Nick Zimmermann
 svarer 
Morten Dahlin

Er ministeren enig i, at hetzen fra Kystdirektoratet mod nybyggeriet i Haveforeningen Venezuela skaber yderligere afstand mellem land og by

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 857

Er ministeren enig i, at hetzen fra Kystdirektoratet mod nybyggeriet i Haveforeningen Venezuela skaber yderligere afstand mellem land og by, da en offentlig styrelse bekæmper vores landdistrikter, og vil ministeren kæmpe for, at vi får stoppet hetzen mod helt almindelige borgere, der bor i landdistrikterne?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til artiklen »Janne og Brians spritnye hæve-sænkehus til en million kroner står til at skulle rages ned« bragt den 25. marts 2024 i Randers Amtsavis.

Svar fra mandag den 29. april 2024

Som minister for både byer og landdistrikter er det en prioritet for mig, at Danmark hænger sammen, og at vi har blik for, at Danmark består af både landdistrikter, byer og storbyer. Jeg ser ikke byen og landet som hinandens modsætninger. De er hinandens forudsætninger, og det er afgørende, at vi ikke får dem spillet ud mod hinanden.

Som minister kan jeg dog ikke gå ind i konkrete sager.

Reglerne for Kystdirektoratets virke hører under Miljøministeriet. Til besvarelsen af spørgsmålet er der derfor indhentet følgende udtalelse fra Miljøministeriet:

”Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand f.eks. opføre bebyggelse og andre anlæg eller udføre terrænændringer. Strandbeskyttelse har til formål at varetage de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Der er er en stor samfundsmæssig interesse i at bevare kysterne så uforstyrrede som muligt, og derfor kan grundejere inden for beskyttelseszonerne ikke bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet.

Det er forudsat i lovmærkningerne, at bestemmelserne om strandbeskyttelse administreres restriktivt, men dog med visse dispensationsmuligheder. Kystdirektoratet administrerer bestemmelserne inden for denne ramme og på baggrund af en lang og fast nævnspraksis.

Efter administrativ praksis dispenseres der almindeligvis til genopførelse af en bygning, hvis den gamle bygning erstattes af en ny bygning med omtrent samme dimensioner, placering og udformning og med samme anvendelse som bygningen, der nedrives. I den konkrete sag blev der meddelt afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation, da det opførte hus adskiller sig så meget fra det tidligere hus, at det efter reglerne ikke kan betragtes som en genopførelse. Det opførte byggeri betragtes derfor som en nyopførelse.

Praksis for at dispensere til nyopførelser inden for strandbeskyttelseslinjen er yderst restriktiv, og Kystdirektoratet har vurderet, at der i den konkrete sag ikke er tale om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation.

Det bemærkes, at ejer har påklaget Kystdirektoratets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og påbudssagen om fjernelse af bygningen er dermed sat i bero indtil klagenævnet træffer afgørelse.

Det er vigtigt for regeringen, at der er balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturbeskyttede arealer. Der bliver løbende set på reglerne om strandbeskyttelseslinjen og klitfredning netop for at sikre denne balance.”

0:000:00