Forfatter: S-pension er for de privilegerede arbejdere

DEBAT: S-udspillet til folkepension er vagt og bygger på en idé om forskelsbehandling, skriver forfatter Lisbeth Riisager Henriksen og spørger: Ønsker Frederiksen at afskaffe førtids- og seniorførtidspensionen?

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

Det lyder på overfladen forførende smukt med ret til tidlig folkepension for "nedslidte" blandt Socialdemokratiets potentielle vælgergrupper. Tidlig folkepension til den traditionelle LO-arbejder eksempelvis (selvom LO ikke længere findes).

Og forslaget er da også indrettet, så det skal appellere til de lavest uddannede grupper af arbejdstagere, som finder udviklingen og fremtiden på arbejdsmarkedet utryg og bekymrende.

Men hvad er det egentlig, Socialdemokratiet vil med sit udspil?

Mistænkeligt uigennemskueligt
Forslaget er meget ukonkret. Jo flere gange, jeg har læst udspillet og dets syv principper, jo mere uforståeligt synes jeg, det bliver.

Der er blandt andet tre principper:

Princip 1: "Det skal gavne de nedslidte. Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning."

Princip 2: "Det skal gælde efter et langt arbejdsliv. Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, og som tidligt startede med at arbejde."

Princip 5: "Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension. Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension."

Hvad betyder de? Er princip 1 og 2 rettigheder, som skal gå uden om en visitationsproces, og princip 5 så en rettighed, som kræver en visitationsproces?

Spørgsmålene står i kø: Hvad forstås overhovedet ved "nedslidning"? Hvordan skelnes mellem de "mest nedslidte" (princip 1) og "mennesker … som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener" (princip 5)? Hvor mange arbejdsår skal der til for at opnå rettigheden?

Hvordan forestilles et sådant system realiseret? Skal grupperne eller nogle af grupperne af "nedslidte" igennem en visitation hos en læge?

Usolidarisk forskelsbehandling
Som arbejdsmiljøforsker, professor emeritus Tage Søndergård Kristensen har udtalt til Kristeligt Dagblad 8. februar, så kan man ikke lave en liste over erhverv, der giver nedslidning.

Det ville blive et moderne "apartheidsystem", hvor nogle mere eller mindre automatisk kan få tilkendt tidlig folkepension, mens andre skal have behandlet deres sag individuelt og igennem mange års udredning og arbejdsprøvninger, før de i bedste fald får tilkendt førtidspension.

Det ville også skabe en situation, hvor der vil være nogle, der ikke er nedslidt, der alligevel får ret til tidlig folkepension. Det er uretfærdigt og usolidarisk!

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og mange af hendes partifæller indrømmer nu op til folketingsvalget, at reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 har ført til årelange, ydmygende og uværdige ressourceforløb for de allermest syge.

Det er kommunernes skyld, forstås, for i partiet vil man naturligvis ikke indrømme, at det er en direkte konsekvens af deres egen politik.

Mette Frederiksen er kynisk
Til Avisen.dk 22. januar sagde Mette Frederiksen: "Vi skal finde en model, hvor vi undgår de her årelange, hårde forløb, som mange bliver udsat for nu."

Selvom udsagnet på overfladen kunne ligne en indrømmelse, handler det dog slet ikke om at være solidarisk med de mange syge mennesker, der tæller deres dage og ydmygelser i systemet.

Frederiksen agter fortsat ikke at fjerne ydmygelserne for den samlede skare, men kun at fritage en privilegeret mindre skare af mønsterarbejdere fra dem.

Det er der noget moralsk stødende og kynisk i. En del af befolkningen vil i øvrigt ikke opdage, at der sigtes efter folkepension og ikke efter førtidspension – men ydelsesniveauet er væsentligt lavere for en folkepension.

Er det i virkeligheden den egentlige dagsorden at afskaffe retten til værdig offentlig førtidspension og seniorførtidspension og erstatte den med en tidlig folkepension (jævnfør princip 5)?

Arbeit macht frei
Denne politik er en slags moderne fortolkning af "Arbeit macht frei" på pensionsområdet: Den, der har arbejdet længe, skal få en fortjent pension. Den, der ikke har arbejdet (så længe), fortjener kun at blive nedværdiget.

Jævnfør hvad jeg skrev i Altinget 23. august 2018 om beskæftigelsessystemet: Hensigten er ikke kun at få folk i job, men også at signalere over for den raske, arbejdende befolkning, hvor ydmygende det er at gennemgå jobcentrenes behandling af syge og svækkede individer.

Som jeg skrev i Altinget 9. februar, ville pensionsudspillet være unødvendigt, hvis Frederiksens førtidspension havde været fair.

Det er selvfølgelig også lettere for Mette Frederiksen at foregive, at Socialdemokratiet har en stor gavebod til "nedslidte" arbejdstagere og vælgere, end at rydde værdigt op efter det kolossalt store morads af uretfærdighed, som hun selv skabte for titusindvis af meget syge mennesker med sin reform af førtidspension og fleksjob.

Særligt let, når hun slet ikke har defineret, hvilke ingredienser der i virkeligheden er i det tilberedte stykke valgflæsk – og hvad der vil være tilbage efter et folketingsvalg.

Frederiksen skal melde klart ud
Ikke desto mindre er det ikke rimeligt at servere endnu mere utryghed for syge med nedsat arbejdsevne. Derfor bør hun snarest svare én gang for alle på, om hun faktisk har til hensigt at afskaffe førtidspensionen og seniorførtidspensionen. Jeg håber, hun vil afkræfte, at det er hensigten.

Og så bør hun – sammen med forligspartierne – tage ansvar for at rette op på reformen af førtidspension og fleksjob:

  • Hun skal afvikle kategorien ressourceforløb
  • Hun skal gøre op med det mulighedsparadigme, som har gjort borgere retsløse i forhold til at afslutte arbejdsevnevurderinger, det vil sige erstatte vurderinger af hypotetisk arbejdsevne med vurderinger af aktuel arbejdsevne
  • Hun skal ændre lovgivningen om dokumentation for varigt nedsat arbejdsevne, så perioden for arbejdsprøvninger begrænses til et minimum. Det kunne for eksempel indeholde en afklaringsgaranti som den, Enhedslisten for nyligt har fremsat beslutningsforslag om
  • Hun skal ændre lovgivningen om førtidspension, så den baserer sig på individuelle skøn og helbredsattester, og så der sikres retssikkerhed i forvaltningen, herunder respekt for de lægefaglige vurderinger
  • Og så skal hun lempe og præcisere kriterierne for tilkendelse af førtidspension samt forbedre fleksjobordningen

Forrige artikel DA: 3F taler erhvervsuddannelserne ned DA: 3F taler erhvervsuddannelserne ned Næste artikel DA: Lysten til efteruddannelse skal øges DA: Lysten til efteruddannelse skal øges
Ny debat: Større krav til indvandrere på offentlig forsørgelse?

Ny debat: Større krav til indvandrere på offentlig forsørgelse?

TEMADEBAT: Regeringen vil have flere med indvandrerbaggrund i job, og et nyt krav om 37 timers aktivering om ugen skal være et skridt på vejen. Altinget spørger i en ny temadebat en stribe relevante aktører, eksperter og politikere, om det er vejen frem.