Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere

DEBAT: S-udspillet til folkepension er vagt og bygger på en idé om forskelsbehandling, skriver forfatter Lisbeth Riisager Henriksen og spørger: Ønsker Frederiksen at afskaffe førtids- og seniorførtidspensionen?

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

Det lyder på overfladen forførende smukt med ret til tidlig folkepension for "nedslidte" blandt Socialdemokratiets potentielle vælgergrupper. Tidlig folkepension til den traditionelle LO-arbejder eksempelvis (selvom LO ikke længere findes).

Og forslaget er da også indrettet, så det skal appellere til de lavest uddannede grupper af arbejdstagere, som finder udviklingen og fremtiden på arbejdsmarkedet utryg og bekymrende.

Men hvad er det egentlig, Socialdemokratiet vil med sit udspil?

Mistænkeligt uigennemskueligt
Forslaget er meget ukonkret. Jo flere gange, jeg har læst udspillet og dets syv principper, jo mere uforståeligt synes jeg, det bliver.

Der er blandt andet tre principper:

Princip 1: "Det skal gavne de nedslidte. Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning."

Princip 2: "Det skal gælde efter et langt arbejdsliv. Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, og som tidligt startede med at arbejde."

Princip 5: "Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension. Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension."

Hvad betyder de? Er princip 1 og 2 rettigheder, som skal gå uden om en visitationsproces, og princip 5 så en rettighed, som kræver en visitationsproces?

Spørgsmålene står i kø: Hvad forstås overhovedet ved "nedslidning"? Hvordan skelnes mellem de "mest nedslidte" (princip 1) og "mennesker … som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener" (princip 5)? Hvor mange arbejdsår skal der til for at opnå rettigheden?

Hvordan forestilles et sådant system realiseret? Skal grupperne eller nogle af grupperne af "nedslidte" igennem en visitation hos en læge?

Usolidarisk forskelsbehandling
Som arbejdsmiljøforsker, professor emeritus Tage Søndergård Kristensen har udtalt til Kristeligt Dagblad 8. februar, så kan man ikke lave en liste over erhverv, der giver nedslidning.

Det ville blive et moderne "apartheidsystem", hvor nogle mere eller mindre automatisk kan få tilkendt tidlig folkepension, mens andre skal have behandlet deres sag individuelt og igennem mange års udredning og arbejdsprøvninger, før de i bedste fald får tilkendt førtidspension.

Det ville også skabe en situation, hvor der vil være nogle, der ikke er nedslidt, der alligevel får ret til tidlig folkepension. Det er uretfærdigt og usolidarisk!

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og mange af hendes partifæller indrømmer nu op til folketingsvalget, at reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 har ført til årelange, ydmygende og uværdige ressourceforløb for de allermest syge.

Det er kommunernes skyld, forstås, for i partiet vil man naturligvis ikke indrømme, at det er en direkte konsekvens af deres egen politik.

Mette Frederiksen er kynisk
Til Avisen.dk 22. januar sagde Mette Frederiksen: "Vi skal finde en model, hvor vi undgår de her årelange, hårde forløb, som mange bliver udsat for nu."

Selvom udsagnet på overfladen kunne ligne en indrømmelse, handler det dog slet ikke om at være solidarisk med de mange syge mennesker, der tæller deres dage og ydmygelser i systemet.

Frederiksen agter fortsat ikke at fjerne ydmygelserne for den samlede skare, men kun at fritage en privilegeret mindre skare af mønsterarbejdere fra dem.

Det er der noget moralsk stødende og kynisk i. En del af befolkningen vil i øvrigt ikke opdage, at der sigtes efter folkepension og ikke efter førtidspension – men ydelsesniveauet er væsentligt lavere for en folkepension.

Er det i virkeligheden den egentlige dagsorden at afskaffe retten til værdig offentlig førtidspension og seniorførtidspension og erstatte den med en tidlig folkepension (jævnfør princip 5)?

Arbeit macht frei
Denne politik er en slags moderne fortolkning af "Arbeit macht frei" på pensionsområdet: Den, der har arbejdet længe, skal få en fortjent pension. Den, der ikke har arbejdet (så længe), fortjener kun at blive nedværdiget.

Jævnfør hvad jeg skrev i Altinget 23. august 2018 om beskæftigelsessystemet: Hensigten er ikke kun at få folk i job, men også at signalere over for den raske, arbejdende befolkning, hvor ydmygende det er at gennemgå jobcentrenes behandling af syge og svækkede individer.

Som jeg skrev i Altinget 9. februar, ville pensionsudspillet være unødvendigt, hvis Frederiksens førtidspension havde været fair.

Det er selvfølgelig også lettere for Mette Frederiksen at foregive, at Socialdemokratiet har en stor gavebod til "nedslidte" arbejdstagere og vælgere, end at rydde værdigt op efter det kolossalt store morads af uretfærdighed, som hun selv skabte for titusindvis af meget syge mennesker med sin reform af førtidspension og fleksjob.

Særligt let, når hun slet ikke har defineret, hvilke ingredienser der i virkeligheden er i det tilberedte stykke valgflæsk – og hvad der vil være tilbage efter et folketingsvalg.

Frederiksen skal melde klart ud
Ikke desto mindre er det ikke rimeligt at servere endnu mere utryghed for syge med nedsat arbejdsevne. Derfor bør hun snarest svare én gang for alle på, om hun faktisk har til hensigt at afskaffe førtidspensionen og seniorførtidspensionen. Jeg håber, hun vil afkræfte, at det er hensigten.

Og så bør hun – sammen med forligspartierne – tage ansvar for at rette op på reformen af førtidspension og fleksjob:

 • Hun skal afvikle kategorien ressourceforløb
 • Hun skal gøre op med det mulighedsparadigme, som har gjort borgere retsløse i forhold til at afslutte arbejdsevnevurderinger, det vil sige erstatte vurderinger af hypotetisk arbejdsevne med vurderinger af aktuel arbejdsevne
 • Hun skal ændre lovgivningen om dokumentation for varigt nedsat arbejdsevne, så perioden for arbejdsprøvninger begrænses til et minimum. Det kunne for eksempel indeholde en afklaringsgaranti som den, Enhedslisten for nyligt har fremsat beslutningsforslag om
 • Hun skal ændre lovgivningen om førtidspension, så den baserer sig på individuelle skøn og helbredsattester, og så der sikres retssikkerhed i forvaltningen, herunder respekt for de lægefaglige vurderinger
 • Og så skal hun lempe og præcisere kriterierne for tilkendelse af førtidspension samt forbedre fleksjobordningen

Forrige artikel DA: 3F taler erhvervsuddannelserne ned DA: 3F taler erhvervsuddannelserne ned Næste artikel DA: Lysten til efteruddannelse skal øges DA: Lysten til efteruddannelse skal øges
 • Anmeld

  Kenneth Pedersen · Sagsmishandlet tortur offer

  Fuldstændig præcist udtrykt

  Af alle dine skarpe indlæg og kommentarer, er dette vel det indlæg der tydeligst indikerer hvad vi må kræve af Socialdemokraterne og Mette Frederiksen

  Er hun igang med endnu en devaluring af fleksjob og førtidspension reformen?

  En spareøvelse som yderligere nedværdiger de mennesker der i årevis er mishandlede i hendes reform fra 2012 som hun selv har kaldt en Georg Gearløs reform

  En reform som,qua refusionspolitik, gav anledning til at kommunerne kunne spekulere i at holde dokumenterede svært syge mennesker på kontanthjælp i årevis uden afklaring til endeligt og varigt forsørgelsesgrundlag

  En politik som har medført bevidst ulovlig sagsbehandling uden egentlig retssikkerhed for disse syge borgere

  Som i nogle tilfælde, og til stadighed, ikke afklares endeligt af deres kommuner af hensyn til kassetænkning

  Ifølge menneskerettighedskonventioner må der angiveligt være tale om at der udøves tortur overfor disse mennesker

  Disse mennesker, som for nogles vedkommende, har været holdt i ufrivillig husarrest i over 10 år, vil iflg Mette Frederiksens udspil, ikke engang automatisk kunne indstilles til folkepension, som kun folk med mange år på arbejdsmarkedet vil være berrettiget til

  Hvis det forholder sig sådan, vil en sådan politik naturligvis være en katastrofe for disse mishandlede mennesker

  Som fastholdes i den statskoordinerede tortur, og tilsyneladende uden nogen form for retssikkerhed

  De værdigt trængende fysisk nedslidte derimod, spises af med en indtægt på folkepensionsniveau

  Hvad med de der bliver fysisk nedslidte som 40 årige? Skal de på folkepension testen af deres liv, på folkepensions takst?

  Og hvad med de psykisk nedslidte?

  Og hvad med den gruppe alvorligt psykisk mishandlede, der har lidt under din reform fra 2012 og som er invaliderede af den, og helbredsforværret til ukendelighed?

  Hvad med dem Fru Frederiksen?

  Ingen politikere kan Idag undgå at have kendskab til den mishandling der, med baggrund i fleksjob og førtidspensions reformen, er overgået den gruppe af syge på kontanthjælp , der burde være afklaret til varigt forsørgelsesgrundlag,

  I stedet for den bevidste ulovlige sagsbehandling kommuner har udsat dem for

  Med den viden vil det være naturligt at spørge alle politikere, men ikke mindst torturreformens "moder" Mette Frederiksen

  Hvorfor har I/du ikke stoppet torturen af meget syge mennesker?

  Og hvorfor har I ikke indført forvaltnings domstol, der kunne have fanget kommunernes ulovlige forvaltning af lov og konventioner i opløbet

  Og dermed skånet en række borgere for helbredsforværringer og for selvmord?

  Svar udbedes inden vi kan sætte vores x til valget

  Tak

 • Anmeld

  Bettina Bundgaard · Reformramt Cand.pæd.

  Det "Social"-demokratiske hykleri

  Tak til Lisbeth Riisager Henriksen for endnu engang at slå hovedet på sømmet og udstille MF og S for det de er: komplet og aldeles ligeglade med alt andet end magten.

  Deres uskønne samarbejde med de radikale, SF og VLAK om nedskæringer og besparelser på alvorligt syge, svært nedslidte, handicappede og socialt udsatte mennesker i reformen af fleks og førtidspensionsordningen er ikke glemt.

  #MettesMakværk = #AldrigmereS

 • Anmeld

  Søren Birkelund · musiker

  Arbeit macht frei

  "Arbeit macht frei" er nazi-retorik. Er Mette Frederiksen nazist?