Regeringen præsenterede forslag mod stalking

Justitsminister Søren Pind (V) 8. marts 2016 i Dannerhuset.

STALKING: Søren Pind (V) og Ellen Trane Nørby (V) præsenterede tirsdag syv konkrete forslag til at skærpe indsatsen mod stalking.

Justitsminister Søren Pind og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby præsenterede tirsdag regeringens nyeste udspil, der skal mindske stalking. Præsentationen foregik i Dannerhuset på kvindernes internationale kampdag 8. marts.

”Vi skal som samfund sende et klart signal om, at stalking er en helt uacceptabel adfærd. Stalkingudspillet sætter nu fokus på problemet og skal medvirke til, at der sættes hårdt og kontant ind over for stalking,” skrev justitsminister Søren Pind i en pressemeddelelse.

Udspillet består af syv konkrete forslag.

 • Strakstilhold
  Der indføres der mulighed for at meddele et såkaldt strakstilhold, der er en midlertidig foranstaltning, som politiet kan tage i brug hurtigt, indtil der træffes en endelig afgørelse om tilhold.
 • Hårde straffe
  Strafniveauet for overtrædelse af tilhold med videre i sager om stalking og anden forfølgelse og chikane skal afspejle de store psykiske omkostninger, det kan have for stalkingudsatte. Strafferammen for grovere overtrædelser af tilhold og opholdsforbud, herunder navnlig sager om stalking, er i dag bøde eller fængsel op til 2 år. Rigsadvokaten vil gennemføre en række prøvesager for at få afklaret strafniveauet i gældende retspraksis. 
 • Styrkelse af politiets håndtering af sager om stalking
  Rigspolitiet vil udarbejde retningslinjer for den praktiske håndtering af sager om stalking, der skal sikre, at sagerne oprettes og behandles mere ensartet og efter en ”best practice”. Den viden og de erfaringer, som bl.a. Dansk Stalking Center besidder, skal inddrages i den forbindelse.
 • Rådgivnings- og behandlingstilbud til stalkingramte gøres landsdækkende
  Regeringen har derfor udbudt en pulje på 6,5 mio. kr., som skal styrke indsatsen over for stalkingudsatte. Dansk Stalking Center har i marts 2016 fået tilsagn om en bevilling på i alt 6,5 mio. kr., til at centrets aktiviteter udvides til at blive landsdækkende i perioden fra 2016 til og med 2018.
 • Uddannelse og træning af fagpersoner
  Der iværksættes i 2016 en videns- og kompetenceopbygningsindsats om stalking mv. for fagpersoner hos f.eks. statsforvaltninger og kommuner. Kompetenceopbygningen vil bl.a. bestå af seminarer, opfølgende workshops og faglig sparring for de forskellige faggrupper rundt om i landet.
 • Bedre viden om vold og stalking
  Der afvikles i 2017 en landsdækkende informationskampagne om vold i nære relationer og stalking mv. Kampagnen skal sætte fokus på, at stalking er psykisk vold, at det kan have store konsekvenser for den enkelte, at det er uacceptabelt, og at der er mulighed for at få hjælp.
  Derudover vil Justitsministeriet i 2017 inddrage udsatte for stalking, forfølgelse og chikane i ministeriets årlige offerundersøgelse.
 • Rådgivende forum for stalking
  Derfor oprettes der et rådgivningsforum med deltagelse af Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og de centrale aktører på området.

Læs hele udspillet her.

 

 

Forrige artikel Minister om 225-timers regel: Mange vil blive undtaget Minister om 225-timers regel: Mange vil blive undtaget Næste artikel Ellemann: Det er en fordom, at handicappede ikke kan arbejde Ellemann: Det er en fordom, at handicappede ikke kan arbejde