DTU: Regeringen skal udfordre univer­siteterne på deres innovationskraft

DEBAT: Innovationsmiljøet er sporadisk, afhængigt af ildsjæle og udsat for skiftende politisk-økonomiske konjunkturer. Regeringen skal sætte klare mål for universiteterne, skriver DTU-ledere.

Af Anders Bjarklev og Marianne Thellersen
Rektor på DTU og koncerndirektør for innovation og entreprenørskab på DTU

Danmark har et fantastisk udgangspunkt, når det gælder forskning og innovation, men vi savner strategisk retning. 

Sådan lyder meldingen fra et internationalt ekspertpanel, der i sidste uge afleverede en rapport til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Og ministeren var enig: Danmark skal blive bedre til at udnytte potentialet i offentligt finansieret forskning, som i højere grad skal omsættes til nye produkter til gavn for samfundet.

Ministeren vil sætte sig i spidsen for et arbejde, der skal føre til, at forsknings- og innovationssystemet indrettes, så det bedst muligt bidrager til den nødvendige grønne omstilling. Den ambition deler vi på DTU.

Bæredygtighed er et formelt og aktivt læringsmål i alle vores uddannelser, og vi betragter klimaforandringerne som den altoverskyggende udfordring i vores tid.

Men ekspertpanelets hovedpointe er ikke klimaudfordringen, men at Danmark ikke i tilstrækkelig grad omsætter den værdifulde viden, der bliver skabt i forskning, til for eksempel grønne løsninger og produkter, der kan afsættes og eksporteres.

Ekspertpanelet efterlyser på flere niveauer en strategi for innovation i Danmark og kommer med ti konkrete og konstruktive anbefalinger.

Strategi skal udgå fra flere ministerier
Først og fremmest slår panelet fast, at en national strategi for innovation bør forankres i indsatser, der udgår fra flere ministerier. Innovation er ikke kun et anliggende for uddannelses- og forskningsministeren. 

Hvis Danmark for alvor skal mobilisere sin innovationskraft, skabe økonomisk værdi og bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer forårsaget af klimaforandringer, så kræver det et samarbejde mellem flere ministerier.

Derefter konstaterer panelet, at der er brug for et styrket strategisk samarbejde med de private fonde, så de indgår i en mere veldefineret rolle i en national innovationsstrategi.

Og på universiteternes område anbefaler panelet, at staten formulerer klare forventninger til universiteternes ansvar for innovation.

Innovationsområdet er sporadisk
På DTU bifalder vi panelets anbefalinger. Vi har over de seneste fem år arbejdet målrettet og systematisk for at skabe et stort og åbent innovationsøkosystem i et tæt samarbejde med virksomheder og fonde.

Vi kan glæde os over at se startupmiljøet på DTU blomstre. Men set ud fra et nationalt synspunkt er innovationsmiljøet stadig sporadisk og afhængigt af ildsjæle og af skiftende politisk-økonomiske konjunkturer. Det er uholdbart.

Derfor opfordrer vi regeringen til i en kommende målsætning for innovation at formulere klare mål for, hvad universiteterne skal levere på innovationsområdet.

Det kan være i form af konkrete krav i rammekontrakterne med universiteterne og allokering af specifikke midler, som ministeriet gør i forhold til undervisning på universiteterne. 

Det vil skabe en incitamentsstruktur til at prioritere innovation og hjælpe startups med at udvikle sig og tiltrække kapital.

Giv os en ambitiøs og helstøbt løsning
På universiteterne skal vi blive stadig bedre til at engagere de unge og tænde et ønske hos dem om at skabe deres eget job. 

Vi skal i undervisningen hjælpe de studerende med at fokusere og bruge deres faglighed til at arbejde med at udvikle løsninger, der efterspørges på markedet.

Det gør vi allerede på DTU i for eksempel hardtech-iværksætterkurset, hvor de studerende arbejder med virkelige og aktuelle problemstillinger og får sparring fra 40 mentorer fra virksomheder.

Skal vi for alvor op i næste innovationsgear, er der er brug for, at regeringen skaber en ambitiøs, tværgående og helstøbt løsning for, hvordan vi kan omsætte forskning og viden til innovation til gavn for den grønne omstilling og til gavn for Danmark.

Ekspertpanelet foreslår, at regeringen nedsætter et innovationsråd med statsministeren i spidsen og med kompetence til at træffe strategiske beslutninger for innovation på tværs af ministerområder.

Fem områder med størst potentiale
Danmark har potentialet til at skabe nye løsninger med internationalt format, men vi er nødt til at beslutte, hvor vi skal sætte kræfterne ind. 

Innovationsfondens klimapanel har udpeget fem overordnede områder, hvor dansk innovation har størst potentiale til at skabe reduktion af CO2-udledning.

De fem områder er: fremstilling og materialer; energi og lagring; alternative brændsler og transport; intelligente bygninger og infrastruktur samt bæredygtigt landbrug og fødevarer.

Men for at det skal blive til noget, kræver det, at viden, kapital, virksomheder og politikere arbejder sammen og på tværs – samt en national strategi.

Forrige artikel Professor: Vi har brug for humaniora til at løse menneskeskabte problemer Professor: Vi har brug for humaniora til at løse menneskeskabte problemer Næste artikel Domstolsstyrelsen: Retssikkerheden har brug for solid juridisk forskning Domstolsstyrelsen: Retssikkerheden har brug for solid juridisk forskning
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.