Torsten Gejl
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hvad har årsagen været til de nuværende regler registrering og dokumentation ift. magtanvendelse?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Socialudvalget, Spørgsmål 458

Vil ministeren – i forlængelse af FIU alm. del – spørgsmål 184 – redegøre for, hvad årsagen har været til de nuværende regler registrering og dokumentation ift. magtanvendelse, hvad en revision af magtanvendelsesreglerne, herunder bl.a. ved minimering af registrerings- og indberetningspraksis, vil betyde for retssikkerheden, og hvordan borgernes retssikkerhed vil blive sikret ved en revision af reglerne? Endvidere bedes oplyst, hvordan ministeren vil balancere forenklingen med behovet for at sikre borgeres rettigheder.

Svar fra mandag den 27. maj 2024

Registrering og indberetning bruges i dialog mellem personalelederen og medarbejderen som et vigtigt element i læring og refleksion, bl.a. i forhold til hvordan indgreb i fremtiden vil kunne undgås ved brug af socialpædagogiske metoder.

Registrering af indgreb indberettes månedligt af personalelederen til kommunalbestyrelsen. Indberetningen har til formål at gøre det personrettede tilsyn opmærksomt på hvor mange magtanvendelser, der foretages over for den enkelte borger, med henblik på at foretage en løbende vurdering af, om der skal foretages en ændring af kommunalbestyrelsens hjælp og indsatser over for borgeren, samt på ældreområdet til brug for kommunalbestyrelsens driftsorienterede tilsyn. Indberetning til tilsynet (socialtilsynet på socialområdet og kommunalbestyrelsen på ældreområdet) har til formål at skabe grundlag for tilsynets vurdering af det enkelte botilbud. Således skal tilsynet påse, om indberetningerne af magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Med den med lovforslag nr. 188 foreslåede ændring af § 135 b, stk. 1, i serviceloven, vil social- og boligministeren kunne fastsætte nærmere regler om, at forhåndsgodkendte indgreb ikke skal registreres hver gang af det personale, som har foretaget indgrebet. Personalet vil i stedet skulle angive et skøn for, hvor mange indgreb der er foretaget. Hertil vil indgå en beskrivelse af, hvilke pædagogiske indsatser der har været forsøgt for at forhindre eller minimere antallet af indgreb for at opnå borgerens frivillige medvirken, samt en vurdering af, om betingelserne for den kommunale afgørelse (forhåndsgodkendelse) fortsat er tilstede.

Disse dokumentationskrav vil derfor skulle understøtte faglig læring og fortsat refleksion hos personale og personaleleder.

Med den med lovforslaget foreslåede ændring af § 135 b, stk. 1, vil indberetningsfrekvensen for nogle typer af indgreb også kunne fastsættes lempeligere, således at der f.eks. vil skulle foretages indberetning af magtanvendelser på årsbasis eller hvert andet år.

Hertil bemærkes at, hvis der i løbet af den periode, hvor forhåndsgodkendelsen er gyldig, forekommer en ændring i borgerens situation, herunder f.eks. funktionsevne som gør, at betingelserne for indgrebet ikke længere er tilstede, vil personalet på bo- eller dagtilbuddet skulle foretage en indberetning straks. Hertil vil der blive fastsat krav om indberetning, såfremt borgeren kraftigt og negativt modsiger sig personalets brug af indgreb. Såfremt betingelserne for forhåndsgodkendelsen ikke længere er opfyldt, vil kommunen skulle tilbagekalde afgørelsen.

Forslaget vil ikke ændre på, at socialtilsynet som led i sit driftsorienterede tilsyn med tilbuddets samlede kvalitet vil skulle forholde sig til forebyggelse af magtanvendelse, herunder at den pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelse så vidt muligt undgås, selvom visse typer af magtanvendelser fremover ikke vil skulle registreres, hver gang de anvendes.

Samtidig vil indberetning til kommunalbestyrelsen fortsat have til formål at gøre det personrettede tilsyn opmærksomt på, via en overordnet beskrivelse heraf, hvor mange magtanvendelser der foretages over for den enkelte borger, samt blandt andet også hvilke socialpædagogiske tiltag, der er foretaget i perioden, med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan foretage en løbende vurdering af, om der vil skulle foretages en ændring af hjælpen til og indsatserne for borgeren.

Begrundelsen for den foreslåede ændring af indberetnings- og registreringspraksis er, at personale på bo- og dagtilbud for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne fremadrettet bør bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på socialpædagogiske indsatser.

Afslutningsvis bemærkes det, at det ikke er hensigten at foretage ændringer i magtanvendelsesbekendtgørelsen af reglerne om registrering og indberetning af akutte magtanvendelser eller indgreb foretaget som led i nødværge eller nødret.

0:000:00