Dansk Industri: EU-Kommissionen er på den rette kemikurs

DEBAT: EU-Kommissionen rammer plet, når den fremhæver, at kemireguleringen Reach skal forbedres i forhold til lige konkurrencevilkår, en forenklet godkendelsesprocedure og anden EU-lovgivning, skriver Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i Dansk Industri.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i Dansk Industri 

Forleden kom EU-Kommissionen med den længe ventede evaluering af kemikaliereguleringen, Reach. Dansk Industri er enig i, at reguleringen skal bevares i sin nuværende form. Men vi mener også, at der er brug for nye initiativer, hvis Reach skal indfri målsætningerne i fremtiden.    

EU-Kommissionen konkluderer, at Reach fungerer effektivt, og at der derfor ikke på nuværende tidspunkt er behov for ændringer. Det er dog ikke ensbetydende med, at Reach-lovgivningen er perfekt. Tværtimod peger kommissionen på 16 tiltag, som kan forbedre Reach.

Dansk Industri er enig i kommissionens konklusioner. Vi er lettede over, at kommissionen har valgt ikke at (gen)åbne forordningen, men ønsker at tage hånd om udfordringerne inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. 

Med hensyn til de konkrete initiativer er vi også positive, selvom ingen af initiativerne er særlig overraskende.

Kommissionen peger i evalueringen på fire problemer, som skal løses hurtigst muligt: 

 1. For mange af de registreringer, virksomhederne har lavet, opfylder ikke kravene 
 2. Godkendelsesproceduren bør forenkles 
 3. Man skal sikre lige konkurrencevilkår i forhold til lande udenfor Europa
 4. Grænsefladen mellem Reach og anden EU-lovgivning bør præciseres.

Effektiv kontrol skal styrke regulering
Dansk Industri er meget enig i prioriteringen. Danske virksomheder har generelt styr på deres Reach-registreringer og bruger mange ressourcer på at sikre, at de er i orden.

Derfor er det også problematisk, når konkurrerende virksomheder slipper afsted med kun at lave halvfærdige registreringer, som for eksempel ikke lever op til dokumentationsbehovene eller ikke bliver opdateret. 

I Dansk Industri har vi gentagne gange sat fokus på godkendelsesbilaget under Reach, som både er administrativt tungt og meget omkostningskrævende for virksomhederne.

Gang på gang har vi sagt, at det er nødvendigt med en mere enkel proces - ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder. Det vil Kommissionen nu tage fat på. 

Begrænsningsbilaget skal også justeres. Vi ønsker, at ordningen i langt større grad ligestiller produkter og varer produceret i og uden for EU. 

En sidste indsats, som jeg vil fremhæve, er Kommissionens fokus på at håndhæve reglerne og ønsket om at præcisere og styrke myndighedernes rolle. Det er afgørende for danske virksomheder, at der er en effektiv kontrol. 

Evalueringen ser lovende ud. Næste skridt er, at kommissionen vil drøfte resultaterne med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og interessenter på en konference, som forventes afholdt i juni 2018.

Læs rapportens konklusioner her.

16 tiltag, som kommissionen vil iværksætte: 

 • Tilskynde til opdatering af registreringsdossierer
 • Forbedre vurderingsprocedurerne
 • Forbedre brugbarheden og kvaliteten af de udvidede sikkerhedsdatablade
 • Spore problematiske stoffer i forsyningskæden
 • Fremme substitution af særligt problematiske stoffer
 • Forenkle godkendelsesproceduren, så den bliver mere brugervenlig
 • Tidlig indsamling af socioøkonomiske oplysninger med henblik på iværksættelse af eventuelle regulerende foranstaltninger
 • Forbedre begrænsningsproceduren
 • Styrke medlemsstaternes deltagelse i begrænsningsproceduren
 • Fastlægge rammerne for anvendelse af forsigtighedsprincippet
 • Samspillet mellem godkendelse og begrænsninger
 • Grænsefladen mellem Reach og arbejdsmiljølovgivningen
 • Forbedre håndhævelsen
 • Støtte SMV'ernes opfyldelse af kravene
 • Gebyrer og ECHA's fremtid
 • Revidere registreringskravene for lavtonnagestoffer og polymerer

Forrige artikel Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten Næste artikel Landfill mining er guld for grundvandet Landfill mining er guld for grundvandet