Frit Forum: Drop det ensidige fokus på karakterer, Aarhus Universitet

REPLIK: Prorektor Berit Eikas forsvar af optagelsessystemet virker som et desperat forsøg på stå på mål for et forældet system. Flere studerende bør i stedet optages på baggrund af ansøgninger og samtaler, skriver Frit Forum Århus.

Af Sebastian Thomassen og Jakob Schrøder
Hhv. formand og næstformand, Frit Forum Århus

Man kunne 27. november læse, at prorektor ved Aarhus Universitet, Berit Eika, forsøgte at udfordre uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers' bebudede ændringer af optagelsessystemet.

Eika mener ikke, at karaktersystemet nødvendigvis er lige så dårligt, som det ofte bliver blæst op til.

Det er vi i Frit Forum ikke enige i – vi mener netop, at det ensidige karakterbaserede optagelsessystem bør gentænkes i en mere retfærdig retning.

I Frit Forum Århus mener vi, at det nuværende optagelsessystem skal ændres.

En hjørnesten i vores uddannelsespolitik er den frie og lige adgang til at dygtiggøre og uddanne sig, uagtet social baggrund. Uddannelse skal være for alle, der kan og vil.

Det mål kan kun opnås, hvis vores optagelsessystem reelt sikrer, at alle med evnerne og motivationen har lige muligheder for at komme ind på deres drømmeuddannelse.

Frafald viser problemer med optaget
Med det nuværende optagelsessystem, der næsten udelukkende foregår via kvote 1 – og lidt kvote 2 – er der flere ting, der peger på, at dette desværre ikke er tilfældet.

For eksempel frafalder omkring hver femte universitetsstuderende, allerede inden der er gået et år af uddannelsen.

Det høje frafald, mener vi, er et billede på, at karaktersystemet, som det ser ud i dag, ikke fungerer, som det skal. Derfor er det på tide, at vi genovervejer, hvordan studerende optages på deres uddannelse.

Forskellige danske og udenlandske optagelsesformer har vist, at optaget til de videregående uddannelser kan indrettes på en langt mere retfærdig måde, hvor andre kompetencer end karakterer inddrages i vurderingen af ansøgernes studieegnethed.

Ved disse optagelsesprocedurer ser man blandt andet et markant lavere frafald og hurtigere gennemførsel af førsteårsprøven. Det er gode resultater, som bør veje tungt i et samfund, hvor over 25 procent af en ungdomsårgang indtræder på en lang videregående uddannelse.

Lav et retfærdigt optag 
Udformningen af optagelsessystemerne på de danske universiteter er politisk bestemt og har politiske konsekvenser.

Dette bliver især tydeligt i de sidste år, hvor det er blevet besluttet, at måden, man optager på, skal være op til det enkelte universitet. Universiteterne har med denne frihed fået mulighed for at nytænke deres optag.

Vi håber så bare, denne frihed udnyttes til det bedre.

I Frit Forum Århus mener vi, at universiteterne som statsfinansieret institution har et ansvar for at sikre, at alle i samfundet har en lige og fair adgang til de danske uddannelser.

Vi ikke acceptere, at så store samfundsgrupper afholdes fra en lige og fair optagelsesprocedure til uddannelserne. Derfor går vi ind for at indføre uddannelsesmatch på de danske universiteter.

Vi skal matche uddannelse og uddannelsessøgende 
Diversiteten i det danske uddannelseslandskab er stor. Der er markante forskelle mellem de enkelte universiteter og endnu større forskelle mellem de enkelte uddannelser.

Samtidig er der store forskelle mellem de evner, mål og motivationer, som studerende søger ind med på en uddannelse. Det skal et nyt optagelsessystem afspejle.

Derfor mener Frit Forum Århus, at uddannelsesmatch på samtlige danske universiteter bør indføres. Uddannelsesmatch skal sikre en god og ærlig forventningsafstemning mellem uddannelsessted og uddannelsessøgende.

Det betyder, at vi skal se på motivation, evner og relevante kompetencer, som afhænger af den enkelte institution og uddannelse. På denne måde lander alle forhåbentligt det rigtige sted.

Konkret foreslår vi, at halvdelen af alle studerende optages på baggrund af ansøgninger, test og samtaler. Bemærk, at vi ikke ønsker at fjerne al optagelse, som har udgangspunkt i karakterer – vi anerkender, at flid på en ungdomsuddannelse skal belønnes.

Anderledes optageform giver mindre frafald
Flere uddannelser har allerede prøvet kræfter med de optagelsesformer, vi advokerer for – og med positive resultater.

For eksempel har læreruddannelsen indført optagelsessamtaler for ansøgere med et karaktergennemsnit under 7 og oplevet mindre frafald og faglig kvalitet som konsekvens af dette. Også Syddansk Universitet har siden 2002 på flere uddannelser benyttet alternative optagelsesformer og oplevet, at frafaldet mindskes.

Vi er altid positive,når ledelsen på AU eller andre universiteter ønsker at forbedre vilkårene for de studerende, men for Berit Eika virker hendes forsvar af optagelsessystemet som et desperat forsøg på at stå på mål for et forældet og uretfærdigt system.

Vi opfordrer Berit Eika til at sænke paraderne og anerkende, at karaktersystemet netop er så dårligt, som det bliver blæst op til.

Forrige artikel Danske Universiteter: Talmagi giver ikke forskning i verdensklasse Danske Universiteter: Talmagi giver ikke forskning i verdensklasse Næste artikel Aarhus Universitet: Sådan vil vi sikre forskningsfriheden Aarhus Universitet: Sådan vil vi sikre forskningsfriheden