DTL: Der er brug for et offentligt kodeks for indkøb af transport

DEBAT: Staten og kommunerne bør udnytte deres betydelige økonomiske magt til at bakke op om ordnede forhold i transportbranchen, når der indkøbes transportydelser. Men den politiske vilje mangler, skriver Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Administrerende Direktør i DTL – Danske Vognmænd

Den danske stat og de danske kommuner er rigets største indkøbere af tjenesteydelser, herunder godstransport.

Dermed spiller den danske stat og de danske kommuner også en helt afgørende rolle for, hvordan transportmarkedet fungerer, og hvilke vilkår der hersker på transportmarkedet.

Det er med andre ord ikke sådan, at det danske transportmarked er suverænt overladt til markedskræfterne alene.

Hvis offentlige myndigheder, i deres indkøb af transporttjenesteydelser og herunder altså transport, insisterer på for eksempel overenskomster og ordnede løn- og arbejdsvilkår, insisterer på åbenhed om brug af tredjelandschauffører hos transportørerne, insisterer på ansvar hos underleverandører af transporter, som det ses hos nogle kommuner, så sættes der er et helt andet niveau for det samlede danske transportmarked.

Omvendt, hvis offentlige myndigheder ikke stiller krav om overenskomster og ordnede løn- og arbejdsvilkår, er ligeglade med åbenhed om brug af tredjelandschauffører hos transportørerne, ser bort fra, hvilke underleverandører af transporter der anvendes og måske endda benytter transportvirksomheder eller selv er ejer af transport- og logistikvirksomheder, der bevisligt spekulerer i for eksempel lavtlønschauffører fra Østeuropa eller tredjelandschauffører, ja, så påvirker staten og kommunerne direkte det danske transportmarked, prisdannelsen og konkurrencesituationen. Men i en retning væk fra ordnede forhold.

Brodne kar
I forbindelse med Kurt Beier-sagen udtrykte mange politikere deres afstandtagen fra de slavelignende forhold, som et – dengang – fremtrædende medlem af en række erhvervsorganisationer havde stået for, med deres brug af tredjelandschauffører fra Filippinerne.

Sandheden er, at politikerne ikke kan gemme sig bag "nogle få brodne kar" i transportbranchen. Når staten og kommunerne er sværvægtere i køb af tjenesteydelser i det danske samfund, herunder transporter, så påhviler der også de folkevalgte en helt særlig forpligtelse til at sikre, at staten og kommunerne, som opdragsgiver for en stor del af det danske erhvervsliv, selv stiller krav på et niveau, der svarer til, hvad man ellers prædiker politisk: Nemlig, at man vil værne om det danske arbejdsmarked og ikke ønsker social dumping.

Så hvad der savnes er den politiske vilje til at tage ansvaret på sig og tilse, at de offentlige myndigheder – når de bestiller transport – ikke bare stiller krav, men rent faktisk sikrer sig, at de virksomheder, der udfører opgaven, lever op til ordnede forhold, har danske overenskomster, ikke løndumper markedet til skade for de private aktører, der overholder overenskomstkrav, med videre.

Ufravigelige krav
Det handler altså om, at de offentlige myndigheder ikke skal undergrave markedet for de virksomheder, der følger landets øvrige spilleregler. Og det handler om at administrere sin fremtrædende plads og betydelige økonomiske magt med en ditto ansvarlighed og dermed bidrage til en højere fællesnævner – og ikke fremme den laveste.

I Norge er det kommet frem, at Bring, der står for postomdelingen i Norge, og som er statsejet, uden at blinke ansætter østeuropæere til brev- og pakketransporter i Norge på vilkår, der ligger langt under de almindelige norske overenskomster. I Danmark har vi haft lignende diskussion i forhold til Postnord. I disse sager er det særligt prekære selvfølgelig, at virksomhederne er statsejede.

Det giver selvsagt staten et gevaldigt forklaringsproblem. Men hver gang staten eller kommunerne rekvirerer en form for transport, bør man kontraktligt have sikret sig, at leverandøren af transportydelsen lever op til nogle få men ufravigelige krav, herunder for eksempel ordnede løn- og arbejdsvilkår, reel mulighed for at overholde lovgivningen (for eksempel køre- og hviletid), at chaufførerne har adgang til overnatning og adgang til bad, toiletforhold og adgang til rigtig overnatning i forbindelse med 45-timers-hvilet.

Med andre ord er der brug for et statsligt og kommunalt kodeks for indkøbspolitik af transport.

Forrige artikel Danske Regioner: Overlad mere togdrift til os Danske Regioner: Overlad mere togdrift til os Næste artikel SF’s kampagneleder: Liberale bliver aldrig mere end pyntegrønne SF’s kampagneleder: Liberale bliver aldrig mere end pyntegrønne