressourcer på det, der i jargonen kaldes interactive design, og som går ud på, at det borgeren ser på skærmen, designes sammen med repræsentanter for de borgere, der i den sidste ende skal bruge det. Det sker allerede i dag, men det kunne ske i langt større omfang.

En anden forholdsvis lavt hængende frugt, som kunne høstes og bringe velfærdssamfundet tættere på borgeren, er at afvikle de mange registreringer, der blev indført under overskriften new public management.

Registreringerne kunne erstattes af tilfredshedsmålinger, hvor brugere af velfærdsydelsen løbende tilkendegiver deres tilfredshed eller det modsatte.

Er borgerne tilfredse, er der ikke grund til, at medarbejderne bruger tid på registreringer. Falder tilfredsheden, er der behov for at se på ressourcer og arbejdsgange.

Kræver opgør med samfundets opbygning
Skal der tages mere afgørende fat på udfordringen med mange love og regler og ligefrem begrænse antallet, kræver det et opgør med den måde, som velfærdssamfundet er opbygget på.

Mange love og endnu flere regler på velfærdsområdet er kommet, fordi politikerne vil løse konkrete problemer ved at pålægge institutioner som børnehaver, skoler, læreanstalter, hospitaler og plejehjem at løse opgaverne på en bestemt måde.

Et alternativ til den form for regulering er, at politikerne opstiller nogle overordnede mål for borgeroplevelsen, men overlader det til ledelsen af de offentlige institutioner at opfylde målene. Det kan lyde som en forholdsvis nem vej at gå, men det er det ikke.

I dag er ansvaret for borgeropfyldelsen placeret hos politikerne, der på borgernes vegne ejer de offentlige institutioner og dermed i den sidste ende har ansvaret for opgaveløsningen.

Opstår der problemer og utilfredshed, er det politiske redskab ny og bedre regulering. Hvis det redskab skal bruges mindre og ligefrem rulles tilbage, må ansvaret for opgaveløsningen placeres et andet sted end hos politikerne.

Umiddelbart er der kun et sted, og det er hos lederen af den pågældende institution. Men her kan det endelige ansvar ikke placeres.

De offentlige institutioner ejes af det offentlige, og det endelige ansvar må ligge hos de folkevalgte politikere. Det gælder i princippet også for private velfærdsinstitutioner. Hvis de misligholder opgaven, kan det offentlige lukke institutionen.

Bestyrelser kan kun få umiddelbart ansvar
Spørgsmålet er derfor, om der findes en ny anden form for ansvarsfordeling mellem politikere og ledende embedsmænd, der kan erstatte detaljerede regler for opgaveløsningen.

En vej at gå kunne være opstilling af politiske mål for borgeropfyldelse og placere det umiddelbare ansvar for opfyldelsen hos ledelsen af den offentlige institution og måske dele det umiddelbare ansvar med en bestyrelse af brugere og interessenter.

Men det kan kun være det umiddelbare ansvar. Er der udbredt utilfredshed med målopfyldelsen, må politikerne i den sidste ende kunne holde ledelsen op på det. Ikke ved at ændre målet om borgeroplevelse, men ved at fjerne ledelsen. 

En sådan ny trindelt ansvarsfordeling vil kræve grundigt forarbejde og ny lovgivning om embedsmænds ansvar, hvor embedsmænd også er sikret mod vilkårligheder.

Kan der findes en form, der fungerer i praksis, kan megen lovgivning og mange regler afvikles og erstattes af målsætninger om borgeroplevelse. Men nissen vil i en vis udstrækning flytte med.

Det er vanskeligt at opstille mål, og erfaringen viser, at mål, der ikke kan måles, er selvmål, og at du bliver, som du måler.

Forrige artikel Roger Buch: Grov tone blandt byrødder er nødt til at få opmærksomhed Roger Buch: Grov tone blandt byrødder er nødt til at få opmærksomhed Næste artikel KL-direktør: Flotte ord om tillid og ledelse skaber ikke reel forandring KL-direktør: Flotte ord om tillid og ledelse skaber ikke reel forandring