Arbejdsmiljørådgivere: Anbefalinger fra regeringens ekspertudvalg er en pose blandede bolsjer

DEBAT: De 18 anbefalinger fra regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø er utilstrækkelige, skriver direktør i Arbejdsmiljørådgiverne Arne Helgesen.

Af Arne Helgesen
Direktør i Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne
 
Vi er mange, der har ventet i spænding på anbefalingerne fra det regeringsnedsatte ekspertudvalg, som blev offentliggjort den 27. september.

Udgangspunktet var med beskæftigelsesministerens ord, at ”stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling”.

I udvalgets anbefalinger er der både forslag, som tager flere gode skridt på vejen, og elementer, som vil forringe indsatsen.

Desuden er der flere forhold, som udvalget slet ikke har med. Samlet vurderes de 18 anbefalinger ikke at være tilstrækkelige til at ændre situationen grundlæggende, hvilket var beskæftigelsesministerens begrundelse for at nedsætte udvalget.

Positiv anbefaling fra DA og LO/FTF
Vi er glade for anbefalingen om at styrke rådgivningen overfor små virksomheder, som Dansk Arbejdsgiverforening og LO med støtte fra FTF giver regeringen og forligspartierne.

Små virksomheder med op til 50 medarbejdere omfatter størstedelen af landets virksomheder. Men deres adgang til arbejdsmiljørådgivning er meget begrænset.  

Det foreslåede beløb på 100 mio. kr. årligt kan betragtes som en forsigtig start, som formentligt hurtigt vil vise sin værdi for virksomheder, der benytter tilbuddet.

Rådgivning, vejledning og viden fremmer godt arbejdsmiljø
I følge Ekspertudvalgets egne undersøgelser prioriterer både ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ”rådgivning og vejledning” og ”viden om arbejdsmiljø” som det, der bedst fremmer et godt arbejdsmiljø.

Vi bemærker, at ”Arbejdsmiljørådgivere” figurerer på Top 3 over kilder, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter søger information og vejledning om arbejdsmiljø.

Som fagprofessionelle bidrager vi gerne med centrale elementer, som mangler for at nå i mål med bedre arbejdsmiljø i virksomhederne.

I det omfattende bilagsmateriale, som udgør grundlaget for anbefalingerne, er der gode begrundelser og argumenter for, at rådgivning bør indtænkes i et væsentligt større omfang, end tilfældet er i dag. 

Supplerende forslag
Der er mange gode elementer i anbefalingerne. Vores indspil er et supplement , som vi mener er afgørende for at få skabt resultater og nå i mål med anbefalingerne.

Første del af anbefalingerne har fokus på at sætte arbejdsmiljømål tættere på virksomhederne, som grundlæggende er et rigtig godt initiativ.

Som fagprofessionelle bidrager vi gerne som en 4. part i det kommende arbejde om både nationale og brancherettede målsætninger på arbejdsmiljøområdet.

Anbefaling om brug af professionel rådgivning savnes
Ekspertudvalget anbefaler aktørerne i arbejdsmiljøarbejdet at understøtte arbejdspladsernes resultatskabelse – en uforpligtende tilkendegivelse, som de fleste kan tilslutte sig.

Desuden skal arbejdspladserne have bedre rammer og forudsætninger i arbejdsmiljøarbejdet.

I bilagsmaterialet til anbefalingerne fremhæves følgende fire forhold om lederes og medarbejderes oplevelse af rammerne for virksomhedernes indsats:

  1. Vejledning og dialog kan fremme egen-indsatsen
  2. Motivation kan understøttes via netværk
  3. Kompleksiteten på arbejdsmiljøområdet kan være en barriere
  4. Arbejdsmiljøområdet kan virke uoverskueligt
    (Kilde: Et nyt og forbedret arbejdsmiljø, Bilagsrapport bind 2 s. 1032)

Det er nærliggende at pege på en faglig kompetent rådgiverstøtte som det centrale middel, der kan styrke de fire områder.

Søger vi hjælp hos fagligt og sagligt kyndige, når vi f.eks. skal revidere regnskabet, installere ny teknologi, rejse et søgsmål eller projektere et hus? Naturligvis gør vi det – og af gode grunde!

Hvorfor skulle det samme ikke gælde for arbejdsmiljø? Medarbejdernes sikkerhed og sundhed på jobbet burde som en naturlig ting inddrage de nødvendige kompetencer.

Små og mellemstore virksomheder råder ikke selv over disse. Her savner vi en klar anbefaling fra udvalget.

Kombinationen af myndighedskontrol- og rådgivning– uforenelige størrelser
I anden del af anbefalingerne - en målrettet myndighedsindsats - peger udvalget på, at myndighedsrollen skal suppleres med et tilbud til virksomhederne om dialog og vejledning.

Vi vil til enhver tid støtte forslaget, hvis det afgrænses til vejledning og dialog om den juridiske ramme for virksomhedens indsats overfor umiddelbare og simple problemstillinger. Men herfra er det nødvendigt at bremse op.

For 15 år siden besluttet den daværende regering at liberalisere store dele af arbejdsmiljørådgivningen i Danmark.

Konkurrencebestemmelserne forhindrer en offentlig myndighed at gå i konkurrence med de private leverandører i markedet.

Det er ligeledes både problematisk og betænkeligt, at en myndighed samtidig har en rolle som rådgiver. På dette punkt er der behov for en skarp afgrænsning.

Anbefaling 6, som handler om et aftaleforløb om forbedring af arbejdsmiljøet mellem virksomhed og Arbejdstilsynet, er bekymrende set fra en rådgiverposition.

En løbende kontakt mellem myndighed og virksomhed med henblik på at støtte forbedringsarbejdet er kendetegnet på en rådgivningsproces, som ikke er forenelig med myndighedsrollen.

Vores forslag er, at sag- og fagkundskab i form af arbejdsmiljørådgivning skal understøtte virksomhedens forbedringsarbejde. Det vil være en naturlig forlængelse af, at myndigheden har leveret sin vejledning om regler og krav.

Der er behov for en sammenhængende incitamentsstruktur, som kan sikre udvikling af professionel arbejdsmiljørådgivning.

I stedet for at finansiere udvidet vejledning fra Arbejdstilsynet, anbefaler vi at stimulere brug af, og dialog med professionelle rådgivere.

Vejledning er en begrænset rådgivning, som kan give virksomheder en forståelse af potentialet ved arbejdsmiljørådgivning.

Udvalgets forslag vil medføre en betydelig risiko for at svække en vigtig del af fødekæden til virksomheders brug af professionel arbejdsmiljørådgivning.

Fra rådgivningspåbud til kompetencepåbud
Anbefaling 7 om at ændre rådgivningspåbud til kompetencepåbud begrundes med, at der skal tages højde for arbejdspladsernes forskellige behov for løsninger.

Det forudsættes, at arbejdspladsen kan redegøre for, at påbuddet imødekommes. Det er imidlertid uklart, hvordan Arbejdstilsynet kan og skal tage stilling til, om efterlevelsen af kompetencebuddet er tilfredsstillende.

Lad os finde løsningerne i et fælles partnerskab
I anbefaling 16 om en strategi for den nationale forskning i arbejdsmiljø vil vi foreslå, at de fagprofessionelle indgår på linje med parterne og forskerne i dette arbejde.

Vi kan bidrage med værdifuld viden om fagligt funderede praksiserfaringer fra arbejdsmiljøarbejdet med håndtering af udfordringer og problemstillinger med en direkte linje til landets arbejdspladser.

Denne viden udvikles ofte i et tæt samarbejde med organisationer, branchefællesskaber og forskere.

Vi ser frem til at bidrage til at løse den vigtige samfundsopgave, som vi står over for – at beholde den nuværende arbejdsstyrke på arbejdsmarkedet og realisere lovens intention om et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle.

Forrige artikel Cheføkonomer i fagbevægelsen: ”Dagpengemodellen” trænger til et grundigt eftersyn Cheføkonomer i fagbevægelsen: ”Dagpengemodellen” trænger til et grundigt eftersyn Næste artikel LO til DA: Vi manipulerer desværre ikke med tallene LO til DA: Vi manipulerer desværre ikke med tallene