Mulig aftale tirsdag: Se udkastet til forliget om tiårsplanen for psykiatrien

Altinget er kommet i besiddelse af centrale dele af regeringens udkast til en politisk aftale om tiårsplanen for psykiatrien. Der lægges op til, at psykiatrien med finansloven for 2023 får et varigt løft, så der i 2027 bruges 500 millioner ekstra årligt. Aftalen står til at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om at starte planen ud med fem prioriterede områder.  Læs mere om udkastet her. 

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lander måske en aftale tirsdag, 27. september, om 10-årsplanen for psykiatrien.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lander måske en aftale tirsdag, 27. september, om 10-årsplanen for psykiatrien.Foto: Katja Holm/Altinget
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Regeringen og en række unavngivne forligspartier lægger op til, at tiårsplanen med finansloven for 2023 gradvist skal løfte psykiatrien økonomisk, så der i 2027 årligt bruges 500 millioner mere end i dag.

Derudover er planen, at der afsættes et engangsbeløb i 2023 på 100 millioner, som skal bruges til forskning på det psykiatriske område.

Det kan man læse i regeringens udkast til en forligstekst om en tiårsplan, som Altinget er kommet i besidelse af.

Dokumentation

Her er de fem prioriterede indsatser

Prioriteret indsats 1:
Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel af ensartet høj kvalitet

Indsats 1.1:
Lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.
Etablering af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel, på baggrund af de faglige anbefalinger og erfaringer med satspuljeprojektet om en styrket indsats i PPR samt satspuljeinitiativet om og evalueringen af kommunalt forebyggende enheder til unge i psykisk mistrivsel (’Sammen på sporet’). Tilbuddet skal sikre mulighed for udredning og lettere behandlingstilbud uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge med psykisk mistrivsel og/eller symptomer på psykisk lidelse. Samtidig skal tilbuddet understøtte det tværsektori-elle og tværfaglige samarbejde mellem kommuner, almen praksis, børne- og ungdomspsykiatrien og andre aktører om børn og unge med mistrivsel og lettere psykiske symptomer. Tilbuddet og de tværfaglige samarbejder skal udarbejdes på den mest hensigtsmæssige måde inden for de aftalte økonomiske rammer.

Indsats 1.2:
Tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge

Med henblik på forebyggelse af psykisk mistrivsel og psykiske lidelser hos børn styrkes den tidlige og forebyg-gende indsats i grundskolen. Det foreslås at afdække erfaringer og udvikle og afprøve værktøjer, der skal kunne anvendes i grundskolen, hvor lærere skal kunne genkende begyndende mistrivsel samt have forståelse for tidlige symptomer på psykisk lidelse.
Fagligt oplæg - Prioriteret indsats 2: Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse

Indsats 2.1 og 2.2:
Styrket indsats for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri.

Indsatsen er todelt, hvor begge har til formål at styrke den samlede indsats for børn, unge og voksne med svære psykiske lidelser, på tværs af sundheds- og socialområdet.

Indsats 2.1:
Dækker over udarbejdelse og implementering af forløbsbeskrivelser, der er et værktøj til at sikre ensartethed samt høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering / recovery på tværs af landet.

De skal samtidig sikre, at patienterne modtager den rigtige indsats på rette tidspunkt i forløbet og på tværs af sektorer, og hvor alle aktører og faggrupper kender deres ansvar og opgaver undervejs i forløbet. Der udarbejdes forløbsbeskrivel-ser for børn og unge med tidlig debut af psykose samt voksne med skizofreni. Det lægges til grund for forløbsbeskrivelser, at de skal kunne udmøntes i kommuner og regioner inden for den aftalte ramme i FL23. Derudover ud-arbejdes en vurdering af de intensive sengepladser i psykiatrien, der samtidig tager højde for den allerede færdiggjorte evaluering af de særlige pladser, samt en afdækning af anvendelse af tværfaglige udgående teams. Det er en forudsætning, at eventuelle justeringer som følge af vurderingen afholdes inden for den aftalte ramme.

En her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri i 2023 skal modvirke stigende ventetider og bidrage til overholdelsen af patientrettigheder. Der afsættes 77,2 mio. kr. i 2023. Midlerne skal gå til en generel styrkelse af kapaciteten i psykiatrien, der i alt overvejende grad vil gå til udgifter til mere personale i psykiatrien, således at de aktuelle udfordringer med bl.a. overholdelse af udredningsretten imødegås. Kapacitetspakken skønnes at give mulighed for at ansætte 100 årsværk med patientrettede funktioner. Midlerne skal ses i sammenhæng med, at der med finanslovsaftalen for 2020 blev afsat 600 mio. kr. årligt til løft af psykiatrien, hvoraf 150 mio. kr. omlæg-ges fra anlæg til drift i 2024, og dermed et løft af driftsrammen på 150 mio. kr. årligt.

Indsats 2.2:
Dækker over to indsatser. Den første er bedre overgange for borgere på botilbud, der udskrives fra behandlingspsykiatrien, med udbredelse af botilbudsteams, som følger borgeren ved både indlæggelse, under indlæggelse og ved udskrivning. Den anden indsats er en forsøgsordning med etablering af fleksible pladser i kom-munerne, som bl.a. skal afhjælpe, at borgere udskrives ”til gaden”, hvor borgere efter udskrivning fra behand-lingspsykiatrien kan modtage støtte i en overgangsperiode. Det gælder såvel borgere i egen bolig som borgere i hjemløshed.

Indsats 2.3:
Øget kompetenceudvikling i socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter udskrivelse fra behand-lingspsykiatrien.

Ansøgningspulje til dækning af personaleudgifter samt dækning af udgifter i forbindelse med, at medarbejdere i socialpsykiatrien kan modtage kompetenceudvikling. Endvidere gennemføres forsøg med forebyggende sociale mentorer efter udskrivelse fra behandlingspsykiatrien, som kan yde en borgernær og tidsafgrænset forbyggende indsats til borgere, der udskrives fra psykiatrien uden anden støtte.

Indsats 2.4: Pårørendeindsats
Undervisnings- og støtteforløb til pårørende til mennesker med psykiske lidelser i regi af Bedre Psykiatri. Tilbuddet består af et gruppebaseret psykoedukationsforløb for voksne pårørende.

Indsats 2.5: Fagligt oplæg til en handlingsplan for selvmordsforebyggelse
Sundhedsstyrelsen udarbejder et fagligt oplæg til en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse, med ind-dragelse af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse, der består af civilsamfundsorganisationer, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner og statslige aktører på området for selvmordsforebyggelse.

Indsats 2.6: Kvalitetsløft i socialpsykiatrien
Arbejdet med at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien fortsættes ved national udbredelse og implementering af re-covery-orienteret rehabilitering som tilgang understøttet af en øget anvendelse af viden og ressourcer fra peers.
Indsats 2.7: IPS for unge (Særlig udvidet beskæftigelsesindsats)
Igangsættelse af initiativ, der skal hjælpe de mest udsatte unge med psykiske lidelser i kontanthjælpssystemet videre i ordinært job eller uddannelse via IPS-metoden. IPS har både i Danmark og internationalt vist positive ef-fekter ift. at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinært job eller uddannelse.

Fagligt oplæg - Prioriteret indsats 3: Afstigmatisering af psykisk lidelse

Indsats 3: Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
Denne indsats dækker en langsigtet handlingsplan for afstigmatisering af psykiske lidelser herunder etableringen af et videnscenter, der forankres i Sundhedsstyrelsen. For at imødegå den faldende mentale sundhed, afsættes desuden midler til oplysningsindsatser om mental sundhed, der er befolknings- samt beskæftigelsesrettede. Ind-satserne forankres i ABC for Mental Sundhed og partnerskabet Sammen om Mental Sundhed.

Fagligt oplæg - Prioriteret indsats 4:Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer

Indsats 4: Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
Etablering af kvalitetsgrupper på psykiatriområdet, som skal bidrage til at understøtte en langsigtet faglig udvik-ling og kontinuerlig kvalitetsforbedring i den samlede indsats for mennesker med psykiske lidelser på tværs af praksissektor, kommune og på sygehus. Herunder udarbejdelse af faglige retningslinjer og udbredelse af evidens-baserede og dokumenteret virksomme indsatser.

Fagligt oplæg - Prioriteret indsats 5: Forskning og udvikling

Indsats 5: Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser
Målrettet forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser prioriteres i forhandlinger om forskningsreserven for 2023. Initiativet skal være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser modtager indsatser af høj faglig kvalitet og styrke forskningen i forebyggelsen af mistrivsel og psykiske lidelser og behandlingen af psykiske lidel-ser. Derudover er initiativet medvirkende til, at styrke de faglige miljøer og muligheden for at rekruttere og fast-holde medarbejdere på tværs af det samlede psykiatriområde. Som en del af grundlaget for at understøtte forsk-ning og faglig udvikling i psykiatrien afsættes der midler til at styrke de kliniske kvalitetsdatabaser, der skal med-virke til at sikre ensartet behandling af høj kvalitet.


Altinget logoSocial
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget social kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00