Professor: Udenrigsministeriet er blevet et svingdørs-ministerium for mere eller mindre kompetente politikere

DEBAT: 16 ministre har haft deres gang på Asiatisk Plads siden 2010. Det har gjort Udenrigsministeriet til et svingdørsministerium for mere eller mindre kompetente politikere, mener professor Martin Marcussen. 

Af Martin Marcussen
Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Embedsmænd drømmer om og efterspørger kompetent politisk ledelse. En dygtig politisk leder gør embedsmændene stolte af deres ministerium. Sådan er det også i Udenrigsministeriet. Men den politiske ledelse kan ikke tages for givet.

Ministeriet er blevet et svingdørsministerium, hvor mere eller mindre kompetente politikere tilbringer en stadig kortere del af deres karriere.

Udenrigsministeriet har konsolideret sig selv som et svingdørsministerium. Siden 2010 har ikke færre 16 ministre haft deres gang på 6. etage på Asiatisk Plads.

Sådan har det ikke altid været. I nyere tid har både Uffe Ellemann-Jensen (V), Niels Helveg Petersen (R) og Per Stig Møller (K) gennem mange år haft fornøjelsen af at bruge mere tid sammen med deres ministersekretærer end deres ægtefæller. Men sådan er det ikke mere.

Den ideelle udenrigsminister
I dag har ministeriets embedsmænd for længst vænnet sig til overdragelsesforretninger. Det er blevet rutine at modtage nye ministre og introducere dem til ministeriet og det udenrigspolitiske sagområde.

I Danmark har vi et embedsapparat, der loyalt og kompetent servicerer en hvilken som helst minister. I andre lande medbringer en nyudnævnt minister politisk betroede embedsmænd, der installeres på de ledende poster i ministeriet. De skal sikre, at ministeren får den politiske og faglige opbakning, der gør ministeren til en succes.

På Asiatisk Plads er embedsmændene i modsætning hertil fuldstændig indifferente over for ministerens politiske tilhørsforhold. Det er andre forhold, man interesserer sig for. Deres overordnede interesser er for det første, at dansk udenrigspolitik inden for de givne interne og eksterne rammer udføres på den mest optimale måde. De ønsker sig ganske simpelt en velfungerende udenrigspolitik. Udenrigstjenesten skal nemlig i sidste ende måles på, om den bidrager til at fremme og beskytte danske interesser i udlandet.

For det andet er embedsmændene selvfølgelig optaget af, at udenrigstjenesten vedbliver at være en arbejdsplads, der fungerer på en måde, som fremdyrker medarbejdernes allerbedste kvaliteter. Hvorvidt disse embedsmandsinteresser bliver varetaget, har intet med ministerens politiske tilhørsforhold at gøre. Det er helt andre forhold, der tæller, når diplomaterne skal vurdere, om en minister er god eller dårlig for ministeriet.

Med erfaring fra det forgående årti kan man konstruere en sekstrinsstige, hvor hvert trin fremhæver en særlig ministerdyd, som man efterspørger i Udenrigsministeriet. Hvis man som minister når helt til tops på denne stige, er man i diplomaternes øjne den ideelle udenrigsminister.

Figur: Dydsstigen og diplomaternes forestillinger om den ideelle udenrigsminister

Omgængelighed
Første trin på stigen har med ministerens omgængelighed at gøre. Er den nye minister overhovedet en person, der besidder nogle basale menneskelige kompetencer, der gør, at man som embedsmand kan holde ud at sidde i et fly eller forhandlingslokale med vedkommende gennem mange timer og dage i træk? Kan ministeren føre en almindelig, fornuftig samtale, og har vedkommende nogle behagelige menneskelige egenskaber?

Heldigvis er de fleste danske politikere flinke, interessante og fremkommelige mennesker, og i alle tilfælde er diplomater meget tålmodige mennesker. Det er klart, at hvis ministeren er indehaver af en vindende personlighed, så er det en dyd, der også vil gavne vedkommende i den konstante interaktion med udenrigsministerkolleger fra andre lande. Omgængelighed skaber et godt udgangspunkt for informationsdeling, samarbejde og alliancedannelse.

Ansvarlighed
Det andet trin har med ansvarlighed at gøre. Mange politikere har i årevis været travlt beskæftiget med at passe deres egen karriere og opfylde egne behov. Det kan være én af de centrale årsager til, at vedkommende nu er nået så langt, at man betragtes som et ministeremne.

Sagen er bare den, at man som minister skal kunne tage ansvaret for helheden – ansvar for ministeriet, for landet og for danskere alle steder i hele verden. Man skal generøst kunne række ud og omfavne.

Derudover skal man være parat til at arbejde på det mellemlange og lange sigt, også selvom enkeltsager og mediernes dagsaktuelle nyheder får det til at trække gevaldigt i Twitter-fingeren. Bag de lukkede døre vil den ansvarlige minister desuden ikke tøve med at forsvare og aktivt promovere ministeriet, diplomaterne og udenrigspolitikken over for ministerkolleger. Helt godt er det selvfølgelig, hvis denne kamp kan finde sted i det magtfulde koordinationsudvalg, der har statsministeren som formand.


Uffe Ellemann-Jensen (V) var udenrigsminister fra 1982 til 1993. 

Arbejdsomhed og interesse
I tillæg til omgængelighed og ansvarlighed er arbejdsomhed en tredje, særdeles central dyd i et ministerium som Udenrigsministeriet. Der er mange rejsedage, mange tidszoner, mange komplekse og langvarige internationale problemstillinger, man skal sætte sig ind i, og der venter ikke mindst et meget stort arbejde med at videreformidle udenrigspolitikken til danskerne.

Det udenrigspolitiske sagområde vokser fra år til år og omfatter både trivielle, tekniske forhandlinger i specialiserede internationale organisationer såvel som den akutte krisestyring, hvor der er menneskeliv og store værdier på spil. At være udenrigsminister er et 24/7-job.

En fjerde dyd, der er værdsat i ministeriet, er interesse. Embedsmænd elsker, når deres minister er oprigtigt optaget og fascineret af det udenrigspolitiske sagområde. En ministers engagement og lyst til at beskæftige sig med det sagområde, der i bred forstand handler om Danmarks placering i verden, kan ikke tages for givet. Det ved man alt om i Udenrigsministeriet.

Blandt de mange ministre, der har taget turen rundt omkring Asiatisk Plads i de senere år er der flere, der i kortere eller længere perioder har deres opmærksomhed rettet mod helt andre ting end udenrigspolitik. Det kan være, at ministeren allerede mentalt forbereder et kommende Folketingsvalg og overgangen til et job i et andet ministerium eller en rolle i opposition; og det kan være, at partiet og baglandet efterspørger styring og indlevelse.

Visionær minister
Helt godt bliver det i embedsmændenes øjne, hvis den nye minister også har en femte dyd, nemlig visioner. Der er rigtig mange internationale problemstillinger, hvor ministeriet kan vælge at indsætte dets begrænsede ressourcer. Hvis ministeren ikke evner at prioritere mellem disse mange emner, giver arbejdet i ministeriet ikke mening, og diplomaterne mister retningssansen.

Det kan også være, at ministeren ikke tør foretage en klar prioritering. En opprioritering af nogle problemstillinger fordrer nemlig, at ministeren også er parat til i offentligheden at argumentere for, hvad ministeriet ikke længere skal beskæftige sig med.

Visioner og prioriteter kræver politisk mod. Har ministeren det nødvendige mod, og er ministeren klar til at kæmpe for ministeriet og den førte udenrigspolitik i offentligheden, følger embedsmændenes respekt og opbakning øjeblikkeligt.


Holger K. Nielsen (SF) var udenrigsminister i blot tre måneder fra december 2013 til februar 2014.

Ministre kommer og går, embedsmanden består
I tillæg til alle disse mange dyder vil den perfekte udenrigsminister i embedsmændenes øjne også være en fagligt kompetent person, der selvstændigt kan kapere og analysere store mængder af information.

Man kan måske undre sig over, at faglig kompetence ikke på et langt tidligere tidspunkt indgår i denne sekstrinsstige med ministerdyder. Er det ikke en grundforudsætning for at kunne varetage Danmarks udenrigspolitiske interesser, at man er ekstremt fagligt kompetent på det udenrigspolitiske område?

Jo, det er selvfølgelig altid værdsat i embedsapparatet, hvis ministeren kan give fagligt med- og modspil. Ministerens faglige kompetence er kun med til at øge kvaliteten af dansk udenrigspolitik. Men samtidig forholder det sig på den måde, at udenrigsministeren altid vil være omgivet af særdeles kompetente diplomater, der vil gøre næsten alt for at bistå ministeren i alle mulige tænkelige og utænkelige situationer.

Hvis ministeren er omgængelig, ansvarlig, arbejdsom, interesseret og visionær, så er alle forhold lagt til rette for, at embedsmændene kan gøre dét, de er bedst til, nemlig at klæde ministeren på fagligt.

Det er blevet hævdet, at ”ministre kommer og går, hvorimod embedsmandsstanden består”. Det er i høj grad sandt i den danske centraladministration, og i særdeleshed i Udenrigsministeriet. Men deraf kan ikke ledes, at ministeriet er selvkørende og at ministeren kun er en kransekagefigur på et embedsapparat, der er selvopretholdende.

Embedsmændene efterspørger i høj grad dygtige ministre. En minister, der er er nået til tops på stigen med ministerdyder, kan bringe sit ministerium og hele dets sagområde frem og op til det punkt, hvor embedsmændene vidt og bredt og med stolthed i stemmen kan sige, at de arbejder i Udenrigsministeriet.

Men en god minister kan mere end det. Vedkommende kan være den faktor, der kan bidrage til at gøre den forrige amerikanske præsidents udsagn om at ”Danmark bokser i en større vægtklasse end dets størrelse egentlig berettiger” til andet end skamros.

Forrige artikel Magistre: Udflytning er det samme som en fyreseddel Magistre: Udflytning er det samme som en fyreseddel Næste artikel Morten Jarlbæk: Succesfuld digitalisering kræver bevidste valg – og fravalg Morten Jarlbæk: Succesfuld digitalisering kræver bevidste valg – og fravalg
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør kandidat for Nye Borgerlige

  Vi ønsker

  en Udenrigsminister, der ikke ligger under for Amerikansk våbenindustri, EU´s mere og mere gammelmandspaniske bimmelim og som kan gå ind i et tættere samarbejde med Østrig og Visegradlandene om at sende islamisterne ud af Danmark.
  Og det må meget gerne være en voksen.
  Jeg peger på Søren Gade.
  mvh

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Miseren har mange mødre

  Der er flere trin på udenrigsministeriets nedtur. Først vores dybe afhængighed af USA og NATO og af EU. Mange af de beslutninger vil engang traf selv, de er nu i stigende grad blevet lagt over i NATO/USA og EU. Og jo mere vi integreres i de to organer, desto mere svækkes ministeriets indflydelse og betydning.
  Udenrigsministeriet reduceres derved til et helt alm. ressortministerium på linie med trafik eller sundhed. Beslutningerne vedr. forholdet til NATO/USA og EU træffes i langt højere grad i stats og finansministeriet, end i Udenrigsministeriet.
  Derfor tænker mange statsministre, at så er det heller ikke nødvendigt, at placere visionære, ansvarlige politikere på posten, men blot nogle, der gør hvad de får besked på af regeringschefen.
  Så når Anders Samuelsen bliver udenrigsminister, så er det jo ikke fordi han har kvalifikationerne til det, men fordi Løkke troede,, at han derved kunne fjerne en irriterende konkurrent fra magtens centrum.
  Løkke burde jo vide, at så meget har en udenrigsminister ikke at lave i dag, at han hele tiden er på rejse rundt om i verden. Det er så årsagen til, at Samuelsen kunne bruge så megen tid på sine idiotiske skattelettelser i stedet for at passe sit arbejde. Ingen af delene er som bekendt lykkes for ham, så ved næste valg, forsvinder og hans rablende Labile Alliance lige så stille ud af bagdøren. De vil ikke blive savnet - bortset fra underholdningsværdien.

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  DK har ingen selvstædig udenrigspolitik

  Så det er ikke så mærkeligt at Ministeriet for udenrigsanliggender... bliver ''bemandet'' med ministre af mindre kaliber... sørgeligt men sandt.

 • Anmeld

  A. Hansen

  Manglende kompetencer

  Jeg husker den 21. december 2016 ganske tydeligt, den dag udtalte Anders Samuelsen følgende "Jeg sætter mig som den måske fagligt mest kompetente i udenrigsministerstolen". Tiden har vist, at bette Anders bestemt ikke er kompetent til andet end, at kravle i høje træer. Hans kompetencer som minister og kultleder er yderst tvivlsomme. Desværre er han ikke et enkeltstående eksempel, som artiklen også beskriver, svingdøren i Udenrigsministeriet, har ofte været i brug. Både Villy Søvndal og Kristian Jensen er også gode eksempler på inkompetente ministre, hvilket de har bevist i andre ministerier, så som Finansministeriet og Skatteministeriet. Desværre lader det til, at der i politik ikke er et krav/behov for intelligens eller kompetencer. Det er muligvis derfor politikere ikke har et rigtigt arbejde, og er nødt til at være på offentlig forsørgelse.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Martin Marcussen - hvor skal vi hen du?

  Tre nednævnte: Arne Lund/Bente Pedersen/A. Hansen - nagler jo kendsgerningerne med syvtommer søm!
  Især Arne Lunds indledning er spot on!
  Undrer mig såre over missionen med artiklen - da jeg personligt ikke er begænset af intelligens :) - men lærevillig som en tørstende ørkenvandrer - forstås!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Scavenius var vist den eneste og sidste vigtige af slagsen

  Kun få udenrigsministre har haft betydning for Danmark. Den vigtigste, og muligvis eneste, er Erik Scavenius. Gustav Rasmussen er den sidste hvorefter politikernes sprogkundskaber blev tilstrækkelige til at statsministeren passede jobbet selv. H.C. Hansen havde formodentlig fortsat hermed hvis ikke sygdom havde indhentet ham.

  Rundsavene hos Udenrigsministeriets embedsmænd er velkendte. Det kan ikke være anderledes når de jo alle blot venter på at blive udnævnt til ambassadechefer.

  Af artiklen fremgår at udenrigsministeren som formodentlig den eneste minister styrer sit ministerium. Sådan forholder det sig naturligvis ikke. Også i Udenrigsministeriet er det embedsmændene som løber med klatten.

  Iøvrigt ændrer alle landes politiske systemer sig i disse år med færre og mindre partier i koalitionsregeringer. Derfor bliver der flere regeringsskift og behov for flere "ben" at forhandle med.

 • Anmeld

  Bent Rønberg · Pensionist

  “Embedsmændene løber med klatten”

  I enhver organisation er det sådan, at hvis lederen ikke er kompetent nok, ikke dygtig nok, ikke kan sætte mål og rammer vil underliggende lag i organisationen rykke ind i magt tomrummet og udfylde det.
  Organisationen skal jo fungere så godt som muligt på trods af lederens manglende kvaliteter. (Det er den positive udlægning)
  Så når “embedsmændene løber med klatten” er det et tegn på lederens manglende kvaliteter.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Dydsstigen

  Tja,....Dydsstigen giver stof til eftertanke. Gad vide, om trinnene kan være glatte....eller nogle kan mangle?
  Første trin er ansvarlighed. Ja. Men kan det ikke undre lidt, at det sidste trin er Fagligheden?
  Men nå. Begik den fejl, at jeg i hastighedslæsningen af 'Dydsstigen' kom til at indtænke Udlændinge- og Integrationsministeriet i stedet for Udenrigsministeriet. Minister Inger Støjberg har jo netop givet sit eget embedsværk skylden for, at "man" har overhørt eller tilsidesat en dom fra Menneskerettighedsdomstolen.... så man derfor 'er kommet' til at udvise stærkt truede, alvorligt syge mennesker.
  Men det er jo en helt andet sag ??