EL: Esben Lunde får havet til at gispe efter vejret

DEBAT: I disse dage har regeringen et lovforslag på vej, som åbner op for et svineri og en forurening på havet, som risikerer at gøre havnaturens dårlige tilstand værre, skriver Maria Reumert Gjerding (EL).

Af Maria Reumert Gjerding (EL)
Miljøordfører

Havets natur fylder kun ganske lidt i debatten om Danmarks 2020-mål. Det på trods af, at en meget stor del af Danmarks areal befinder sig under vand.

Måske skyldes det netop, at naturen under havoverfladen er godt gemt væk. Det er de færreste af os, der har oplevet havets levende mangfoldighed på tæt hold, og når vi står ved kysten og kigger ud over bølgerne, ser havet ud, som det altid har gjort. Men præcis som den landlige natur er også havets natur presset, økosystemernes tilstand er dårlig og biodiversiteten er i tilbagegang.

Hverken regeringen eller miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er tilsyneladende bevidste om, at også havnaturen er dækket af 2020-målsætningen, og tilbagegangen for havets natur derfor skal være standset om ganske få år. Der er ingen initiativer i regeringens naturpakke eller aktuelle lovkatalog, der sigter mod at forbedre tilstanden for havets natur.

Svineri og forurening på havet
Snarere tværtimod. For netop i disse dage har regeringen et lovforslag på vej gennem Folketinget, som åbner op for et svineri og en forurening på havet, som risikerer at gøre havnaturens dårlige tilstand værre.

Med lovforslaget L111 vil regeringen øge antallet af store havbrug. Man vil fremme opdræt af fisk i store bure placeret på det åbne hav. Havbrug forurener med en giftig cocktail af slam og medicinrester samt kvælstof og fosfor, som hældes direkte ud til den natur, der i forvejen gisper efter vejret. Hertil kommer mulig smitte med sygdomme og parasitter fra havbrugsfiskene, der kan inficere og svække de naturlige fiskebestande.

Hvis nogen fik den vanvittige ide at placere en svinefarm på havet og urenset hælde gyllen ud i Kattegat, ville de fleste danskere vantro løfte øjenbrynene og planerne ville møde massiv modstand. Vi bør møde planerne om havbrug med den samme vantro og modstand. For det er omtrent en lige så tåbelig og komplet forfejlet idé at placere en forurenende fiskeindustri midt i den sårbare natur i de indre danske farvande.

I strid med flere direktiver 
I lovforslaget L111 erkender regeringen, at havbrugene vil svine – hvilket ikke er tilladt. Det er i strid med flere direktiver og konventioner at forringe miljøets, naturens og biodiversitetens tilstand. Derfor hører det med til lovforslaget, at de nye havbrug skal ledsages at ”kompenserende marine virkemidler”, som handler om, at man et andet sted i havet skal lave en tangfarm eller opdrætte muslinger, der kan opsuge den ekstra forurening fra havbruget.

Alt er galt med forestillingen om, at flere forurenende havbrug i en hårdt presset natur kan fikses med ”kompenserende marine virkemidler”. Det er galt, fordi det næppe vil virke.

Dokumentationen er tyndbenet, og ”virkemidlerne” vil ligge langt fra havbruget. Men det er især galt, fordi forestillingen om, at vi kan fikse naturen ved hjælp af ”kompenserende virkemidler”, bringer os længere væk fra 2020-målet. Fordi vi fastholdes i en illusion om, at vi kan fortsætte med en uholdbar udnyttelse af naturen og en giftig industriel produktion, hvis bare vi nidkært regulerer og kompenserer naturen for vores forurening med vådområder, randzoner, skovrejsning, tangfarme og muslingeopdræt.

Det står i skærende kontrast til det, naturen i virkeligheden har brug for, nemlig at få plads fred til at genoprette sine overudnyttede økosystemer, at få lov at blive vild og genskabe de naturlige dynamikker, der gør at den kan trives uden menneskelig indblanding.

Er 2020-målsætningen værdiløs?
Der er kun tre år til 2020-målsætningen skal være indfriet og naturens tilbagegang skal være standset. I det perspektiv er det ganske enkelt absurd, at Folketinget om ganske kort tid skal tredjebehandle en lov, som vil trække i den stik modsatte retning, med det eneste formål at sikre en håndfuld virksomhedsejere en marginalt bedre indtjening.

Folketinget burde netop nu behandle en plan for, hvordan vi beskytter og sikrer genopretning af rev, havbund og ålegræsenge. Hvordan vi lader naturen genoprette de pressede økosystemer og genopbygge de overfiskede fiskebestande. Ikke kun fordi det ville sikre, at vi lever op til de internationale konventioner, vi selv har tilsluttet os. Men også fordi det er vores forpligtelse over for vores efterkommere der skal arve den havnatur, som det lige nu er vores ansvar at passe på.

Forrige artikel V: Nye regler giver plads til mere natur V: Nye regler giver plads til mere natur Næste artikel L&F: Reduktionsmål er en skandale L&F: Reduktionsmål er en skandale
 • Anmeld

  Jack Jensen · Stadig skatteyder

  Kæmpeforurening af Kattegat

  Mht. De såkaldte kompenserende anlæg så har Naturstyrelsen testet på dette.
  Deres konklusion er at de overhovedet ingen effekt har.
  Det samme resultat er 2 af hinanden uafhængige forskere kommet frem til.

  Esben Lunde Larsen tier om disse resultater!
  Selvfølgelig for at få lovforslaget vedtaget.

  De åbne havdambrug som det er planen at placere ud for Rugaard Camping og Glatved vil totalt ødelægge det kystnære farvand.

  De vil udlede 2450 tons ekstra forurening. Da der kun er net mellem dambrugene og havet.

  Kattegat er i forvejen et truet havområde med iltsvind i vinterhalvåret.

  Hvorfor skal disse havdambrug have lov til at forurene ganske gratis?
  De vil ødelægge kystturismen fuldstændigt. Hvem har lyst til at bade, svømme eller fiske i en algesuppe?
  For den vil nemlig også komme - og så det for sent at rette op på vandkvaliteten.

  Havdambrug skal placeres på land. Lukkede anlæg.
  Så kan al spildevand køres igennem rensningsanlæg, og udledes i havet - renset.
  Og det må disse firmaer selv betale for.
  Alle vi andre skatteydere har betalt i dyre domme i mange år for at modvirke forurening.

  Prøv lige at se hvor stor en forurening der er i Norge, Sverige og Skotland.
  Norge har vanddybder på ml. 300-500 meter. I Kattegat er der 35 meter.
  De vilde laks og havørreder er totalt befængt med lakselus. Og er blevet næsten halveret.
  Deres rejefiskeri er reduceret med 50% pga. disse havdambrugs kæmpeforurening.

  Jeg fatter ikke at Nogle vil støtte dette lovforslag - hvorfor skal vi ødelægge vores farvande?
  De andre lande har masser af dårlige erfaringer med dette.

  Ydermere så er den danske stat indklaget til EU for misligholdelse af Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet.
  Direktiver som Danmark har tilsluttet sig den 22. December år 2000.

  Med venlig hilsen
  Jack Jensen

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Tak Jack Jensen

  Lugter L111 ikke lidt af alternative facts og af en minister der "vil ikke/kan selv!"?

 • Anmeld

  Myrna Bjørn Andersen

  svineri og forurening af havet

  Dét er absurd at sammenligne fiskeopdræt i havet med svinefarme på havet!

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Det sete afhænger af synsvinklen - og af prioriteringen?

  Myrna Bjørn Andersen, uanset om sammenligningen ml. stordrifter til lands og til vands er absurd eller ej, er forureningen og overbelastningen der stadig. Det er lige problematisk og foruroligende begge steder.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Havbrug

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionel teknologiudvikling, herunder udvikling af kunstgødning, pesticider og antibiotika, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt havbrug, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og miljøteknologi med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge

 • Anmeld

  Kurt Bertelsen Christensen · Manager

  Ministeren lyver

  Ministeren lyver i sit forsvar for L111. Han siger til DR1 at med L111 "ændrer man ikke på de miljøregler der gælder for havbrug i dag". Det er ikke sandt for så ville L111 være ulovlig.


  For det er uden for enhver tvivl at planerne for havbrugene ud for Djursland, som de foreligger, ikke kan godkendes under de regler der gælder i dag. Og så er den ikke længere.

  Men det er den fordi man nu vil tillade noget de kalder "marine kompenserende virkemidler" i dette tilfælde dyrkning af tang og muslinger og de kan ikke ligge ude i strømmen, under havbrugene (for det vil de ikke overleve) men andre steder i området. Det svarer til at en svinefarm der udleder 2000 tons i Horsens fjord, bliver kompenseret ved at der dyrkes tang og muslinger i Vejle Fjord, der så kan fjerne den mængde kvælstof og fosfor der skal fjernes for at reglerne kan overholdes.

  Det er indholdet i L111. Jeg vil da ikke afvise at ministeren selv tror på det han siger, men jeg er et venligt menneske, så jeg mener at ministeren er bedst tjent med at blive beskyldt for at lyve, end selv at tro på det han siger.

 • Anmeld

  Brian Vesterdal

  Løsningen

  Det ville være rart hvis vores minister ville søge råd hos dem der virkelig ved noget om fiskeopdræt..
  Vi har jo en dansker som er førende i viden om landbaseret fiskeopdræt.
  Denne mand er Bent Urup som har startet projektet Sashimi Royal, som er et stort landbaseret og miljøvenligt anlæg som iøjeblikket bygges i Hanstholm.

  Bent Urup har lavet en standard for fiskeopdræt som kan findes på denne webadresse
  http://www.orgsea.org/
  Ville være rart hvis vores minister ville følge denne standard.

  Hvorfor have fiskeopdræt på havet når det kan gøres meget mere miljø venligt i et lukket og kontrolleret kredsløb på land ?

  Mere information om Bent Urup og landbaseret fiskeopdræt kan findes her.
  Aqua-partners.dk