Få overblikket: Her er de lovforslag, regeringen udskyder

OVERBLIK: På grund af coronakrisen udskyder regeringen behandlingen af 39 lovforslag til næste folketingsår. Det svarer til fire ud af ti planlagte forslag. 28 af forslagene er allerede fremsat. Få overblikket her.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Martine Seedorff PerregaardKatrine Falk Lønstrup

Regeringen har valgt at udskyde i alt 39 lovforslag, der ellers skulle være behandlet inden sommerferien.

Der sker, fordi coronakrisen siden begyndelsen af marts har taget store dele af Folketingets og regeringens tid, og der derfor nu ikke vil være tid til at behandle alle de lovforslag, der ellers var på tegnebrættet.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er tale om 28 lovforslag, som allerede er blevet fremsat, mens 11 forslag, der endnu ikke er fremsat, bliver udskudt. Lovforslagene er udskudt til næste folketingsår, der begynder i oktober.

Få overblik over alle de udskudte lovforslag her.

Fremsatte lovforslag

Forslag fra boligminister Kaare Dybvad

 • Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (L 119)
  Med forslaget indføres en frivillig anmeldelsesordning, som skal give kommunerne mulighed for at modvirke boligspekulanters udlejning af ubeboelige boliger. Anmeldelsesordningen indebærer, at udlejere af boliger opført for mere end 40 år siden, der ikke har været udlejet inden for det seneste år, skal anmelde boligen til kommunalbestyrelsen, før der sker udlejning.

 • Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger (L 118)
  Forslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at undlade at stille krav om betaling af en tillægskøbesum, når der bygges nye almene boliger i eksisterende almene afdelinger. Der er tale om en valgfri ordning, så det overlades til kommunalbestyrelsen at beslutte, om ordningen skal anvendes.

 • Forslag til lov om ejerlejligheder (L 93)
  Med lovforslaget moderniseres ejerlejlighedsloven. Det indebærer blandt andet, at lovens struktur forenkles, at anvendelsesområdet tydeliggøres, og at reglerne om en normalvedtægt for ejerforeninger opdateres.

Forslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

 • Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (L 139)
  Forslaget indebærer, at det skal sikres, at elever bliver inddraget, inden skoler træffer en beslutning om udskrivning.

 • Forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet (L 98)
  Lovforslaget skal sikre en mere effektiv håndhævelse af prøve- og eksamensreglerne på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder. Med lovforslaget indføres et generelt forbud mod udbud, herunder markedsføring, formidling eller salg af opgavebesvarelser eller anden uretmæssig hjælp til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til aflæggelse af prøver eller eksamener. Forbuddet omfatter ikke kun salg, men også når sker udbud af den uretmæssige hjælp.

Forslag fra erhvervsminister Simon Kollerup

 • Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (L 123)
  Lovforslaget indfører en 5-årig forældelsesfrist for overtrædelser af markedsføringsloven i forbindelse med blandt andet vildledende markedsføring af fast ejendom eller kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom. Den udvidede forældelsesfrist skal styrke Forbrugerombudsmandens håndhævelsesmuligheder ved overtrædelser og dermed medvirke til en bedre forbrugerbeskyttelse.

Forslag fra forsvarsminister Trine Bramsen

 • Forslag til lov om ændring af lov om hjemmeværnet (L 138)
  Lovforslaget har til formål at afskaffe et alderskriterium i Hjemmeværnsloven, der indebærer, at frivillige befalingsmænd i Hjemmeværnet skal fratræde deres stillinger, når de har nået en nærmere fastsat alder. Lovforslaget indebærer dermed, at der fremover ikke vil gælde en øvre aldersgrænse for at være frivillig befalingsmand i Hjemmeværnet.

Forslag fra justisminister Nick Hækkerup

 • Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven (L 150)
  Lovforslaget har til formål målrettet at styrke og udvide det nuværende tilbud om social stofmisbrugsbehandling i kriminalforsorgens institutioner. Forslaget skal sikre, at indsatte kan tilbydes en mere intensiv og effektiv social stofmisbrugsbehandling end i dag.

 • Forslag til lov om ændring af straffeloven. Det drejer sig om en forstærket indsats mod eksplosivstoffer (L 105)
  Forslaget indebærer, at der bliver mulighed for strafforhøjelse ved overtrædelse af straffelovens § 183, stk. 1 eller 2, om blandt andet sprængninger, når der er tale om sprængning rettet mod en offentlig bygning eller institution. Derudover vil det ved fastsættelsen af straffen for ulovlig besiddelse af eksplosivstoffer eller andre våben end skydevåben indgå som en skærpende omstændighed, at våbnet eller eksplosivstoffet besiddes på offentligt tilgængeligt sted eller andet sted, hvor mennesker ofte færdes eller opholder sig.

 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (L 104)
  Forslaget omhandler politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet og indebærer mere konkret, at politiet får adgang til at anvende agenter i efterforskningen af sager om blandt andet udbredelse og besiddelse af børnepornografi samt salg af hælervarer, narkotika, våben og eksplosivstoffer, når lovovertrædelserne begås ved brug af internettet.

 • Forslag til retsplejelov for Færøerne (L 101)
  Lovforslaget indeholder mere en 1.100 paragraffer og har blandt andet til formål at effektivisere behandlingen i civile retssager, at sikre en øget færøsk forankring af retsplejen og at gennemføre politireformen fra 2007 på Færøerne.

Forslag fra miljøminister Lea Wermelin

 • Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (L 95)
  Forslaget omhandler blandt andet integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler. Formålet med forslaget er at styrke bekæmpelsen af skadegørere med et lavt forbrug af plantebeskyttelsesmidler og at styrke indsatsen mod resistens.

Forslag fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen

 • Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (L 146)
  Lovforslaget indebærer, at offentlige myndigheder, når de sender digital post, som indeholder meddelelser om et barns forhold, og som efter sit indhold er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, skal sende den digitale post til dem begge. Det drejer sig eksempelvis om meddelelser om barnets skole, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet og tandlæger. 

Forslag fra skatteminister Morten Bødskov

 • Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (L 156)
  Forslaget indebærer, at der ved arv eller gave kan overdrages aktier i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden betaling af skatter eller afgifter på overdragelsestidspunktet, idet beskatningen udskydes, indtil fonden modtager udbytte eller sælger aktierne.

 • Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (L 48)
  Lovforslaget skal sikre, at den danske selskabsskattelovgivning på en række områder lever op til de internationale forpligtigelser, der fremgår af blandt andet EU’s skatteundgåelsesdirektiv, OECD’s regler og EU-Domstolens praksis.

Forslag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag

 • Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (L 162)
  Med lovforslaget udvides den allerede gældende formodningsregel i forældreansvarsloven til også at omfatte en klar formodning for, at det er bedst for et barn, at en forælder, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser, ikke har forældremyndighed over barnet, og at barnet ikke har bopæl hos eller samvær eller anden kontakt med denne forælder.

 • Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (L 106)
  Med lovforslaget foreslås ændringer og præciseringer af reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om Ankestyrelsens behandling af sager om uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, sådan at der ikke i disse sager er tvivl om Ankestyrelsens rolle som tvistløsningsorgan og om sagsbehandlingens karakter.

Forslag fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

 • Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. (L 159)
  Lovforslaget indebærer blandt andet, at den videnskabsetiske vurdering af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr fremover bliver reguleres i en ny hovedlov. Loven placerer ansvaret for den videnskabsetiske gennemgang af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr hos statslige specialiserede videnskabsetiske komitéer.

 • Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (L 129)
  Lovforslaget indebærer blandt andet, at Ankenævnet for Tilsynsafgørelser og Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn oprettes, en øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser og sprogkrav til sundhedspersoner.

 • Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 128)
  Lovforslaget indebærer, at Folketingets Indfødsretsudvalg til brug for udvalgets vurdering af, om der skal meddeles en ansøger dispensation på grund af sygdom, kan tilkendegive, at udvalget ønsker en konkret sygdomssag forelagt for Styrelsen for Patientklager med henblik på en vurdering af de lægelige oplysninger, før udvalget tager endelig stilling til, om ansøgeren skal optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse.

 • Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (L 127)
  Lovforslaget gør det muligt frivilligt at anvende et digitalt supplement til sundhedskortet og præciserer og opdaterer Statens Serum Instituts opgaver med forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Derudover indebærer forslaget, at påmindelser om hepatitis B-vaccinationer til børn af mødre, som har kronisk hepatitis B, i alle tilfælde kan blive sendt til både moren og til den anden forældremyndighedsindehaver.

 • Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (L 89)
  Lovforslaget giver tandplejere adgang til selvstændigt også at udføre fissurforsegling og fluoridbehandling på tænder med caries, som kræver nonoperativ cariesbehandling.

 • Forslag til lov om ændring af tatoveringsloven (L 88)
  Lovforslaget indfører en undtagelse fra forbuddene i tatoveringsloven mod at udføre tatoveringer på visse legemsdele og at udføre tatoveringer på personer under 18 år. Det bliver tilladt for exitkandidater at få lavet såkaldte coveruptatoveringer, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til eksempelvis exitkandidatens sikkerhed.

Forslag fra transportminister Benny Engelbrecht

 • Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., lov om private fællesveje og færdselsloven (L 152)
  Forslaget skal skabe klare rammer for, hvordan særligt de kommunale vejmyndigheder skal administrere reglerne i forhold til den nye type af udlejningskoncepter for køretøjer, som er kendetegnet ved, at de ikke har et fast udlejningssted, men derimod placeres af kunden dér, hvor vedkommende skal hen. Derudover skal forslaget skabe bedre mulighed for parkering af cykler, så kommunerne får mulighed for i nogle tilfælde at fjerne henstillede cykler.

 • Forslag til lov om ændring af færdselsloven (L 131)
  Med forslaget indføres pligt til at anvende styrthjelm ved kørsel på trehjulede og visse firehjulede motorkøretøjer. Derudover indebærer forslaget, at det bliver tilladt for politiet og redningsberedskabet at benytte alle former for håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel, hvis brugen er nødvendig af hensyn til politiets og redningsberedskabets arbejde.

 • Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og ophævelse af lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde (L 120)
  Formålet med forslaget er give mulighed for at offentliggøre oplysninger i det danske nationalitetsregister over luftfartøjer (nationalitetsregistret). Derudover indebærer forslaget blandt andet en ændring af bestemmelserne om arbejdsmiljø for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøjer, så lovgivningen blandt andet delvist tilpasses reglerne i den generelle arbejdsmiljølovgivning, som regulerer tjeneste på landjorden.

Forslag fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

 • Forslag til lov om ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (L 125)
  Lovforslaget indebærer, at ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande ikke skal være tilladt i den danske stat. Forbuddet skal samtidig omfatte ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande, der finder sted uden for et myndighedsområde.

Forslag fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

 • Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 148)
  Med lovforslaget bliver reglerne for frivilligt arbejdet ensrettet, så alle udlændinge, der allerede har ret til ophold i Danmark, får samme ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde. Der lægges ikke op til at lempe adgangen til Danmark, men til at give en ekstra ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde for de udlændinge, der allerede har ret til ophold her i landet.

Ikke-fremsatte lovforslag

Forslag fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen

 • Lovgivning om ret til tidlig tilbagetrækning

 • Ændring af lov om arbejdsskadesikring
  Forslaget indebærer en harmonisering af reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker og en opdatering af blandt andet kapitaliseringsfaktorer.

Forslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

 • Ændring af lov om folkeskolen 
  Lovforslaget omhandler mulighederne for fornyet udtræk af prøvefag, når eleven ikke har deltaget i undervisningen i faget.

Forslag fra erhvervsminister Simon Kollerup

 • Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2020
 • Turismepolitisk redegørelse 2020
 • Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2019

Forslag fra finansminister Nicolai Wammen

 • Velfærdslov
  Velfærdsloven skal sikre penge til at dække de udgifter til blandt andet børn og ældre, der følger af det stigende demografiske pres.

 • Ændring af budgetlov
  Forslaget indebærer en revision af den eksisterende budgetlov.

Forslag fra justitsminister Nick Hækkerup

 • Ændring af retsplejeloven
  Lovforslaget omhandler et nyt uafhængigt tilsyn og en udvidelse af politiklageordningen.

Forslag fra kulturminister Joy Mogensen

 • Ændring af arkivloven
  Forslaget skal blandt andet give ret til indsigt i egne oplysninger.

Forslag fra miljøminister Lea Wermelin

 • Ændring af lov om miljøbeskyttelse
  Lovforslaget indebærer, at der indføres en begrænsning af partikelforurening fra mindre fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom og administrative tvangsbøder.

Forslag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag

 • Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap
  Forslaget indebærer en tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og folkeskolen.

Forslag fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

 • Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven
  Forslaget omhandler behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker.

 • Ældrepolitisk redegørelse

Forslag fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

 • Lovgivning om forbud mod visse donationer
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024